• Σχόλιο του χρήστη 'Κλαίρη' | 25 Απριλίου 2020, 11:42

    Καλό θα ήταν στον νόμο να αποσαφηνίζεται η φράση" Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.", ιδίως σε συνδυασμό με το άρθρο 64 παρ.1, όπου " Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή ορίστηκε στην προκήρυξη, αφού ελέγξει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 60, καθώς επίσης εάν συντρέχουν τυχόν ασυμβίβαστα σύμφωνα με το άρθρο 61." Εάν αναφέρεται το άρθρο σε εκλεγέντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις η παρ.1 του άρθρου 64 είναι κενή περιεχομένου, ως προς των έλεγχο των υποψηφίων για τυχόν ασυμβίβαστα.