ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παρακαλούνται οι σχολιαστές των προτεινόμενων διατάξεων να αναφέρουν το άρθρο του σχεδίου νόμου στο οποίο αφορούν οι επισημάνσεις τους, προκειμένου να είναι ευχερέστερη η επεξεργασία τους και να επιταχύνεται η διαδικασία έγκρισής του σχολίου τους, καθώς, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατ’ άρθρον ανάρτηση του σχεδίου νόμου

Τηλεφορτώστε εδώ το σχέδιο νόμου σε μορφή pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

με τίτλο

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 1Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 2Ορισμοί
Άρθρο 3Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 4Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 5Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών
Άρθρο 6Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 7

 

Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 8Σύμβουλοι Εκπαίδευσης
Άρθρο 9

 

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 10Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 11Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 12Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 13Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 14Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 15Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
Άρθρο 16

 

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 17Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία
Άρθρο 18Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
Άρθρο 19Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
Άρθρο 20Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών
Άρθρο 21Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων
Άρθρο 22Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας
Άρθρο 23Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων
Άρθρο 24Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 25Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Άρθρο 26Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 27Μισθολογικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 28Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 29Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Άρθρο 30Κριτήρια επιλογής
Άρθρο 31

 

Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
Άρθρο 32Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης
Άρθρο 33Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Άρθρο 34Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου
Άρθρο 35Συμβούλια επιλογής
Άρθρο 36Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Άρθρο 37Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων
Άρθρο 38Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής
Άρθρο 39Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης
Άρθρο 40Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας
Άρθρο 41Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 42

 

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 43

 

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας
Άρθρο 44Αναπλήρωση
Άρθρο 45Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων
Άρθρο 46Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 47Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο 48

 

Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985
Άρθρο 49Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000
Άρθρο 50

 

Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012
Άρθρο 51

 

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008
Άρθρο 52

 

Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008
Άρθρο 53Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3699/2008
 

ΜΕΡΟΣ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 54Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 55Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης
Άρθρο 56Όργανα αξιολόγησης
Άρθρο 57Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 58Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης
Άρθρο 59Διαδικασίες αξιολόγησης
Άρθρο 60Ενστάσεις
Άρθρο 61Όργανα εξέτασης των ενστάσεων
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Άρθρο 62

 

Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης
Άρθρο 63Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 64

 

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Άρθρο 65

 

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων
Άρθρο 66

 

 

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης
Άρθρο 67Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων
Άρθρο 68Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο
Άρθρο 69Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
Άρθρο 70

 

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης
Άρθρο 71

 

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων
Άρθρο 72

 

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης
Άρθρο 73Περιοδικότητα αξιολόγησης
Άρθρο 74

 

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Άρθρο 75Ενστάσεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

 

Άρθρο 76

 

Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 77Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης
Άρθρο 78Εξουσιοδοτικές διατάξεις
 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Άρθρο 79

 

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων
Άρθρο 80Επιλογή διδακτικών βιβλίων
Άρθρο 81Αξιολόγηση μαθητών
Άρθρο 82Συνεργασίες με τρίτους φορείς
Άρθρο 83Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα
Άρθρο 84Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων
Άρθρο 85Κατανομή μαθητών σε τμήματα
Άρθρο 86Παιδαγωγικές συναντήσεις
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Άρθρο 87Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Άρθρο 88Παιδαγωγικός σύμβουλος –μέντορας στη σχολική μονάδα
Άρθρο 89Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια – Λύκεια
Άρθρο 90Ενδοσχολική επιμόρφωση
Άρθρο 91Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή
Άρθρο 92

 

Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων
Άρθρο 93

 

Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών και δωρεών
Άρθρο 94

 

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
Άρθρο 95

 

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας
Άρθρο 96Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ′

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

 

Άρθρο 97Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος
Άρθρο 98

 

Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Άρθρο 99Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων
Άρθρο 100Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου
 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 101Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 102Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 103Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 104Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 105Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία
Άρθρο 106Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 107Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 108Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 109Διευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 110Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολειων
Άρθρο 111Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών
Άρθρο 112

 

Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους
Άρθρο 113

 

Μετάθεση – τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους
Άρθρο 114Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία
Άρθρο 115Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 116Προγράμματα σπουδών
Άρθρο 117Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων
Άρθρο 118Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών
Άρθρο 119Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 120Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 121Σύνδεση με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής
Άρθρο 122Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 123Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 124Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 125Σχολική Εφορεία
Άρθρο 126Μαθητική εστία
Άρθρο 127Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 128Κάλυψη δαπανών λειτουργίας
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 129Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 130Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 131Δίπλωμα ιερατικής μαθητείας
Άρθρο 132Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 133Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής
Άρθρο 134Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 135Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 136Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 137Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 138Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών
Άρθρο 139Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 140Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 141Διευθυντές των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 142Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 143Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών
Άρθρο 144

 

Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
Άρθρο 145Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 146Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 147Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς
Άρθρο 148

 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους
Άρθρο 149Εστίες ιεροσπουδαστών
Άρθρο 150Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 151Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών
Άρθρο 152

 

Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης
Άρθρο 153Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
Άρθρο 154Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

Άρθρο 155

 

Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Άρθρο 156

 

Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006
 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 157

 

Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 158

 

 Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο 159Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄
Άρθρο 160Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄
Άρθρο 161Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Συντονσιμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
Άρθρο 162Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

 

Άρθρο 163Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

 

Άρθρο 164Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης
Άρθρο 165

 

Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων
Άρθρο 166

 

Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄14) και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων
Άρθρο 167

 

Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14)
Άρθρο 168

 

Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση
Άρθρο 169Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες – Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 170Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄
Άρθρο 171Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄
 

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΈΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 172Έναρξη ισχύος

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

 

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρμογή για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

 1. Για την εφαρμογή του πρώτου και δεύτερου Mέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του:

α) Στελέχη της εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

αβ) Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

αγ) Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

αδ) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

αε) Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

αστ) Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

αζ) Προϊστάμενος Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

αη) Προϊστάμενος Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

αθ) Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

αι) Διευθυντής Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.).

αια) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραματικού ΓΕ.Λ..

αιβ) Διευθυντής Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

αιγ) Διευθυντής Πρότυπου ΕΠΑ.Λ..

αιδ) Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.).

αιε) Διευθυντής Μουσικού Λυκείου.

αιστ) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Λυκείου.

αιζ) Διευθυντής Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

αιη) Διευθυντής Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

αιθ) Διευθυντής Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ακ) Διευθυντής Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.

ακα) Διευθυντής Γυμνασίου.

ακβ) Διευθυντής Πρότυπου ή Πειραματικού Γυμνασίου.

ακγ) Διευθυντής Γυμνασίου Ε.Α.Ε..

ακδ) Διευθυντής Μουσικού Γυμνασίου.

ακε) Διευθυντής Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.

ακστ) Διευθυντής Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

ακζ) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου.

ακη) Διευθυντής Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

ακθ) Διευθυντής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

ακι) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

αλ) Προϊστάμενος Δημοτικού Σχολείου.

αλα) Προϊστάμενος Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

αλβ) Προϊστάμενος Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

αλγ) Διευθυντής Νηπιαγωγείου.

αλδ) Διευθυντής Ειδικού Νηπιαγωγείου.

αλε) Προϊστάμενος Νηπιαγωγείου.

αλστ) Προϊστάμενος Ειδικού Νηπιαγωγείου.

αλζ) Προϊστάμενος Πειραματικού Νηπιαγωγείου.

αλη) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

αλθ) Υποδιευθυντής σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

αλι) Υποδιευθυντής Ε.Κ.

αμ) Υπεύθυνος Τομέα Ε.Κ.

αμα) Υποδιευθυντής Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

αμβ) Υποδιευθυντής Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

αμγ) Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α` 199).

δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 3699/2008.

ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία:

εα) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση,

εβ) η προϋπηρεσία υπό την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογη εφαρμογή της περ. α` της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α` 176) και

εγ) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008.

στ) Διδακτική υπηρεσία:

στα) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Ε.Κ., στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (T.E.), προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα για κατ’ οίκον διδασκαλία μαθητών,

 

στβ) οι πάσης φύσεως άδειες, οι οποίες σχετίζονται με κύηση, λοχεία και ανατροφή τέκνων, καθώς και οι άδειες της παρ. 8 του άρθρου 50 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) και

στγ) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.), σε Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.), σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας, σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α΄ και Β΄ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, εφόσον η διδακτική υπηρεσία έχει αναγνωριστεί μισθολογικά.

ζ) Υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.: η υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.).

 

η) Εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.: η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.

θ) Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ι) Τύποι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ια) Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Λύκεια Ε.Α.Ε. και ιβ) σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ήτοι i) Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) και ii) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους απαιτείται διδακτική υπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. νοείται η διδακτική υπηρεσία σε ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ή Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο ή Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο ή Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Ε.Α.Ε.) Α’ και Β΄ Κύκλου.

 1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος Mέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 3

Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών, είναι οι εξής:

α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α`31),

β) οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην υποπερ. ββ` της περ. δ` της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου προεδρικού διατάγματος,

γ) τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., που προβλέπονται στο άρθρο 9,

δ) τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., που προβλέπονται στο άρθρο 16,

ε) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018 και στο άρθρο 20 του παρόντος,

στ) οι σχολικές μονάδες και

 

ζ) τα Ε.Κ. που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α` 167).

 

 1. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης. Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα θέματα που αφορούν:

α) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) στην οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων,

γ) στην οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας των άρθρων 36 έως και 39 του ν. 3536/2007 (Α` 42) στα δημόσια σχολεία της Θράκης.

 

 1. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Oι λοιπές υπηρεσίες της παρ. 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4

Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται μία (1) θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Η θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης καταλαμβάνεται από Σύμβουλο Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36.
 2. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 3. Έργο του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και

γ) Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 1. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και καθοδηγεί σχετικά τα όργανα και τις δομές της παρ. 3,

η) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, για την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,

 

θ) μεριμνά, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ., για:

θα) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις,

θβ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν στον γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας,

 

ι) υποστηρίζει, σε συνεργασία με τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ.,

ια) διαμορφώνει, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, την ημερήσια διάταξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών του άρθρου 5,

ιβ) συγκαλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, με συμμετοχή, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, των προϊσταμένων των δομών της παρ. 3,

ιγ) ενημερώνει τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Εποπτών και μεριμνά για την υλοποίησή τους,

ιδ) αναλαμβάνει τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης,

ιε) εισηγείται προς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για επιστημονικά – παιδαγωγικά θέματα,

ιστ) ορίζει αναπληρωτή ή αναπληρωτές για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται, και ο οποίος έχει περιοχή ευθύνης μεγαλύτερη μιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή καλύπτει και τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης ή υπηρετεί σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία δεν έχει τοποθετηθεί άλλος Σύμβουλος Εκπαίδευσης της ίδιας ειδικότητας. Αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης που υπηρετούν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 1. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει ανά έτος εκθέσεις για τον προγραμματισμό του έργου του, καθώς και για την αποτίμηση της συμβολής του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 55. Πρόσβαση στις ετήσιες εκθέσεις του πρώτου εδαφίου έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ι.Ε.Π..
 2. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) το Ι.Ε.Π. και β) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄1) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία υπηρετεί ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανάλογα με τον κλάδο και τη βαθμίδα εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται. Για την απαλλαγή των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003.

8. Για τη διοικητική υποστήριξη του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γραμματεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των περιφερειακών υπηρεσιών. Μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 5

Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών

 1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Εποπτών (ΠΕ.Σ.ΕΠ.). Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο και τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως μέλη. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, ως γραμματέας του Συμβουλίου, μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, αν δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

2. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. συγκαλείται κατά την έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή και εκτάκτως, κατόπιν πρόσκλησης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Το ΠΕ.Σ.Ε.Π. είναι δυνατόν να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης καθορίζεται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να καλούνται για την παροχή πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων και οι προϊστάμενοι των δομών της παρ. 3 του άρθρου 4.

 1. Το ΠΕ.Σ.ΕΠ. επιλαμβάνεται:

α) Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδίως:

αα) ζητημάτων εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπως η εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων, ο προγραμματισμός δράσεων ομαλής μετάβασης των μαθητών στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα και η αξιοποίηση διδακτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού,

αβ) θεμάτων στήριξης της λειτουργίας και του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

αγ) της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, της προώθησης της καινοτομίας και των συνεργασιών με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα,

αδ) της υποστήριξης της επιμόρφωσης ποικίλης μορφής και θεματολογίας,

αε) του συντονισμού και της συνεργασίας των δομών της παρ. 3 του άρθρου 4 και

β) σε επίπεδο σχολικών μονάδων και Ε.Κ.:

βα) της στήριξης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο έργο τους και

ββ) της στήριξης του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου τους.

 1. Για τη λειτουργία του ΠΕ.Σ.ΕΠ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 6

Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστάται από μία (1) θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαμβάνονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36.
 2. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπάγεται διοικητικά στον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 

 1. Έργο των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι η άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας και η επίτευξη του βέλτιστου συντονισμού, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του έργου των:

α) Συμβούλων Εκπαίδευσης,

β) Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών,

γ) Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού,

δ) Υπευθύνων Ε.Κ.Φ.Ε.,

ε) Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων,

στ) Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,

ζ) Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,

η) Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων,

θ) Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και

ι) σχολικών μονάδων και Ε.Κ..

 1. Στις αρμοδιότητες του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συγκαταλέγονται ιδίως:

α) η προώθηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, η εποπτεία, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ. αρμοδιότητάς του, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,

 

β) η οργάνωση και υλοποίηση, κατόπιν έγκρισης από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, επιμορφωτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων και εν γένει εκπαιδευτικών δράσεων, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., με τη συμμετοχή των οργάνων και μονάδων της παρ. 3 και σε συνεργασία με Α.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα,

 

γ) ο συντονισμός του παιδαγωγικού και υποστηρικτικού έργου των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης,

 

δ) η εισαγωγή και υλοποίηση καινοτομιών και προγραμμάτων αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και η στήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της αυτοαξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων,

 

ε) η εποπτεία και καθοδήγηση στον τρόπο, με τον οποίο ασκούν τα καθήκοντά τους οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρακολουθεί τον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό δραστηριοτήτων των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και εποπτεύει τουλάχιστον ανά μήνα την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τις μετακινήσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης προς πραγμάτωση του προγραμματισμού τους, ενημερώνεται για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μεταφέρει τις οδηγίες του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. ι΄, κζ΄ και κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης που υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν αποκλειστικά για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους ως Συμβούλων,

 

στ) η συστηματική μελέτη των εκθέσεων που συντάσσουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση της συμβολής τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης παρουσιάζει τις ανωτέρω εκθέσεις στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με σκοπό τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και την ανάληψη δράσεων,

ζ) η μέριμνα για τη διευθέτηση θεμάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης,

η) η εισήγηση προς τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης για επιστημονικά – παιδαγωγικά θέματα,

θ) η σύγκληση σε συνεδρίαση του σώματος των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους, καθώς και τουλάχιστον μια φορά το μήνα,

ι) η συνεργασία και οι μηνιαίες συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ή οι από κοινού συναντήσεις με διευθυντές σχολικών μονάδων, που ανήκουν σε ομάδα όμορων σχολείων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και οι προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ.,

ια) η έγκριση των επιμορφωτικών ημερίδων και εν γένει των εκπαιδευτικών δράσεων που διοργανώνουν οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης,

ιβ) ο ορισμός προσωρινού αναπληρωτή ή αναπληρωτών για Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος απουσιάζει ή κωλύεται και του οποίου η περιοχή ευθύνης εκτείνεται εντός της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ως αναπληρωτής ορίζεται ένας από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

 1. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου του και αποτιμά ανά έτος τη συμβολή του στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 55. Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π.. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και το Ι.Ε.Π..

 

 1. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποστηρίζεται στο έργο του από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) το Ι.Ε.Π. και γ) τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

9. Για τη διοικητική υποστήριξη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης συνιστάται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης χωρίς αύξηση των θέσεων διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλος της γραμματείας του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μπορεί να είναι και αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση των διοικητικών υπαλλήλων ή αποσπασμένων εκπαιδευτικών στη γραμματεία του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Άρθρο 7

Κοινή Συνεδρίαση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

 1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι περιοχές ευθύνης των οποίων συμπίπτουν, λαμβάνει χώρα, κατά την έναρξη και τη λήξη του διδακτικού έτους και τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, κοινή και για τις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης συνεδρίαση των Εποπτών Ποιότητας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή των Συμβούλων Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η περιοχή ευθύνης εκτείνεται στις συγκεκριμένες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

 

 1. Χρέη Προέδρου στην κοινή συνεδρίαση ασκεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης με τα περισσότερα έτη ως στέλεχος εκπαίδευσης και χρέη Αντιπροέδρου ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης της άλλης βαθμίδας.

 

 1. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων διαμορφώνεται από κοινού από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο με θέματα, όπως: α) ο συντονισμός εκπαιδευτικών δράσεων για την προετοιμασία και την υποδοχή των μαθητών κατά τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) η αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων όπως η σχολική βία και ο εκφοβισμός, γ) η υποστήριξη δράσεων για την ανάπτυξη των οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών και δ) η συνεργασία με τα όργανα και τις δομές της παρ. 3 του άρθρου 6, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α., τα οποία λειτουργούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις ομάδες όμορων σχολείων. Τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων αναλαμβάνει η γραμματεία του Προέδρου.

 

 1. Οι αποφάσεις της κοινής συνεδρίασης κοινοποιούνται στους Διευθυντές Εκπαίδευσης και στον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης μεριμνούν για την υλοποίηση των αποφάσεων της κοινής συνεδρίασης και ενημερώνουν σχετικά τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 8

Σύμβουλοι Εκπαίδευσης

 

 1. Συνιστώνται οκτακόσιες (800) θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 47 και οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ60): εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.

β) Δασκάλων (ΠΕ70): διακόσιες σαράντα (240) θέσεις.

γ) Θεολόγων (ΠΕ01): δεκαέξι (16) θέσεις.

δ) Φιλολόγων (ΠΕ02): ογδόντα εννέα (89) θέσεις.

ε) Μαθηματικών (ΠΕ03): σαράντα (40) θέσεις.

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα δύο (42) θέσεις.

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): δεκατρείς (13) θέσεις.

η) Αγγλικής (ΠΕ06): σαράντα μία (41) θέσεις.

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): εννέα (9) θέσεις.

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): δέκα (10) θέσεις.

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): τριάντα έξι (36) θέσεις.

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): επτά (7) θέσεις.

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δεκαπέντε (15) θέσεις.

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): δεκατέσσερις (14) θέσεις.

ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τέσσερις (4) θέσεις.

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): εννέα (9) θέσεις.

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): επτά (7) θέσεις.

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τέσσερις (4) θέσεις.

ιθ) Χημικών Μηχανικών (ΠΕ85): μία (1) θέση.

κ) Πληροφορικής (ΠΕ86): τριάντα μία (31) θέσεις.

κα) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): οκτώ (8) θέσεις

κβ) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): επτά (7) θέσεις.

κγ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): δύο (2) θέσεις.

κδ) Ναυτικών Μαθημάτων (ΠΕ 90): μία (1) θέση.

κε) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): τέσσερις (4) θέσεις.

κστ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: σαράντα πέντε (45) θέσεις.

κζ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): δέκα (10) θέσεις.

κη) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): δέκα (10) θέσεις.

κθ) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): δύο (2) θέσεις.

κι) Σχολικών Νοσηλευτών (ΠΕ25): δύο (2) θέσεις.

λ) Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): δύο (2) θέσεις.

λα) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): δύο (2) θέσεις.

λβ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις.

λγ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση.

λδ) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

 

Οι θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την απόφαση της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 26. Οι θέσεις των περ. λβ΄ έως λδ΄ κατανέμονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

 1. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύονται ως προς την άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π. υπάγονται στον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία έχει κατανεμηθεί η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν.

 

 1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συμβούλων Εκπαίδευσης, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η θέση, την οποία καταλαμβάνουν ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. Για την απαλλαγή των Συμβούλων Εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, γνωμοδοτεί το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. αντιστοίχως.

 

 1. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης συντάσσουν εκθέσεις για τον τριμηνιαίο και ετήσιο προγραμματισμό του έργου τους και αποτιμούν ανά έτος τη συμβολή τους στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 55. Οι εκθέσεις προγραμματισμού εγκρίνονται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και πρόσβαση σε αυτές έχει ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. Πρόσβαση στις εκθέσεις αποτίμησης έχουν ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 

 1. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης υποστηρίζονται στο έργο τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 9

Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

 1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).
 2. Σκοπός των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.
 3. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι ιδίως οι εξής:

α) Σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών:

αα) Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών ή εμποδίων στη μάθηση των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αβ) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές της περιοχής αρμοδιότητάς τους, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα μέσα ή οι υπηρεσίες προηγμένης τεχνολογίας που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

αγ) Η εισήγηση στη σχολική μονάδα για την κατάρτιση των προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης και δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και η εισήγηση για την εφαρμογή κοινωνικών και λοιπών υποστηρικτικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές μονάδες, στην έδρα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή κατ’ οίκον.

αδ) Η πρόταση στη σχολική μονάδα για την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης.

αε) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008.

αστ) Η προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

αζ) Ο καθορισμός του είδους των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του μορφότυπου των προσβάσιμων διδακτικών βιβλίων, των υποστηρικτικών τεχνολογιών και των εύλογων προσαρμογών που διευκολύνουν την πρόσβαση στο χώρο και στη μαθησιακή διαδικασία, τα οποία χρειάζονται οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα ή στο σπίτι, η παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικών τεχνολογιών για την οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, καθώς και η υποστήριξη κάθε αρμόδιου φορέα για την εξασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης και παραμονής των μαθητών στους χώρους της εκπαίδευσης, όπως επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α΄88).

αη) Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης για τις ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή εύλογες προσαρμογές, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών, η παροχή δια ζώσης διευκόλυνσης και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς που συνεπάγονται, για την απρόσκοπτη συμμετοχή στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταγυμνασιακές και μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής. Κατά τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης εξαντλούνται οι δυνατότητες η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές, σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές εξατομικευμένες ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών.

αθ) Η κατ’ αποκλειστικότητα λήψη της απόφασης για αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις εξετάσεις της υποπερ. αη΄, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες της υποπερ. αη΄.

αι) Η εισήγηση προς τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες για ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε..

αια) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

β) Σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων:

βα) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, μέσω προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών.

ββ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό, το ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.

βγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων:

γα) Η ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η πρόληψη της σχολικής διαρροής και η δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

γβ) Η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

γδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

γε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς ή κηδεμόνες και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:

δα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

δβ) Η παραγωγή και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήματα.

δγ) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης.

δδ) Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τους γονείς ή κηδεμόνες, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, τις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα Α.Ε.Ι., καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, διαφορετικότητας και ψυχοκοινωνικής υγείας.

δε) Η παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και σε όσους συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και η διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης για τους γονείς ή κηδεμόνες, στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, υπό τη μορφή ενημερωτικών ημερίδων ή άλλων δράσεων.

δστ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.

 1. Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της παρ. 3 και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.
 2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.
 3. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι Ε.Δ.Υ. εισηγούνται ειδικά προγράμματα για τη μετάβαση των μαθητών όλων των τύπων και βαθμίδων εκπαίδευσης σε άλλο τύπο ή βαθμίδα, σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες προέλευσης και υποδοχής των μαθητών, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών.
 4. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:

α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 15. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.

β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών.

 1. α) Ως προς την περ. β΄ της παρ. 7 ισχύουν ειδικότερα τα εξής:

αα) Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης απαιτείται η συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων. Η συναίνεση δηλώνεται εγγράφως.

αβ) Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. και στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, εφόσον το επιθυμούν, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Από την εισήγηση του αρμόδιου, κατά περίπτωση, οργάνου πρέπει να προκύπτει η περιγραφική-εκπαιδευτική αξιολόγηση του μαθητή. Στην εισήγηση προσαρτάται η δήλωση συναίνεσης των γονέων ή κηδεμόνων για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης.

αγ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ σχολικής μονάδας και γονέων και κηδεμόνων. ​ Αν στη σχολική μονάδα λειτουργεί Ε.Δ.Υ. ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 15. Αν στη σχολική μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., η εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εφόσον δεν υφίσταται, έπειτα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Οι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων, όποτε κρίνεται σκόπιμο.

β) Ως προς την περ. γ΄ της παρ. 7 ισχύει η υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρούσας.

 1. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

 

Άρθρο 10

Παρακολούθηση της λειτουργίας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

 

 1. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανατίθεται σε ειδική επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ειδική επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, ε) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και στ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30. Οι θέσεις των περ. γ΄ έως στ΄ καλύπτονται από Συμβούλους Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) ή τις Ε.Δ.Ε.Α. που λειτουργούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008. Για τη λειτουργία της ειδικής επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
 2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, καθώς και κατά την παύση της λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13, υποβάλλουν εκθέσεις αποτίμησης της λειτουργίας τους στην επιτροπή παρακολούθησης της παρ. 1 του παρόντος, στις οποίες καταγράφονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, τις αξιολογικές εκθέσεις που εκδόθηκαν ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης με βάση τις ειδικότητες του προσωπικού που στελεχώνει τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, καθώς και η αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12. Στις εκθέσεις του προηγούμενου εδαφίου μνημονεύεται ειδικά η τήρηση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄199). Στη συνέχεια, η επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για όλα τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αυτός ενεργεί, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Άρθρο 11

Περιοχές αρμοδιότητας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

 1. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα.

αβ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

αγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα.

αδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη.

αε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:

βα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα.

βγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία.

βδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή.

βε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω.

βστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Ίλιον.

βζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη.

βη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τον Άγιο Δημήτριο.

βθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα την Παλλήνη.

βι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα στις Αχαρνές.

βια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα.

βιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

βιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:

γα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη.

γβ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα.

γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο.

γδ) Χίου με έδρα τη Χίο.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

δα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι.

δβ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα.

δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:

εα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά.

εβ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά.

εγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη.

εδ) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:

στα) Άρτας με έδρα την Άρτα.

στβ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα.

στγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα.

στδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:

ζα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα.

ζβ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα.

ζγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο.

ζδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.

η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

ηα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο.

ηβ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα.

ηγ) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι.

ηδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.

θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:

θα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια.

θβ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη.

θγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

θδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη.

θστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς.

θζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη.

θη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα.

θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες.

θι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.

ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:

ια) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο.

ιβ) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

ιγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο.

ιδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.

ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:

ιαα) Σύρου με έδρα τη Σύρο.

ιαβ) Νάξου με έδρα τη Νάξο.

ιαγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο.

ιαδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο.

ιαε) Κω με έδρα την Κω.

ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:

ιβα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο.

ιββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη.

ιβγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο.

ιβδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη.

ιβε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

ιγα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά.

ιγβ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα.

ιγγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι.

ιγδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία.

ιγε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

 1. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.

 

Άρθρο 12

Διοίκηση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

 1. Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 47. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, προΐσταται του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από την επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕΔ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 10.
 2. Σε κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνιστάται Ολομέλεια που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια συγκροτεί τις διεπιστημονικές ομάδες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008, για τη διαχείριση των επιστημονικών και παιδαγωγικών θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας του κέντρου.
 3. Ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνος για τη διοικητική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι υπεύθυνη για την επιστημονική και παιδαγωγική λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 4. Η Ολομέλεια συνεδριάζει με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και αποφασίζει για:

α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη των σκοπών του, σύμφωνα με το άρθρο 9,

β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου,

γ) την αποτίμηση του προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους και κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης.

 1. Οι εκθέσεις του προγραμματισμού δράσης και της αποτίμησης της λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλονται στην επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παρ. 1 του άρθρου 10. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στο ηλεκτρονικό σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α΄71), σε ειδικά διαμορφωμένα για τον σκοπό αυτόν πεδία.

 

Άρθρο 13

Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

 1. Για τη στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υφίστανται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατόν είκοσι (1120) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται σε κλάδους ως εξής:

α) Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.:

αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις,

αβ) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

αγ) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν τρεις (103) θέσεις,

αδ) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις.

β) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.):

βα) Θεραπευτών Λόγου (ΠΕ21): εβδομήντα μία (71) θέσεις,

ββ) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βγ) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): τριάντα τρεις (33) θέσεις,

βδ) Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): πενήντα τρεις (53) θέσεις,

βε) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο πληρούνται από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης,

βστ) Εξειδικευμένων είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στη νοηματική γλώσσα των κωφών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις.

γ) Διοικητικών υπαλλήλων:

γα) ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού: τριάντα επτά (37) θέσεις,

γβ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: εξήντα (60) θέσεις.

 1. Οι θέσεις της παρ. 1, για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παρ. 1 κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια απόφαση.
 2. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.
 3. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., τα μέλη του Ε.Ε.Π. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που λειτουργούν στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να προσφέρουν υπηρεσία και στα υπόλοιπα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42, αρμόδιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση.
 5. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

Άρθρο 14

Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 1. Σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. λειτουργεί Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), η οποία συγκροτείται με απόφαση του διευθυντή ή προϊσταμένου της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και αποτελείται από: α) τον διευθυντή ή προϊστάμενο της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, καθώς και β) έναν εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, γ) έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και δ) έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. Στη συγκρότηση της Ε.Δ.Υ. δύναται να συμμετέχουν και αναπληρωτές ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 ή κοινωνικοί λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30, οι οποίοι υπηρετούν στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο εκπαιδευτικός του τμήματος φοίτησης του μαθητή με το θέμα του οποίου ασχολείται η Ε.Δ.Υ.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. μπορεί να καλούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και μέλη του Ε.Ε.Π. της ίδιας ή άλλης ειδικότητας. Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.
 2. Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι: η α) εισήγηση προς τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και β) η συνεργασία με φορείς, υπηρεσίες και αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά στους μαθητές της σχολικής μονάδας. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίσει για την παράταση της φοίτησης των μαθητών, σύμφωνα με την υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄199), για ένα ακόμα σχολικό έτος. Αν δεν έχει συγκροτηθεί η Ε.Δ.Υ., η παράταση της φοίτησης αποφασίζεται από τον σύλλογο διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε..
 3. Η Ε.Δ.Υ. της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συνεργάζεται υποχρεωτικά με όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. της Ε.Δ.Υ. καλύπτουν και τις ανάγκες συστεγαζόμενων ή γειτνιαζόντων ειδικών νηπιαγωγείων, όταν σε αυτά δεν υπηρετούν μέλη του Ε.Ε.Π. της αντίστοιχης ειδικότητας.

 

Άρθρο 15

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

 1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται σχολικά δίκτυα εκπαιδευτικής υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. όλων των βαθμίδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ε.Α.Ε.. Τα Σ.Δ.Ε.Υ. έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα ιδίως:

α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων και η ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,

β) η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων για την ένταξη των μαθητών στη σχολική μονάδα φοίτησής τους και

γ) η υποστήριξη των Τ.Ε., της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών στους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία όπου απαιτείται ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

 1. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) σχολικές μονάδες. Ομοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να λειτουργούν έως πέντε (5) Ε.Δ.Υ.. Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, Α΄ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.
 2. Η Ε.Δ.Υ. συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη, τα οποία ορίζονται με τους αναπληρωτές τους:

α) Τον διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ως πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

β) Έναν εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. του Τ.Ε. ή, αν δεν υπάρχει, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή έναν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, με τον αναπληρωτή του. Ο αναπληρωτής είναι πρόσωπο που διαθέτει τις ίδιες ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. δύναται να αναπληρώνεται και από εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή από εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης που υπηρετεί στη σχολική μονάδα, αν δεν υφίσταται άλλος εκπαιδευτικός με όμοια ιδιότητα.

γ) Έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23.

δ) Έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30.

Για την επιλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των περ. γ΄ και δ΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την επιλογή του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της περ. β΄ η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται έπειτα από γνώμη του διευθυντή ή προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

Γραμματέας της Ε.Δ.Υ. ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υφίσταται, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τον σύλλογο διδασκόντων.

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των περ. γ΄ και δ΄ συμμετέχουν στη συγκρότηση του συνόλου των Ε.Δ.Υ. του Σ.Δ.Ε.Υ..

Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει μία εκ των δύο ειδικοτήτων των περ. γ΄ και δ΄ ή δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Ε.Δ.Υ., λόγω έλλειψης μέλους του Ε.Ε.Π. μίας εκ των δύο ειδικοτήτων των ίδιων περιπτώσεων, το μέλος του Ε.Ε.Π. της έτερης ειδικότητας που έχει τοποθετηθεί στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με σκοπό τη συμμετοχή στη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ. σε Σ.Δ.Ε.Υ. εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της στις σχολικές μονάδες του Σ.Δ.Ε.Υ..

 1. Αποκλειστικά για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. της παρ. 3 συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων α) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Ψυχολόγων του κλάδου ΠΕ23 και β) πεντακόσιες πενήντα (550) θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών του κλάδου ΠΕ30, οι οποίες κατανέμονται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με την απόφαση της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26. Η κάλυψη των θέσεων γίνεται με την τοποθέτηση μελών του Ε.Ε.Π. με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση, διάθεση ή διορισμό. Για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26, δύναται να διατίθενται σε αυτές, με απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ε.Δ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές μέλη του Ε.Ε.Π.. Προϊστάμενος των μελών του Ε.Ε.Π. της παρούσας είναι ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Ε.Δ.Υ. ασκεί, σε συνεργασία με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:

α) Διενεργεί διεπιστημονική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών αναγκών, του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές.

β) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης ή εξατομικευμένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης και συμπεριφοράς, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, στην οποία φοιτούν.

γ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή στη σχολική τάξη με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στη σχολική μονάδα, στο σπίτι και στην κοινότητα για παρεμβάσεις και παραπέμπει τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη στις ειδικές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Αν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, συνεργάζεται με Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή ιατρικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής της, με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

δ) Έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και υλοποίηση βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Ε.Π.Ε. για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, τους βασικούς άξονες του οποίου εξειδικεύει σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, υποστηρίζει και παρακολουθεί την εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική πορεία των μαθητών και εφαρμόζει πρόγραμμα υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών που δέχονται κατ’ οίκον διδασκαλία.

ε) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και των γονέων ή κηδεμόνων του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς.

στ) Υποστηρίζει τη σχολική μονάδα και τους μαθητές κατά τη μετεγγραφή ή τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.

ζ) Παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 9 και τις παρ. 7 και 8 του παρόντος, μαθητές που συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Υ. σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες και προσαρτάται έκθεση των μελών των σχετικών ειδικοτήτων της Ε.Δ.Υ. σχετικά με: ζα) το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ του μαθητή και ζβ) τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

η) Συνεργάζεται με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 9, και, ιδίως, για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου της σχολικής μονάδας.

 

 1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και ανάλογα με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται υποχρεωτικά με:

α) τους εκπαιδευτικούς του Τ.Ε., εάν υφίσταται, ή εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης της σχολικής μονάδας,

β) τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο τμήμα φοίτησης του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης. Οι εκπαιδευτικοί του τμήματος φοίτησης συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. με δικαίωμα ψήφου,

γ) τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας,

δ) μέλη του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. οποιασδήποτε ειδικότητας κριθεί απαραίτητο, που υποστηρίζουν τους μαθητές της σχολικής μονάδας ή υπηρετούν στα όρια του Σ.Δ.Ε.Υ. ή στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

ε) τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για τα ζητήματα της ενταξιακής εκπαίδευσης, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Η Ε.Δ.Υ. συνεργάζεται με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή, τους οποίους ενημερώνει για τις διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης που προτείνει να ακολουθηθούν. Οι όροι της συνεργασίας και οι διαδικασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης αποτυπώνονται σε πρωτόκολλο συνεργασίας και δεσμεύουν τη σχολική μονάδα και τους γονείς ή κηδεμόνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνδρομή των οποίων απαιτεί ειδική αιτιολόγηση και οι οποίες σχετίζονται ιδίως με δυσχέρειες συνεργασίας της σχολικής μονάδας με τους γονείς επί διαπιστωμένων σοβαρών δυσκολιών μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον, η υποβολή εισήγησης στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να γίνει απευθείας από την Ε.Δ.Υ., προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η αναγκαιότητα της παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόσο σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο υποστήριξης των γονέων ή κηδεμόνων. Στόχος της παρέμβασης είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων. ​​Οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Υ. που αφορούν στη λήψη της απόφασης παραπομπής στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τη διαμόρφωση της εισήγησης για το Ε.Π.Ε. στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση, που κρίνεται σκόπιμο.
 2. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών. Οι ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται να καλούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων σχολικών μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα , καθώς και για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.
 3. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της. Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Πριν από την έκδοση αξιολογικής έκθεσης, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων της.
 4. Οι Ε.Δ.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με τα μέλη του ΚΕΔ.Α.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω: α) της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των ΕΔ.Υ. με μέλη του προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και β) έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., σε συνεργασία με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.
 5. Οι ώρες συνεδριάσεων της Ε.Δ.Υ. ανήκουν για μεν τον πρόεδρο αυτής και τον εκπαιδευτικό της περ. β΄ της παρ. 3 στο διδακτικό τους ωράριο, για δε τα υπόλοιπα μέλη είναι ώρες του εργασιακού τους ωραρίου.
 6. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύμβουλο σχολικής ζωής της σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό.

 

Άρθρο 16

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 1. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), τα οποία μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4547/2018, μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Ομοίως τα Κ.Ε.Α., τα οποία ιδρύθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4547/2018 μετατρέπονται σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν ως αποστολή: α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στην οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.
 2. Ο ρόλος των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρμοδιότητες:

α) υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά με: αα) την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, αβ) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη. Η αρμοδιότητα της υποπερ. αβ΄ ασκείται σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Τα προγράμματα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους και στις σχολικές μονάδες,

γ) υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση, είναι προσανατολισμένες στα περιβαλλοντικά θέματα, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και προωθούν τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία,

δ) προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με το περιβάλλον, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,

ε) καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αποστολή τους και υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού τους στις ανάγκες των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν,

στ) παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή,

ζ) οργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα και παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατόπιν έγκρισης του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

η) συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

θ) διοργανώνουν, σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και συνέδρια με αναφορά σε θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη,

ι) ιδρύουν και συντονίζουν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα, αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.ΠΕ.Α. και υποστηρίζουν τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε αυτά ή σε άλλα συναφή προγράμματα και δίκτυα και

ια) χειρίζονται κάθε συναφές θέμα.

 

 1. Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας τους. Αν σε μία περιοχή δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α., η περιοχή αρμοδιότητάς τους καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 26.
 2. Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 10 Ιουλίου εκάστου σχολικού έτους.

Άρθρο 17

Οργάνωση και στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία

 1. Σε κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) τεσσάρων (4) έως έξι (6) εκπαιδευτικών, με διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου αποσπώνται με τετραετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περ. ζ` της παρ. 1 του άρθρου 26. Στην Π.Ο. μετέχουν τουλάχιστον: α) δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων και β) δύο (2) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ04, κατά προτίμηση Βιολόγος. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι το συμβούλιο της παρ. 4 του άρθρου 36. Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων συνιστούν: α) η επιστημονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση και κυρίως η εξειδίκευσή τους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη και β) η διδακτική, συμβουλευτική – καθοδηγητική και διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία των υποψηφίων.
 2. Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 29. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία συνεδριάζει, σύμφωνα με την παρ. 5. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.ΠΕ.Α. παρίσταται, όποτε καλείται, στις συνεδριάσεις του ΠΕ.Σ.ΕΠ..
 3. Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Π.Ο. του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και αποφασίζει για: α) τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη του έργου του στους τομείς που δραστηριοποιείται, β) την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, γ) την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης, κατά την παύση της λειτουργίας του κέντρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 16, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης υποβάλλονται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. της παρ. 4.

4. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες λειτουργεί τουλάχιστον ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α. λειτουργεί Συμβουλευτική Επιτροπή Κ.Ε.ΠΕ.Α. (Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.) για την ενίσχυση του έργου και την αξιολόγηση της λειτουργίας, καθώς και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των κέντρων αυτών, εάν λειτουργούν περισσότερα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:

α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,

β) τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

γ) τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

δ) τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως γραμματέας της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέλος της γραμματείας του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης με αναπληρωτή του άλλο μέλος της ή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται, διοικητικό υπάλληλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αποσπασμένο σε αυτήν εκπαιδευτικό.

Έργο της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. είναι: α) η παροχή κατευθύνσεων ως προς τις προτεραιότητες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ιδίως για την επιλογή των θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των σεμιναρίων και του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και των επιμορφωτικών δράσεων σε σχέση με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των σχολικών μονάδων και β) η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού του έργου των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 

Για τη λειτουργία της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

 1. Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και η εν γένει παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ασκείται από τη Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α., η οποία για τους σκοπούς αυτούς συνεδριάζει με τη συμμετοχή μόνο των μελών των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 4. Ως μέλη των περ. β΄ και δ΄ νοούνται τα στελέχη εκπαίδευσης και τα όργανα, που προέρχονται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της περιοχής αρμοδιότητας του αξιολογούμενου Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 

 1. Σε κάθε περίπτωση προγραμματισμού και υλοποίησης δράσεων που αφορούν στις εκδηλώσεις σχολικών μονάδων σχετικά με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικολογίας και αειφόρου ανάπτυξης, στις περιπτώσεις λειτουργίας ομάδων όμορων σχολικών μονάδων και παροχής υπηρεσιών σε σχολικές μονάδες της ομάδας από το Κ.Ε.ΠΕ.Α., καθώς και για τις επισκέψεις στο Κ.Ε.ΠΕ.Α., ο Προϊστάμενος του κέντρου συνεργάζεται με τους υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, κατά περίπτωση, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα των δράσεων.

 

 1. Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.ΠΕ.Α., συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, μπορεί να καλύπτονται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς ή να βαρύνουν τους δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, μπορεί να διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων.
 2. Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. μπορεί να στεγάζεται σε κτίριο Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) του άρθρου 2 του ν. 4519/2018 (Α`25) ή άλλου φορέα διαχείρισης με αρμοδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» του άρθρου 51 του ν. 4414/2016 (Α` 149). Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργικές δαπάνες του Κ.Ε.ΠΕ.Α., περιλαμβανόμενων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, μπορεί να καλύπτονται από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς ή να βαρύνουν τον φορέα διαχείρισης, ο οποίος επιχορηγείται με πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του δήμου ή του φορέα διαχείρισης ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των παρ. 7 και 8. Κατά το χρονικό διάστημα από 11 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στους εκθεσιακούς χώρους των Κ.Ε.ΠΕ.Α. με ευθύνη των δήμων.

Άρθρο 18

Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών, καθώς και την οργάνωση δράσεων στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, Β` Αθήνας, Γ` Αθήνας, Δ` Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή εκπαιδευτική και οκταετή διδακτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ86, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 19

Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, Β` Αθήνας, Γ` Αθήνας, Δ` Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11 που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 20

Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

 1. Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος του κέντρου.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων των Ε.Κ.Φ.Ε. μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην άσκηση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ04, που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 21

Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων

 1. Με εξαίρεση τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, Β` Αθήνας, Γ` Αθήνας, Δ` Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου, σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών δραστηριοτήτων.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 22

Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας

 1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, Β` Αθήνας, Γ` Αθήνας, Δ` Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στην αγωγή υγείας, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα αγωγής υγείας.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ87 που έχει την επιστημονική ευθύνη των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 23

Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων

 1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, Β` Αθήνας, Γ` Αθήνας, Δ` Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε πολιτιστικά θέματα.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 24

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 1. Στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας, Β` Αθήνας, Γ` Αθήνας, Δ` Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του έργου τους από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Άρθρο 25

Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τετραετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 26, ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.
 2. Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 18. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των υπευθύνων είναι το συμβούλιο της παρ. 9 του άρθρου 35.
 3. Οι Υπεύθυνοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
 4. Σε κάθε ομάδα όμορων σχολικών μονάδων, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102), ιδρύεται ένα (1) Γραφείο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΥ.Π.), το οποίο στελεχώνεται από έναν (1) εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση σε σχολική μονάδα της ομάδας και επιλέγεται σύμφωνα με την απόφαση της περ. η΄ της παρ. 1 του άρθρου 26. Η θητεία του εκπαιδευτικού που τοποθετείται στο ΓΡΑ.ΣΥ.Π. είναι τετραετής.

Άρθρο 26

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων:

α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και της Ολομέλειας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των μελών του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταμένων και των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α., των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων διδασκόντων,

β) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και κατανέμεται σε κάθε μία (1) εξ’ αυτών η επιστημονική ευθύνη του συνόλου ή ενοτήτων σχολικών μονάδων μίας ή περισσότερων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και η επιστημονική ευθύνη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μαθητών και εκπαιδευτικών που υποστηρίζονται. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η επιστημονική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των οποίων κατανέμεται στις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης των περ. κζ΄ έως λα΄ της παρ. 1 του άρθρου 8. Η κατανομή γίνεται με βάση τον αριθμό των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των μαθητών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υποστηρίζονται,

γ) εξειδικεύονται οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους,

δ) κατανέμονται οι θέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 4 του άρθρου 15 στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν,

ε) εξειδικεύεται ο σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ., καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και τα καθήκοντα των μελών των Ε.Δ.Υ., εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας τους και καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων,

στ) καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής παρακολούθησης της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της παρ. 1 του άρθρου 10,

ζ) καθορίζεται ο αριθμός των μελών των Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα κέντρα αυτά, εξειδικεύονται τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υποψήφιων μελών των Π.Ο. και Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεματικών που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την οικολογία και την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων και κάλυψης των κενών θέσεων. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κ.Ε.ΠΕ.Α., με τον οποίο καθορίζονται λεπτομερέστερα οι σκοποί των κέντρων και τα εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, ρυθμίζονται ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση και η αποτίμηση του έργου τους, καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και άσκησης της παιδαγωγικής και επιστημονικής εποπτείας των Κ.Ε.ΠΕ.Α. από τις Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.,

η) καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια, η διαδικασία επιλογής και τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε., Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π.. Ως προς τους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης στην αγωγή υγείας, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη συμβουλευτική και τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, κατά περίπτωση. Ως προς τα ΓΡΑ.ΣΥ.Π., με όμοια απόφαση καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε αυτά, καθώς και ο τρόπος ίδρυσης και ορισμού της έδρας τους. Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

θ) συγχωνεύονται, καταργούνται και μεταβάλλεται η έδρα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να συνιστώνται νέα: α) ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., β) Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή γ) Ε.Κ.Φ.Ε.. Οι λειτουργικές δαπάνες των κέντρων του προηγούμενου εδαφίου καλύπτονται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού για τα κέντρα της περ. α΄ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού για τα κέντρα των περ. β΄ και γ΄. Με όμοια απόφαση δύναται να καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού από τον κρατικό προϋπολογισμό με πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.ΠΕ.Α. και ΕΚ.Φ.Ε. στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης αυτής.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δύναται να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της παρ. 1 του άρθρου 8, της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 4 του άρθρου 15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών δύναται να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13.
 3. Οι ενότητες σχολικών μονάδων για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 8, καθορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.ΠΕ.Α., κατά περίπτωση, καθορίζεται η περιοχή ευθύνης κάθε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή Κ.Ε.ΠΕ.Α., αν λειτουργούν περισσότερα από ένα (1) από τα κέντρα αυτά στις ίδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αν στην περιοχή αρμοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Άρθρο 27

Μισθολογικές διατάξεις

 1. Η περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900,00) ευρώ.

ββ) Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εξακόσια (600) ευρώ.

γγ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ.

δδ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, πεντακόσια (500) ευρώ.

εε) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

στστ) Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

ζζ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια ογδόντα πέντε (385) ευρώ.

ηη) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ.

θθ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Ειδικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ.

ιι) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Ε.Κ., Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

κκ) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».

 

 1. Ειδικά για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που καταλαμβάνουν θέση στελέχους εκπαίδευσης, η καταβολή των μηνιαίων αποδοχών, των πάσης φύσεως επιδομάτων και οδοιπορικών τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Άρθρο 28

Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

 1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
 2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36, όργανα καταρτίζουν τους ακόλουθους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Συμβούλων Εκπαίδευσης.

ε) Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.

ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.

η) Διευθυντών Γυμνασίων.

θ) Διευθυντών ΓΕ.Λ..

ι) Διευθυντών ΕΠΑ.Λ..

ια) Διευθυντών Ε.Κ..

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.

ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ε.Α.Ε..

ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων.

ιζ) Διευθυντών Ε.Ε.Ε.ΕΚ.

ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων.

κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ..

κα) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

κβ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 όργανα υποβάλλουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:

α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

γ) Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

δ) Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.

ε) Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων.

στ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων.

ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.

θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..

ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

ιδ) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιστ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 1. Οι πίνακες των περ. α` έως ε` της παρ. 2 κυρώνονται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι πίνακες των περ. ιη΄ έως κ΄ της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Οι λοιποί πίνακες της παρ. 1 κυρώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 29

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

 

 1. Αν δεν ορίζεται άλλως στις διατάξεις του παρόντος, οι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής: α) διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και β) πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου. Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας της περ. α΄ τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου της περ. β αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α` 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.

2. Ως Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί η άσκηση καθηκόντων, για τέσσερα (4) και δύο (2) τουλάχιστον έτη, αντίστοιχα, σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 28, Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σχολικού Συμβούλου, Προϊσταμένου Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Δ.Α.Υ. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., διευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ, Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή προϊσταμένου οργανικής μονάδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Η γνώση ξένης γλώσσας τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων, για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. επιλέγονται μέλη του Ε.Ε.Π.. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης: α) των κοινών ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π. επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. με οργανική θέση στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οκταετή διδακτική υπηρεσία στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με, τουλάχιστον, δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και οκταετή διδακτική υπηρεσία στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συμβούλου Εκπαίδευσης Μουσουλμανικής Θρησκείας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.

 

 1. Ως Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περ. α΄ και β` της παρ. 1 του άρθρου 13 και β) εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. με οργανική ή προσωποπαγή θέση στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με, τουλάχιστον: i) δεκαπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία και ii) τριετή υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

 

 1. Ως Προϊστάμενοι Κ.Ε.ΠΕ.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

 1. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη του Ε.Ε.Π. με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας από τα οποία τα τέσσερα (4), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σύμφωνα με την περ. δ΄.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α` 139, διόρθ. σφάλμ. Α΄185) και στην υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β`3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι:

γα) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91,

γβ) για τις θέσεις διευθυντών Ε.Κ., εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90.

δ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. και μέλη του Ε.Ε.Π. ως εξής:

δα) Για τις θέσεις διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και μέλη του Ε.Ε.Π. εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δημοτικό σχολείο Ε.Α.Ε..

δβ) Για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91 καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π., εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της προκηρυσσόμενης θέσης, ήτοι σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της υποπερ. ια΄ ή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. των στοιχείων i και ii της υποπερ. ιβ΄ της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 ξεχωριστά για κάθε στοιχείο της υποπερ. ιβ΄. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και της υπό στοιχεία 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας.

 

δγ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών σε νηπιαγωγείο Ε.Α.Ε..

δδ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σε σχολικές μονάδες κωφών, βαρηκόων και τυφλών μαθητών, μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. των υποπερ. δα΄ έως δγ΄, εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ή της Ελληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), αντίστοιχα. Εάν η ανωτέρω προϋπόθεση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι κατά σειρά: i) εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα΄ έως δγ΄, έχουν οργανική θέση στη σχολική μονάδα και έχουν υπηρετήσει σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη και ii) εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. δα΄ έως δγ΄.

 

ε) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον.

 

στ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον: στα) από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με οργανική θέση ή με θετικά αξιολογημένη θητεία και στβ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

 

 1. Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία κατά το χρόνο επιλογής στη μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α` επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

 

 1. Ως Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή. Ως υποδιευθυντές σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατά τον χρόνο της επιλογής. Οι υποψήφιοι υποδιευθυντές της σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα.

Ως υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι, κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. και να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα στο Ε.Κ. κατά τον χρόνο της επιλογής.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στην οποία αφορά η επιλογή.

Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α` επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

 

 1. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων επιλέγονται εκπαιδευτικοί με, τουλάχιστον, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ως Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας.

 

 1. Ως Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία. Από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα έξι (6), τουλάχιστον, έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης.

 

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή ούτε να τοποθετηθεί σε θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου κώδικα. Οι αξιολογητές και αξιολογούμενοι του άρθρου 56, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο B΄ του Μέρους Β΄, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την επιλογή ούτε να τοποθετηθούν σε θέση στελέχους εκπαίδευσης ή να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις για τα οκτώ (8) έτη που έπονται της υπαίτιας μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης αξιολόγησης. Η βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 28 έως 47 ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με γενικές ή ειδικές διατάξεις. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., ο οποίος έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 42 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί σε όμοια ή ανώτερη θέση στελέχους της εκπαίδευσης για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της απαλλαγής. Η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 56. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 56 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται επίσης όμοιες. Εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που εμπίπτει στην παρ. 6 του άρθρου 58 δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή, ούτε να τοποθετηθεί στις θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης που προσδιορίζονται στην ίδια παράγραφο. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ούτε επιλέγεται ως στέλεχος εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π., η επίδοση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως «μη ικανοποιητική» σε οποιαδήποτε από τις λαμβανόμενες υπόψη εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Εκπαιδευτικός, του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης.

 

 1. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

 

 1. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παρ. 11 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

 

Άρθρο 30

Κριτήρια επιλογής

 

 1. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 28 με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν σύμφωνα με την κατά τα άρθρα 31 έως 33 αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

α) επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση,

β) διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία,

γ) αξιολόγηση,

δ) προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

 1. Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παρ. 3 του άρθρου 28 είναι η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση, η διδακτική, συμβουλευτική-καθοδηγητική και διοικητική-υποστηρικτική εμπειρία, η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων. Η αξιολόγηση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου από το αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36, συμβούλιο επιλογής, γίνεται ύστερα από υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36.

 

Άρθρο 31

Αποτίμηση των κριτηρίων επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

 1. Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 28, τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 30 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους. Δεν μοριοδοτείται προσόν που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 29.

 

 1. Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με τριάντα (30) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Τίτλοι σπουδών: δεκατρείς (13) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένο ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: οκτώ (8) μονάδες,

αβ) διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο δεν εμπίπτει στην υποπερ. αα΄ ή δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα: έξι (6) μονάδες,

αγ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αναγνωρισμένος ως συναφής με το αντικείμενο απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4354/2015: τέσσερις (4) μονάδες,

αδ) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ο οποίος δεν εμπίπτει στην υποπερ. αγ΄ ή δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: τρεις (3) μονάδες, αε) τίτλος διδασκαλείου μετεκπαίδευσης: τρεις (3) μονάδες. Ο τίτλος διδασκαλείου προσμετράται μόνο για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

αστ) δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης: τρεις (3) μονάδες,

αζ) δεύτερο πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης διάρκειας φοίτησης μικρότερης των τεσσάρων (4) ετών: δύο (2) μονάδες,

αη) επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.): δύο (2) μονάδες και

αθ) τρίτο πτυχίο: δύο (2) μονάδες.

Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

Στις περιπτώσεις που ζητείται η δήλωση της διάρκειας φοίτησης, όπου αυτή δεν αποδεικνύεται, αποδίδεται η μικρότερη προβλεπόμενη μοριοδότηση.

β) Επιμόρφωση: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

βα) πιστοποιητικό ή βεβαίωση ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), εφόσον δεν αποτέλεσε προσόν διορισμού: μία (1) μονάδα,

ββ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης προγράμματος επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. συνολικής διάρκειας τριακοσίων (300), τουλάχιστον, ωρών ή εννεάμηνης, τουλάχιστον, διάρκειας: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

βγ) βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Η εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών δεν μοριοδοτείται,

βδ) πιστοποιητικό ή βεβαίωση παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας ή του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έως μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο,

βε) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Α΄ ή Β΄ επιπέδου: μία (1) μονάδα,

βστ) βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης θεματικών ενοτήτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.): μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο, η οποία κατανέμεται ως εξής: i) μία (1) μονάδα για την ολοκλήρωση ετήσιας θεματικής ενότητας και ii) 0,50 μονάδες για την ολοκλήρωση εξαμηνιαίας θεματικής ενότητας.

Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των περ. βα΄ έως βστ΄ αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για τον διορισμό ή για την απόκτηση τίτλου σπουδών,

βζ) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. ή συμπερίληψη στον κατάλογο των επιμορφωτών Β΄ επιπέδου: μία (1) μονάδα και

βη) πιστοποίηση επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.: 0,50 μονάδες.

γ) Γνώση ξένων γλωσσών: τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,

γβ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες,

γγ) πιστοποιημένη γνώση πρώτης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα,

γδ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ2: τρεις (3) μονάδες,

γε) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Γ1: δύο (2) μονάδες και

γστ) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου B2: μία (1) μονάδα

Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο για το ανώτερο.

Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας και δεν μοριοδοτείται.

δ) Συγγραφικό και ερευνητικό έργο επιστημονικού περιεχομένου συναφούς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τα διδασκόμενα μαθήματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών: επτά (7) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

δα): Βιβλία, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, διδακτικό και επιμορφωτικό υλικό: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 1. i) βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number – ISBN): δύο (2) μονάδες ανά βιβλίο,
 2. ii) βιβλία ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 1,5 μονάδα ανά βιβλίο,

iii) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων με ISBN: μία (1) μονάδα ανά συλλογικό τόμο,

 1. iv) κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ελληνικών εκδοτικών οίκων με ISBN: 0,50 μονάδες ανά συλλογικό τόμο,
 2. v) εισηγήσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Σειρών (International Standard Serial Number – ISSN): 0,50 μονάδες ανά εισήγηση,
 3. vi) εισηγήσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με έκδοση ISBN ή ISSN : 0,25 μονάδες ανά εισήγηση,

vii) συγγραφή σχολικού εγχειριδίου ή διδακτικού βιβλίου, το οποίο διανέμεται στους μαθητές ή εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης ή συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών – Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης – εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Π.Ι.: μία (1) μονάδα ανά περίπτωση,

viii) δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού, πιστοποιημένου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ι.Ε.Π. ή το Π.Ι. ή με σφραγίδα ποιότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.): 0,50 μονάδες ανά λογισμικό,

 1. ix) δημιουργία επιμορφωτικού υλικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέων ή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.: 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

δβ) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά: πέντε (5) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 1. i) άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: μία (1) μονάδα ανά άρθρο,
 2. ii) άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με ISSN και σύστημα κριτών: 0,50 μονάδες ανά άρθρο και

iii) άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς σύστημα κριτών: 0,25 ανά άρθρο.

Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης.

ε) Διδακτικό έργο στην ανώτατη εκπαίδευση: δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού εξαμήνου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195), συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, το άρθρο 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου: 0,50 μονάδες ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

 

 1. Το κριτήριο της διδακτικής, συμβουλευτικής-καθοδηγητικής και διοικητικής-υποστηρικτικής εμπειρίας, αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτική υπηρεσία: έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, για το οποίο ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί θετικά και έως δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. αα΄.

Η άσκηση διδακτικής υπηρεσίας για χρονικό διάστημα βραχύτερο του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

β) Παροχή επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., των Π.Ε.Κ., του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,10 μονάδες ανά 10 ώρες βάσει βεβαιώσεων και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Επιμορφωτικό έργο που αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον του υποψηφίου δεν μοριοδοτείται.

γ) Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα: έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

γα) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο απασχόλησης του υποψηφίου ή σε ομάδες επιστημονικού έργου του Ι.Ε.Π., του Π.Ι., Α.Ε.Ι. ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ερευνητικών κέντρων-ινστιτούτων: μία (1) μονάδα ανά πρόγραμμα βάσει βεβαίωσης και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

γβ) συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα ή δράσεις που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή διεθνείς οργανισμούς όπως Lingua, Σωκράτης, Comenius, Erasmus/Erasmus+, Leonardo da Vinci, eTwinning, Model United Nations (M.U.N.), European Youth Parliament (EYP), Euroscola, Βουλή των Εφήβων ή σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος ολιγομελούς ομάδας εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, εφόσον οδηγεί σε υλοποίηση δράσεων: 0,50 μονάδες ανά πρόγραμμα ή δράση και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α΄ έως γ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10).

δ) Συμβουλευτικό – καθοδηγητικό έργο υπό την ιδιότητα του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Συμβούλου Εκπαίδευσης, Οργανωτικού Συντονιστή ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ή Σχολικού Συμβούλου: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ε) Διοικητική – υποστηρικτική εμπειρία: έντεκα (11) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

εα) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1,5 μονάδες ανά έτος και έως οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εβ) άσκηση καθηκόντων Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης εποπτευόμενου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων φορέα, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: μία (1) μονάδα ανά έτος και έως 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εγ) άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτευόμενων από αυτό φορέων, Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., Συμβούλου Β΄ του Ι.Ε.Π., Διευθυντή και Υποδιευθυντή Π.Ε.Κ., διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Ε.Σ.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε.: 0,75 μονάδες ανά έτος και έως έξι (6) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

εδ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας, Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε., υπευθύνου τομέα Ε.Κ., προϊσταμένου Κ.Ε.ΠΕ.Α., υπεύθυνου λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), υπευθύνου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνου τμήματος μητρικής γλώσσας συντονιστικού γραφείου εκπαίδευσης του εξωτερικού ή συμμετοχή εκπαιδευτικού σε δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τέσσερις (4) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Το άθροισμα των μονάδων από την άσκηση καθηκόντων διευθυντή, υποδιευθυντή και προϊσταμένου σχολικής μονάδας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) μονάδες,

εε) άσκηση καθηκόντων στην Ολομέλεια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., στον Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού Κ.Ε.Σ.Υ. ή ως Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π.) ή Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., στην Π.Ο. Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή σε Κ.Π.Ε., άσκηση καθηκόντων υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, Ε.Κ.Φ.Ε. Σχολικών Δραστηριοτήτων, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), ή Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), μέλους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., σχολικού συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., συμβούλου σχολικής ζωής, ενδοσχολικού συντονιστή (συντονιστή τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικού συμβούλου- μέντορα, υπεύθυνου διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝ.Ε.ΓΥ.Λ., υπεύθυνου εκπαιδευτικού ομίλου, αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Ε.Κ.Φ.Ε. καθώς και των εκπαιδευτικών που τοποθετούνται στα ΓΡΑ.ΣΥ.Π. ή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 0,50 μονάδες ανά έτος και έως τρεις (3) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

Χρόνος διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

Αν συντρέχει σωρευτικά στο πρόσωπο υποψηφίου διοικητική εμπειρία των υποπερ. εα΄ έως και εγ΄, ως προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29, λογίζεται η διοικητική εμπειρία, που μοριοδοτείται λιγότερο, σύμφωνα με την παρούσα.

 

 1. Το κριτήριο της αξιολόγησης αποτιμάται με εικοσιπέντε (25) μονάδες κατ` ανώτατο όριο βάσει των εκθέσεων αξιολόγησης του υποψηφίου. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου ως στελέχους εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού της θητείας ή της αξιολογικής περιόδου, κατά περίπτωση, που προηγείται της διαδικασίας επιλογής. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί και ως εκπαιδευτικός και ως στέλεχος εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγησή του ως στελέχους εκπαίδευσης.

 

α) Τα στελέχη εκπαίδευσης λαμβάνουν 0,50 μονάδες ανά μία (1) μονάδα από τις 50 και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 58. Η αξιολόγηση με 50 και 51 μονάδες αποδίδει 0,50 μονάδες. Αν ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί σε δύο αξιολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια της θητείας του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 57, για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μονάδων που συγκέντρωσε κατά τις δύο αξιολογικές περιόδους.

 

β) Ως προς την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης των κριτηρίων Α1, Α2 και Β ή Α και Β, κατά περίπτωση, που έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ του Μέρους Β΄ κατά την τελευταία τετραετία πριν από την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Στη διαδικασία επιλογής δύνανται να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι συγκέντρωσαν σε όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης που λαμβάνονται υπόψη τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς στην οικεία περιγραφική κλίμακα: «εξαιρετικά» ή «πολύ καλά» ή «ικανοποιητικά».

 

βα) Εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίμακα ως προς τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, η αποτίμηση των αξιολογικών εκθέσεων σε μονάδες επιλογής γίνεται με τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό i) «εξαιρετικό» και στα τρία πεδία, Α1, Α2 και Β, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 25 μονάδες, ii) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 22,5 μονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, iv) «εξαιρετικό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε ένα από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, v) «πολύ καλό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 17,5 μονάδες, vi) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία, «πολύ καλό» σε άλλο και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 17,5 μονάδες, vii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, viii) «πολύ καλό» σε δύο από τα παραπάνω πεδία, και «ικανοποιητικό» στο τρίτο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 12,5 μονάδες, ix) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» σε δύο από αυτά, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 10 μονάδες και x) «ικανοποιητικό» και στα τρία παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 7,5 μονάδες. Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.

 

ββ) Εφόσον λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. έχει αξιολογηθεί σε περιγραφική κλίμακα ως προς δύο πεδία, Α και Β, η αποτίμηση των εκθέσεων αξιολόγησης σε μονάδες επιλογής γίνεται με τις ακόλουθες διακρίσεις: αν το έργο του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό i) «εξαιρετικό» και στα δύο πεδία, Α και Β, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 25 μονάδες, ii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και «πολύ καλό» στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 20 μονάδες, iii) «εξαιρετικό» σε ένα από τα δύο παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» στο άλλο, o εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, iv) «πολύ καλό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 15 μονάδες, v) «πολύ καλό» σε ένα από τα παραπάνω πεδία και «ικανοποιητικό» στο άλλο, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 10 μονάδες και vi) «ικανοποιητικό» και στα δύο παραπάνω πεδία, ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του Ε.Ε.Π. λαμβάνει 7,5 μονάδες. Ως προς την αξιολόγηση του κριτηρίου Β στη διαδικασία επιλογής λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. στην πιο πρόσφατη αξιολογική έκθεση.

 1. Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες κατ` ανώτατο όριο. Για την αποτίμηση του εν λόγω κριτηρίου διενεργείται προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου, η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης από τράπεζα θεμάτων, την οποία καλείται να πραγματευτεί ο υποψήφιος. Υπεύθυνη για την προετοιμασία της τράπεζας θεμάτων είναι η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., η οποία επικουρείται από το Ι.Ε.Π.. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: α) προετοιμασία του υποψηφίου στη μελέτη περίπτωσης, την οποία επιλέγει τυχαία από ένα σύνολο μελετών περίπτωσης και β) παρουσίαση από τον ίδιο του θέματος της μελέτης περίπτωσης και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Κατά το χρόνο της προετοιμασίας του υποψηφίου πραγματοποιείται εισήγηση από μέλος του συμβουλίου επιλογής σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας του υποψηφίου.

Τα στοιχεία που συνεκτιμώνται κατά τη συνέντευξη αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες ως εξής:

α) η συγκρότηση της σκέψης και του λόγου: πέντε (5) μονάδες,

β) η ικανότητα έκφρασης και επικοινωνίας: πέντε (5) μονάδες και

γ) η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και οι γνώσεις και οι ικανότητες του υποψηφίου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Το συμβούλιο επιλογής δύναται, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της διεκδικούμενης θέσης στελέχους.

 

Άρθρο 32

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης

 

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28, τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 29.

Για τα κριτήρια επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 31 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 31:

Το υποκριτήριο της υποπερ. αε΄ της περ. α΄ λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ70.

β) Επί της παρ. 3 του άρθρου 31:

βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για τις περ. α΄ έως γ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έντεκα (11),

ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. δ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ (8),

βγ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. ε΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) και

βδ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων των υποπερ. εα΄ και εβ΄ της περ. ε΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει στις έξι (6).

 

Άρθρο 33

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής των περ. στ΄ έως κβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28, τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων αποτιμώνται με εκατό (100) κατ’ ανώτατο όριο αξιολογικές μονάδες. Δεν μοριοδοτείται προσόν, που αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας σύμφωνα με το άρθρο 29.

Για τα κριτήρια επιλογής των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων και την αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 31 με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:

α) Επί της παρ. 2 του άρθρου 31:

Το υποκριτήριο της υποπερ. αε΄ της περ. α΄ λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Επί της παρ. 3 του άρθρου 31:

βα) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. δ΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6),

ββ) το ανώτατο όριο των αξιολογικών μονάδων για την περ. ε΄ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εννέα (9).

γ) Επί της παρ. 5 του άρθρου 31:

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, δεν αξιοποιείται μελέτη περίπτωσης. Η συνέντευξη εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση του έργου του υποψηφίου και τον σχεδιασμό του έργου του σε περίπτωση επιλογής του. Ο υποψήφιος καλείται να παρουσιάσει μια περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου του και μια περίπτωση για τον σχεδιασμό του έργου του. Το Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να ρωτήσει τον υποψήφιο ο,τιδήποτε σχετίζεται με τα θέματα αυτοαξιολόγησης και σχεδιασμού.

 

Άρθρο 34

Επιτροπές αποτίμησης του συγγραφικού και ερευνητικού έργου

 

Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψήφιων στελεχών της εκπαίδευσης δύναται να αποτιμάται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από Συμβούλους Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Επιστημονικούς Συμβούλους του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή αποτίμησης του συγγραφικού έργου εισηγείται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχετικά με τις αξιολογικές μονάδες, που αντιστοιχούν στο κριτήριο της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31. Με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών του πρώτου εδαφίου καθορίζεται το συμβούλιο ή τα συμβούλια επιλογής, τα οποία επικουρούν. Για τη λειτουργία των εν λόγω επιτροπών αποτίμησης του συγγραφικού έργου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).

 

Άρθρο 35

Συμβούλια επιλογής

 1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται πενταμελές Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,

β) τρία (3) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και

γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:

α) Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας,

β) Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Πελοποννήσου,

γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων,

δ) Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.

 1. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 2 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,

β) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, από τους οποίους ένας (1) έχει ειδίκευση σε αντικείμενο σχετικό με την προκηρυσσόμενη θέση και δύο (2) προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους, και

γ) έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής.

 1. Για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συμβούλων Εκπαίδευσης συνιστώνται Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής, ως εξής:

α) Α΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας.

β) Β΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. α΄.

γ) Γ’ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου και Βορείου Αιγαίου,

δ) Δ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα την Αθήνα, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. γ΄.

ε) Ε΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

στ) Στ΄ Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι αρμόδιο για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της περ. ε΄.

 1. Τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής της παρ. 4 είναι πενταμελή, συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. ή ομότιμους καθηγητές Α.Ε.Ι., που ορίζονται ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, και οι οποίοι προέρχονται από συναφείς με την εκπαίδευση κλάδους,

β) έναν (1) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής ή ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής ή έναν (1) Επιστημονικό Σύμβουλο του Γραφείου Επιστημονικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΚ.Δ.Δ.Α. που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΕΚ.Δ.Δ.Α..

 1. Αν στη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης: α) των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91), β) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης και γ) των μελών του Ε.Ε.Π., μετέχουν Διευθυντές Εκπαίδευσης, συμμετέχει επιπλέον σε αυτά ως μέλος ένας (1) Διευθυντής Εκπαίδευσης της έτερης βαθμίδας, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ανατίθεται στα συμβούλια των περ. α΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 4. Αν στη συγκρότηση των συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου μετέχει Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα συμβούλια αυτά συμμετέχει επιπλέον ένας (1) Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα.
 2. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 5 και 6 ορίζεται ο Πρόεδρος του συμβουλίου, ο οποίος προέρχεται από τα μέλη της περ. α’ της παρ. 5. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6 ορίζεται ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του συμβουλίου επιλογής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθενται σε μέχρι πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των συμβουλίων επιλογής.

Στις συνεδριάσεις των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει μέλος του συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή ομότιμου καθηγητή Α.Ε.Ι., το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).

 1. Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παρ. 1 έως 6 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των συμβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.
 2. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40, το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής αποφασίζει και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α` και Β`. Η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ., κατά περίπτωση.

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής αποτελείται από τα εξής μέλη:

α) Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρο και

γ) τρεις (3) Συμβούλους Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, οι οποίοι υπάγονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτή.

Τα μέλη της περ. γ΄ επιλέγονται με τους αναπληρωτές τους από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψηφίους, τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται από τους αξιολογικούς πίνακες επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε αυτούς.

Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου, αν ο Πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία των συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

 1. Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων της παρ. 9 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Ως γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της έδρας του συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθενται σε έως πέντε (5) διοικητικούς υπαλλήλους ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης των Συμβουλίων Επιλογής.
 2. Η θητεία του Προέδρου και των μελών των συμβουλίων της παρ. 9 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τετραετής. Τα στελέχη εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των συμβουλίων επιλογής για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.
 3. Ο αριθμός των μελών των Συμβουλίων των παρ. 1 έως 9, που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόμενων μελών.
 4. H κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., καθώς και η επιλογή των προϊσταμένων ΠΕΙ.Σ. και των υποδιευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. πραγματοποιείται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111). Η επιλογή των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται ύστερα από γνώμη του διευθυντή της σχολικής μονάδας. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40, η αρμόδια Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφασίζει, ύστερα από γνώμη του διευθυντή, και για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών Α` και Β`.

 

 1. Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον Πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού αιτήσεων που του ανατίθενται από τον Πρόεδρο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των αιτήσεων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο.
 2. Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους ή μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 36

Επιλογή Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 1. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 35. Η πρόταση διαμορφώνεται έπειτα από υποβολή βιογραφικού σημειώματος και συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης, με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, και ερωτήσεις των μελών του συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση κάθε υποψηφίου.

 

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως δύο (2) υποψήφιοι από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης. Αν υποβληθούν αιτήσεις από υποψηφίους της μίας μόνο βαθμίδας εκπαίδευσης, στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

 1. Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 35. Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν έως τέσσερις (4) υποψήφιοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης των μελών του Ε.Ε.Π. δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση για επιλογή σε θέση Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
 2. Στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι στις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μονάδων στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, λαμβάνονται υπόψη: α) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα κριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 και, αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, β) ο αριθμός των μονάδων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32.
 3. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου. Για την επιλογή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεδριάζουν ως ενιαίο συλλογικό όργανο. Χρέη Προέδρου του συμβουλίου του δεύτερου εδαφίου ασκεί, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, ο οποίος έχει υπηρετήσει τα περισσότερα έτη σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.
 4. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 35.

Άρθρο 37

Προκήρυξη και υποβολή αιτήσεων

 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 36, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται προκήρυξη ως εξής:

α) από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 35,

β) από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων,

γ) από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής πλην των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35,

δ) από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 35.

 1. Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Οι προκηρύξεις για την επιλογή των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) αναρτώνται στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες.

 

 1. Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, σε πληροφοριακό σύστημα ή στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, ως εξής:

α) οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συμβούλων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συμβούλων Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

δ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

ε) οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις Διευθυντών μέχρι πέντε, συνολικά, Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. είναι να δύναται ο υποψήφιος να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. που δηλώνει,

στ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

ζ) οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

η) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ..

4. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. β΄ έως δ΄ και του δεύτερου εδαφίου της περ. ε΄ της παρ. 3 δηλώνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών των περ. ε΄ και στ΄ της παρ. 3 δηλώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις στελεχών της περ. ζ΄ της παρ. 3 δηλώνουν το Κ.Ε.ΠΕ.Α., για το οποίο υποβάλλουν αίτηση κατά την υποβολή της αίτησης. Η προτίμηση των υποψηφίων για τοποθέτηση σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 3 και η σειρά προτίμησης για τοποθέτηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τις περ. β΄ έως ε΄ της ίδιας παραγράφου δηλώνονται ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ., για τις θέσεις στελεχών για τις οποίες τίθεται υποψηφιότητα, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 και την περ. η΄ της παρ. 3 του παρόντος δηλώνονται κατά την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 38

Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής

 

 1. Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ` αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν τα τυπικά προσόντα να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε πίνακα μη δεκτών υποψηφίων. Στους πίνακες μη δεκτών υποψηφίων αναγράφεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων, οι οποίες απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τους. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Για τα στελέχη των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο τους αναρτά στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους.

 

 1. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.

 

 1. Το συμβούλιο καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α` έως γ` της παρ. 1 του άρθρου 30. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με την παρ. 1. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 2. Στη συνέχεια, το συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται το πενήντα τοις εκατό 50%, με στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα, των υποψηφίων που έχουν συμπεριληφθεί στους αξιολογικούς πίνακες της παρ. 3, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων, και αριθμός υποψηφίων τουλάχιστον τριπλάσιος από τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται έντυπα υποδείγματα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και συνοπτικά αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο της μελέτης περίπτωσης ή της αυτοαξιολόγησης του υποψηφίου και του σχεδιασμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του, κατά περίπτωση, καθώς και των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό της συνεδρίασης που έπεται της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η συνοπτική αιτιολόγησή της. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ` της παρ. 1 του άρθρου 30 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Η επίδοση του υποψηφίου στο κριτήριο της περ. δ’, σύμφωνα με το έκτο εδάφιο, συνιστά την εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης του υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 3. Μετά από το τέλος της συνέντευξης των υποψηφίων της παρ. 4, το συμβούλιο καταρτίζει με αξιολογική σειρά τελικούς πίνακες επιλογής σε επίπεδο επικράτειας ή ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ανάλογα με την προκήρυξη, με βάση τις συνολικές μονάδες των ανωτέρω υποψηφίων. Για την επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά βαθμίδα και κλάδο εκπαίδευσης. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. Στους τελικούς πίνακες επιλογής των διευθυντών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. κατατάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον πενήντα (50) αξιολογικές μονάδες στα επιμέρους κριτήρια.
 4. Σε περίπτωση συγκέντρωσης, συνολικά, ίσου αριθμού μονάδων, στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33. Αν προκύπτει εκ νέου ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μονάδων των υποψηφίων κατά σειρά στα υποκριτήρια των περ. α΄ έως δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33.
 5. Μετά από το τέλος της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ` όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου.

 

 1. Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

 

 1. Οι υποψήφιοι που δεν καλούνται σε συνέντευξη, σύμφωνα με την παρ. 4, κατατάσσονται σε επικουρικό πίνακα επιλογής με τη σειρά κατάταξής τους στα κριτήρια επιλογής των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30. Ο επικουρικός πίνακας επιλογής υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή του, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28. Σε περίπτωση εμφάνισης κενών θέσεων και εξάντλησης των τελικών πινάκων επιλογής, το αρμόδιο συμβούλιο ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων του πρώτου εδαφίου σε συνέντευξη. Στη συνέντευξη καλείται τετραπλάσιος αριθμός υποψηφίων από τον αριθμό των κενών θέσεων, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μονάδων στα κριτήρια επιλογής των περ. ά έως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30. Κατά τα λοιπά στις περιπτώσεις της παρούσας εφαρμόζονται οι παρ. 4 έως 8. Οι πίνακες που καταρτίζονται, σύμφωνα με την παρούσα, ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την κύρωση του τελικού πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 8. Σε περίπτωση εμφάνισης νέων κενών θέσεων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους πίνακες του έκτου εδαφίου, επαναλαμβάνεται η διαδικασία των εδαφίων τρίτο έως έκτο έως την εξάντληση του επικουρικού πίνακα επιλογής.

 

Άρθρο 39

Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης

 

 1. Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον αξιολογικό πίνακα επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28, ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με την προτίμηση ή τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37.

 

 1. Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.
 2. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής της παρ. 2 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δεν έχουν τοποθετηθεί να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.
 3. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής των παρ. 5 και 6 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι λοιποί εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.
 4. Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 6 του άρθρου 35. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής. Η πρόταση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τη διαδικασία των εδαφίων δεύτερο έως τέταρτο, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με την ανωτέρω διαδικασία, καλούνται, με πρόσκληση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. των λοιπών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής τα οποία αξιολόγησαν τους υποψηφίους. Η εισήγηση διαμορφώνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης. Η απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα διαμορφώνεται ομοίως με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής και τις νέες δηλώσεις προτίμησης.
 5. Η τοποθέτηση των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 36. Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36.
 6. Η τοποθέτηση των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 36. Η πλήρωση των κενούμενων θέσεων γίνεται, με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36.
 7. Η τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 36.
 8. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35.
 9. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 36.
 10. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) γίνεται, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35. Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) γίνεται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής. Για τον σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ή, αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν: α) την προϋπόθεση της υποπερ. στα΄ της περ. στ’ της παρ. 6 του άρθρου 29 ή β) την προϋπόθεση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 38, καλούνται με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται το Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις: α) της υποπερ. στβ΄ της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 29 και β) του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 38, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις με τις παραπάνω διαδικασίες, εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 38. Αν μετά το τέλος των ανωτέρω διαδικασιών εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται, σύμφωνα με την παρ. 14. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο εκπαιδευτικής ή διδακτικής υπηρεσίας. Επιπλέον του προηγούμενου εδαφίου, στην περίπτωση των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. στα’ της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 29, και δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 38.
 11. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35. Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.
 12. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. σε κενές και κενούμενες θέσεις γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 35. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Π.Ε.Π.Π.Σ., σύμφωνα με την παρ. 13 του ίδιου άρθρου.
 13. Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παρ. 1 έως 13, δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των συγκεκριμένων θέσεων.

Άρθρο 40

Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας

 1. Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 42 και της παρ. 6 του άρθρου 58. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνονται για το υπόλοιπο της θητείας. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά από τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.

2. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που κατέχουν. Όσοι κατατάσσονται τόσο στους πίνακες: α) των περ. στ΄ έως ιζ΄ όσο και β) ιη΄ έως κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 και τοποθετούνται σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, σωρευτικά από τους πίνακες επιλογής των περ. α΄ και β΄ της παρούσας.

 1. Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της παρ. 9 του άρθρου 35. Για τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ). πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο ορισμός γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη της Περιφερειακής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Από την έκδοση της απόφασης ορισμού και έως τη λήξη του σχολικού έτους, το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα.
 2. 4. Οι θέσεις προϊσταμένων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν στις σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο (2) και τριών (3) θέσεων. Ο προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα (4) τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα εδάφια τρίτο έως πέμπτοτης παρ. 3.
 3. Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α` τετραμήνου για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης για την περίπτωση των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και ΠΕΙ.Σ. αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α` και Β`, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β`. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται μέσα στον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α` τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα, για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.

Υποδιευθυντές και υπεύθυνοι τομέων τοποθετούνται σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας, πρωινό απογευματινό ή εσπερινό κύκλο.

 

6. Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές.

 

 1. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του σε κάτω των τεσσάρων (4) θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση και επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα. Η κενή θέση του Προϊσταμένου της εν λόγω σχολικής μονάδας καλύπτεται για το υπόλοιπο της θητείας με προκήρυξη της θέσης.

 

 1. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η οργανικότητα διαμορφώνεται εντός της θητείας του σε άνω των (3) τριών θέσεων, εκπίπτει από τη θέση του Προϊσταμένου. Για την κάλυψη της κενής θέσης του Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης για την περίπτωση των ΠΕΙ.Σ., καλεί τους υποψηφίους που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 39.

 

Άρθρο 41

Σειρά επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης

 

Κατά τις επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης, προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων Ε.Κ..

 

Άρθρο 42

Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους

 

 1. Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:

α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους,

β) για σοβαρό λόγο που ανάγεται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου.

 

 1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

 

Άρθρο 43

Μεταθέσεις – τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

 

 1. Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄45). Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους.

 

 1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν, σύμφωνα με την παρ. 1. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) ή Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

 

 1. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής ή στους αξιολογικούς πίνακες επιλογής, από τους οποίους διεγράφη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40. Αν συγχωνευτούν σχολικές μονάδες, οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές των συγχωνευόμενων σχολικών μονάδων.

 

 1. Διευθυντής Εργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.), το οποίο καταργείται, επανεγγράφεται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής. Αν συγχωνευθούν Ε.Κ., οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον αξιολογικό πίνακα επιλογής και στη θέση του διευθυντή του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής του συγχωνευόμενου Ε.Κ. που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Ως υποδιευθυντής ή υπεύθυνος τομέα του Ε.Κ., που προκύπτει από τη συγχώνευση, τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο αρχαιότερος από τους υποδιευθυντές ή υπευθύνους τομέα των Ε.Κ. που συγχωνεύονται, αντίστοιχα.

Άρθρο 44

Αναπλήρωση

Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους ως εξής:

α) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

β) Ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36.

 

δ) Ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 36.

 

ε) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), από μέλος της Ολομέλειας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

 

στ) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας (Π.Ο.) του Κ.Ε.ΠΕ.Α., που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 

ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, από διευθυντή σχολικής μονάδας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

 

Άρθρο 45

Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

 

 1. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται:

α) Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής νοείται το υπηρεσιακό συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο συνεδριάζει χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. 115487/Δ4/17.09.2010 απόφασης της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄1592)

β) σύλλογος διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και

γ) Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης, νοείται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τέσσερα (4) έτη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου ή τη με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους. Αν το διοικητικό συμβούλιο παραλείψει να ορίσει το μέλος της περ. γ` μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ή Διευθυντής Εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής.

 

Άρθρο 46

Επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών της εκπαίδευσης

 

Με στόχο την προετοιμασία των στελεχών της εκπαίδευσης, που επιλέγονται και τοποθετούνται σε θέσεις ευθύνης, για την άσκηση των καθηκόντων τους εκπονείται πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέματα σχετικά, ιδίως, με την ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, την αξιολόγηση, την εθνική και διεθνή εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαίδευση ενηλίκων και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη θέση των στελεχών της εκπαίδευσης, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης υλοποιείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή άλλον φορέα που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του, κατά περίπτωση, συναρμόδιου Υπουργού πριν από την ανάληψη υπηρεσίας των στελεχών της εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 47

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:

α) το περιεχόμενο και οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων ή επαναδηλώσεων προτίμησης, τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, κάθε θέμα σχετικό με τον τρόπο κατάθεσης, καταχώρισης, επεξεργασίας και ελέγχου των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα αρμόδια για την παραλαβή και επεξεργασία τους όργανα, καθώς και από όργανα των υπηρεσιών, στις οποίες τηρούνται στοιχεία, τα οποία επικαλούνται οι υποψήφιοι στην αίτησή τους και κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης,

β) οι λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ανάλογα με τη θέση στελέχους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, στις περιπτώσεις που για ορισμένη θέση στελέχους υποψήφιοι είναι εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και τη διατύπωση των γνωμών, προτάσεων και εισηγήσεων που υποβάλλουν,

γ) ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αξιολογούνται και τη στάθμισή τους κατά τη διαδικασία της συνέντευξης και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία αυτή, όπου προβλέπεται, και, ιδίως, με τη μαγνητοφώνηση αυτής και

δ) κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης των στελεχών της εκπαίδευσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 48 Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 1566/1985

Οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (Α’ 167) τροποποιούνται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Φορείς και όργανα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι:

α) οι σχολικές μονάδες,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), υπό τον συντονισμό των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

γ) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Άρθρο 49

Διοικητική υπαγωγή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Τροποποιήσεις του άρθρου 14 του ν. 2817/2000

Η παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) τροποποιείται ως εξής:

α) Η περ. ε` περί των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Στην έδρα κάθε Περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προΐσταται Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.».

β) Η περ. ζ`, περί των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.» .

 

Άρθρο 50

Πειθαρχικά Συμβούλια στελεχών της εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012

Στο άρθρο έκτο του ν. 4057/2012 (Α΄ 54)επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Η υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 2, , περί υπαγωγής στο πρώτο τμήμα των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στη διοικητική περιφέρεια της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

«αα) ως στελέχη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 7,».

 

β) Η παρ. 7, περί της υπαγωγής συγκεκριμένων πειθαρχικών υποθέσεων στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε` του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Για τις πειθαρχικές υποθέσεις των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των περιφερειακών εποπτών ποιότητας της εκπαίδευσης, των διευθυντών εκπαίδευσης, των εποπτών ποιότητας της εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης του εξωτερικού αρμόδιο είναι, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Μέρους Ε` του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, Α’ 26).».

 

Άρθρο 51

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008

Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008, (Α’ 199), περί των διαγνωστικών, αξιολογικών και υποστηρικτικών φορέων για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

 1. Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων. Τα ΚΕ.Π.Α., τα Ι.Π.Δ. Κέντρα και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων δεν έχουν αρμοδιότητα, για τα ζητήματα για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται: α) τα κριτήρια, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων των διαγνώσεων-γνωματεύσεων των Ι.Π.Δ. Κέντρων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και β) ο τρόπος και η διαδικασία διασύνδεσης των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με τα Ι.Π.Δ. Κέντρα, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων.
 3. Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν μαθητές που φοιτούν μέχρι και την Α΄ τάξη Λυκείου όλων των τύπων και δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την ηλικία αυτή αξιολογηθεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων που αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό έτος της ηλικίας τους.
 4. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων ή ΠΕ03 Μαθηματικών ή ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, έναν Ψυχολόγο ΠΕ23 και έναν Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ30.

Στη διεπιστημονική ομάδα καλούνται και μέλη οποιουδήποτε κλάδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε., κατά περίπτωση, η συνδρομή των οποίων κρίνεται απαραίτητη για την έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας και συνυπογράφουν τη σχετική αξιολογική έκθεση. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. και οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. που υπηρετούν σε άλλο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διατίθενται μερικώς προς τον σκοπό αυτό με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Η εισήγηση του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της διεπιστημονικής ομάδας του κέντρου.

 1. Μετά από το τέλος της αξιολόγησης η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει αξιολογική έκθεση. Στην έκθεση προσδιορίζονται και περιγράφονται το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών του μαθητή, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, καθώς και οι πιθανοί φραγμοί στη μάθηση που προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον. Στην αξιολογική έκθεση προσδιορίζονται, επιπλέον, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του μαθητή. Η αξιολογική έκθεση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε. γίνεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική αξιολογική έκθεση και οι βασικοί άξονες του Ε.Π.Ε. παραδίδονται στους γονείς ή τους κηδεμόνες και κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής. Με μόνη την εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή του συλλόγου διδασκόντων, η οποία υποβάλλεται μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ε.Α.Ε., ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας για την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, του Συμβούλου Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι μαθητές μπορούν να υποστηρίζονται στα Τμήματα Ένταξης με τη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων.
 2. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεούνται να εκδίδουν τις αξιολογικές εκθέσεις εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν για αντικειμενικούς λόγους υπάρχει ανάγκη παράτασης της ανωτέρω προθεσμίας, για την παράταση αυτή αποφασίζει η Ολομέλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της.
 3. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν με αίτησή τους προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. να λαμβάνουν αντίγραφα των αξιολογικών εκθέσεων και των εισηγήσεων όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας, καθώς και αυτών που καλούνται να συμμετάσχουν σε αυτήν, σύμφωνα με την παρ. 4.
 4. Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Ι.Π.Δ. Κέντρων και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων έχουν μόνιμη ισχύ. Οι αποφάσεις για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) σχολικά έτη.».

Άρθρο 52

Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 3699/2008

Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί της διαδικασίας διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Διαδικασία διάγνωσης

 1. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.
 2. Για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) των μαθητών με διαταραχές όρασης ή ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια νοσήματα, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, καθώς και όσων άλλων λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι δυνατόν να επηρεάσει τη μαθησιακή τους ικανότητα, τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) συνεργάζονται με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους. Αν η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή η Ε.Δ.Υ. έχουν σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης, απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή της Ε.Δ.Υ. με τις ιατρικές, κοινωνικές και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
 3. Για τη διαμόρφωση του Ε.Π.Ε., καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται υποχρεωτικά με την Ε.Δ.Υ., τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών ή και τους μαθητές, μέσω πρωτοκόλλου συνεργασίας. Η άποψη των γονέων ή κηδεμόνων λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για την τελική διαμόρφωση του Ε.Π.Ε. και για την τελική αξιολογική έκθεση. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., της σχολικής μονάδας και των γονέων ή κηδεμόνων.
 4. Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές για την καθολική σχεδίαση για μάθηση, ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών και ο σχεδιασμός του Ε.Π.Ε. των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνονται σε δύο φάσεις: α) Αρχικά πραγματοποιείται συστηματική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη μέσα στη γενική σχολική τάξη του μαθητή, για τον οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης ή άλλου ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, ο σύλλογος διδασκόντων συνεργάζεται με την Ε.Δ.Υ. ή το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους, για την ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού της τάξης, για προσαρμογές της παιδαγωγικής οργάνωσης της τάξης, διαφοροποιημένη διδασκαλία, εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης και ψυχοκοινωνική υποστήριξη του μαθητή ή και των γονέων ή κηδεμόνων του. β) Οι μαθητές που τεκμηριωμένα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία παραπέμπονται από την Ε.Δ.Υ., όπου λειτουργεί, ή από τον σύλλογο διδασκόντων, μετά από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ως προς την ενταξιακή εκπαίδευση ή, εάν δεν υφίσταται, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας, στην οποία φοιτά ο μαθητής, στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για διεπιστημονική αξιολόγηση και έκδοση αξιολογικής έκθεσης, καθώς και Ε.Π.Ε.. Στο Ε.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνονται και οι ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή αναγκαίες εύλογες προσαρμογές, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, για την απρόσκοπτη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στις κάθε είδους εξετάσεις των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως η παροχή περισσότερου χρόνου, η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και η παροχή των θεμάτων σε προσβάσιμη μορφή. Κατά την κατάρτιση του Ε.Π.Ε. εξαντλούνται οι δυνατότητες, προκειμένου η εξέταση να γίνεται στα ίδια θέματα και συγχρόνως με τους υπόλοιπους μαθητές σε συνδυασμό με τις ανωτέρω ειδικές ρυθμίσεις, διευθετήσεις ή προσαρμογές και τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών. Η προφορική εξέταση περιλαμβάνεται στο Ε.Π.Ε. στις περιπτώσεις, στις οποίες προβλέπεται, ως τελευταία επιλογή, ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

5. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.). Εάν υφίσταται διάσταση μεταξύ της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και της αντίστοιχης γνωμάτευσης Ιατροπαιδαγωγικού (Ι.Π.Δ.) Κέντρου ή Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή εάν υφίσταται διαφωνία των γονέων ή κηδεμόνων του μαθητή με την αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αξιολογικής έκθεσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μέχρι την έκδοση της αξιολογικής έκθεσης της Ε.Δ.Ε.Α., η οποία είναι οριστική, υπερισχύει η αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι αξιολογικές εκθέσεις της Ε.Δ.Ε.Α κοινοποιούνται με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτά ο μαθητής. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των αξιολογικών εκθέσεων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και των Ι.Π.Δ. Κέντρων ή των Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφεύγουν στην Ε.Δ.Ε.Α., υπερισχύει η αξιολογική έκθεση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. 6. Η Ε.Δ.Ε.Α. συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από: α) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, γ) έναν διευθυντή Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) αυξημένων προσόντων της βαθμίδας εκπαίδευσης, από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, δ) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ23 Ψυχολόγων και ε) έναν Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, με τους αναπληρωτές τους. Ως μέλη της Ε.Δ.Ε.Α. ορίζονται στελέχη εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή στελέχη, των οποίων η αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε.Α. κωλύονται να μετέχουν μέλη της, τα οποία υπηρετούν στη σχολική μονάδα, όπου φοιτά ο μαθητής που επανεξετάζεται ή πρόσωπα που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η αξιολογική έκθεση του οποίου επανεξετάζεται. Για τη λειτουργία της Ε.Δ.Ε.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45). Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να συγκροτεί περισσότερες Ε.Δ.Ε.Α..  7. Η Ε.Δ.Ε.Α. δύναται πριν από την έκδοση της απόφασής της: α) να καλεί εκπαιδευτικούς ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οποιασδήποτε ειδικότητας που υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον η συνδρομή τους στη λήψη της απόφασης κρίνεται αναγκαία, και β) να ζητά οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σε σχέση με τον μαθητή, για την αξιολόγηση του οποίου οφείλει να αποφανθεί. Για την εφαρμογή της περ. α΄ τα πρόσωπα που εμπίπτουν σε αυτήν διατίθενται στην Ε.Δ.Ε.Α. με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή δύνανται να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικό με τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Δ.Ε.Α. ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Για ζητήματα που αφορούν διαδικασίες εξετάσεων οι σχολικές μονάδες, καθώς και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α..
 2. Στις συνεδριάσεις των επιτροπών που συγκροτούνται για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις παρίσταται ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε αυτό, για την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όταν τους ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή.
 3. Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., υπό τον συντονισμό και προγραμματισμό του προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και του Συμβούλου Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνονται σε αυτήν:

α) υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.

Ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ή του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση.»,

 

Άρθρο 53

Παράταση φοίτησης μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Τροποποίηση του άρθρου 8 του

ν. 3699/2008

 

Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί της παράτασης φοίτησης στα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Παράταση της φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας των μαθητών.».

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ THΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 54

 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

 

 1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται τα στελέχη, οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αποσκοπεί στη βελτίωση της ατομικής απόδοσής τους και της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και γενικά του παιδαγωγικού, διδακτικού και υποστηρικτικού έργου που προσφέρεται από τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δομές. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της υπηρεσιακής, εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής ικανότητας και της αποδοτικότητας στελεχών, εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και υποστηρικτικού, έργου.
 3. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καθώς και συνολικά του έργου των σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών δομών, όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις, από τη θέση του αξιολογητή, του αξιολογούμενου και εν γένει του συμπράττοντος καθοιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτήν σκοπών, για τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π..
 4. Στις διατάξεις του παρόντος δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα.
 5. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν προεχόντως διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για το χρόνο της απόσπασής τους όπως οι διοικητικοί υπάλληλοι των υπηρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογούμενοι υπηρετούν με απόσπαση και λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη μετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την ανάληψη θέσης ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα. Για την πλήρωση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις αξιολόγησης του δεύτερου εδαφίου.
 6. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).
 7. Οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών σχολικών μονάδων δύνανται να καταλάβουν θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αίτηση, προκειμένου να αξιολογηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄. Η αίτηση υποβάλλεται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας που ανήκουν και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 55

Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης

 

 1. Στην έναρξη κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 15η Οκτωβρίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση σχετικά με τον σχεδιασμό δράσης και τον προγραμματισμό του έργου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιείται στη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής.
 2. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 31 Αυγούστου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων τους, στην οποία αξιολογούν την υλοποίηση του προγραμματισμού τους, εντοπίζουν τα σημεία που τροποποιήθηκαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τους λόγους που οδήγησαν σε ανασχεδιασμό καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των πεπραγμένων τους.
 3. Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 καταχωρίζονται με ευθύνη του στελέχους σε ψηφιακή εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 76.

 

 

Άρθρο 56

Όργανα αξιολόγησης

 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους εξής αξιολογητές:

α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

γ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

ε) οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

στ) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν,

ζ) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

η) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

θ) οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και οι Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ. από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης που μετέχουν στη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α 111),

ι) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ και

ια) οι υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετέχουν στη συγκρότηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020.

 

Άρθρο 57

Περιοδικότητα αξιολόγησης

 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται ανά δύο (2) σχολικά έτη, με τη σειρά που αναγράφονται οι αξιολογούμενοι στο άρθρο 56. Τα στελέχη των περ.: α) η΄ και θ΄ του άρθρου 56 και β) ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου αξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση του παρόντος.

 

Άρθρο 58

                                      Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

 

 1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται:

α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης,

β) η άσκηση διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου και

γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

 1. Τα κριτήρια των περ. α΄) έως γ΄) της παρ. 1 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες προσμετρώνται ως εξής:

α) το κριτήριο της περ. α΄) αποτιμάται με τριάντα (30) μονάδες,

β) το κριτήριο της περ. β΄) αποτιμάται με πενήντα (50) μονάδες και

γ) το κριτήριο της περ. γ΄) αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες.

Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με έναν ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική τους κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο.

 1. Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης και ειδικότερα:

α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

 1. i) Γνώση σχετικά με τις λειτουργίες, τα όργανα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού και ζητήματα αξιολόγησης προσωπικού και εκπαιδευτικού έργου: δεκαπέντε (15) μονάδες
 2. ii) Γνώση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση στελέχους της εκπαίδευσης: δεκαπέντε (15) μονάδες.

αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

 1. i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός της λειτουργίας των τμημάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής: δέκα(10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπικού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.

 1. ii) Ετοιμότητα – αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

iii) Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης με σκοπό την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται ιδίως η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

 1. iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογείται, ιδίως, η ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης και ο προγραμματισμός της αξιολόγησης.

 1. v) Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: δέκα (10) μονάδες.

αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

 1. i) Συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κάλυψη θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η συστηματική εκπλήρωση των καθηκόντων που συνάπτονται με τη θέση στελέχους, ο τρόπος λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής.ii) Σεβασμός και τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του στελέχους: δέκα (10) μονάδες. Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης.

β) Ως προς τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης εφαρμόζεται η περ. α΄ με τις εξής διαφοροποιήσεις:

βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα΄) αξιολογείται η επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με την παιδαγωγική επιστήμη.

Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστημονική κατάρτιση του στελέχους όπως προκύπτει ιδίως από σπουδές και επιμορφώσεις, η ερευνητική του εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από την εκπόνηση ή τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από επιστημονική εργογραφία, η ακαδημαϊκή και επιμορφωτική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από το διδακτικό έργο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε άλλες δράσεις ή προγράμματα.

ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται ο συντονισμός, καθοδήγηση και υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων.

βδ) Ως προς το στοιχείο v της υποπερ. αβ΄ αξιολογείται η συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης.

γ) Ως προς τους διευθυντές, προϊσταμένους και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και τους διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) εφαρμόζεται η περ. α΄ με τις εξής διαφοροποιήσεις:

γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα΄) αξιολογείται η γνώση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη διοίκηση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο συντονισμός του προσωπικού της σχολικής μονάδας με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της.

γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η συνεργασία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης, τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες.

γδ) Ως προς το στοιχείο v της υποπερ. αβ΄) αξιολογείται η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσής τους.

 1. Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν τα στελέχη εκπαίδευσης, ως άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, στα κριτήρια της παρ. 3, η κλίμακα των βαθμών αξιολόγησης ορίζεται από 0 έως 100 και διαμορφώνεται ως εξής:

90-100: άριστα στελέχη,

75-89: πολύ καλά στελέχη,

60-74: ικανοποιητικά στελέχη,

50-59: μέτρια στελέχη,

25-49: ανεπαρκή στελέχη,

0-24: ακατάλληλα στελέχη.

Με συνολική βαθμολογία από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την αξιολογική περίοδο όλως εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής με αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την άριστη βαθμολογία σε καθένα από τα αξιολογούμενα κριτήρια και με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν.

Με συνολική βαθμολογία 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές τα στελέχη τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

Με συνολική βαθμολογία 60 έως 74 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία ως επί το πλείστον ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ωστόσο η απόδοση δύναται να βελτιωθεί .

Με συνολική βαθμολογία 50 έως 59 βαθμολογούνται τα στελέχη τα οποία ανταποκρίνονται μερικώς και μόνο στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και των οποίων η απόδοση χρήζει βελτίωσης.

Με συνολική βαθμολογία 25 έως 49 βαθμολογούνται τα στελέχη τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν.

Με συνολική βαθμολογία 0 έως 24 βαθμολογούνται τα πλέον ακατάλληλα για τη θέση στελέχη, τα οποία πρέπει, επίσης, να αντικατασταθούν.

Βαθμολογία μικρότερη των 50 βαθμών επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία.

 1. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των αξιολογητών στα επιμέρους κριτήρια.
 2. Αν ο μέσος όρος των βαθμολογιών των αξιολογητών είναι μικρότερος του πενήντα (50), και εφόσον δεν κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 60: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της θητείας, και β) το στέλεχος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης για την κατάληψη όμοιας ή ανώτερης θέσης στελέχους για τα τέσσερα (4) έτη που έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α’, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 39 και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή της περ. β΄ η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 56. Οι θέσεις των περ. η΄ και θ΄ του άρθρου 56 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι΄ και ια΄ του ίδιου άρθρου θεωρούνται, επίσης, όμοιες.

Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α΄ και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

 

Άρθρο 59

Διαδικασίες αξιολόγησης

 

 1. Πριν από τη λήξη της αξιολογικής περιόδου τα στελέχη της εκπαίδευσης καταχωρίζουν στον ηλεκτρονικό φάκελό τους: α) σύντομη έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους και β) τεκμήρια που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου τους, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 58. Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνονται υπόψη, πέρα από την έκθεση αυτοαξιολόγησης, τα τεκμήρια των κριτηρίων αξιολόγησης και οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55.

Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης στηρίζεται: α) στη μελέτη του ηλεκτρονικού φακέλου του αξιολογούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 68, β) στην αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους άμεσα υφιστάμενούς του, σύμφωνα με την παρ. 6, και γ) σε μία (1) προγραμματισμένη συνάντηση για ημιδομημένη συνέντευξη με καθέναν από τους δύο (2) αξιολογητές, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την παρ. 7.

 1. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από το εάν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στη θέση αυτή ή ορισμού του ως αναπληρωτή, έστω και αν, κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων, υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής δεν έχει συμπληρώσει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, αρμόδιος για την αξιολόγηση είναι ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον άσκησε καθήκοντα στη θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της εκάστοτε αξιολογικής περιόδου.
 2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της αξιολογικής περιόδου και ειδικότερα έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογικής περιόδου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Αν ο αξιολογητής έχει ασκήσει καθήκοντα στην οικεία θέση για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση του έχει λυθεί λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται, πριν από την αποχώρησή του, με μέριμνα του τμήματος προσωπικού της οικείας, σύμφωνα με τις περ. β΄), γ΄), ε΄) και θ΄) του άρθρου 56, Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή της οικείας, σύμφωνα με τις περ. δ΄), στ΄), ζ΄), η΄), ι΄) και ια΄) του ίδιου άρθρου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ` εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ή ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι ανωτέρω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους. Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογικής περιόδου. Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για άσκηση υπηρεσίας μικρότερη των πέντε (5) μηνών ανά αξιολογική περίοδο.
 3. Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3. Στην περίπτωση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν διαπιστωθεί, πριν από την υποβολή ένστασης του άρθρου 60, οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλείται από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης να προβεί σε σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.
 4. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία στο στέλεχος που αφορά με απόδειξη. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 5. Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση του έργου τους και από το μόνιμο προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, εφόσον πρόκειται για τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα.

Αποτιμάται ανώνυμα, σε ετήσια βάση, από τους υφιστάμενους του αξιολογούμενου η ποιότητα της συνεργασίας με τον προϊστάμενο και εκτιμάται ο βαθμός και η ποιότητα της επίδρασης του έργου του αξιολογούμενου στο δικό τους έργο. Οι υφιστάμενοι αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης από το αξιολογούμενο στέλεχος του ανθρώπινου δυναμικού, στην ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, στις υπηρεσιακές σχέσεις και στη συμπεριφορά του. Η ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων, η ανάληψη ευθύνης, η παιδαγωγική και διοικητική επάρκεια και η ικανότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών αποτελούν ομοίως στοιχεία στα οποία δύναται να αναφέρεται το προσωπικό του πρώτου εδαφίου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε ειδικότερο θέμα για τη διαδικασία αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά.

Κατά την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης από το προσωπικό που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ.) και Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) καθώς και τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α.. και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τους άμεσα υφισταμένους τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού.

ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων, των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., των οποίων έχουν την παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη.

στ) Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους.

ζ) Οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται από τα μέλη της Ολομέλειας και το διοικητικό προσωπικό των κέντρων αυτών.

η) Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.ΠΕ.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των κέντρων αυτών.

θ) Οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ.

 1. Για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης διενεργείται ημιδομημένη συνέντευξη μεταξύ του αξιολογούμενου και καθενός εκ των αξιολογητών του. Ειδικότερα, αντικείμενο της ημιδομημένης συνέντευξης είναι: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης, που συντάσσεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 59, οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης και τα τεκμήρια που ο αξιολογούμενος έχει καταχωρήσει στον ηλεκτρονικό του φάκελο, β) η αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους άμεσα υφιστάμενούς του και γ) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης.
 2. Στο τέλος της ημιδομημένης συνέντευξης μεταξύ του κάθε αξιολογητή και του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος εντοπίζουν από κοινού τα θετικά σημεία της απόδοσής του και συζητούν τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουμένου προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και της λειτουργίας και απόδοσης της δομής, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση αν ο αξιολογούμενος έχει ζητήσει προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του, σύμφωνα με την παρ. 10.

9. Σε περίπτωση αξιολόγησης του στελέχους με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος.10. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την ολοκλήρωση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.11. Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως στελέχους της εκπαίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση λήψης μέτρων, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης.

 1. 12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

Άρθρο 60

Ενστάσεις

 

 1. 1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου, σύμφωνα με το άρθρο 61, οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του ενενήντα (90).
 2. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
 3. Οι ενστάσεις ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης με απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 61. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσω ψηφιακής εφαρμογής που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 61, όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτό. Αν αρμόδιες για τη εξέταση των ενστάσεων είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), οι αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου εκδίδονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση των ενστάσεων στα ανωτέρω συλλογικά όργανα.

 

Άρθρο 61

Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

 

 1. 1. Οι ενστάσεις των στελεχών της εκπαίδευσης των περ. α΄ έως στ΄ του άρθρου 56 εξετάζονται από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.
 2. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ..
 3. Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.

 1. Με την απόφαση συγκρότησης της Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας της επιτροπής.
 2. Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.
 3. 6. Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και των προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Στην οικεία συνεδρίαση δεν συμμετέχει το μέλος της Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ. που είναι ταυτόχρονα μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. και το μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. που είναι ταυτόχρονα μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. αντίστοιχα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Άρθρο 62

Όργανα και αντικείμενο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της δημόσιας εκπαίδευσης

 1. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης αξιολογούνται ως εξής:

α) Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

β) Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

γ) Οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) ως προς τη γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

δ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. αξιολογούνται από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους, και από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

ε) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως: εα) Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, εβ) Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και εγ) Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους, και από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

στ) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π. ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού και παιδαγωγικού έργου τους και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, καθώς και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και την επάρκειά τους.

ζ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού – παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

η) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π. ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού -παιδαγωγικού έργου τους και από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

θ) Τα μέλη του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη του Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού έργου τους, και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

 1. 2. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που υπηρετούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες διενεργείται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τους οικείους Συμβούλους Εκπαίδευσης (παιδαγωγικής ευθύνης, επιστημονικής ευθύνης/ειδικότητας) της μονάδας, στην οποία διδάσκουν τις περισσότερες ώρες ή που ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, εάν οι ώρες είναι ισοκατανεμημένες.
 2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού αξιολογούνται από τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Εξωτερικού. Στις περιπτώσεις όπου στη σχολική μονάδα προΐσταται Διευθυντής, ασκεί το έργο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
 3. Οι δόκιμοι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογούνται όπως και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη.
 4. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των πρότυπων και πειραματικών σχολείων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά από το άρθρο 20 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 

Άρθρο 63

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

 1. 1. Το έργο των εκπαιδευτικών αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από μη ικανοποιητικό, σε ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο εξειδικεύεται σε Α1) γενική και ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού.
 2. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της γενικής και ειδικής διδακτικής του γνωστικού αντικειμένου, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Προετοιμασία διδασκαλίας: αα) Αξιολογούνται ο σχεδιασμός του μαθήματος, η προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού ή δραστηριοτήτων, η σαφήνεια των διδακτικών στόχων, η επιλογή και η συνεκτικότητα των δραστηριοτήτων, η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης σε εναρμόνιση με τα προγράμματα σπουδών, τις συνθήκες της τάξης, τις γνωστικές και τις άλλες ανάγκες των μαθητών και η γενικότερη μεθοδολογία και αβ) για τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής, τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης αξιολογούνται επιπλέον η εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε, κατόπιν κατάλληλης διερεύνησης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή άλλων αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η κατάρτιση κατάλληλα προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών, η αποτίμηση και επαναξιολόγηση αυτών, καθώς και η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης των μαθητών.

β) Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Αξιολογούνται η επιστημονική εγκυρότητα της διδασκαλίας, ο βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και ο επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε σχολική γνώση.

γ) Διδακτική μεθοδολογία και πρακτικές: Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, τη βαθμίδα εκπαίδευσης και το γνωστικό αντικείμενο, αξιολογούνται η χρήση συμμετοχικών διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η διαχείριση του χρόνου, η ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η σύνδεση του μαθήματος με την προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών, η οργάνωση της εργασίας των μαθητών, η κατάλληλη αξιοποίηση εποπτικών μέσων και των Τ.Π.Ε., η αντιμετώπιση λειτουργικών και οργανωτικών ζητημάτων και δυσκολιών, η επικοινωνιακή ικανότητα, η ενθάρρυνση για ομαδοσυνεργατικές δράσεις, ο ρυθμός του μαθήματος, η ακρίβεια και σαφήνεια των οδηγιών. Επιπλέον αξιολογούνται η χρήση διαφοροποιημένων διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών, η ανάπτυξη συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για τον σχεδιασμό του περιεχομένου των διδακτικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις μαθησιακές δυνατότητες και την ηλικία των μαθητών, η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης και η ανατροφοδότηση των μαθητών.

 

δ) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογούνται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, η επίδρασή του στη στάση των μαθητών απέναντι στη μάθηση, οι ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο, η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η σχέση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές τους και τα λοιπά μέλη της σχολικής κοινότητας.

ε) Αναστοχασμός της διδασκαλίας – Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού ως προς τη διδασκαλία και το παιδαγωγικό έργο του, κριτικής επανεξέτασης των πρακτικών του, εντοπισμού των προβληματικών σημείων της διδασκαλίας του και εξεύρεσης λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

 1. 3. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό κλίμα και η διαχείριση της τάξης αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης: Αξιολογείται η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

β) Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του εκπαιδευτικού ως προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος της τάξης, την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και η επάρκεια του εκπαιδευτικού αξιολογούνται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως η τήρηση του ωραρίου, η έγκαιρη προσέλευση στο μάθημα, η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτει η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, όπως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του.

β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του σχολείου, η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής μονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου.

γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους: Αξιολογείται η συνεργασία με τον Διευθυντή και τους συναδέλφους, για τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου, για τον σχεδιασμό του διδακτικού έργου, καθώς και για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα.

δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς: Αξιολογούνται η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς ή κηδεμόνες και την κοινότητα προς όφελος των μαθητών, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών.

Άρθρο 64

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

 1. 1. Το έργο των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), καθώς και των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται από μη ικανοποιητικό, σε ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το υποστηρικτικό, οργανωτικό, παιδαγωγικό έργο και Β) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

 

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το υποστηρικτικό, οργανωτικό και παιδαγωγικό έργο αξιολογείται από: α) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Προετοιμασία και σχεδιασμός προγραμμάτων: Αξιολογούνται ο προγραμματισμός, η οργάνωση και η υλοποίηση των προγραμμάτων, ο σχεδιασμός καινοτόμων δράσεων, η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη των προγραμμάτων, η εφαρμογή κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων.

β) Δράσεις ενημέρωσης – συνεργασία: Αξιολογούνται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, η δημιουργία ομάδων υποστήριξης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, η διάχυση των καλών πρακτικών και η προώθηση των προγραμμάτων, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.

γ) Διαχείριση οργανωτικού, υποστηρικτικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρμογή δράσεων που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προωθούν την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών, η προώθηση της συνεργασίας με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας σε επίπεδο διερεύνησης, σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων, στη χρήση κατάλληλων υλικών και μέσων, και στη δυναμική των σχέσεων, η διαχείριση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά την παροχή του έργου, ο σχεδιασμός και η οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων και ενεργειών σχολικών μονάδων και φορέων της ευρύτερης κοινότητας.

δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογούνται η χρήση σύγχρονων τεχνικών, καθώς και η εφαρμογή νέων μεθοδολογιών και εξειδικευμένων διαδικασιών κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων.

ε) Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων, η διάθεση για διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, ο εντοπισμός των δυσκολιών και των προβλημάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του και ο τρόπος αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης.

 1. 3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια αξιολογείται τεκμηριωμένα από: α) τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α. και β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Συνέπεια και ενδιαφέρον: Αξιολογούνται η συνέπεια του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου ή της υπηρεσίας, όπως η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η ενεργός συμμετοχή στην υλοποίηση των δράσεων που έχουν προγραμματισθεί, η αποτελεσματική διεκπεραίωση των διοικητικού χαρακτήρα υπηρεσιακών διαδικασιών και εργασιών που του ανατίθενται, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του κέντρου ή της υπηρεσίας.

β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία του κέντρου ή της υπηρεσίας: Αξιολογούνται η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του κέντρου ή της υπηρεσίας, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της, η συμβολή του στη δημιουργία αποδοτικού οργανωτικού κλίματος, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παροχής των υπηρεσιών του, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης του παρεχόμενου έργου.

γ) Συνεργασία και επικοινωνία: Αξιολογούνται ο βαθμός συνεργασίας με τον Προϊστάμενο και τα λοιπά μέλη του προσωπικού του κέντρου ή της υπηρεσίας, η ανταπόκριση στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, η ικανότητα ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων με τις σχολικές μονάδες, τις διάφορες υπηρεσίες και την ευρύτερη κοινότητα για την εγκαθίδρυση συνεργασιών και δικτύων με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

 

Άρθρο 65

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

 1. Το έργο των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των σχολικών μονάδων αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία διαβαθμίζεται από μη ικανοποιητικό, σε ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο του μέλους του Ε.Ε.Π., το οποίο εξειδικεύεται σε: Α1) ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο και Α2) παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του υποστηρικτικού έργου και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Ε.Π..

 

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Α1, το υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο, αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π, με βάση τα εξής κριτήρια:

 

α) Προετοιμασία και σχεδιασμός προγραμμάτων ατομικής ή μικροομαδικής υποστήριξης μαθητών: Αξιολογούνται ο προγραμματισμός και η οργάνωση του υποστηρικτικού έργου, ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων υποστήριξης των μαθητών, η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα για την εξειδίκευση των βασικών αξόνων του Ε.Π.Ε των μαθητών, καθώς και η επαναξιολόγηση των προγραμμάτων.

β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστημονική συνεργασία: Αξιολογούνται η εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, ο σεβασμός και η διάκριση των υπηρεσιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας, η υπευθυνότητα για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και η διαμόρφωση συμμετοχικών τρόπων πρόληψης, παρέμβασης και διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων.

γ) Διαχείριση ατομικού ή μικροομαδικού υποστηρικτικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών για την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, η οργάνωση των εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων, η χρήση κατάλληλων υλικών και μέσων, η διαχείριση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών κατά την παροχή του υποστηρικτικού έργου.

δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογούνται η χρήση σύγχρονων μεθόδων διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης, και διατύπωσης εισηγήσεων με άξονα την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων καθώς και η εφαρμογή εξειδικευμένων διαδικασιών και εργαλείων μέτρησης για την τυπική- άτυπη αξιολόγηση των πάσης φύσεως αιτημάτων (αξιολογικών και συμβουλευτικών).

ε) Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα αναστοχασμού για τη βελτίωση των πρακτικών διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των μαθητών, η ικανότητα επαναπροσδιορισμού του σχεδιασμού των υποστηρικτικών προγραμμάτων, η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, ο εντοπισμός των δυσκολιών και των προβλημάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Α2, το παιδαγωγικό έργο του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση του υποστηρικτικού έργου, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του υποστηρικτικού έργου: Αξιολογείται η συμβολή του μέλους του Ε.Ε.Π. στη δημιουργία κλίματος μάθησης κατά το υποστηρικτικό έργο του, στην προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των μαθητών στην ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή και υποστηρικτική διαδικασία, στην πρόληψη προβλημάτων πειθαρχίας, στην επίλυση διαφορών και στη διαχείριση συγκρούσεων, στην αποδοχή της διαφορετικότητας, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, στην υπευθυνότητα για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, στον προσδιορισμό κοινών στόχων, και στον βαθμό επίτευξης συνεργασίας.

β) Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογείται η ικανότητα αναστοχασμού του μέλους του Ε.Ε.Π. ως προς τη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος στο υποστηρικτικό έργο του, την κριτική επανεξέταση των πρακτικών του, τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων στη διαχείριση του κλίματος και την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπισή τους.

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Ε.Π. αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπεια και η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτουν η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας, όπως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και η ανάληψη ευθύνης στην οργάνωση και πραγματοποίησή τους και στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του σχολείου, η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής μονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσής της.

γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους: Αξιολογείται η συνεργασία με τον Διευθυντή και τους συναδέλφους για τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου, τον σχεδιασμό του υποστηρικτικού έργου και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα.

δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς: Αξιολογούνται ιδίως η συνεργασία του με τους γονείς και την κοινότητα προς όφελος των μαθητών, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών.

 

Άρθρο 66

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης

 1. 1. Το έργο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των μελών του Ε.Ε.Π. των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία διαβαθμίζεται από μη ικανοποιητικό, σε ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) το αξιολογικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Β) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π..

 

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το αξιολογικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας του Ε.Ε.Π. για τα μέλη του Ε.Ε.Π., με βάση τα εξής κριτήρια:

 

α) Διερεύνηση και αξιολόγηση αναγκών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο: Αξιολογούνται ο προγραμματισμός και η οργάνωση έργου, η χρήση σύγχρονων τεχνικών διερεύνησης αναγκών και αξιολόγησης, ο βαθμός καταλληλότητας των εισηγήσεων για το πλαίσιο παρέμβασης, στήριξης και συμβουλευτικής, η εισήγηση των κατάλληλων μορφών τυπικής – άτυπης αξιολόγησης των μαθητών, ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση εξατομικευμένων ή ομαδικών προγραμμάτων υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών, η εισήγηση για την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή στη σύνταξη των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε των μαθητών.

β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστημονική συνεργασία: Αξιολογούνται η εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας, ο σεβασμός και η διάκριση των υπηρεσιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας, η διασφάλιση του απορρήτου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μαθητών και των μελών των οικογενειών τους, ο βαθμός επίτευξης συνεργασίας, η υπευθυνότητα για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση κοινών στόχων.

γ) Διαχείριση αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού και παιδαγωγικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρμογή ενταξιακών, συνεργατικών πρακτικών για τη συμμετοχή, υποστήριξη και ενδυνάμωση όλων των μαθητών και των οικογενειών τους, η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας, η αποτελεσματική διαχείριση συγκεκριμένων αναγκών ή δυσκολιών, η υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, συνεργασίας και επιμόρφωσης γονέων και κηδεμόνων, η εφαρμογή δράσεων ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας, αποδοχής της διαφορετικότητας, αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού.

δ) Μεθοδολογία και σύγχρονες πρακτικές: Αξιολογούνται η χρήση σύγχρονων μεθόδων διερεύνησης αναγκών, αξιολόγησης, και διατύπωσης εισηγήσεων με άξονα την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και τους περιορισμούς αυτών των μεθόδων, καθώς και η εφαρμογή εξειδικευμένων διαδικασιών και εργαλείων μέτρησης για την τυπική- άτυπη αξιολόγηση των πάσης φύσεως, αξιολογικών ή συμβουλευτικών αιτημάτων.

ε) Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα αναστοχασμού για τη βελτίωση των πρακτικών διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και άλλων αναγκών των μαθητών, η ικανότητα επαναπροσδιορισμού του σχεδιασμού των υποστηρικτικών προγραμμάτων, η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, ο εντοπισμός των δυσκολιών και των προβλημάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

 1. 3. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή δέσμευση κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπεια των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και η ανταπόκρισή τους στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή της σχολικής μονάδας, η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή του συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων, η αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών που τους ανατίθενται, η ανάληψη ευθύνης στην εν γένει επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δράσεών του: Αξιολογούνται η ενεργητική συμμετοχή στη συγκρότηση και λειτουργία των διεπιστημονικών ομάδων, η ανάληψη πρωτοβουλιών για το σύνολο των παρεμβάσεων του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παροχής των υπηρεσιών, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και αποτίμησης του έργου για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

γ) Συνεργασία και επικοινωνία: Αξιολογούνται ο βαθμός απρόσκοπτης συνεργασίας με τον Προϊστάμενο, τα λοιπά μέλη του εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, τους μαθητές και τις οικογένειες των μαθητών, η ανταπόκριση στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων, η ικανότητα ανάπτυξης συνεργατικών πρακτικών με τις σχολικές μονάδες, τις διάφορες υπηρεσίες και την ευρύτερη κοινότητα.

 

Άρθρο 67

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

 1. Το έργο των μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) των σχολικών μονάδων αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία διαβαθμίζεται από μη ικανοποιητικό, σε ικανοποιητικό, πολύ καλό ή εξαιρετικό, ως προς δύο (2) πεδία: Α) υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π. και Β) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Β.Π..

 

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Α, το υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π., αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Προετοιμασία και σχεδιασμός προγραμμάτων ατομικής ή μικροομαδικής υποστήριξης μαθητών: Αξιολογούνται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εξατομικευμένων ή ομαδικών δραστηριοτήτων υποστήριξης των μαθητών, η εφαρμογή υποστηρικτικών τεχνικών για την ενίσχυση των καθημερινών δεξιοτήτων των μαθητών, η ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, η συμμετοχή στη διεπιστημονική ομάδα για την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών.

β) Τήρηση κανόνων δεοντολογίας και διεπιστημονική συνεργασία: Αξιολογούνται ο σεβασμός και η διάκριση των υπηρεσιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων, η διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η υπευθυνότητα για τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση κοινών στόχων.

γ) Διαχείριση ατομικού ή μικροομαδικού υποστηρικτικού έργου: Αξιολογούνται η εφαρμογή συνεργατικών και διεπιστημονικών πρακτικών για την ενεργό και ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών, η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας, η υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και συνεργασίας με τους γονείς ή κηδεμόνες.

δ) Αναστοχασμός – Αυτοαξιολόγηση: Αξιολογούνται η ικανότητα αναστοχασμού για τον σχεδιασμό των υποστηρικτικών προγραμμάτων των μαθητών, η ικανότητα επανεξέτασης του υποστηρικτικού έργου, η αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, ο εντοπισμός των δυσκολιών και των προβλημάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης.

 1. Όσον αφορά στο πεδίο Β, η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Β.Π. αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με βάση τα εξής κριτήρια:

α) Συνέπεια και ενδιαφέρον ή αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπαλληλικών υποχρεώσεών του: Αξιολογούνται η συνέπεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας, όπως η τήρηση του ωραρίου και η έγκαιρη προσέλευση, η ενεργός συμμετοχή στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, η αποτελεσματική διεκπεραίωση εργασιών που του αναθέτουν η διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου, όπως οι εργασίες γραφείου, η ενεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις του σχολείου και η ανάληψη ευθύνης στην οργάνωση και πραγματοποίησή τους και στην εν γένει εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

β) Ενεργός συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της: Αξιολογούνται η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας, το ενδιαφέρον για τα ζητήματα του σχολείου, η ενεργός συμμετοχή στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν στο σχολείο, η ενεργός συμμετοχή στην οργάνωση της σχολικής μονάδας και στις διαδικασίες συλλογικού προγραμματισμού και εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου, καθώς και στην υλοποίηση των δράσεων βελτίωσής της.

γ) Συνεργασία με τους συναδέλφους: Αξιολογείται η συνεργασία με τον Διευθυντή και τους συναδέλφους, για τον προγραμματισμό των δράσεων του σχολείου, για τον σχεδιασμό του υποστηρικτικού έργου, για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας γενικότερα.

