Άρθρο 61 Ασυμβίβαστα

 

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου. Η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

 • 5 Μαΐου 2020, 23:43 | Διονύσης Μαντζαβίνος

  Τα ασυμβίβαστα εκλογής του άρθρου 61 λογικά ισχύουν για τους εκλελεγμένους και όχι τους υποψηφίους Πρύτανη/Αντιπρυτάνεις. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 πρέπει να επαναδιατυπωθεί εν προκειμένω.

 • 5 Μαΐου 2020, 22:08 | Διονύσης Μαντζαβίνος

  Στο άρθρο 64 γίνεται λόγος για τον έλεγχο που διενεργεί η Σύγκλητος ως προς την εκλογιμότητα (άρθρο 60) και τυχόν ασυμβίβαστα (άρθρο 61) των υποψηφίων. Το λογικό είναι όμως τα ασυμβίβαστα να αναφέρονται στους εκλεγέντες και όχι τους υποψηφίους. Εν προκειμένω, ο έλεγχος του ασυμβίβαστου από την Σύγκλητο είναι κενός περιεχομένου.

 • 4 Μαΐου 2020, 09:34 | Χ

  Οι Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις και οι Κοσμήτορες πρέπει να μπορούν να διδάσκουν ως μέλη Σ.Ε.Π. στο ΕΑΠ, εφόσον επιλεγούν. Υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία, και έτσι είναι δεοντολογικά σωστό όλα τα μέλη ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. (ανεξάρτητα αν έχουν κάποια θέση ευθύνης) να μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να είναι υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π., και να μην αποκλείονται από τις αναθέσεις στο Ε.Α.Π. (σε αντίθεση, οι Πρόεδροι των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. μπορούν να διδάσκουν στο ΕΑΠ!). Η εκπαιδευτική εμπειρία των Καθηγητών που έχουν θέσεις Πρύτανη, Αντιπρύτανη και Κοσμήτορα είναι υψηλού επιπέδου, και θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να είναι υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. στο ΕΑΠ, όταν μάλιστα η εκπαιδευτική λειτουργία γίνεται με τηλεκπαίδευση πέντε Σαββατοκύριακα/έτος. Επίσης, η ιδιότητα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη να μην είναι ασυμβίβαστη με εκπαιδευτική και ερευνητική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

 • 25 Απριλίου 2020, 11:42 | Κλαίρη

  Καλό θα ήταν στον νόμο να αποσαφηνίζεται η φράση» Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.», ιδίως σε συνδυασμό με το άρθρο 64 παρ.1, όπου » Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή ορίστηκε στην προκήρυξη, αφού ελέγξει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας κατά το άρθρο 60, καθώς επίσης εάν συντρέχουν τυχόν ασυμβίβαστα σύμφωνα με το άρθρο 61.»
  Εάν αναφέρεται το άρθρο σε εκλεγέντες Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις η παρ.1 του άρθρου 64 είναι κενή περιεχομένου, ως προς των έλεγχο των υποψηφίων για τυχόν ασυμβίβαστα.

 • 23 Απριλίου 2020, 13:18 | Αναστασιος

  χρειάζεται να διευκρινιστεί η επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος.

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για λόγους ακαδημαϊκούς ή ερευνητικούς ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να συνεργαστεί εκτός Ιδρύματος. Για παράδειγμα η αξιολόγηση προτάσεων, ερευνητική συνεργασία με άλλο ΑΕΙ ή ερευνητικό ίδρυμα, συγγραφικό έργο κτλ. ΔΕν θα πρέπει να αποκλείονται συναφείς δράσεις με το αντικείμενο των ΔΕΠ.