• Σχόλιο του χρήστη 'Δ.Σ. του Συλλόγου Καθηγητών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας' | 16 Ιουλίου 2020, 12:56

    Ο Σύλλογος Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας, οι αποφάσεις του οποίου, γίνονται αποδεκτές από όλα τα μέλη του (νόμος 1566/85, ΦΕΚ Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/16-10-2002, Υ.Α.-10645/22-01-2018 κ.ά.). Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, ώστε να διαμορφώνεται ευνοϊκό εργασιακό περιβάλλον. Είναι απαραίτητη η προστασία της ελευθερίας και της αυτονομίας του Σ.Δ. Ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παρίσταται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Σ.Δ., ανεξαρτήτως αν είναι εκπαιδευτικός ή όχι, καθώς αυτό, δημιουργεί συνθήκες ανελευθερίας, απουσίας έκφρασης ελεύθερης γνώμης και επηρεασμού/εκφοβισμού των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, ο ιδιοκτήτης και κάθε μέλος, εταίρος ή μέτοχος του ιδιοκτήτη, ενημερώνεται με κάθε λεπτομέρεια από τη διεύθυνση του σχολείου (Διευθυντή/Υποδιευθυντή) και πολλές φορές και από εργαζομένους (διοικητικούς, εκπαιδευτικούς, εργατοτεχνίτες κ.ά.) άμεσα ή έμμεσα. Επομένως η διάταξη αυτή οδηγεί στην κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας του Σ.Δ., αφού ουσιαστικά του αφαιρεί το ρόλο του κυρίαρχου οργάνου διοίκησης της σχολικής μονάδας και πρέπει να αποσυρθεί.