δ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς: Αξιολογούνται η συνεργασία του με τους γονείς ή κηδεμόνες και την κοινότητα προς όφελος των μαθητών, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των γονέων ή κηδεμόνων.

 

Άρθρο 68

Καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο

 1. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) δύναται να καταχωρίζει σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76, τεκμήρια σχετικά με την επιμορφωτική εμπειρία του ως επιμορφωτή και επιμορφούμενου, το σχετικό με την παιδαγωγική και τη διδακτική συγγραφικό έργο του, το διδακτικό έργο του, τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα, καθώς και κάθε είδους δράσεις που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του ρόλου του στην εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία.
 2. Η επιστημονική συγκρότηση και η διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όπως αποτυπώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους, δεν αποτιμώνται αυτόνομα αλλά συνεκτιμώνται η επίδρασή τους στον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευτικός επιτελεί το έργο του και η προστιθέμενη αξία που προσδίδει σε αυτό.
 3. Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. καταχωρίζει στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76, το αργότερο μέχρι την οργανωμένη συνάντησή του με τον αξιολογητή για συζήτηση σχετικά με τη διδασκαλία ή το υποστηρικτικό έργο ή πρόγραμμα που κατέστη αντικείμενο παρακολούθησης, έκθεση αυτοαξιολόγησης, η οποία δύναται να παραπέμπει σε τεκμήρια που έχει καταχωρίσει στον ηλεκτρονικό φάκελό του ή να συνοδεύεται από νέα στοιχεία, που αφορούν στο παιδαγωγικό ή διδακτικό έργο του, προς τεκμηρίωση των απόψεων και ισχυρισμών του.

Άρθρο 69

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

 1. 1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους αξιολογητές.
 2. Η αποτίμηση των πεδίων Α1, Α2 και Β παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Το πεδίο Β αποτιμάται από τους δύο αξιολογητές με έναν χαρακτηρισμό που περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση.
 3. Το πεδίο «Α. Διδακτικό – παιδαγωγικό έργο (Α1 Διδακτική γνωστικού αντικειμένου, και Α2 Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση τάξης)» αξιολογείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών του εκπαιδευτικού, β) την παρατήρηση δύο διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση, και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 4. Κάθε παρατήρηση διδασκαλίας εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προετοιμασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραμματισμένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά με τον εκπαιδευτικό, προγραμματίζουν και προετοιμάζουν την παρακολούθηση της διδασκαλίας. Κατά τη συζήτηση αυτή διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέματα, όπως η ώρα, μέρα, τάξη, μάθημα, καθώς και θέματα, όπως ιδιαίτερη εστίαση, συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά τεκμήρια για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προτείνει μαθήματα και τάξεις. Τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και συνυπογράφονται από αξιολογούμενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκμήριο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του εκπαιδευτικού, β) Παρατήρηση διδασκαλίας: Ο αξιολογητής παρακολουθεί διακριτικά τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια και εστιάζοντας στα σημεία που έχουν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιμασίας, αξιοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο παρατήρησης, διαφορετικό κατά περίπτωση αναλόγως του αν παρατηρητής είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης και γ) Συζήτηση και αναστοχασμός: Ο αξιολογητής, αμέσως μετά τη διδασκαλία ή εντός δύο (2) ημερών από αυτή, σε οργανωμένη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό συζητά επί του αναστοχασμού του εκπαιδευτικού σχετικά με τη διδασκαλία που παρακολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς τα θετικά σημεία που εντόπισε στη διδασκαλία του, τα σημεία που θεωρεί ότι χρήζουν προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που παρουσιάστηκαν και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη ή επιμόρφωση.
 5. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασμού, φύλλα εργασίας, εισηγήσεις, πρωτότυπες εργασίες, θέματα διαγωνισμάτων και εξετάσεων.
 6. 6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας την αποτίμησή του. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
 7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού» αξιολογείται με βάση: α) τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 8. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκμηριωμένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76 και γνωστοποιείται με απόδειξη στον αξιολογούμενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 70

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

 1. Η αξιολογική κρίση του πεδίου «Α. Υποστηρικτικό, οργανωτικό, παιδαγωγικό, έργο» αξιολογείται με βάση: α) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή του με τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού, β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει και γ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό σχετικά με την υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 2. Η αξιολογική κρίση του πεδίου «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια» αξιολογείται με βάση: α) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή του με τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής του στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 3. Η αποτίμηση των πεδίων Α και Β παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται.
 4. 4. Ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασμού προγράμματος και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.
 5. Ο αξιολογητής συζητά με τον αξιολογούμενο την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας την αποτίμησή του. Ο αξιολογούμενος δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
 6. 6. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκμηριωμένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76 και γνωστοποιείται με απόδειξη στον αξιολογούμενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 71

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων

 1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους αξιολογητές.
 2. 2. Η αποτίμηση των πεδίων Α1, Α2 και Β για τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και για τα πεδία Α και Β για τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Στις περιπτώσεις που το πεδίο Β αποτιμάται από δύο αξιολογητές, η αποτίμηση γίνεται με έναν χαρακτηρισμό που περιέχεται σε κοινή αξιολογική έκθεση.
 3. 3. Το πεδίο «Α Υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο του μέλους του Ε.Ε.Π. (Α1. Ειδικό υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο και Α2. Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης)» και το πεδίο «Α Υποστηρικτικό έργο του μέλους του Ε.Β.Π.», αξιολογείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της παρατήρησης του υποστηρικτικού έργου, β) την παρατήρηση δύο ατομικών ή μικροομαδικών υποστηρικτικών προγραμμάτων από κάθε αξιολογητή, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρατήρηση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούμενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 4. Κάθε παρατήρηση ατομικού ή μικροομαδικού υποστηρικτικού προγράμματος περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προετοιμασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραμματισμένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά με τον αξιολογούμενο, προγραμματίζουν και προετοιμάζουν την παρακολούθηση του υποστηρικτικού προγράμματος. Κατά τη συζήτηση αυτή διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέματα, όπως η ώρα, μέρα, χώρος, αντικείμενο προγράμματος, καθώς και τα ουσιαστικά θέματα, όπως ιδιαίτερη εστίαση, συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά τεκμήρια για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα να προτείνει ατομικά ή μικροομαδικά υποστηρικτικά προγράμματα. Τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και συνυπογράφονται από αξιολογούμενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκμήριο για την αξιολόγηση του αξιολογούμενου και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελό του, β) Παρατήρηση υποστηρικτικού προγράμματος: Ο αξιολογητής παρακολουθεί διακριτικά την εφαρμογή του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια και εστιάζοντας στα σημεία που έχουν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιμασίας, αξιοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο παρατήρησης, διαφορετικό κατά περίπτωση αναλόγως του αν παρατηρητής είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Σύμβουλος του Ε.Ε.Π, γ) Συζήτηση και αναστοχασμός: Ο αξιολογητής, αμέσως μετά την παρατήρηση ή εντός δύο (2) ημερών από αυτή, σε οργανωμένη συνάντηση με τον αξιολογούμενο συζητά επί του αναστοχασμού του σχετικά με το υποστηρικτικό πρόγραμμα που παρακολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς τα θετικά σημεία που εντόπισε στην εφαρμογή του, τα σημεία που θεωρεί ότι χρήζουν προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη ή επιμόρφωση.

5.Ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασμού προγράμματος και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό.

 1. 6. Ο αξιολογητής συζητά με τον αξιολογούμενο την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας την αποτίμησή του. Ο αξιολογούμενος δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.
 2. 7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Ε.Π.» και το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του μέλους του Ε.Β.Π.» αξιολογείται με βάση: α) τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής του αξιολογούμενου στη σχολική μονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούμενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 3. 8. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκμηριωμένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76 και γνωστοποιείται με απόδειξη στον αξιολογούμενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 72

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης

 1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του αξιολογούμενου από τους αξιολογητές.
 2. Η αποτίμηση των πεδίων Α και Β για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται.

 

 1. 3. Το πεδίο Α. «Το αξιολογικό, συμβουλευτικό, υποστηρικτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π.» αξιολογείται με βάση: α) τις συζητήσεις προετοιμασίας της ανάλυσης μελετών περίπτωσης του έργου, β) την παρουσίαση και ανάλυση δύο μελετών περίπτωσης διερεύνησης αναγκών, σχεδιασμού αξιολογικής έκθεσης, παρέμβασης ή υποστήριξης είτε σε μαθητή και οικογένεια είτε στη σχολική κοινότητα, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον αναστοχασμό μετά την παρουσίαση και ανάλυση και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούμενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 2. Κάθε παρουσίαση και ανάλυση των μελετών περίπτωσης περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Συνάντηση προετοιμασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραμματισμένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ αποστάσεως, συζητά με τον αξιολογούμενο, προγραμματίζουν και προετοιμάζουν την παρουσίαση και την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης. Κατά τη συζήτηση αυτή διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά θέματα, όπως η ώρα, μέρα, χώρος, αντικείμενο της μελέτης περίπτωσης, καθώς και τα ουσιαστικά θέματα, όπως ιδιαίτερη εστίαση, συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά τεκμήρια για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα να προτείνει μελέτη περίπτωσης διερεύνησης αναγκών, σχεδιασμού αξιολογικής έκθεσης, δράση παρέμβασης ή υποστήριξης είτε σε μαθητή και οικογένεια είτε στη σχολική κοινότητα. Τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και συνυπογράφονται από αξιολογούμενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκμήριο για την αξιολόγηση του αξιολογούμενου και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του.

β) Παρουσίαση και ανάλυση της μελέτης περίπτωσης: Ο αξιολογητής εξετάζει τη μελέτη περίπτωσης και τον σχεδιασμό του παραγόμενου έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, εστιάζοντας στα σημεία που έχουν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιμασίας και αξιοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο εξέτασης αναφορικά με τις προτάσεις, τις υποδειχθείσες σχετικές δράσεις, τη συμβουλευτική υποστήριξη, διαφορετικό κατά περίπτωση αναλόγως του εάν αξιολογητής είναι ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης του Ε.Ε.Π.,

γ) Συζήτηση και αναστοχασμός: Ο αξιολογητής, αμέσως μετά την παρουσίαση και την ανάλυση της μελέτης περίπτωσης ή εντός δύο (2) ημερών από αυτή, σε οργανωμένη συνάντηση με τον αξιολογούμενο συζητά επί του αναστοχασμού του σχετικά με τη μελέτη περίπτωσης που του παρουσιάστηκε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς τα θετικά σημεία που εντόπισε στην εφαρμογή της, τα σημεία που θεωρεί ότι χρήζουν προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε προβλήματα και την πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη ή επιμόρφωση.

 1. Ο αξιολογούμενος έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, όπως προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων και διασύνδεσης σχολικών μονάδων με την ευρύτερη κοινότητα, έντυπο σχεδιασμού προγράμματος και υποστηρικτικό επιμορφωτικό υλικό.
 2. 6. Ο αξιολογητής συζητά με τον αξιολογούμενο την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας την αποτίμησή του. Ο αξιολογούμενος δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση με τις παρατηρήσεις του σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς την αξιολογική κρίση. Η έκθεση του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησής του.
 3. 7. Το πεδίο Β. «Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκπαιδευτικού και μέλους του Ε.Ε.Π.» αξιολογείται με βάση: α) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογητής από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή του με τον αξιολογούμενο στο πλαίσιο της καθημερινής εκτέλεσης του έργου του αξιολογούμενου στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή ως μέλος της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στη σχολική μονάδα και β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο αξιολογούμενος στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 68.
 4. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκμηριωμένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76 και γνωστοποιείται με απόδειξη στον αξιολογούμενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Άρθρο 73

Περιοδικότητα αξιολόγησης

 1. α) Το έργο των μόνιμων εκπαιδευτικών αξιολογείται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας), ως προς τη γενική και την ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου (πεδίο Α1), και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2), καθώς και ανά δύο έτη από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

β) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α), και ανά δύο έτη από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΠΕ.Α., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

γ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών και Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού, οργανωτικού και παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α), και ανά δύο έτη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

δ) Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π., ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού και παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α), και ανά δύο έτη από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της, ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

ε) Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στην Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) του Ε.Ε.Π,. ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού- παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α), και ανά δύο έτη από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

στ) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του αξιολογικού, συμβουλευτικού, υποστηρικτικού – παιδαγωγικού έργου τους (πεδίο Α), και ανά δύο έτη από τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

ζ) Τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολογούνται στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ως προς την ποιότητα του υποστηρικτικού έργου τους (πεδίο Α), και ανά δύο έτη από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους (πεδίο Β).

 1. Το έργο των μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται κατά προτεραιότητα στις εξής κατηγορίες:

α) Εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για την ανανέωση της θητείας τους, σύμφωνα με τον ν. 4692/2020 (Α΄111).

β) Εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. μετά από αίτησή τους, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διαδικασίες επιλογής για την κατάληψη θέσης στελέχους της εκπαίδευσης.

γ) Εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. μετά από εισήγηση που συνυπογράφουν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ή την επιστημονική ευθύνη της, στην οποία τεκμηριώνεται η ανάγκη της κατά προτεραιότητα αξιολόγησης. Η εισήγηση υποβάλλεται στον Επόπτη Ποιότητας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ενεργοποιεί τη σχετική διαδικασία.

δ) Εκπαιδευτικοί και μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. με λιγότερα έτη υπηρεσίας προηγούνται αυτών με περισσότερα έτη υπηρεσίας.

 1. Το έργο των δόκιμων εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αξιολογείται ανά έτος.
 2. Την ευθύνη του προγραμματισμού των αξιολογήσεων έχουν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ετήσιο προγραμματισμό των αξιολογήσεων στην περιοχή ευθύνης τους.

Άρθρο 74

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

 1. Στην περίπτωση που το έργο ενός εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) αξιολογηθεί οριστικά ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγησή του σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α΄ ή Β΄, κατά περίπτωση, ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. παρακολουθεί υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η οργάνωση, η υλοποίηση και η εποπτεία του επιμορφωτικού προγράμματος βελτίωσης της απόδοσής του και της εξειδικευμένης υποστήριξής του αποτελούν αρμοδιότητα και ευθύνη του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος συνεργάζεται με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/Ειδικότητας και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η θεματολογία της επιμόρφωσης και η χρονική διάρκειά της καθορίζονται με απόφαση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης.
 2. Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό» κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, έστω και σε ένα από τα πεδία Α1, Α2 ή Β ή Α΄ ή Β΄, κατά περίπτωση, δεν μονιμοποιείται αλλά μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία τα αμέσως επόμενα δύο (2) έτη.
 3. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες επιλογής για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή του μέλους του Ε.Ε.Π. ή του Ε.Β.Π. δύναται να λαμβάνεται υπόψη σε διαδικασίες επιλογής για την ανάθεση επιμορφωτικού ή άλλου επιστημονικού-εκπαιδευτικού έργου.

Άρθρο 75

Ενστάσεις

 1. 1. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά των εκθέσεων αξιολόγησης ενώπιον τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία συνιστάται στην έδρα κάθε μίας από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

 1. 2. Οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α) τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως αντιπρόεδρο και

γ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με κλήρωση από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όταν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε τμήματα ένταξης και παράλληλης στήριξης της γενικής εκπαίδευσης, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) ή μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ως μέλος της περ. γ΄ ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, ένας (1) Σύμβουλος Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης που καταλαμβάνει θέση Συμβούλου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του οποίου η αρμοδιότητα εκτείνεται σε αυτήν.

 

 1. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ένσταση εκπαιδευτικού ή μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που έχει αξιολογηθεί από μέλος της επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την επιτροπή και τη θέση του λαμβάνει ο αναπληρωτής του.

 

 1. 4. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας της επιτροπής.

 

 1. Η θητεία των μελών των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τετραετής. Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη αυτών.

 

 1. Οι ενστάσεις των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. κρίνονται από την αρμόδια Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

 1. Για τους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

 

 1. 8. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του και συνοδεύεται από τα στοιχεία τα οποία τους αποδεικνύουν.

 

 1. 9. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης με απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 76.

 

 1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δύναται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

 

Άρθρο 76

Ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού

 

Με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζεται, προγραμματίζεται, αναπτύσσεται, επικαιροποιείται και λειτουργεί ειδική ψηφιακή εφαρμογή στην οποία: α) τηρούνται οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), β) καταχωρίζονται οι έγγραφες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των αξιολογούμενων, οι αξιολογικές εκθέσεις των αξιολογητών και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή τεκμήριο σχετίζεται με διενεργούμενη αξιολόγηση και ο αξιολογητής ή ο αξιολογούμενος επιθυμεί να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, καθώς αφορά σε εκκρεμή αξιολογική διαδικασία και γ) υποβάλλονται αντιρρήσεις ή ενστάσεις ή και τα στοιχεία στα οποία ερείδονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υποβολή τους ηλεκτρονικά.

 

Άρθρο 77

Μεταξιολόγηση του συστήματος αξιολόγησης

 

 1. Το σύστημα της αξιολόγησης των στελεχών εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) προβλέπει και εμπεριέχει μηχανισμό και διαδικασίες μεταξιολόγησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του. Η μεταξιολόγηση, στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος αξιολόγησης, στην αντικειμενική και αμερόληπτη εφαρμογή των κριτηρίων στις επιμέρους διαδικασίες, στην εγκυρότητα και την αξιοπιστία των σχετικών κρίσεων και μετρήσεων, καθώς και στην ανατροφοδότηση και ενημέρωση όλων των συμμετεχόντων, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και ηγεσίας.
 2. H μεταξιολόγηση καταλήγει στη σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικά με:

α) Την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών του συστήματος.

β) Τον βαθμό επίτευξης των επιμέρους στόχων του συστήματος αξιολόγησης.

γ) Την εκτίμηση του βαθμού επίδρασης του συστήματος αξιολόγησης στην ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος.

 1. Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) συντάσσουν κάθε έτος τη δική τους έκθεση μεταξιολόγησης, την οποία υποβάλλουν στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι εκθέσεις λειτουργούν απολογιστικά και διαμορφωτικά και συνοδεύονται από προτάσεις αναφορικά με την ανάγκη διορθώσεων στο σύστημα αξιολόγησης για την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του.

 

Άρθρο 78

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) δύναται να καθορίζονται: α) τα επιμέρους υποκριτήρια, στα οποία αναλύονται τα κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τη θέση του στελέχους της εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 58, β) το περιεχόμενο της ημιδομημένης συνέντευξης, σύμφωνα με το άρθρο 59 και γ) κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τα πεδία και τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).
 2. 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον σχεδιασμό, προγραμματισμό, την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και λειτουργία της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του άρθρου 76 με εξειδίκευση όσων υποχρεώσεων ή όρων πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ΕΕ L 119).
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των καταχωριζόμενων στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 76 φακέλων, εκθέσεων αυτοαξιολόγησης των αξιολογούμενων και αξιολογικών εκθέσεων των αξιολογητών, αντιρρήσεων, ενστάσεων και λοιπών εγγράφων που σχετίζονται με την αξιολόγηση των στελεχών, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., τον τρόπος καταχώρισης, διαχείρισής τους και γνωστοποίησής τους σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης των στελεχών, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π..
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π. καθορίζονται η διαδικασία μεταξιολόγησης του συστήματος αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π. και, ιδίως, η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου των αξιολογικών εκθέσεων σε όλη την κλίμακα της διοικητικής ιεραρχίας, καθώς και κάθε άλλο συναφές λεπτομερειακό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων της παρ. 3 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., με την ιδιότητα της εκτελούσας, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, κατά την έννοια των περ. 8 και 7, αντίστοιχα, του άρθρου 4 του ανωτέρω Κανονισμού.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ορίζονται οι λεπτομέρειες του συστήματος, σε ό,τι αφορά στους δείκτες και στη μεθοδολογία άντλησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται, στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων, στην πρόσβαση των χρηστών, καθώς και στο πλαίσιο που κινούνται το Ι.Ε.Π. και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. για τη σύνταξη των εκθέσεων μεταξιολόγησης.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 54.

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Άρθρο 79

Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων

 1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τύπων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται όλα τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, όπως και κάθε άλλο συμπληρωματικό έντυπο ή ψηφιακό υλικό, το οποίο συνδέεται με αυτά και είναι αναγκαίο για την υποστήριξη της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας.
 2. Συστήνονται και λειτουργούν Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β) στα οποία εντάσσεται το σύνολο των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διδακτικών βιβλίων. Το Μ.Δ.Β. οργανώνεται σε Υπομητρώα, στα οποία αντιστοιχούν τα μαθήματα που διδάσκονται σε όλους τους τύπους σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για κάθε διδακτικό βιβλίο που εντάσσεται στο Μ.Δ.Β., δίδεται μοναδικός κωδικός ένταξης και παρακολούθησης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., είναι δυνατή η ένταξη διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. τα οποία ήδη διατίθενται σε όλους τους τύπους σχολείων, κατά τον χρόνο θέσεως σε ισχύ του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, τα υπό ένταξη διδακτικά βιβλία πρέπει να είναι σύμφωνα με τα εκάστοτε σε ισχύ Προγράμματα Σπουδών.
 4. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη της ανάπτυξης του υλικού της Ψ.Β.Δ.Β. αποτελεί αρμοδιότητα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π., καθορίζονται η διαδικασία δημιουργίας, συγκρότησης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του Μ.Δ.Β. και της Ψ.Β.Δ.Β, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης και απένταξης διδακτικών βιβλίων στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β, ο αριθμός των διδακτικών βιβλίων που δύνανται να εντάσσονται στο Μ.Δ.Β. και στην Ψ.Β.Δ.Β., καθώς και άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 80

Επιλογή διδακτικών βιβλίων

 1. Καθιερώνεται η δυνατότητα επιλογής διδακτικού βιβλίου σε κάθε μάθημα που διδάσκεται στις σχολικές μονάδες της δημόσιας ή ιδιωτικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων που χρησιμοποιούνται από την κάθε σχολική μονάδα πραγματοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα σε αυτή. Η επιλογή των διδακτικών βιβλίων πραγματοποιείται μεταξύ των εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων που εντάσσονται στο Μητρώο Διδακτικών Βιβλίων του άρθρου 79, εφόσον αυτά είναι περισσότερα του ενός για το συγκεκριμένο μάθημα. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία επιλογής από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το αντίστοιχο μάθημα, η επιλογή γίνεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ή σε περίπτωση αδυναμίας λήψης απόφασης ή μη επιλογής, η επιλογή πραγματοποιείται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας καταχωρίζει άμεσα τις αποφάσεις επιλογής διδακτικού βιβλίου σε πληροφοριακό σύστημα, το οποίο δημιουργείται και λειτουργεί με ευθύνη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Τα διδακτικά βιβλία που επιλέγονται από το σύνολο των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τυπώνονται και διανέμονται σε αυτές από το Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 3966/2011 (Α’ 118).
 3. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικοί όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύνανται να χρησιμοποιούν, παράλληλα με το διδακτικό βιβλίο που έχει διανεμηθεί στην οικεία σχολική μονάδα, το σύνολο των διδακτικών βιβλίων του αντίστοιχου μαθήματος σε ψηφιακή μορφή και των ψηφιακών αντικειμένων τα οποία είναι αναρτημένα και διαθέσιμα στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων του άρθρου 79.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται η διαδικασία επιλογής διδακτικού βιβλίου, η προθεσμία εντός της οποίας πραγματοποιείται η επιλογή του, τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα της παρ. 2 καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού βιβλίου.
 5. Μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας και τη θέση σε πλήρη λειτουργία του Μητρώου Διδακτικών Βιβλίων (Μ.Δ.Β.) και της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων (Ψ.Β.Δ.Β) του άρθρου 79, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της δημόσιας και ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τα ήδη εγκεκριμένα προς χρήση από αυτές διδακτικά βιβλία.

 

Άρθρο 81

Αξιολόγηση μαθητών

 1. Το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α′ 211) περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γυμνασίου αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Διαδικασία αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή ορίζεται ως εξής:

 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διδασκαλία (τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός θέματος μέσα στην τάξη, η συνεργασία του με συμμαθητές, η επιμέλεια στην εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται), από την οποία ο εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ.,

β) οι εργασίες που εκτελεί ο μαθητής στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά,

γ) οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, και οι διαθεματικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές,

δ) οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή / παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση μεθόδων ανεστραμμένης τάξης),

ε) οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

 1. Όσον αφορά τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες αυτές είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.
 2. Στα μαθήματα της Ομάδας Α′ και της Ομάδας Β′ των περ. α′ και β′, αντίστοιχα, της παρ. 1 του άρθρου 2 διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες μαθήματα της Ομάδας Α΄ και της Ομάδας Β΄ δύνανται να επιλέξουν στο πρώτο και στο δεύτερο τετράμηνο, τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης αυτής επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. δ της παρ. 1. Στα μαθήματα της Ομάδας Γ′ του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 δεν διενεργείται καμία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης.
 3. Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και ολιγόλεπτων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.».
 4. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 του ν. 4610/2019 (Α′ 70), περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Γενικού Λυκείου, τροποποιούνται και το άρθρο 103 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 103

Προφορική βαθμολογία τετραμήνων

 1. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή του στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) την επίδοσή του στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης (ωριαίες γραπτές δοκιμασίες ή ανάθεση και υποβολή / παρουσίαση ατομικής ή ομαδικής συνθετικής ή διαθεματικής δημιουργικής εργασίας ή αξιοποίηση μεθόδων ανεστραμμένης τάξης),

δ) την επίδοσή του στις γραπτές δοκιμασίες,

ε) τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι.

Οι γραπτές δοκιμασίες διακρίνονται στις ολιγόλεπτες και στις ωριαίες.

Οι ολιγόλεπτες δοκιμασίες πραγματοποιούνται με ή χωρίς προειδοποίηση των μαθητών με τη μορφή σύντομων, ποικίλων και ολιγόλεπτων γραπτών ερωτήσεων. Ο αριθμός και η συχνότητα των ολιγόλεπτων δοκιμασιών που πραγματοποιούνται σε κάθε τετράμηνο επαφίενται στην κρίση του διδάσκοντος.

Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διαρκούν μία (1) διδακτική ώρα και είναι: α) προειδοποιημένες, αν έπονται μιας ανακεφαλαίωσης ή β) μη προειδοποιημένες, αν καλύπτουν την ύλη που διδάχθηκε στο αμέσως προηγούμενο μάθημα. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται περισσότερες από μία ωριαία γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος και περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος.

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου διενεργούνται στα μαθήματα όλων των Ομάδων δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, μία (1) κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο δεν διενεργείται τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν για λόγους αντικειμενικούς δεν πραγματοποιηθεί η τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διενεργούνται δύο (2) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης. Οι διδάσκοντες δύνανται σε κάθε τετράμηνο να επιλέξουν τον τρόπο διεξαγωγής της τετραμηνιαίας διαδικασίας αξιολόγησης επιλέγοντας μεταξύ των εναλλακτικών που προβλέπονται στην περ. γ′ του πρώτου εδαφίου.

 1. Αν λείπουν στοιχεία της παρ. 1, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.
 2. Για μάθημα, το οποίο, για οποιονδήποτε λόγο, διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, αν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών.
 3. Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους.
 4. Με τη λήξη του Α` και του Β` τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους βαθμούς επίδοσης του τετραμήνου.
 5. Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, η έλλειψη αυτή πρέπει να αιτιολογείται από τον διδάσκοντα με ενυπόγραφη σημείωσή του πάνω στην κατάσταση βαθμολογίας.
 6. Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών. Για το Β` τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.».
 7. Το άρθρο 120 του ν. 4610/2019, περί του ελέγχου της προόδου των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» με ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 120

Ενδιάμεσες προφορικές, πρακτικές και γραπτές εξετάσεις

 1. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων, η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται με ενδιάμεσες γραπτές, προφορικές ή πρακτικές δοκιμασίες αξιολόγησης, κατά την κρίση του διδάσκοντος. Οι γραπτά, προφορικά ή πρακτικά εξεταζόμενοι μαθητές βαθμολογούνται για τις επιδόσεις τους σε κάθε δοκιμασία αξιολόγησης και η επίδοσή τους συνεκτιμάται στον προφορικό βαθμό του τετραμήνου. Ειδικότερες προδιαγραφές για τις ενδιάμεσες προφορικές ή πρακτικές εξετάσεις μπορούν να δίνονται κατά μάθημα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 2. Οι ενδιάμεσες γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες:

α) Γραπτές δοκιμασίες σύντομης διάρκειας, που αποτελούν εναλλακτικό τρόπο εξέτασης των μαθητών στο μάθημα της ημέρας και πραγματοποιούνται χωρίς προειδοποίηση αυτών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας πρέπει να είναι κατάλληλης έκτασης, μορφής και περιεχομένου, ώστε να απαντηθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Τα θέματα των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας μπορεί να βασίζονται σε παραδείγματα που εμπεριέχονται στα σχολικά βιβλία και στις οδηγίες του Ι.Ε.Π.. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας εντός κάθε τετραμήνου εναπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού.

β) Γραπτές ωριαίες δοκιμασίες επαναληπτικού χαρακτήρα, οι οποίες καλύπτουν μία σειρά διδαγμένων κεφαλαίων/ενοτήτων και διεξάγονται, ύστερα από προειδοποίηση των μαθητών. Ειδικά για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» και τα μαθήματα που στο ωρολόγιο πρόγραμμα έχουν χαρακτηριστεί ως σχεδιαστικά «Σ», η διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας είναι δίωρη. Ως προς τη μορφή τους, οι εν λόγω γραπτές δοκιμασίες μπορεί να συνδυάζουν ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων (ανάπτυξης, σύντομης απάντησης, κλειστές ή αντικειμενικού τύπου, πολλαπλών επιλογών κ.λπ.) και διαφορετικών επιπέδων δυσκολίας. Με τις γραπτές δοκιμασίες ελέγχονται κατά κύριο λόγο η αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης, η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής της στην καθημερινή πράξη και γενικότερα η πρόοδος των μαθητών.

 1. Για τον έλεγχο της κατά μάθημα επίδοσης και επιμέλειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, εκτός των ενδιάμεσων προφορικών και πρακτικών δοκιμασιών και των γραπτών δοκιμασιών σύντομης διάρκειας, διενεργούνται και τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και για τη διαρκή ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών ωριαίων δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, ατομικών ή ομαδικών συνθετικών ή διαθεματικών δημιουργικών εργασιών ή αξιοποίηση μεθόδων ανεστραμμένης τάξης. Κατά τη διάρκεια του ημερησίου διδακτικού προγράμματος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μία (1) τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης για το ίδιο Τμήμα και κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από τρεις (3) αντίστοιχες δοκιμασίες.
 2. Για τα «γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117, κατά τη διάρκεια του Α` τετραμήνου πραγματοποιείται υποχρεωτικά μία τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης. Αν υφίσταται αντικειμενικό πρόβλημα, η εν λόγω υποχρεωτική τετραμηνιαία δοκιμασία αξιολόγησης που αφορά στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Β` τετράμηνο.
 3. Για τα «μη εξεταζόμενα μαθήματα», όπως ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117, εκτός των μαθημάτων Προσανατολισμού, «Αγωγή Υγείας» και «Φυσική Αγωγή», διενεργείται υποχρεωτικά σε κάθε τετράμηνο, από μία γραπτή ή προφορική ή πρακτική δοκιμασία επαναληπτικού χαρακτήρα ή συνδυασμός αυτών, όπως αναλυτικά και ανά μάθημα καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 121.
 4. Τα θέματα των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης κατατίθενται στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα γραπτά δοκίμια ή εργασίες, αν υπάρχουν, φυλάσσονται από τον εκπαιδευτικό του μαθήματος, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.».
 5. Στο άρθρο 121 του ν. 4610/2019, περί της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», τροποποιείται η παρ. 1 ως προς τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης και το άρθρο 121 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 121

Τρόπος αξιολόγησης και εξέτασης των μαθημάτων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων

 1. 1. Για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων στα μαθήματα ή κλάδους μαθημάτων που, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 117 έχουν χαρακτηριστεί ως γραπτώς εξεταζόμενα ή μη εξεταζόμενα κατά τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις, ο εκπαιδευτικός συνεκτιμά:

α) τη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία,

β) την επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα,

γ) τις εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο,

δ) την επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες και τις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης του άρθρου 120,

ε) τις προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και

στ) τον φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται.

Αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο Π.Β.Τ. διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων.

 1. Ειδικότερα, για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, κατά τη διάρκεια των τετραμήνων, τα θέματα διατυπώνονται με τρόπο, ώστε να μπορούν να απαντηθούν στον χρόνο που οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους και να μπορούν να ελεγχθούν παράμετροι όπως:

α) η αποκτηθείσα γνώση των μαθητών,

β) η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων,

γ) η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης,

δ) η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων,

ε) η αξιολόγηση δεδομένων,

στ) η συνδυαστική σκέψη και

ζ) η ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων, για τη διεξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων κάθε τάξης κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.».

 

Άρθρο 82

Συνεργασίες με τρίτους φορείς

 1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή με δική του πρωτοβουλία, δύναται να αποφασίζει τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με κάθε φορέα που κρίνει σκόπιμο, με σκοπό τη συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε προγράμματα και δράσεις πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.
 2. Τα προγράμματα και οι δράσεις της παρ. 1, τα οποία οφείλουν να πληρούν τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), δύνανται να οργανώνονται και να υλοποιούνται είτε εξ ολοκλήρου από τον συνεργαζόμενο φορέα είτε από κοινού από τον συνεργαζόμενο φορέα και τη σχολική μονάδα.
 3. Η υλοποίηση των δράσεων και των προγραμμάτων που αφορούν σε μία σχολική μονάδα εγκρίνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενό της και κοινοποιείται στον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις που οι δράσεις και τα προγράμματα υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, απαιτείται η έγκριση του Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν τα προγράμματα αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση), του Περιφερειακού Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν τα προγράμματα αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης) ή του Ι.Ε.Π. (αν τα προγράμματα αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις).

 

Άρθρο 83

Διεξαγωγή έρευνας και πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα

 1. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα. Αν οι έρευνες υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η άδεια χορηγείται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν οι έρευνες αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης (αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης) ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις).
 2. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας αποφασίζεται η πραγματοποίηση στη σχολική μονάδα πρακτικής άσκησης από προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι., καθώς και από καταρτιζόμενους και σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

 

Άρθρο 84

Λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων

 1. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων δύναται να αποφασίζεται η συγκρότηση και λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Σχολικού Συμβουλίου και της οικείας δημοτικής αρχής. Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι των δημοτικών σχολείων δύναται να συγκροτούνται και να λειτουργούν και κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος της σχολικής μονάδας.

 

 1. Για κάθε εκπαιδευτικό όμιλο που συγκροτείται ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ένας εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Η επιλογή των Υπευθύνων των Εκπαιδευτικών Ομίλων πραγματοποιείται μεταξύ των εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ανάληψη των σχετικών καθηκόντων. Ο χρόνος που οι Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων αφιερώνουν στην οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων δεν προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους, καθώς και κατά την επιλογή τους ως στελεχών εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.
 2. Οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι περισσότερων σχολικών μονάδων δύνανται να αποφασίζουν για τη συγκρότηση και τη λειτουργία κοινού εκπαιδευτικού ομίλου ή ομίλων. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ένας Υπεύθυνος Εκπαιδευτικού Ομίλου από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της κάθε σχολικής μονάδας, η οποία συμμετέχει στον κοινό εκπαιδευτικό όμιλο.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας των Υπευθύνων Εκπαιδευτικών Ομίλων και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 85

Κατανομή μαθητών σε τμήματα

 1. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων δύνανται να καθορίζονται γενικά ή ειδικά κριτήρια, βάσει των οποίων κατανέμονται οι μαθητές σε τμήματα. Τα κριτήρια κατανομής των μαθητών/τριών περιλαμβάνουν ενδεικτικώς: (α) την ποσοτική αναλογία μαθητών/τριών, (β) τις ειδικότερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών και (γ) τη διαμόρφωση ομάδων με στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης και μαθησιακής προόδου των μαθητών/τριών. Με την ίδια απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων πραγματοποιείται η κατανομή των μαθητών/τριών σε τμήματα, η οποία πρέπει να είναι ισόρροπη.

 

 1. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δύναται να αποφασίζει για τη μεταβολή της σύνθεσης των τμημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον συντρέχουν παιδαγωγικοί λόγοι.
 2. Σε περίπτωση που ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν λαμβάνει για οποιονδήποτε λόγο τις αποφάσεις των παρ. 1 και 2, αυτές λαμβάνονται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

 

Άρθρο 86

Παιδαγωγικές συναντήσεις

 1. Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, οι οποίες σκοπεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών, την καταγραφή προβλημάτων, τη λήψη συλλογικών αποφάσεων και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών που εκτιμώνται ως πλέον αποτελεσματικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, την καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και εν γένει την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
 2. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Στις συναντήσεις αυτές μπορεί να συμμετέχει κι ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ύστερα από πρόσκληση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Άρθρο 87

Ενδοσχολικοί Συντονιστές

 1. 1. Όργανα συντονισμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές (Συντονιστές Τάξεων ή/και Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων), οι οποίοι επικουρούν τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή στο έργο τους ασκώντας καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: (α) την υποστήριξη και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ειδικοτήτων ή ανά ομάδες τάξεων διδασκαλίας, (β) τον προγραμματισμό της διδακτέας ύλης, (γ) την οργάνωση δειγματικών διδασκαλιών και την ανταλλαγή καλών επαγγελματικών πρακτικών, (δ) την εισαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων διδασκαλίας και την αξιολόγησή τους και (ε) τον προγραμματισμό των διαδικασιών αξιολόγησης των μαθητών. Στο πλαίσιο των ως άνω καθηκόντων, ο Ενδοσχολικός Συντονιστής συγκαλεί συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς ομάδων ειδικοτήτων ή ομάδων τάξεων διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 2. Οι Ενδοσχολικοί Συντονιστές ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, ο οποίος δύναται να αναθέτει στον ίδιο εκπαιδευτικό καθήκοντα Συντονιστή Τάξης και Συντονιστή Γνωστικού Πεδίου, εφόσον τούτο εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.
 3. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι παιδαγωγικοί σύμβουλοι – μέντορες του άρθρου 88 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα Ενδοσχολικών Συντονιστών.
 4. Μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως συντονιστές τάξεων και γνωστικών πεδίων μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή» σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 63.
 5. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Ενδοσχολικού Συντονιστή (Συντονιστή Τάξης ή / και Γνωστικού Πεδίου) συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και για την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο αριθμός των Ενδοσχολικών Συντονιστών (Συντονιστών Τάξης ή/και Γνωστικού Πεδίου) ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητα της κάθε σχολικής μονάδας, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 88

Παιδαγωγικός σύμβουλος – μέντορας στη σχολική μονάδα

 1. Για την καθοδήγηση και την υποστήριξη της ένταξης στη σχολική μονάδα νεοδιοριζόμενου ή πρόσφατα τοποθετημένου στη σχολική μονάδα μόνιμου ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με προϋπηρεσία έως πέντε (5) έτη ορίζεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου ο παιδαγωγικός σύμβουλός – μέντοράς του.
 2. Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας δύναται να αποφασίζεται ότι οι Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων ή / και Τάξεων του άρθρου 87 μπορούν να αναλαμβάνουν, παράλληλα, καθήκοντα παιδαγωγικού συμβούλου – μέντορα.
 3. Μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως παιδαγωγικοί σύμβουλοι – μέντορες μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή» σε όλα τα πεδία, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.
 4. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως παιδαγωγικού συμβούλου – μέντορα συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και τα κριτήρια ορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο αριθμός των παιδαγωγικών συμβούλων – μεντόρων ανάλογα με το μέγεθος της κάθε σχολικής μονάδας και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 89

Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια

 1. 1. Οι Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) ορίζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ανά τομέα σπουδών με σκοπό να συμβάλουν στην ένταξη των αποφοίτων των ως άνω σχολείων στην αγορά εργασίας και την απασχόληση λειτουργώντας ενισχυτικά προς τους μαθητές της Δ’ τάξης του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., ώστε οι τελευταίοι να ενταχθούν σε θέσεις του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Για αυτόν τον σκοπό, ο Υπεύθυνος Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεργάζεται με τον οικείο Συντονιστή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, καθώς και με τον οικείο Υπεύθυνο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία του άρθρου 39 του ν. 4763/2020 (Α΄254).
 2. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ως Υπεύθυνοι Διασύνδεσης με τη Μαθητεία μπορούν να επιλεγούν μόνο εκπαιδευτικοί με αξιολόγηση «εξαιρετική» ή «πολύ καλή», σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της παρ. 1 του άρθρου 67.
 3. Η θητεία ενός εκπαιδευτικού ως Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή του, καθώς και κατά την επιλογή του ως στελέχους εκπαίδευσης σύμφωνα με την υποπερ. εε΄ της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 31.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα ορισμού, η διάρκεια της θητείας και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Διασύνδεσης με τη Μαθητεία, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

 

Άρθρο 90

Ενδοσχολική επιμόρφωση

 1. 1. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος.
 2. Με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας καθορίζεται η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση: (α) τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, (β) τον φορέα υλοποίησης της επιμόρφωσης, (γ) την οργάνωση και την υλοποίηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων.
 3. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται εκτός του διδακτικού ωραρίου.
 4. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια της παρ. 1 είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.
 5. Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμορφωτικού σεμιναρίου, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναλαμβάνουν να χορηγήσουν στους εκπαιδευτικούς έντυπη ή ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου και καταχωρίζουν την τελευταία στον ατομικό ηλεκτρονικό υπηρεσιακό φάκελο του εκπαιδευτικού του άρθρου 68.

 

Άρθρο 91

Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου από τον Διευθυντή

Στους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης δύναται, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, να επιβάλλει και ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

 

Άρθρο 92

Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

Το άρθρο 41 του ν. 1566/1985 (Α´167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρήση – Αξιοποίηση των σχολικών κτιρίων, υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων

 1. Τα σχολικά κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου.
 2. Η συστέγαση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο, η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του δημάρχου κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής επιτροπής παιδείας.
 3. Σχολικά κτίρια, οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις τους που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων είναι δυνατόν να διατεθούν με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για τον σκοπό που προορίζεται. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τον χρήστη οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ` όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου.
 4. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι δυνατόν να διοργανώνονται και να υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, με ή χωρίς συνεργασία με τρίτους φορείς, εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις, τα προγράμματα και τα συνέδρια του πρώτου εδαφίου διοργανώνονται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιείται στον οικείο Δήμο. Τυχόν έσοδα από τις εκδηλώσεις αυτές αποδίδονται στη σχολική μονάδα μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.
 5. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης σχολικών κτιρίων, υποδομών και εγκαταστάσεων, για χρονικά διαστήματα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων που μπορεί να διοργανώνει η σχολική μονάδα εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο χαρακτήρας των τρίτων φορέων με τους οποίους δύναται να συνεργάζεται η σχολική μονάδα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, προγραμμάτων και συνεδρίων εκτός του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, ο τρόπος απόδοσης τυχόν εσόδων στη σχολική μονάδα, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

 

Άρθρο 93

Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση χορηγιών και δωρεών

 1. Οι σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση, χρηματοδοτούνται από: (α) τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 82, (β) έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 (Α΄167) και (γ) δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές.
 2. Η χρηματοδότηση κατά τις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας.

 

Άρθρο 94

Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

 1. Στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την έναρξή του οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα.
 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης του πρώτου εδαφίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών.

Άρθρο 95

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προιστάμενο της σχολικής μονάδας

 1. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
 2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 τροποποιείται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως, η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.».

Άρθρο 96

Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων

 1. Στην αρχή του διδακτικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, ορίζονται ένας εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για κάθε τμήμα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα συμβούλων των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων της σχολικής μονάδας.
 2. Στην περίπτωση μη λήψης της απόφασης της παρ. 1 από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ′

ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

 

Άρθρο 97

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος

 1. Κάθε σχολικό έτος διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του πρώτου εδαφίου είναι ανώνυμα και δεν συνεκτιμώνται από τους διδάσκοντες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα συγκεκριμένα μαθήματα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων, o τρόπος επεξεργασίας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, είναι δυνατόν να διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ’ Τάξης των δημοτικών σχολείων και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων και άλλων γνωστικών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών πλην εκείνων που προβλέπονται στην παρ. 1.

 

Άρθρο 98

Δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Κάθε σχολική μονάδα δημιουργεί και λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, η οποία ως προς το περιεχόμενο περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο, τα εξής: (α) πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό, τις υποδομές και τον εξοπλισμό της σχολικής μονάδας, καθώς και για την προσβασιμότητα αυτής σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία, (β) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει ανά σχολικό έτος, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του, (γ) τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τους εκπαιδευτικούς ομίλους και κάθε είδους δράσεις, αθλητικές, πολιτιστικές, κοινωνικές που υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, (δ) το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4692/2020 (Α΄111) και (ε) τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020.

 

Άρθρο 99

Προσβασιμότητα ιστοσελίδων σχολικών μονάδων

 1. Οι ιστοσελίδες όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων, των κεντρικών, περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και των εποπτευομένων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας των άρθρων 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών, συμπεριλαμβανόμενων των ενσωματωμένων σε αυτές κειμενικών και πολυμεσικών αρχείων, πληροί τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών προσβασιμότητας WCAG 2.0 στο επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2. (2015-04), όπως κάθε φορά ισχύουν.
 2. Οι πρακτικές οδηγίες και τα εργαλεία ελεύθερου λογισμικού για τη δημιουργία προσβάσιμων ιστοσελίδων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της συμβουλευτικής – γνωμοδοτικής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού και των διαδικτυακών τόπων. Ως προς τον τρόπο πιστοποίησης της προσβασιμότητας των ιστοσελίδων των δημόσιων σχολικών μονάδων, καθώς και το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης/επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ζητήματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας εφαρμόζονται οι παρ. 28 και 30 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020.

 

Άρθρο 100

Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

Το άρθρο 51 του ν. 1566/1985 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί επταμελές σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

α) Τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή της σχολικής μονάδας και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Υποδιευθυντής, από εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας που διαθέτει, κατά προτίμηση, δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη προϋπηρεσίας. Ο εκπαιδευτικός που αναπληρώνει τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας.

β) Δύο (2) εκπρόσωπους του οικείου Δήμου, οι οποίοι προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ένας εκ των δύο αυτών εκπροσώπων είναι μέλος της Σχολικής Επιτροπής και είναι ο Αντιπρόεδρος του Σχολικού Συμβουλίου. Ο έτερος εκπρόσωπος είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης ή του Τμήματος Παιδείας του οικείου Δήμου.

γ) Τρεις (3) εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Οι ως άνω εκπαιδευτικοί και οι αναπληρωτές τους ορίζονται κατά πλειοψηφία από τον Σύλλογο Διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνονται κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

 1. Στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας, που ορίζεται κατά πλειοψηφία με απόφαση του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου της σχολικής μονάδας.
 2. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα.
 3. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως όποτε κρίνεται απαραίτητο από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/ κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας,

β) εισηγείται στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο και στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων που εμφανίζονται εντός της σχολικής μονάδας και τους υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του,

γ) συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την υλοποίησή τους,

δ) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας και με τους εκπροσώπους του Δήμου στη σχολική επιτροπή ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, τη χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές, πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και τον συντονισμό δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία,

ε) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο, τους εκπροσώπους των μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την προσφορά της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Άρθρο 101

 

Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 102

 

Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να: α) οικοδομούν ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους, γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
 3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται: α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών, β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 103

 

Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 1. Συστήνεται Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να προτείνει, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται για θέματα του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 129 σχετικά με: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών μονάδων, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές/μαθήτριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και των ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε άλλου σχετικού θέματος, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. 2. Για τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7) μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 102, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) κληρικούς ή άλλα πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, με βάση ιδίως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά τους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

 1. 3. Για τα θέματα που αφορούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. και στο διδακτικό προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται σε εννέα (9) μέλη, ως εξής: α) τα επτά (7) μέλη της παρ. 2 και β) δύο (2) μέλη που προτείνονται, αντίστοιχα, από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της περ. β΄ είναι κληρικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλήρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ι.Ε.Π., γ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, δ) καθηγητές δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
 2. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. 5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός, και διατίθεται λοιπό προσωπικό για τη διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο Ε.Σ.Ε.Ε. μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 4. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά τον μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συνεδριάσεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. 7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.
 6. 8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

 

Άρθρο 104

Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

 

 1. 1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή και λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό Σχολείο» (Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και τη λειτουργία τους υπό ενιαία διεύθυνση.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.
 3. 3. Αν Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120) μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60).
 4. 4. Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών της παρ. 3.
 5. 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. και ιδίως αυτά που αφορούν στη φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θεμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από αυτά που περιλαμβάνονται στο αρχείο, τη διάθεση του εξοπλισμού του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης και τη διαχείριση χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορείας.
 6. 6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η ονομασία κάθε Ε.Σ.

 

Άρθρο 105

 

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

 

 1. 1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανήκει στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.
 2. 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κατά το άρθρο 6 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (από 16.9.1926 ν.δ., Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους θεσπίζεται κανονιστική διάταξη μέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και διαχειριστική λειτουργία της Αθωνιάδας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: α) το καθεστώς του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του παρόντος, γ) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, και δ) την ιδιαίτερη σημασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την Ορθοδοξία ειδικότερα.

 

Άρθρο 106

Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

 

 1. 1. Το Εκκλησιαστικό Λύκειο του ιδρύματος με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.) ανήκει στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση, υπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου 102 και σε συνδυασμό με το άρθρο 133 τη διαθήκη των ιδρυτών της Ρ.Ε.Σ. Υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα εκπαιδευτικά θέματα και από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης.
 2. 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και μετά από γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. καθορίζονται τα ειδικά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των μαθητικών θεμάτων. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή ζητείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

 

Άρθρο 107

Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν να παραχωρούν δωρεάν κατά χρήση κτίρια που ανήκουν στην κυριότητά τους προκειμένου να στεγάζονται Ε.Σ. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη στέγασή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) συνάπτεται σύμβαση του Υπουργείου με τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.
 2. 2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν με δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην κυριότητά τους για την ανέγερση σχολικού κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση Ε.Σ.. Για τη δωρεά συνάπτεται σύμβαση. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ. ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, ο δωρητής δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με την αξία που είχε το ακίνητο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δωρεάς.
 3. Για την καταλληλόλητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα σχολεία τη δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα κριτήρια, τη διαδικασία και το όργανο που αποφαίνεται σχετικά.
 4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη και τους όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
 5. 5. Το εκκλησιαστικό λύκειο της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του κτιριακού συγκροτήματος του ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. , η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.

 

 

Άρθρο 108

Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Τα όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή ή εφόσον δεν έχει οριστεί υποδιευθυντής από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ε.Σ ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για τη λειτουργία του σχολείου, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρμοδιότητες ως εξής: α) μπορεί να ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, δύο (2) καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν καθηγητή κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων της παρ. 1 του άρθρου 117, γ) προτείνει τη λειτουργία των θερινών προγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 117.
 3. 3. Ο σύλλογος διδασκόντων του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για κάθε πράξη ή παράλειψη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. ή μέλους αυτού που παρακωλύει, δυσχεραίνει, ματαιώνει τη λειτουργία του σχολείου ή αντιβαίνει στους σκοπούς των Ε.Σ. του άρθρου 102.
 4. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος τις άδειες του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που ο ίδιος χορηγεί.

 

Άρθρο 109

Διευθυντής Εκκλησιαστικών Σχολείων

 

 1. Ως Διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας, οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας στη δημόσια, γενική ή εκκλησιαστική εκπαίδευση και πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, οι οποίοι απέχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου υπηρεσίας για την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία.
 2. Τον Ιανουάριο που προηγείται της λήξης της θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 111, η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) προκηρύσσει διαδικασία πλήρωσης θέσης Διευθυντών για τα Ε.Σ.. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Με την προκήρυξη της παρ. 2, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις Διευθυντών Ε.Σ. να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τρία (3) συνολικά Ε.Σ. κατ’ ανώτατο όριο, με σειρά προτίμησης.
 4. Τα κωλύματα επιλογής που ισχύουν για τους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύουν και για τους υποψηφίους για τις θέσεις διευθυντών Ε.Σ. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά τον χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.
 5. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών των Ε.Σ. διακρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Α.Ε.Ι. ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number, ISBN), τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) η διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από προϋπηρεσία σε θέσεις Υποδιευθυντή ή Διευθυντή στις σχολικές μονάδες που έχει υπηρετήσει ή σε άλλες θέσεις ευθύνης,

στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στο κριτήριο της περ. ε’ και στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ’ της παρ. 5 για τους διευθυντές των Ε.Σ..
 2. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει ενιαίο πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 1, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως ε` της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 5. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. στ` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 6. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. στ` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. Η τοποθέτηση των Διευθυντών σε Ε.Σ. γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση διευθυντή είναι ο υποψήφιος να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στα Ε.Σ. που δηλώνει.
 8. 13. Η θητεία των Διευθυντών σε Ε.Σ. είναι τετραετής. Οι Διευθυντές, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 122. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των Διευθυντών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου, οι Διευθυντές επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
 9. Αν σε Ε.Σ. δεν υποβληθούν υποψηφιότητες ή οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν δεν πληρούν τα κριτήρια των περ. α΄ έως και στ΄ της παρ. 5, ως Διευθυντής ορίζεται ένας από τους εκπαιδευτικούς του Ε.Σ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 110

Υποδιευθυντές Εκκλησιαστικών Σχολείων

 

 1. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών, εφόσον ο συνολικός αριθμός των μαθητών και τμημάτων του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) δικαιολογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέση υποδιευθυντή, η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του οικείου σχολείου, που επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν αίτηση στον Διευθυντή.
 2. 2. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο επιλέγει τον υποδιευθυντή. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων. Αν δεν υποβληθεί αίτηση από ενδιαφερόμενο, τότε για την επιλογή του Υποδιευθυντή αποφασίζει σχετικά το Ε.Σ.Ε.Ε..
 3. 3. Η παρ. 4 του άρθρου 109 ισχύει και για την επιλογή υποδιευθυντή.

 

 

Άρθρο 111

Θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών

 

 1. 1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) στις κενές θέσεις γίνεται για θητεία τριών (3) ετών, η οποία λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.
 2. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ., μετά τη λήξη της θητείας τους, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να αναλάβουν υπηρεσία οι νέοι Διευθυντές και Υποδιευθυντές.
 3. 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση διευθυντή, ορίζεται νέος σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 109. Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση υποδιευθυντή, το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) ορίζει νέο υποδιευθυντή, ο οποίος τοποθετείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 112

Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

 

 1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους.
 2. Για οποιονδήποτε άλλο λόγο απαλλαγής εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 3. Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1.

Άρθρο 113

 

Μετάθεση – τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

 1. 1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) μπορούν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.
 2. Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Ε.Σ. επανέρχονται στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1.
 3. Διευθυντής Ε.Σ., του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται ή καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου Ε.Σ., με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν δεν υπάρχει κενή θέση διευθυντή, επιστρέφει στην οργανική του θέση.

 

Άρθρο 114

Δικαίωμα φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Σχολεία

 

 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) είναι μεικτά. Δικαίωμα φοίτησης σε αυτά έχουν ημεδαποί και αλλοδαποί απόφοιτοι δημόσιων ή ιδιωτικών δημοτικών σχολείων ή γυμνασίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων της αλλοδαπής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 115. Δεν είναι δυνατή η φοίτηση μαθητριών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία.
 2. Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους μαθητές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 3. Για τη συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Άρθρο 115

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

 

 1. 1. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στην Α’ τάξη κάθε Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στην Α’ Τάξη κάθε Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/ μαθητριών στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ.. Η απόφαση ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου εκάστου έτους σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) της επιλογής τους κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. του πρώτου εδαφίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση και να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Ε.Σ. της επιλογής του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του. Η κατάθεση της αίτησης δεν αποκλείει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τη συμμετοχή στην κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Η εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή των αποφοίτων της Γ΄ τάξης γυμνασίου γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικού Γυμνασίου του ν. 3432/2006 (Α΄14) στην Α΄ Τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου γίνεται έπειτα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, στα μαθήματα των: α) Μαθηματικών, β) Γλώσσας και γ) Θρησκευτικών, οι οποίες διενεργούνται κάθε σχολικό έτος και ολοκληρώνονται με τη σύνταξη αξιολογικού πίνακα με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τον τύπο των εξετάσεων ή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις, την επιλογή θεμάτων, τη διαδικασία, τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα αρμόδια όργανα για τη διενέργεια των εξετάσεων, την εξαγωγή αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συντονίζει την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και διασφαλίζει τον αδιάβλητο χαρακτήρα τους.
 3. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις μέχρι τις 31 Οκτωβρίου στην Α΄ Τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών/μαθητριών ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτές συμπληρώνονται από τον αξιολογικό πίνακα της παρ. 2.
 4. Με τη διαδικασία της παρ. 2 μπορούν να καλύπτονται κενές θέσεις που προκύπτουν στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και στη Β΄ τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου. Την ευθύνη για την ανωτέρω συμπληρωματική διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και τριμελής επιτροπή του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του, τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή ή εκπαιδευτικό της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 103. Κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθορίζεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης και τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου.
 5. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1 έως 4, σε ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία επιπλέον του αριθμού εισακτέων, μπορούν να εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου μαθητές που: α) είναι τέκνα ομογενών ή αλλοδαπών – αλλογενών, β) είναι κάτοχοι τίτλου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και παρέχει δικαίωμα εισαγωγής ή εγγραφής στο κράτος αυτό σε τάξη αντίστοιχη με την Α΄ Γυμνασίου ή Α΄ Λυκείου στην Ελλάδα και γ) προτείνονται από ορθόδοξα Πατριαρχεία ή ορθόδοξες Ιερές Μητροπόλεις της αλλοδαπής.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π. και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), καθορίζονται: α) οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις κατηγορίες των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 5, β) τα ποσοστά θέσεων ανά κατηγορία, γ) τα αναγκαία δικαιολογητικά, δ) οι διαδικασίες επιλογής, ε) η ανάγκη λειτουργίας τάξεων υποδοχής, στ) η οργάνωση και λειτουργία τους, ζ) οι προϋποθέσεις ένταξης των μαθητών στις τάξεις αυτές, η) τα διδασκόμενα μαθήματα, το περιεχόμενο και οι ώρες διδασκαλίας τους, θ) ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, ι) οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρακολούθησης, ια) η στελέχωση των τάξεων αυτών με εκπαιδευτικό προσωπικό και ιβ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 7. 7. Κατ΄ εξαίρεση των παρ. 1 έως 6 επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Α’ τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. μαθητές –μαθήτριες υπότροφοι των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που διαχειρίζεται η Ρ.Ε.Σ.

Άρθρο 116

Προγράμματα σπουδών

 

 1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) και γνώμης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ώστε να περιλαμβάνονται τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης που υπηρετούν την επίτευξη του γενικού και ειδικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του άρθρου 102.
 2. Στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).
 3. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της παρ. 1 δύναται να προσαυξάνεται με επιπλέον ώρες διδασκαλίας αποκλειστικά για μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης και με ανώτατο όριο τις σαράντα δύο (42) ώρες εβδομαδιαίως. Στη Γ΄ Λυκείου οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας διατίθενται αποκλειστικά για τα μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού.
 4. 4. Η Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) δεν εφαρμόζεται για τον ορισμό των θεμάτων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ι.Ε.Π., δύναται να επεκτείνεται η εφαρμογή της Τ.Θ.Δ.Δ. και για τα θέματα των εξετάσεων των μαθημάτων του πρώτου εδαφίου.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή αποτυπώνεται κατά την ιστορική της διαδρομή στα εκκλησιαστικά κείμενα.
 6. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μαθητών/μαθητριών ως προς τη συμμετοχή τους στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε..

 

Άρθρο 117

Λειτουργία ομίλων και θερινών προγραμμάτων

 

 1. Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών/μαθητριών του Εκκλησιαστικού Σχολείου (Ε.Σ.) με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, που εγκρίνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν εκτός του ωρολόγιου προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής τους. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. στους ομίλους προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. Σε συνεννόηση με το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορούν να καλούνται στους ομίλους πρόσωπα που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο ή πεδίο του ομίλου.
 2. Στα Ε.Σ. λειτουργούν υποχρεωτικά όμιλοι εκκλησιαστικών τεχνών, όπως βυζαντινή μουσική και αγιογραφία, αθλητικοί όμιλοι και όμιλοι για την εκμάθηση μίας εκ των ακόλουθων γλωσσών: ρωσική, αραβική, σερβική, ρουμανική, βουλγαρική και τουρκική. Η δαπάνη για την πρόσληψη των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου εδαφίου βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες πρόσληψης των διδασκόντων των γλωσσών του πρώτου εδαφίου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
 3. Για την εγγραφή των μαθητών των Ε.Σ. στους ομίλους απαιτούνται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους, γνώμη του αρμόδιου συντονιστή του μαθήματος και απόφαση του διευθυντή. Για την εγγραφή στους ομίλους του πρώτου εδαφίου μαθητών που φοιτούν σε άλλες δημόσιες σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., απαιτούνται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων τους στον διευθυντή του Ε.Σ., γνώμη του διευθυντή του σχολείου στο οποίο φοιτά ο μαθητής και απόφαση του διευθυντή του Ε.Σ.
 4. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., κατόπιν πρότασης του Συλλόγου Διδασκόντων, μπορεί να λειτουργούν θερινά προγράμματα (summer schools) σε Ε.Σ. και να προβλέπονται συνεργασίες με εκκλησιαστικές σχολές της αλλοδαπής και ιδίως τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού που εδρεύει στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.), καθώς και με σχολεία της ομογένειας.
 5. Με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και σε συνεργασία με τον Διευθυντή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκρισης του Προϊσταμένου Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να διοργανώνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, σχολικές παραστάσεις, συμμετοχή σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς, με δαπάνη του ιδρύματος.

