• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' | 4 Ιουλίου 2021, 21:09

    ΑΡΘΡΟ 63 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Για ποιο λόγο δεν υπάρχει διακριτή μοριοδότηση των ακαδημαϊκών προσόντων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των μάχιμων εκπαιδευτικών; Θα έπρεπε να υπάρξει λοιπόν μια ανάλογη μοριοδότηση στα προσόντα των εκπαιδευτικών με εκείνη του άρθρου 31 (π.χ. μεταπτυχιακό= 3 μόρια, 2ο πτυχίο= 3 μόρια, Ασπαίτε= 1 μόριο, ξένες γλώσσες= 1 μόριο, ΤΠΕ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ= 2κτλ). Η δια βίου μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική στη εποχή της πληροφορίας, των ψηφιακών αλλαγών και της συνεχούς προσαρμοστικότητας στα νέα δεδομένα των πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμικών τάξεων. Η ύπαρξη του ηλεκτρονικού φακέλου των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα για την προσμέτρηση των προσόντων τους κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης τους από τους 2 αξιολογητές. ΑΡΘΡΟ 31: Θετική η μοριοδότηση των στελεχών. Όμως υπάρχει πρόβλημα με την επιλογή των υποδιευθυντών. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας αξιολογικός πίνακας με παρόμοια προσόντα(άρθρο 31) για την επιλογή τους. Ο διευθυντής δε μπορεί να είναι ο μοναδικός υπεύθυνος ως προς την επιλογή αυτών των στελεχών γιατί στην περίπτωση αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας και συντήρησης πελατειακών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον.