• Σχόλιο του χρήστη 'Νικολέττα Ρ.' | 6 Μαΐου 2020, 07:30

    Με αφορμή τα αρνητικά σχόλια παραθέτω το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία: 1. υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική υγεία έχει θεμελιώδη σημασία για τη συνολική υγεία και την ευεξία των ατόμων, των ζευγαριών και των οικογενειών, καθώς και για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κοινοτήτων και των χωρών και ότι η πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα· 2. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις εξαιρετικά ασαφείς, ευρείες και δυσανάλογες διατάξεις στο νομοσχέδιο, που επιδιώκει εκ των πραγμάτων την ποινικοποίηση της διάδοσης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε ανηλίκους και του οποίου το πεδίο εφαρμογής απειλεί δυνητικά όλα τα άτομα, και ιδίως όσους παρέχουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους δημιουργούς, τους εκδότες, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους δημοσιογράφους και τους γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες, με έως και τριετή φυλάκιση για τη διδασκαλία σχετικά με την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, την υγεία και τις προσωπικές σχέσεις· εξακολουθεί να ανησυχεί για το γεγονός ότι το εν λόγω νομοσχέδιο θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στους εκπαιδευτικούς και ότι ένα από τα κύρια εμπόδια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση είναι το γεγονός ότι δεν υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί· 3. επαναλαμβάνει σθεναρά ότι η πρόσβαση σε πλήρεις και κατάλληλες για την εκάστοτε ηλικία πληροφορίες σχετικά με τη σεξουαλική και την αναπαραγωγική υγεία και η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας θετικής προσέγγισης με σεβασμό για τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και τη δυνατότητα να βιώνονται ασφαλείς σεξουαλικές εμπειρίες, απαλλαγμένες από καταναγκασμό, διακρίσεις και βία· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλήρη και κατάλληλη για την εκάστοτε ηλικία διαπαιδαγώγηση για τη σεξουαλικότητα και τις σχέσεις για τους νέους στα σχολεία· 4. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση αυτή αποτελεί απαραίτητο μέρος του σχολικού αναλυτικού προγράμματος για την εκπλήρωση των προτύπων της ΠΟΥ για την Ευρώπη με σκοπό την εκπαίδευση και την προστασία των νέων· επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα του φύλου, η σεξουαλική έκφραση, οι σχέσεις και η θετική συναίνεση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με αρνητικές συνέπειες ή πτυχές, όπως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) και ο ιός HIV, η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, η σεξουαλική βία και οι επιβλαβείς πρακτικές, όπως είναι η αθέμιτη παρενόχληση (grooming) και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· 5. υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση, πέραν του ότι αποτελεί αυτοτελές θεμελιώδες δικαίωμα, συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται από το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), το Σύνταγμα της Πολωνίας και τον Χάρτη· τονίζει ότι, αντί να προστατεύει τους νέους, η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των νέων, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτοι και λιγότερο προετοιμασμένοι για την αναγνώριση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και της βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας και των επιγραμμικών μορφών κακοποίησης, όπως η βία στον κυβερνοχώρο, η διαδικτυακή παρενόχληση και η εκδικητική πορνογραφία· πιστεύει ότι η ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, μεταξύ άλλων με την αλλαγή των επιβλαβών προτύπων και στάσεων των φύλων έναντι της έμφυλης βίας, με τη συμβολή στην πρόληψη της βίας από τον σύντροφο και του σεξουαλικού εξαναγκασμού, την εξάλειψη της σιωπής γύρω από τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση, και την ενίσχυση της ικανότητας των νέων να ζητούν βοήθεια· 6. τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους νέους ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα φύλου· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων πάνω στις σχέσεις που έχουν ως βάση την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της βίας λόγω φύλου· σημειώνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν οδηγεί σε πρώιμη σεξουαλική δραστηριότητα· 7. υπενθυμίζει ότι το άρθρο 23 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, να λάβουν κατάλληλα μέτρα, από κοινού με τις οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να μειωθεί ο κίνδυνος να καταστούν τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή εκμετάλλευσης· 8. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης· ζητεί να είναι διαθέσιμοι κατάλληλοι χρηματοδοτικοί πόροι για τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ΕΕ, όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες», καθώς και άλλα πιλοτικά σχέδια της ΕΕ που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο σε αυτόν τον τομέα· 9. καταδικάζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πολωνία που αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση, τον στιγματισμό και την απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και ιδίως το σκληρό, ακατάλληλο και εσφαλμένο περιεχόμενο της αιτιολόγησης που προβάλλει το νομοσχέδιο· καλεί το Πολωνικό Κοινοβούλιο να μην εγκρίνει το προτεινόμενο νομοσχέδιο και να διασφαλίσει ότι οι νέοι έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή και ότι όσοι παρέχουν τέτοια εκπαίδευση και ενημέρωση τυγχάνουν στήριξης με συγκεκριμένο και αντικειμενικό τρόπο· 10. καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ζήτημα αυτό και άλλες καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Πολωνία στο πλαίσιο των υφιστάμενων ακροάσεών του για την κατάσταση στην Πολωνία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ· 11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Πολωνίας, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. Καλό είναι να διαβάσετε και που βασίζεται: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0058_EL.html Επομένως, κα Κεραμέως θα πράξετε τα αυτονόητα ή θα βασιλεύσει ο σκοταδισμός; Εννοείται ότι αρμόδια για την διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να είναι διεπιστημονική ομάδα με νοσηλευτές, ψυχολόγους κ.α. και όχι εκπαιδευτικοί με ένα απλό σεμινάριο.