 

Άρθρο 118

Παροχές και διευκολύνσεις μαθητών και μαθητριών

Οι μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως σχετικά με τη χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων και τις μετακινήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), προσαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

 

Άρθρο 119

Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι τοποθετούνται με θητεία στα σχολεία αυτά. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
 2. Όταν υφίσταται ανάγκη για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ε.Σ., η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διαδικασία κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιούνται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Ε.Σ., που υποβάλλονται από τους διευθυντές τους, κατά κλάδο και ειδικότητα. Η προκήρυξη αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η τοποθέτηση στα Ε.Σ. αφορά στο επόμενο σχολικό έτος. Η προκήρυξη καθορίζει κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι καταρτίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 11, ισχύουν από την κύρωσή τους, μέχρι τη λήξη του δεύτερου διδακτικού έτους, που έπεται της κύρωσής τους.
 3. Με την προκήρυξη της παρ. 2 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών του Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία οι ίδιοι υπάγονται, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υπάγονται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία δεν λειτουργεί Ε.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε Ε.Σ. μίας (1) άλλης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού σε μέχρι τρία (3) συνολικά Ε.Σ.
 4. Ως εκπαιδευτικοί των Ε.Σ επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 5. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες, ως εξής:

α) η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει ιδίως από τους τίτλους σπουδών και τις επιμορφώσεις, τη γνώση ξένων γλωσσών και την πιστοποιημένη επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες,

β) το επιστημονικό-συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή επιστημονικών φορέων με την ιδιότητα του ερευνητή, τις διακρίσεις, τα επιστημονικά συγγράμματα με Διεθνή Μοναδικό Αριθμό Βιβλίου (International Standard Book Number, ISBN), τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές της ημεδαπής και της αλλοδαπής, τις εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια που έχουν δημοσιευτεί σε τόμους πρακτικών, τον σχεδιασμό και την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού, έπειτα από ανάθεση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

γ) το καινοτόμο εκπαιδευτικό έργο και η συμβολή στην ανάπτυξη του σχολείου, όπως προκύπτει ιδίως από την οργάνωση ή συμμετοχή σε προγράμματα αξιολόγησης του σχολείου, την οργάνωση ή συμμετοχή σε έρευνα δράσης, τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με συνέργειες ή δίκτυα σχολείων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη συμμετοχή ή οργάνωση της λειτουργίας ομίλων ή εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων,

δ) η υπηρεσιακή κατάσταση, η διδακτική εμπειρία και το καθοδηγητικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από την εμπειρία στην εφαρμογή καινοτομιών και τον εκπαιδευτικό πειραματισμό, τη διδακτική εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν αυτής που αποτελεί προϋπόθεση διεκδίκησης της θέσης, τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το επιμορφωτικό έργο σε προγράμματα παιδαγωγικής καθοδήγησης ή σε άλλα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα ή έργα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης και

ε) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, και, πρωτίστως, η αποδοχή των γενικών και ειδικών σκοπών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης από τους υποψηφίους, οι οποίες αξιολογούνται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Στο στάδιο αυτό συνεκτιμώνται αναγνωρισμένο έργο ή δράσεις ή ιδιότητες, όπως η ιδιότητα του κληρικού, που συνδέονται με τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 1. Το σύνολο των αξιολογικών μονάδων για τις κατηγορίες των κριτηρίων της παρ. 5 ανέρχεται στις εκατό (100). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται τα υποκριτήρια ανά κατηγορία κριτηρίων, η αποτίμησή τους σε αξιολογικές μονάδες, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων ενώπιον του Ε.Σ.Ε.Ε. και κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποδίδεται αυξημένος αριθμός αξιολογικών μονάδων στα υποκριτήρια της εμπειρίας στην εφαρμογή καινοτομιών και της εμπειρίας στον εκπαιδευτικό πειραματισμό του κριτηρίου της περ. δ` της παρ. 5 για τους εκπαιδευτικούς των Ε.Σ..
 2. Το Ε.Σ.Ε.Ε., σε συνεδρίασή του, που πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, καταρτίζει πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά με τους υποψήφιους που πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 4, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι που δεν περιλήφθηκαν μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 3. Στη συνέχεια, το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη, προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α` έως δ` της παρ. 5, ο οποίος αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα της παρ. 8 σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τον πίνακα και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους.
 5. Ακολούθως, το Ε.Σ.Ε.Ε. ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης, κάθε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. καταγράφει αιτιολογημένα και συνοπτικά τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περ. ε` της παρ. 5 είναι ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε.. Στο πρακτικό της συνεδρίασης του Ε.Σ.Ε.Ε. αναφέρεται το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Ε. και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφονται η βαθμολογία κάθε μέλους του Ε.Σ.Ε.Ε. και η συνοπτική αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του Ε.Σ.Ε.Ε. για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.
 6. Μετά τη μοριοδότηση του κριτηρίου της περ. ε` της παρ. 5, καταρτίζεται από το Ε.Σ.Ε.Ε. ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης των εκπαιδευτικών. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των μονάδων που συγκεντρώνει στα επιμέρους κριτήρια. Μετά την κατάρτισή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης, που έχει συνταχθεί από το Ε.Σ.Ε.Ε., υποβάλλεται αμελλητί από τον Πρόεδρό του στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων προς κύρωση, κατόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. Μετά την κύρωσή του, ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 7. 12. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. γίνεται με απόφαση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, με βάση τη σειρά κατάταξης των εκπαιδευτικών στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης και τις προτιμήσεις τους που έχουν δηλωθεί.
 8. 13. Η θητεία των εκπαιδευτικών σε Ε.Σ. είναι τετραετής. Οι εκπαιδευτικοί, που τοποθετούνται σε Ε.Σ. διατηρούν την οργανική τους θέση. Στη διάρκεια του τελευταίου έτους της θητείας τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 123 Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και κατόπιν αίτησής τους, η θητεία των εκπαιδευτικών ανανεώνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση.
 9. Οι νεοεισερχόμενοι σε Ε.Σ. εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας τους υποβάλλονται σε αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 123. Αν η αξιολόγηση είναι θετική, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά, έπειτα από αίτησή τους, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 13, στα οικεία Ε.Σ. με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου οι νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στην οργανική τους θέση και η θητεία τους λήγει αυτοδικαίως.
 10. 15. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δεν δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε άλλο Ε.Σ.. Στη διάρκεια της θητείας του σε Ε.Σ. ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει αίτηση μετάθεσης ή απόσπασης. Αν ο εκπαιδευτικός μετατεθεί ή αποσπαστεί και αναλάβει υπηρεσία στον φορέα μετάθεσης ή απόσπασης κατά τη διάρκεια της θητείας του, αυτή λήγει αυτοδικαίως. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτικός δεν έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τοποθέτηση σε Ε.Σ. και υποψηφιότητα για την επιλογή σε θέση Διευθυντή Ε.Σ. για τα επόμενα δύο (2) σχολικά έτη.
 11. 16. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ε.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) έτη.
 12. Λειτουργικά κενά που προκύπτουν, για οποιονδήποτε λόγο, κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους σε Ε.Σ., μπορούν να καλύπτονται με διάθεση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά σειρά προτεραιότητας: α) εκπαιδευτικών που περιλήφθηκαν στους πίνακες του τέταρτου εδαφίου της παρ. 11 και δεν τοποθετήθηκαν σε Ε.Σ., οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, β) μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, γ) μόνιμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Αν δεν είναι δυνατή η κάλυψη των λειτουργικών κενών με τη διαδικασία αυτή, τα κενά καλύπτονται από αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 13. Εκπαιδευτικός Ε.Σ., ο οποίος δεν συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο διατίθεται κατά προτεραιότητα: α) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής που εδρεύει το Ε.Σ., με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) σε σχολική μονάδα της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 14. 19. Ειδικά στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία για την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 12 ή την κάλυψη λειτουργικών κενών σύμφωνα με την παρ. 17, απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.7626/6/ΑΣ1785/9.12.1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (Β΄ 765), χωρίς να απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη για την άρνηση παροχής έγκρισης για τους εκπαιδευτικούς που προηγούνται.

Άρθρο 120

Διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Οι διοικητικές και λειτουργικές ανάγκες, καθώς και οι ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), καλύπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν οι ανάγκες των Ε.Σ. δεν καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, μπορούν να καλύπτονται από προσωπικό το οποίο μισθοδοτείται από την επιχώρια Μητρόπολη, μετά από αίτηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόφαση του οικείου Μητροπολίτη.
 2. 2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη της οποίας ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους.
 3. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.), η διοικητική και λειτουργική υποστήριξη του οποίου ανήκει και βαρύνει αποκλειστικά το Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.
 4. Το Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος μπορεί να προσλαμβάνει, με δαπάνες του, γιατρό, νοσηλευτή, ψυχολόγο ή προσωπικό για τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη ή την παροχής εκπαιδευτικού έργου στο Εκκλησιαστικό Λύκειο ή στη Σχολής Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) της Ρ.Ε.Σ.. Απαγορεύεται η πρόσληψη από το Πολυμελές Συμβούλιο, με οποιαδήποτε σύμβαση ή σχέση εργασίας, προσώπου του πρώτου εδαφίου που είναι συγγενής με μέλος του Πολυμελούς Συμβουλίου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατά ευθεία μεν γραμμή μέχρι δευτέρου βαθμού, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου.

Άρθρο 121

Σύνδεση των Εκκλησιαστικών Σχολείων με φορείς και με σχολικές μονάδες της αλλοδαπής

 1. 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές Σχολές και Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) της χώρας, β) με εκκλησιαστικά ιδρύματα εκπαιδευτικού ή μορφωτικού σκοπού, γ) με ερευνητικούς ή με άλλους φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δ) με επιστημονικές ενώσεις, ε) με κοινωφελή ιδρύματα. Με κάθε φορέα μπορεί να συνδέονται περισσότερα του ενός Ε.Σ.. Η σύνδεση των Ε.Σ. με τους φορείς γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο της σύνδεσης, καθώς και οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία.
 2. Τα Ε.Σ. μπορεί να πραγματοποιούν αδελφοποιήσεις με εκκλησιαστικά ή θρησκευτικά σχολεία, σχολικές μονάδες της αλλοδαπής και σχολεία της ομογένειας. Οι αδελφοποιήσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις για τα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 122

Αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Για την αξιολόγηση του Διευθυντή και Υποδιευθυντή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς: α) τον προγραμματισμό του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης (άρθρο 55), β) τα όργανα αξιολόγησης (άρθρο 56), γ) την περιοδικότητα (άρθρο 57), δ) τα κριτήρια και τη βαθμολογία της αξιολόγησης (άρθρο 58), ε) τις διαδικασίες αξιολόγησης (άρθρο 59), τις ενστάσεις (άρθρο 60). Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) , μπορεί να προσαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

Άρθρο 123

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Ε.Σ. εφαρμόζονται οι διατάξεις για τη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς: α) τα όργανα αξιολόγησης (άρθρο 62), β) τα πεδία και κριτήρια αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 63), γ) την καταχώριση στοιχείων σε ηλεκτρονικό φάκελο (άρθρο 68), δ) τη διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (άρθρο 69), ε) τις ενστάσεις (άρθρο 75). Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι το Ε.Σ.Ε.Ε. Το έργο των εκπαιδευτικών στα Ε.Σ. αξιολογείται σύμφωνα με το άρθρο 119 σε σχέση με τη θητεία τους. Οι εκπαιδευτικοί που αξιολογούνται αρνητικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών σε εκκλησιαστικά σχολεία, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 119.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) , μπορεί να προσαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Ε.Σ..

 

Άρθρο 124

Χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Η χρηματοδότηση των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χρηματοδοτούνται τα λοιπά σχολεία και επιπροσθέτως:

α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.),

β) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με το οποίο συνδέονται ή άλλον συνδεδεμένο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 121,

γ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και από επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και,

δ) από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..

 1. 2. Για τη συντήρηση, τα έξοδα, τις δαπάνες λειτουργίας και τον καθαρισμό των κτιρίων των Ε.Σ., πλην του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σοχλής (Ρ.Ε.Σ.), οι οικείοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) μπορούν να χρηματοδοτούν τη Σχολική Εφορεία του άρθρου 125 ή να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις σχετικές εργασίες ή υπηρεσίες.

 

Άρθρο 125

Σχολική Εφορεία

 1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) έχουν ιδία πενταμελή Σχολική Εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας τους. Στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια που συστεγάζονται λειτουργεί μια κοινή Σχολική Εφορεία. Η θητεία των μελών των Σχολικών Εφορειών είναι διετής και σε αυτές μετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως Πρόεδρος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Ε.Σ. με τον νόμιμο αναπληρωτή του, γ) ο Διευθυντής του Ε.Σ., τον οποίο αναπληρώνει ο υποδιευθυντής ή εφόσον δεν έχει οριστεί, ο αρχαιότερος καθηγητής, δ) ένα (1) εξέχον μέλος της τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύεται από τον επιχώριο Μητροπολίτη με τον αναπληρωτή του και ε) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Δήμου με τον αναπληρωτή του που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Σχολική Εφορεία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της θητείας των μελών της απερχόμενης εφορείας και αναλαμβάνει καθήκοντα με τη λήξη της τελευταίας.
 2. Αν εκλείψει ο Μητροπολίτης, καθίσταται αυτοδικαίως τακτικό μέλος της Σχολικής Εφορείας ο Τοποτηρητής και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Τοποτηρητής καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου μέχρι την πλήρωση της θέσης του Μητροπολίτη και την ανάληψη των καθηκόντων του, οπότε ο τελευταίος εγκαθίσταται αυτοδικαίως στη θέση του Προέδρου και εκδίδεται νέα διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι τότε, η Σχολική Εφορεία ασκεί κανονικά όλες τις αρμοδιότητές της υπό τη συγκεκριμένη σύνθεση.
 3. 3. Η Σχολική Εφορεία συνεδριάζει, τακτικώς δύο (2) φορές το μήνα και εκτάκτως με πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν έγγραφης αίτησης του Διευθυντή του Ε.Σ. ή δύο (2) μελών της, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και οι σπουδαίοι λόγοι που επιβάλλουν την έκτακτη συνεδρίασή της. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Διευθυντής του Ε.Σ. και χρέη γραμματέα ένας εκ των καθηγητών του σχολείου που ορίζεται από τον Διευθυντή. Για όλα τα θέματα που αφορούν στη σύνθεση, συνεδρίαση, λειτουργία και λήψη απόφασης εφαρμόζονται τα άρθρα 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).
 4. Έργο κάθε Σχολικής Εφορείας είναι: α) η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ε.Σ., όπως θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης ή αγοράς αναλώσιμων υλικών, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρησή του, γ) η επιμέλεια και η προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού τους, όπως έπιπλα και εξοπλιστικά είδη ή βιβλία για τη βιβλιοθήκη, δ) η διενέργεια των πληρωμών για τις παραπάνω δαπάνες, ε) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων που προέρχονται ιδίως από τις επιχορηγήσεις των δήμων, τις κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με το οποίο συνδέονται τα σχολεία ή από άλλο συνδεδεμένο φορέα σύμφωνα με το άρθρο 121 και από παροχές τρίτων και στ) η είσπραξη και διαχείριση εσόδων από προαιρετικές εισφορές του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων για συγκεκριμένο έργο ή σκοπό, εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις, εκμετάλλευση του κυλικείου και κάθε άλλη πρόσοδο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες στη Σχολική Εφορεία, συναφείς με το έργο της και να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που προκύπτει κατά την άσκηση αυτού.
 5. 5. Ειδικά για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, η σύσταση, συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη Σχολική Εφορεία καθορίζονται με την κανονιστική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 105.
 6. Το Πολυμελές Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες της Σχολικής Εφορείας για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και έχει τη γενική επιστασία όλων των κτιρίων και του Ιερού Ναού στο κτήμα της Ρ.Ε.Σ. Το Πολυμελές Συμβούλιο υποβάλλει αναφορά στους πειθαρχικούς προϊστάμενους του π.δ. 47/2006 (Α΄ 48) για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Διευθυντή του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ., η οποία μπορεί να συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 (Α΄26) και την κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 126

Μαθητική εστία

 1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί μαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των μαθητών του. Δικαίωμα σίτισης έχουν όλοι οι μαθητές και μαθήτριες του Ε.Σ., ανεξάρτητα αν διαμένουν σ΄ αυτήν.
 2. Οι μαθητικές εστίες της παρ. 1 των Ε.Σ. λειτουργούν υπό την ευθύνη της επιχώριας Μητρόπολης ή του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν. 3432/2006 (Α΄14). Η μαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους. Η μαθητική εστία της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και της Πατμιάδας Σχολής λειτουργούν υπό την ευθύνη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, αντίστοιχα. Ο κανονισμός λειτουργίας κάθε μαθητικής εστίας καθορίζεται με απόφαση: α) του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της επιχώριας Μητρόπολης ή του Ν.Π.Ι.Δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» για τα Ε.Σ. που λειτουργούν σε Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, β) της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για την Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, γ) της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης για την Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή της Κρήτης και δ) της Ιεράς Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου για την Πατμιάδα Σχολή. Ο κανονισμός του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της μαθητικής εστίας. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ή στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτος» ή στο επίσημο δελτίο των Επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου της Δωδεκανήσου «Δωδεκάνησος», αντιστοίχως.
 3. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της μαθητικής εστίας βαρύνουν: α) την επιχώρια Μητρόπολη, εφόσον λειτουργεί υπό την ευθύνη της, β) την Εκκλησία της Ελλάδος, εφόσον λειτουργεί υπό την ευθύνη του Ν.Π.Ι.Δ «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» του άρθρου 26 του ν. 3432/2006, γ) την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους για τη μαθητική εστία της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, δ) την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης για τη Μαθητική Εστία της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης και ε) τις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου για τη Μαθητική Εστία της Πατμιάδας Σχολής.
 4. Η άδεια ίδρυσης μαθητικής εστίας εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διαπιστώνει την αδυναμία κάλυψης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο της ανάγκης διαμονής και σίτισης των μαθητών Ε.Σ. στην περιοχή στην οποία λειτουργεί το σχολείο.
 5. Με όμοια απόφαση εκδίδεται άδεια λειτουργίας μαθητικής εστίας. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται η υποβολή αίτησης με σχετικό φάκελο από τους φορείς της παρ. 2, υπό την ευθύνη των οποίων λειτουργεί η εστία, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία ελέγχει την πληρότητα του φακέλου.
 6. Οι προϋποθέσεις, οι όροι, τα δικαιολογητικά, ο τύπος και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μαθητικής εστίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 7. Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί μαθητική εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των μαθητών / μαθητριών του με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του ιδρύματος και υπό την ευθύνη του. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της μαθητικής εστίας βαρύνουν το ίδρυμα. Ο κανονισμός λειτουργίας της μαθητικής εστίας καθορίζεται με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και του σχολείου.

 

Άρθρο 127

Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη δημόσια γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 1. Για τα θέματα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), μπορεί να ορίζονται οι ημέρες αργίας, εορτών και εκδηλώσεων στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.).
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που συνδέονται με τον εκκλησιαστικό χαρακτήρα και τον ειδικό σκοπό των σχολείων του παρόντος.

Άρθρο 128

Κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εγγράφονται κατ΄ έτος οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών λειτουργίας των Ε.Σ..

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 

ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

 

Άρθρο 129

Μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

 

Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) παρέχουν μεταδευτεροβάθμια εκκλησιαστική ιερατική εκπαίδευση ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.).

Άρθρο 130

Σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

Αποκλειστικός σκοπός των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι η εκπαίδευση υποψήφιων κληρικών της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, με προσήλωση στις δημοκρατικές αξίες, για να υπηρετήσουν στην Ελλάδα ή στις κοινότητες του απόδημου ελληνισμού.

Άρθρο 131

Δίπλωμα ιερατικής μαθητείας

 

 1. Στους απόφοιτους των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) χορηγείται δίπλωμα ιερατικής μαθητείας.
 2. 2. Το δίπλωμα ιερατικής μαθητείας αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου, μετά τη χειροτονία του σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, σε ενορίες που βρίσκονται σε χωριά ή πόλεις με πληθυσμό έως σαράντα χιλιάδες (40.000) κατοίκους. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κατόχων διπλώματος ιερατικής μαθητείας σε κενή οργανική θέση εφημερίου σε ενορίες που βρίσκονται σε πόλεις με πληθυσμό άνω των σαράντα χιλιάδων (40.000) κατοίκων, εφόσον δεν εμφανίζονται υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίου ημεδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή νομίμως αναγνωρισμένου πτυχίου αλλοδαπού Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Οι κληρικοί που είναι κάτοχοι διπλώματος ιερατικής μαθητείας, μετά τον διορισμό τους, εξελίσσονται στα Μισθολογικά Κλιμάκια (Μ.Κ.) της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) με εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
 3. 3. Η απόκτηση διπλώματος ιερατικής μαθητείας δεν θεμελιώνει δικαίωμα του κατόχου για διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημερίου.
 4. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο διορισμός κληρικού σε κενή οργανική θέση εφημερίου, χωρίς τη λήψη του διπλώματος ιερατικής μαθητείας, σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που ανήκουν σε ακριτική ή νησιωτική Μητρόπολη, αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει ηλικία άνω του τριακοστού (30ού) έτους και όχι πέραν του πεντηκοστού (50ού), β) είναι έγγαμος και γ) είναι κάτοχος απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006 (Α΄14), Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, Γενικού Λυκείου ή απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο κληρικός υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που διορίστηκε επί δέκα (10) έτη και δεν επιτρέπεται η απόσπαση, μετάθεση και γενικά η μετακίνησή του το διάστημα αυτό. Μετά τον διορισμό του εγγράφεται σε Σ.Μ.Υ.Κ. της επιλογής του, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, και οφείλει εντός επτά (7) ετών από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καταθέσει το δίπλωμα ιερατικής μαθητείας στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλιώς απολύεται αυτοδικαίως. Τόπος διεξαγωγής της ιερατικής μαθητείας, κατά τις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 134, θεωρείται η υπηρεσία του στην οργανική θέση που διορίστηκε. Με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) μπορεί να επιτρέπεται στον κληρικό η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή ασύγχρονη εκπαίδευση συγκεκριμένων ή όλων των θεωρητικών μαθημάτων του εκπαιδευτικού προγράμματος της Σ.Μ.Υ.Κ. στο οποίο έχει εγγραφεί.
 5. Η παρ. 2 δεν θίγει τις διατάξεις που ορίζουν ως προϋπόθεση για τον διορισμό σε κενή οργανική θέση εφημέριου τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 132

Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στην Αθήνα, στα Ιωάννινα και στην Κρήτη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., μπορεί να καταργούνται, να αναστέλλεται η λειτουργία ή να μεταφέρεται η έδρα των Σ.Μ.Υ.Κ., να καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή μεταφοράς έδρας, καθώς και τα ειδικότερα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ., τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση και διάθεση της υλικοτεχνικής υποδομής της και κάθε ειδικότερο θέμα.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Ε., θεσπίζεται ο κανονισμός λειτουργίας των Σ.Μ.Υ.Κ., ο οποίος είναι προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας τους.

 

Άρθρο 133

Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

 

 1. 1. Ιδρύεται και λειτουργεί, μετά από γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, Σχολή Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) στο ίδρυμα με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ.), η οποία έχει ως αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση υποψήφιων κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και εκκλησιαστικού ήθους, σύμφωνα με τη διαθήκη των ιδρυτών της. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος για όλα τα θέματα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεμάτων και εποπτεύεται από τη Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του κτιριακού συγκροτήματος του ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της, η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.
 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ., καθορίζονται τα ειδικά θέματα του διδακτικού προσωπικού, των ιεροσπουδαστών και των σπουδαστικών θεμάτων. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή ζητείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Ε.Σ.Ε.Ε..

Άρθρο 134

Εκπαιδευτικά προγράμματα των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Η διάρκεια σπουδών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) ορίζεται σε δύο (2) έτη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τα θεωρητικά μαθήματα, την ιερατική μαθητεία και την πτυχιακή εργασία.
 2. Τα θεωρητικά μαθήματα περιλαμβάνουν: α) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία συνδέονται με τις αρχές του κράτους δικαίου, της δράσης της Δημόσιας Διοίκησης και της άσκησης καθηκόντων διοικήσεως των Ενοριών, β) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία συνδέονται με το τελετουργικό έργο του πνευματικού – θρησκευτικού λειτουργού και την άσκηση ιερατικών καθηκόντων, γ) μαθήματα επιλογής που συνδέονται με τον διδακτικό ρόλο του θρησκευτικού λειτουργού-ποιμένα, τα οποία μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των Σ.Μ.Υ.Κ. ως προς τον τίτλο και το περιεχόμενο ή τις ώρες διδασκαλίας, χωρίς όμως να μεταβάλλεται ο συνολικός αριθμός ωρών διδασκαλίας που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων των Σ.Μ.Υ.Κ. εκπονείται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και διανέμεται ηλεκτρονικά ή εντύπως από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», κατόπιν εγκρίσεως του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).
 3. 3. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται στους Ιερούς Ναούς της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και λοιπούς εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων των Δωδεκανήσων. Μπορεί, επίσης, να διεξάγεται και σε Ιερούς Ναούς ή εκκλησιαστικούς χώρους ή ιδρύματα που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ή το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ή το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή το Πατριαρχείο Αντιοχείας ή την Αρχιεπισκοπή του Σινά και βρίσκονται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη διεξαγωγή της ιερατικής μαθητείας δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
 4. 4. Η ανάθεση πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή περάτωση όλων των θεωρητικών μαθημάτων και διεξάγεται παράλληλα με την ιερατική μαθητεία κατά το δεύτερο έτος σπουδών.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., καθορίζονται:

α) Τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα σπουδών των θεωρητικών μαθημάτων και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών. Στην εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε. περιγράφονται: αα) σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά μάθημα, αβ) διδακτέα ύλη διαμορφωμένη σύμφωνα με τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος, αγ) οδηγίες διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων και των διδακτικών τεχνικών, των μεθόδων διδασκαλίας και των ενδεδειγμένων εποπτικών μέσων.

β) Κάθε θέμα σχετικό με τη διεξαγωγή της ιερατικής μαθητείας και ιδίως οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, οι επιδιωκόμενοι σκοποί και η διαδικασία αξιολόγησης των σπουδαστών.

 1. 6. Με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. καθορίζονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας.

 

Άρθρο 135

Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. Δικαίωμα φοίτησης στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν Έλληνες πολίτες, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του ν. 3432/2006 (Α΄14), Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου του παρόντος, Γενικού Λυκείου ή κάτοχοι απολυτηρίου ή πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί και έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή από αυτές αποδεικνύεται με πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄, στο οποίο, σε περίπτωση νόμιμης απαλλαγής, αναγράφονται και οι λόγοι της απαλλαγής.
 2. Δικαίωμα φοίτησης στις Σ.Μ.Υ.Κ. έχουν οι ομογενείς οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους, είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους της παρ. 1 και έχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), μπορεί να επιτρέπεται η φοίτηση αλλοδαπών, πολιτών χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι τίτλων ισότιμων προς εκείνους της παρ. 1. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής, τα κριτήρια επιλογής, τα δικαιολογητικά εγγραφής, μπορεί να θεσπίζονται δίδακτρα φοίτησης και το ύψος τους για τους πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

Άρθρο 136

Εισαγωγή ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Η εισαγωγή των ιεροσπουδαστών στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) γίνεται κατόπιν επιλογής που πραγματοποιείται σε δύο (2) στάδια. Στο πρώτο στάδιο διενεργούνται οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι επιτυχόντες συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο εξετάζονται γραπτά.
 2. 2. Για τη διενέργεια της διαδικασίας επιλογής συστήνεται για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. πενταμελής Επιτροπή Επιλογής. Κάθε επιτροπή αποτελείται από: α) τρία (3) μέλη τα οποία ορίζει η Εκκλησία, β) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή έναν (1) εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ01 της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) και γ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. των Φιλοσοφικών Σχολών της ημεδαπής ή εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02 της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης ή Ε.Σ., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), καθορίζονται:

α) Ο αριθμός των εισακτέων στις Σ.Μ.Υ.Κ.. Στη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Πολυμελούς Συμβουλίου.

β) Το χρονικό διάστημα, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων.

γ) Η κοινή ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων των Σ.Μ.Υ.Κ..

δ) Κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών Επιλογής των Σ.Μ.Υ.Κ..

ε) Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης, τις θεματικές της εξεταστέας ύλης και τη βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων.

στ) Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής.

 1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά: α) βιογραφικό σημείωμα, β) τους τίτλους της παρ. 1 του άρθρου 135 και γ) βεβαίωση Μητροπολίτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου ότι κατέχουν τα προσόντα για να χειροτονηθούν κληρικοί.

 

Άρθρο 137

Πρώτο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

 

 1. Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τη γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, την έφεσή του προς την ιεροσύνη και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις αρχές από τις οποίες εμπνέονται η Ορθοδοξία και ο Ιερός Κλήρος.
 2. 2. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει πίνακα επιτυχόντων του πρώτου σταδίου και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων, η οποία τον αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή Επιλογής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί τον πίνακα του πρώτου εδαφίου και στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.

 

Άρθρο 138

Δεύτερο στάδιο επιλογής ιεροσπουδαστών

 

 1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: α) ελληνική ιστορία και β) θρησκευτικά. Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται στην κλίμακα ένα (1) έως είκοσι (20) και επιτυχόντες θεωρούνται όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον δέκα (10) σε κάθε εξεταζόμενο γνωστικό αντικείμενο.
 2. 2. Το Εποπτικό Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) επιλέγει τα κοινά θέματα των εξετάσεων και εκδίδει οδηγίες και διευκρινίσεις προς την Επιτροπή Επιλογής για τον τρόπο διόρθωσης των γραπτών δοκιμίων.
 3. Καθηγητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε., βαθμολογούν τα γραπτά. Η Επιτροπή Επιλογής κάθε Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) συντάσσει τον πίνακα των επιτυχόντων, τον οποίο αποστέλλει στο Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Ε.Σ.Ε.Ε. καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. και τον κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο πίνακας εισακτέων για κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. κυρώνεται από τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο πίνακας εισακτέων της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιείται και στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος.
 4. 4. Δεκτοί στις Σ.Μ.Υ.Κ. γίνονται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά οι επιτυχόντες ωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός εισακτέων που προβλέπει η απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 136. Μετεγγραφή εισαχθέντα σε άλλο Σ.Μ.Υ.Κ. δεν επιτρέπεται.
 5. Αν μετά την κύρωση του πίνακα εισακτέων υπάρξουν κενές θέσεις ή αυτές προκύψουν λόγω μη εγγραφής επιτυχόντα, κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί, μέσω της ιστοσελίδας του, τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν. Στην περίπτωση αυτή, επιτυχών και μη εισακτέος δικαιούται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου να υποβάλει αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης, με βάση τη βαθμολογία του. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
 6. Αν προκύψουν κενές θέσεις λόγω αποχώρησης εισαχθέντων εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους, η Σ.Μ.Υ.Κ. γνωστοποιεί μέσω της ιστοσελίδας της τον αριθμό των κενών θέσεων που προέκυψαν και καλεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όλους τους επιτυχόντες και μη εισακτέους να υποβάλουν αίτηση στο Ε.Σ.Ε.Ε. ζητώντας την κάλυψη της θέσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης. Η κάλυψη της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε, με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι.

 

Άρθρο 139

Διδακτικό προσωπικό των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Στις Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) έχουν δικαίωμα να διδάξουν τα θεωρητικά μαθήματα καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδίως των Θεολογικών Σχολών, το διδακτικό προσωπικό των προγραμμάτων ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας γενικής ή της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού και οι κληρικοί που κατέχουν οργανική θέση εφημερίου, έχουν τα προσόντα διορισμού στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή διδακτορικού.
 2. Στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δημοσιεύεται πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ύστερα από εισηγήσεις των Διευθυντών των ΣΜ.Υ.Κ., με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να διδάξουν στις Σ.Μ.Υ.Κ., να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην προκήρυξη. Η αίτηση συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, το συγγραφικό και λοιπό έργο τους.
 3. 3. Οι υποψήφιοι για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων επιλέγονται από το Ε.Σ.Ε.Ε..
 4. 4. Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται μπορούν να αποσπώνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επί τρία (3) έτη ή να διατίθενται για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου στη Σ.Μ.Υ.Κ.. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. που επιλέγονται ή το διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Α. απασχολούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την παροχή διδακτικού έργου. Οι κληρικοί που επιλέγονται τοποθετούνται στη Σ.Μ.Υ.Κ. με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Μητροπολίτη στη Μητρόπολη του οποία ανήκουν οργανικά, για θητεία τριών ετών. Το διδακτικό προσωπικό των Σ.Μ.Υ.Κ. δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής από το Δημόσιο.
 5. 5. Το διδακτικό και εργασιακό ωράριο του Διευθυντή και του λοιπού διδακτικού προσωπικού που υπηρετούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. 6. Η ιερατική μαθητεία διεξάγεται αποκλειστικά υπό την ευθύνη κληρικών.
 7. Τα κριτήρια, η διαδικασία στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συνέντευξη και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής του διδακτικού προσωπικού των θεωρητικών μαθημάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Άρθρο 140

Όργανα διοίκησης των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Όργανα διοίκησης των Σ.Μ.Υ.Κ. είναι σε εθνικό επίπεδο, το Ε.Σ.Ε.Ε. και σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, ο Διευθυντής.

 

Άρθρο 141

Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ.

