• Είναι θετικός ο ορισμός της βάσης του ελέγχου των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, δεδομένου του ότι μέχρι σήμερα ο έλεγχος αυτός ήταν συχνά αυθαίρετος. Ομοίως θετική είναι και η πρόβλεψη για συγκεκριμένο χρονικό όριο απόκρισης ως προς την έγκριση, η οποία απλοποιεί μια διαδικασία που μπορεί να επιβραδυνόταν για λόγους άσχετους με την καθαυτή πράξη της έγκρισης (γραφειοκρατία κλπ.).