 

 1. 1. Ο Διευθυντής της Σχολής Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) είναι κληρικός που κατέχει οργανική θέση εφημέριου σε Ιερά Μητρόπολη της ελληνικής επικράτειας, μέλος του διδακτικού προσωπικού της σχολής και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).Η θητεία του διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεώνεται. Ο διευθυντής λαμβάνει τις αποδοχές της οργανικής του θέσης και το επίδομα που προβλέπει το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176) για την κατοχή θέσης Διευθυντή δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 2. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη διοικητική λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

β) μεριμνά και έχει την ευθύνη:

βα) για την τήρηση των νόμων, των αποφάσεων, των οδηγιών και των εγκυκλίων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης,

ββ) για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση και συνεργασία, με το Ε.Σ.Ε.Ε. και τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επίλυση κάθε θέματος σχετικού με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ.,

γ) αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο της Σ.Μ.Υ.Κ., με την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και με την εφαρμογή προγραμμάτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής,

δ) χορηγεί στο προσωπικό της Σ.Μ.Υ.Κ. τις νόμιμες άδειες,

Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. είναι επίσης αρμόδιος για κάθε άλλο συναφές με τη λειτουργία της Σ.Μ.Υ.Κ. θέμα.

 1. Αν ο Διευθυντής κωλύεται ή απουσιάζει, προσωρινά, ορίζει μέλος του διδακτικού προσωπικού της Σ.Μ.Υ.Κ. που τον αναπληρώνει.
 2. 4. Εάν παραιτηθεί ή εκλείψει ο Διευθυντής πριν τη λήξη της θητείας του, τότε επιλέγεται ως Διευθυντής μέλος του διδακτικού προσωπικού για το υπόλοιπο της θητείας του Διευθυντή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.
 3. 5. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Διευθυντών των Σ.Μ.Υ.Κ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε..
 4. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος τις άδειες που ο ίδιος χορηγεί σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 2.
 5. 7. Ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για τη λειτουργία της σχολής, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Άρθρο 142

Στέγαση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. 1. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) μπορούν να στεγάζονται σε κτήρια των Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Ενοριών, Ιερών Μονών, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου ή δευτέρου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 133. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής κάθε είδους φόρων και τελών για την ακίνητη περιουσία που παραχωρούν δωρεάν για τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ..
 2. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη στέγαση των Σ.Μ.Υ.Κ. ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε. καθώς και του Πολυμελούς Συμβουλίου για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.).

 

Άρθρο 143

Ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες σπουδαστών

 

Το Δημόσιο καλύπτει τις ιατροφαρμακευτικές και νοσοκομειακές δαπάνες των ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.), εφόσον δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες.

 

Άρθρο 144

Πρόσβαση στις Θεολογικές Σχολές και στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Α.Ε.Α.

 

 1. Οι κάτοχοι του διπλώματος ιερατικής μαθητείας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) δύνανται να εισάγονται στα Τμήματα των Θεολογικών Σχολών της ημεδαπής ή στα Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με την επιμέλεια των ιδρυμάτων υποδοχής.
 2. 2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν σε εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του ιδρύματος υποδοχής. Στην επιλογή των υποψηφίων διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό.
 3. 3. Με απόφαση των αρμόδιων οργάνων των ιδρυμάτων υποδοχής, οι υποψήφιοι που εισάγονται μπορούν να απαλλαγούν, ύστερα από αίτησή τους, της υποχρέωσης εγγραφής και παρακολούθησης της διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, υποχρεωτικών και επιλογής, το περιεχόμενο των οποίων είχαν διδαχθεί πλήρως ή επαρκώς στη Σ.Μ.Υ.Κ., αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση εξέτασης σε αυτά, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρόγραμμα σπουδών. Από την υποχρέωση εξέτασης εξαιρούνται τα μαθήματα, στα οποία εξετάσθηκαν για την εισαγωγή τους.
 4. 4. Τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων υποδοχής αποφασίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζουν τις προϋποθέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής και εγγραφής, τον χρόνο και τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων, τα εξεταστέα μαθήματα, τον αριθμό των εισακτέων και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.
 5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους κατόχους του διπλώματος ιερατικής μαθητείας των Σ.Μ.Υ.Κ. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 145

Χρηματοδότηση Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων

Οι λειτουργικές δαπάνες, οι δαπάνες εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού και οι συνήθεις δαπάνες συντήρησης των κτιρίων στα οποία λειτουργούν οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων (Σ.Μ.Υ.Κ.) βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δαπάνες του πρώτου εδαφίου για τη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) βαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του ιδρύματος, ως μη επιδοτούμενο ή επιχορηγούμενο, και εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος του ιδρύματος.

 

Άρθρο 146

Εφορεία Λειτουργίας Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συστήνεται ιδία τριμελής εφορεία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και ορίζονται οι αρμοδιότητές της. Η θητεία των μελών είναι διετής και σε αυτές μετέχουν: α) ο επιχώριος Μητροπολίτης ως Πρόεδρος με τον νόμιμο αναπληρωτή του, β) ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ., με τον αναπληρωτή του σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141, και γ) ένα εξέχον μέλος της τοπικής κοινωνίας που υποδεικνύεται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο με τον αναπληρωτή του.
 2. Το Πολυμελές Συμβούλιο ασκεί τις αρμοδιότητες της Εφορείας για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) και έχει τη γενική επιστασία όλων των κτιρίων και του Ιερού Ναού στο κτήμα της Ρ.Ε.Σ.

 

Άρθρο 147

Σύνδεση των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών με φορείς

 

Οι Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) μπορεί να συνδέονται: α) με τις Θεολογικές Σχολές και τις Α.Ε.Α. της χώρας, β) με ερευνητικούς φορείς και γ) με κοινωφελή ιδρύματα. Η σύνδεση των Σ.Μ.Υ.Κ., το περιεχόμενό της, οι σχετικές προϋποθέσεις και η διαδικασία, προβλέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.). Αν ο φορέας ή το κοινωφελές ίδρυμα υπάγεται ή εποπτεύεται από άλλο Υπουργείο, εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

 

Άρθρο 148

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών και του προσωπικού τους

 

 1. Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) και η αποδοτικότητα του διδακτικού προσωπικού, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.
 2. Στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών της κάθε σειράς εισαγωγής διενεργείται εσωτερική αξιολόγηση των Σ.Μ.Υ.Κ.. Ειδικότερα, το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαΐου οι τελειόφοιτοι των Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογούν με ειδικές εκθέσεις το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων, την ιερατική μαθητεία και τους διδάσκοντες, συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή.
 3. Στο χρονικό διάστημα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2, ο Διευθυντής της Σ.Μ.Υ.Κ. αξιολογεί με ειδική έκθεση το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό και διδακτικό υλικό των θεωρητικών μαθημάτων και την ιερατική μαθητεία.
 4. Στα τέλη Μαΐου κάθε τετραετίας διενεργείται τόσο από το Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.)όσο και από την Εκκλησία της Ελλάδος εξωτερική αξιολόγηση για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1 από τις Σ.Μ.Υ.Κ.. Οι εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των παρ. 2 και 3 αποτελούν τη βάση για την εξωτερική αξιολόγηση των Σ.Μ.Υ.Κ.. Το Ε.Σ.Ε.Ε. με βάση την έκθεση αξιολόγησης γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
 5. 5. Η εξωτερική αξιολόγηση της Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. διενεργείται τόσο από το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) όσο και από το Ε.Σ.Ε.Ε.. Το Ε.Σ.Ε.Ε., με βάση την έκθεση αξιολόγησης, γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο της αξιολόγησης στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων.
 6. 6. Η διαδικασία, ο τρόπος, οι μέθοδοι και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Σ.Μ.Υ.Κ. και του προσωπικού τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης εισήγησης του Ε.Σ.Ε.Ε., της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης.

 

Άρθρο 149

Εστίες ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 

 1. 1. Οι ανάγκες σίτισης και διαμονής των ιεροσπουδαστών των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) καλύπτονται και βαρύνουν την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης.
 2. Σε κάθε Σ.Μ.Υ.Κ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί εστία ιεροσπουδαστών για την εξυπηρέτηση των αναγκών σίτισης και διαμονής των ιεροσπουδαστών.
 3. Από την ίδρυσή τους οι εστίες ιεροσπουδαστών λειτουργούν υπό την ευθύνη του Ν.Π.Ι.Δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης». Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας της εστίας ιεροσπουδαστών, με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της. Η ισχύς του κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «Εκκλησία» ή στο επίσημο μηνιαίο δελτίο της Εκκλησίας της Κρήτης «Απόστολος Τίτλος».
 4. 4. Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών σίτισης και διαμονής ιεροσπουδαστών Σ.Μ.Υ.Κ. στον ίδιο χώρο που λειτουργεί Ε.Σ. ή μαθητική εστία Ε.Σ..
 5. 5. Στη Σ.Μ.Υ.Κ. της Ρ.Ε.Σ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί εστία για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαμονής και σίτισης των ιεροσπουδαστών του με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου του ιδρύματος και υπό την ευθύνη του. Τα πάσης φύσεως έξοδα για τη λειτουργία της εστίας βαρύνουν το ίδρυμα. Ο κανονισμός λειτουργίας της εστίας καθορίζεται με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου, ο οποίος υποχρεωτικά κοινοποιείται στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ιδρύματος και της Σ.Μ.Υ.Κ..

 

 

 

Άρθρο 150

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ρυθμίζονται θέματα σχετικά με:

α) την έναρξη και λήξη του σπουδαστικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές των Σ.Μ.Υ.Κ.

β) τις εγγραφές, τη φοίτηση, τις ποινές, τον χαρακτηρισμό της διαγωγής, τους τίτλους σπουδών των Σ.Μ.Υ.Κ.,

γ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους των Σ.Μ.Υ.Κ.,

δ) την οργάνωση της ιεροσπουδαστικής ζωής και ε) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία των Σ.Μ.Υ.Κ..

 

Άρθρο 151

Χρόνος έναρξης λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών

 1. Τα υφιστάμενα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια μετατρέπονται σε Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα Ε.Σ. αρχίζουν να λειτουργούν από το σχολικό έτος 2022-2023, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Οι Σχολές Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) αρχίζουν να λειτουργούν από το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023.

 

Άρθρο 152

Θέματα Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Βελλά Ιωαννίνων και Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης

 

 1. 1. Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς και η Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης (Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο Χανίων) του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) λειτουργούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021 – 2022. Οι μαθητές των σχολείων αυτών εγγράφονται για το σχολικό έτος 2022-2023 σε σχολείο της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε άλλο Ε.Σ. της επιλογής τους.
 2. 2. Από το εκπαιδευτικό έτος 2022 – 2023 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Βελλάς και στην Πατριαρχική Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης λειτουργεί η Σ.Μ.Υ.Κ. Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 153

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μεταβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε περιφερειακά όργανα του Υπουργείου, στους διευθυντές των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ , το δικαίωμα υπογραφής αποφάσεων, πράξεων και γενικά κάθε είδους εγγράφων που αφορούν σε θέματα των Ε.Σ. και Σ.Μ.Υ.Κ..

 

Άρθρο 154

Προθεσμία χορήγησης γνώμης, πρότασης ή εισήγησης

 

Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους απαιτείται γνώμη, εισήγηση ή πρόταση αρμόδιου οργάνου, αυτή διατυπώνεται, εφόσον δεν ορίζεται από επιμέρους διατάξεις διαφορετικά, το αργότερο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος ή τη γνωστοποίηση του σχετικού θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση η πράξη μπορεί να εκδίδεται απευθείας από το αποφασίζον όργανο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

 

Άρθρο 155

Πρόσβαση πτυχιούχων Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 1. 1. Πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων των Ανώτατων Επαγγελματικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) δύνανται να κατατάσσονται στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πτυχιούχοι των Προγραμμάτων Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής των Α.Ε.Α. στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται με επιμέλεια του τμήματος υποδοχής.
 2. Οι κατατακτήριες εξετάσεις αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4. Στην επιλογή των υποψηφίων πρέπει να διασφαλίζονται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των μαθημάτων που εξετάζονται. Στη σειρά αυτήν περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί ο προβλεπόμενος αριθμός εισακτέων.
 3. 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος υποδοχής, οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του τμήματος αυτού, τα οποία διδάχθηκαν πλήρως στο Πρόγραμμα Σπουδών των Α.Ε.Α. προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως στο Πρόγραμμα Σπουδών των Α.Ε.Α προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθήματων στα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής.
 4. 4. Η Συνέλευση του τμήματος υποδοχής αποφασίζει τη διενέργεια των εξετάσεων και καθορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους, τη διαδικασία εισαγωγής και εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά το εξάμηνο κατάταξης το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πέμπτου, το χρόνο, τον τρόπο και τον τόπο διενέργειας των εξετάσεων, την επιτροπή κατατάξεων, τα εξεταστέα μαθήματα και την ύλη τους, τον αριθμό των εισακτέων, ο οποίος είναι τουλάχιστον είκοσι (20) και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα.
 5. 5. Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τους πτυχιούχους των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής των Α.Ε.Α. διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 156

Οργάνωση και πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, πρόγραμμα σπουδών και διάρκεια φοίτησης – Τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 4, 5 και 6 του ν. 3432/2006

 

 1. Το άρθρο 1 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες είναι παραγωγικές σχολές της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

 1. Το άρθρο 3 του ν. 3432/2006 τροποποιείται ως εξής:

«Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες έχουν ως αποστολή:

α) να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισμού,

β) να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, μέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο,

γ) να προβάλλουν και να αξιοποιούν τις ιστορικές πηγές της Ορθόδοξης Πίστης και Παράδοσης, τα μνημεία και κειμήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευματικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, με σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία,

δ) να αναπτύξουν στους φοιτητές τους πνεύμα ενότητας, αγάπης, συνεργασίας, το οποίο αυτοί με τη σειρά τους θα μεταλαμπαδεύσουν στους πιστούς της Ορθοδοξίας και σε κάθε άτομο στον κοινωνικό περίγυρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την ειρηνική και αρμονική συμβίωση τόσο σε εθνικό όσο και σε οικουμενικό επίπεδο.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πρόσβαση στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης έχουν μόνο άρρενες υποψήφιοι που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στην Α.Ε.Α. Αθηνών και στην Π.Α.Ε.Α. Κρήτης λειτουργεί Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, οι απόφοιτοι του οποίου εντάσσονται σε μισθολογική βαθμίδα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών είναι διάρκειας οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων και η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική. Για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ισχύει το άρθρο 34 του ν. 4777/2021 (Α΄25).».

 

 1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3432/2006 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Συστήνεται πενταμελές Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο (Α.Ε.Σ.), το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος του Α.Ε.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και μπορεί να είναι Καθηγητής Α.Ε.Ι. ή Ομότιμος Καθηγητής Α.ΕΙ. ή επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους προερχόμενος από το χώρο των επιστημών και των γραμμάτων.

 1. Το Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και απαρτίζεται από δύο (2) Καθηγητές Α.Ε.Ι. που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο (2) εκπροσώπους της Εκκλησίας που ορίζονται ένας (1) από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και ένας (1) από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα από τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.»

 

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 157

Πρώιμη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 1. Σε όλες τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους μαθητές/τριες με εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές ή άλλου είδους ανάγκες, καθώς και στις οικογένειές τους, στο πλαίσιο της πρώιμης παρέμβασης, παρέχονται προγράμματα έγκαιρης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης. Τα προγράμματα του πρώτου εδαφίου σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη διεπιστημονική συνεργασία εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και τη συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριων, από τα οικεία Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και τις αρμόδιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), όπου αυτές λειτουργούν.
 2. Για τους μαθητές/τριες που πρόκειται να φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο και από σχετική ιατρική γνωμάτευση προκύπτει η ανάγκη λήψης μέτρων υποστηρικτικής παρέμβασης, οι γονείς/ κηδεμόνες τους δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των μαθητών/τριών, από τον Σεπτέμβριο προ του έτους της πρώτης εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο, προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης αυτών και των οικογενειών τους με την έναρξη της φοίτησής των μαθητών/τριών στην οικεία σχολική μονάδα.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων έγκαιρης εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρέμβασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π – Ε.Β.Π αναφορικά με την πρώιμη/έγκαιρη εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρέμβαση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου κάθε φορά Υπουργού καθορίζονται θέματα συντονισμού και συνεργασιών, που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω προγραμμάτων.

 

Άρθρο 158

Αρμοδιότητες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης– Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4115/2013

 

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4115/2013 (Α ΄24), προστίθενται περιπτώσεις ιβ) και ιγ), ως εξής:

«ιβ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, αναλαμβάνει ως αναθέτουσα αρχή τη διενέργεια διαγωνισμών και ως φορέας κατασκευής του έργου, κατά την έννοια του ν. 4412/2016 (Α΄147, διορθ. σφαλμ. Α΄ 200 και Α΄ 206), την εκτέλεση συμβάσεων για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή νέων κτιρίων φοιτητικών εστιών ή την ανακαίνιση ή ανακατασκευή υφιστάμενων κτιρίων φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε Α.Ε.Ι., με χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους.

ιγ) Με όμοια απόφαση, αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της οικονομικής διαχείρισης φοιτητικών εστιών, που ανήκουν σε Α.Ε.Ι., κατά την έννοια του άρθρου 12 και πλέον αυτών που αναφέρονται σ’ αυτό, με χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους».

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 

Άρθρο 159

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄

1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (Α΄102), όπως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας στις Εκπαίδευσης. Για την παύση της λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα στις Κυβερνήσεως. Οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., εκτός των θέσεων που καταργούνται με την παρ. 1 του άρθρου 161, μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάληψη υπηρεσίας από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου.

 1. Από την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, λήγουν οι θητείες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Για τη λήξη της θητείας τους εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. Ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις, όπου προβλέπεται η συμμετοχή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, οι τελευταίοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως μέλη αυτών και μετά τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας, έως την ανασυγκρότηση των εν λόγω συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 161.
 2. Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και τη λειτουργία των ΠΕ.ΚΕ.Σ., κατά τον χρόνο παύσης της λειτουργίας τους σύμφωνα με την παρ. 1, μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76).

4. Εν εξελίξει κατά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης της παρ. 1 επιμορφωτικά σεμινάρια και συναφείς δράσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υλοποιούνται και ολοκληρώνονται με ευθύνη των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης. Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι οποίοι θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης υπεισέρχονται ως εργοδότες στις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων και οι συμβάσεις αυτές συνεχίζονται ως τη λήξη τους.  5. Τα αρχεία των ΠΕ.ΚΕ.Σ. μεταφέρονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία.

 

 1. Έως τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με την παρ. 2, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στις υποπερ. γγ΄ και δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύουν έως την έναρξη ισχύος της παρ. 1 του άρθρου 27 του παρόντος. Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.ΚΕ.Σ. και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και μετά τη λήξη της θητείας τους στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2, εφόσον δεν έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί ως Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α., οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του ν. 4547/2018 (Α΄102).

 

7. Οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (Δ.Ε.Δ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο αυτό έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α., σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3699/2008, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 52 του παρόντος. Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.

 1. Οι οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις εκπαιδευτικών, μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Σ.Υ. διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με εξαίρεση τις θέσεις της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι οποίες καταργούνται. Για τα πρόσωπα που έχουν καταλάβει οργανικά θέσεις που καταργούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο συνιστώνται ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες διατηρούνται στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του προσωπικού που τις κατέχει. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν τις προσωποπαγείς αυτές θέσεις, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 29.
 2. Για τη μεταφορά ή την κατάργηση θέσεων, τη σύσταση νέων θέσεων και τη μεταφορά του προσωπικού που προβλέπονται στις παρ. 1 και 8 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Τα κτίρια που έχουν παραχωρηθεί για τη στέγαση Κ.Ε.Α., με συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δήμων, χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 1. Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4547/2018 γίνεται λόγος για το ΚΕ.Σ.Υ. νοείται το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..
 2. 12. Τα αρχεία των υπευθύνων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία μεταφέρθηκαν στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018, όπως ίσχυε έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και τα σχετικά με τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό αρχεία των Κ.Ε.Σ.Υ. μεταφέρονται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπου υπάγονται οι Υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του άρθρου 25 του παρόντος.
 3. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο.
 4. Οι υπεύθυνοι που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων υπευθύνων, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του Μέρους Α΄.

 

Άρθρο 160

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

 1. Τα στελέχη της εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Α΄ του παρόντος και τουλάχιστον έως τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.. Οι υπεύθυνοι των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) ασκούν τα καθήκοντα των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

 

 1. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4692/2020 (Α΄111), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Α΄.
 2. Τα στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία έχουν επιλεγεί σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4713/2020 (Α΄147), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του Μέρους Α΄.
 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος: α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και γ) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 4. Κατά την πρώτη επιλογή όλων των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο ανώτατος αριθμός αξιολογικών μονάδων που μπορούν να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι στο σύνολο των κριτηρίων επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 30 ανέρχεται στις εβδομήντα πέντε (75) μονάδες. Το κριτήριο της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 δεν μοριοδοτείται. Τα κριτήρια των περ. α΄, β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 αποτιμώνται σε αξιολογικές μονάδες, σύμφωνα με τα άρθρα 31 έως 33.
 5. Η προϋπόθεση της υποπερ. στα΄ της περ. στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 29 σχετικά με τη θετικά αξιολογημένη θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. ισχύει για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή σε θέση διευθυντή Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής. Αν προκηρυχθούν οι θέσεις πριν από την έναρξη του ανωτέρω σχολικού έτους, δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής όσοι έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. με οργανική θέση ή θητεία εφόσον, σε περίπτωση που στη διάρκεια της θητείας τους έχει λάβει χώρα αξιολόγηση, δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά ή δεν έχουν απόσχει από τη διαδικασία αξιολόγησης.
 6. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 11 του άρθρου 29 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης των περ. α΄ και β΄ της παρ. 4.

 

Άρθρο 161

Κατάργηση των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

 

 1. Τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, των άρθρων 4 και 5 του ν. 4547/2018 (Α΄102) αντίστοιχα, καταργούνται.

 

 1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται: α) ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., νοείται ο Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης, β) ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου ή Σχολικός Σύμβουλος, νοείται Σύμβουλος Εκπαίδευσης, γ) το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., νοείται το ΠΕ.Σ.ΕΠ..

 

Άρθρο 162

Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Γ΄

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του. Ο επανακαθορισμός των αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων ως προς τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) γίνεται από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

 

Άρθρο 163

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου B΄

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αξιολογούνται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄

Άρθρο 164

Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

 

Έως την επιλογή και την τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, για τη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 και την περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 103, ορίζονται Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων.

Άρθρο 165

Μεταβατικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς και διευθυντές Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

 1. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με οργανική θέση στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021, συνεχίζουν να υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.
 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ακολουθείται η ειδική διαδικασία των παρ. 3 και 4, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για τη μεταφορά της οργανικής θέσης των μόνιμων εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη γενική δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 3. Η οργανική θέση των μόνιμων εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην περιοχή μετάθεσης της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους κοινούς κλάδους και ειδικότητες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία βρίσκεται χωροταξικά το εκκλησιαστικό σχολείο.
 4. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών της παρ. 3 πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε μία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, βάσει των σχετικών δηλώσεων προτίμησης που υποβάλλονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία μεταφέρεται η θέση. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων δηλώσουν ίδιες προτιμήσεις σχολικών μονάδων κατά την ανωτέρω διαδικασία, συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και των δηλώσεων προτίμησής τους. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική θέση σε καμία εκ των πέντε (5) σχολικών μονάδων, οι εκπαιδευτικοί αυτοί καλούνται να δηλώσουν σχολικές μονάδες πριν τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεράριθμων και τα επόμενα σχολικά έτη, έως και την κατάληψη οργανικής θέσης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, πριν από την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σε κενή οργανική θέση σχολικής μονάδας της περιοχής μετάθεσης στην οποία έχει μεταφερθεί η οργανική θέση.
 5. 5. Ειδικά για το σχολικό έτος 2022-2023, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής σε Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.), σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 119 του παρόντος νόμου, παράλληλα με τη διαδικασία μεταφοράς της οργανικής τους θέσης, η οποία προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου.
 6. 6. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 έχουν, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα να αιτηθούν τη μετάταξή τους σε Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της Κρήτης ή των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκάνησου. Κατόπιν αποδοχής της αίτησής τους από τον οικείο Μητροπολίτη, διενεργείται η μετάταξή τους με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών.
 7. 7. Οι διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006 που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών στα Ε.Σ., σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 109 του παρόντος. Οι παρ. 2 έως και 6 του παρόντος εφαρμόζονται και στους Διευθυντές των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 3432/2006.
 8. 8. Για τα υπηρεσιακά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 3, αρμόδιο παραμένει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006.
 9. 9. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) εντάσσονται στη διαδικασία μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων από τη Ρ.Ε.Σ. στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 5. Η μισθοδοσία τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 166

Μεταβατικές διατάξεις για θέματα φοίτησης, σίτισης και διαμονής μαθητικού δυναμικού των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 και στέγασης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

 1. Τα Ε.Σ. στεγάζονται στα ίδια κτίρια, στα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στεγάζονται, κατά δωρεάν παραχώρηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα ήδη λειτουργούντα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια – Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια του ν. 3432/2006. Τα κτίρια αυτά εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 107 επισκευάζονται ή ανακατασκευάζονται, με πρωτοβουλία του κυρίου του ακινήτου, εντός επτά (7) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους της κεντρικής κυβέρνησης ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
 2. 3. Εντός εννέα (9) ετών από την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 126 του παρόντος, οι υφιστάμενες εστίες του πέμπτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3432/2006, οι οποίες λειτουργούν για τη διαμονή και σίτιση των μαθητών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, οφείλουν να λάβουν την άδεια λειτουργίας της παρ. 5 του άρθρου 126 του παρόντος. Οι απαραίτητες εργασίες, ώστε τα υφιστάμενα κτίρια των εστιών αυτών να ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 126 για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και υλοποιούνται από την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κρήτης σε συνεργασία με την εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» ή τους κατά τόπους Ο.Τ.Α..

 

Άρθρο 167

Μεταβατικές διατάξεις για το προσωπικό διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006

 1. Το μόνιμο ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη διοικητική και λειτουργική υποστήριξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων – Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στις θέσεις που κατέχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. 2. Για το προσωπικό της παρ. 1 του παρόντος, ως υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) και το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της υποπερ. ββ’ της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), αντίστοιχα. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) του άρθρου 25 του ν. 3432/2006 παύει να έχει αρμοδιότητα επί υπηρεσιακών και πειθαρχικών θεμάτων του προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος.

 

Άρθρο 168

Λοιπές μεταβατικές διατάξεις για τη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

 

 1. 1. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε). του άρθρου 24 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) λήγει με τη συγκρότηση του Ε.Σ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 103 του παρόντος. Από τη συγκρότησή του το Ε.Σ.Ε.Ε. ασκεί και τις αρμοδιότητες του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για το σχολικό έτος 2021- 2022.
 2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 104, λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα των τριών (3) συνεχόμενων σχολικών ετών που διανύεται από το σχολικό έτος 2022-2023 και εφεξής.
 3. 3. Η συγκρότηση των νέων Σχολικών Εφορειών και η ανάληψη των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 125, ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τότε Σχολικές Εφορείες που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, μπορεί να παραταθεί μία (1) μόνο φορά η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.

 

Άρθρο 169

Μεταβατικές διατάξεις για τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες –

Συγχώνευση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

β) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η λειτουργία των Προγραμμάτων Ιερατικών Σπουδών των Α.Ε.Α Βελλάς Ιωαννίνων και Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών. Μετά τη μεταφορά και συγχώνευσή τους, όργανα διοίκησης του ενιαίου Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών είναι τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου (Α.Ε.Σ.), ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά και συγχώνευση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 3.

γ) Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών. Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος η λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης. Τα Προγράμματα Σπουδών που συγχωνεύονται συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήψη πτυχίου των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών υπό την επιφύλαξη της παρ. 3. Μετά τη μεταφορά και συγχώνευση τους, όργανα διοίκησης των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων είναι τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Α. Αθηνών και της Π.Α.Ε.Α. Κρήτης, αντίστοιχα. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικά θέματα που ανακύπτουν από τη μεταφορά και συγχώνευση των Προγραμμάτων Σπουδών των προηγούμενων εδαφίων, την κατάργηση, συγχώνευση, μεταφορά, κατανομή, ανακατανομή των θέσεων του τακτικού προσωπικού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Ε.Σ., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση των εγγεγραμμένων φοιτητών, τα υπολειπόμενα εξάμηνα φοίτησης, την κατοχύρωση της βαθμολογίας, τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, εκτός από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, για την οποία εφαρμόζεται η παρ. 3.

 1. Τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 εκδίδονται εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Ειδικά η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 4 του άρθρου 156 του παρόντος, ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και Π.Α.Ε.Α. Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής. Για τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25). Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα σπουδών, κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, και έχουν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών, διαθέτουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρόνο ίσο προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο οποίος εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
 3. Με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία συγκροτείται το Α.Ε.Σ., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3432/2006, όπως οι παράγραφοι αυτοί αντικαθίστανται με την παρ. 5 του άρθρου 156 του παρόντος, λήγει η θητεία των μελών του Α.Ε.Σ. με την επταμελή σύνθεσή του, το οποίο συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία 134768/Ζ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 690) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 4. Οι θέσεις του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωάννινων μεταφέρονται στις Α.Ε.Α. Αθηνών και Κρήτης αντίστοιχα, με κριτήριο το μεταφερόμενο και συγχωνευόμενο Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τα πρώτα εδάφια των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1. Στην περίπτωση μελών διδακτικού προσωπικού που διδάσκουν μαθήματα και στα δύο Προγράμματα Σπουδών, οι θέσεις τους μεταφέρονται στην Α.Ε.Α. στην οποία έχει μεταφερθεί το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών. Αν διδάσκουν ίσο αριθμό ωρών και στα δύο Προγράμματα Σπουδών, οι θέσεις τους μεταφέρονται στην Α.Ε.Α. στην οποία έχει μεταφερθεί το Πρόγραμμα Σπουδών, το οποίο θα επιλέξουν.
 5. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης, η οποία μεταφέρεται και συγχωνεύεται στην Α.Ε.Α. Αθηνών, δύνανται να υποβάλλουν μία φορά αίτηση σε κάθε Τμήμα ή Τμήματα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της επιλογής τους πλην των Τμημάτων Α.Ε.Ι. της Περιφέρειας Αττικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, το οποίο μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Αθηνών, δύνανται να υποβάλλουν μία φορά αίτηση σε Τμήμα ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της επιλογής τους πλην Περιφέρειας Αττικής, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ. Εντός της ίδιας προθεσμίας του τα μέλη του διδακτικού προσωπικού της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων που διδάσκουν τον μεγαλύτερο αριθμό ωρών στο Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, το οποίο μεταφέρεται και συγχωνεύεται με το αντίστοιχο Πρόγραμμα της Α.Ε.Α. Κρήτης δύνανται να υποβάλλουν μία φορά αίτηση σε Τμήμα ή Τμήματα Α.Ε.Ι. της επιλογής τους πλην Περιφέρειας Κρήτης, για να αιτηθούν την προκήρυξη θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα από το οποίο πρέπει να τεκμαίρεται η ανάγκη προκήρυξης της θέσης στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η θέση προκηρύσσεται από τον Πρύτανη, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψητόσο την επαρκή στελέχωση και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματοςόσο και τη συνάφεια του διδακτορικού διπλώματος και του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού ή καλλιτεχνικού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Στην προκήρυξη ορίζονται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Στη διαδικασία εκλογής για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και άλλα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Α. του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου. Για τα όργανα, τη διαδικασία της εκλογής και τον διορισμό εφαρμόζονται τα άρθρα 19 και 20 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Οι μη εκλεγέντες δεν έχουν δικαίωμα, για κανένα λόγο, να ζητήσουν νέα κρίση ή να υποβάλουν νέα αίτηση. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση άγονης εκλογής. Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου η θέση που αυτός είχε στην Α.Ε.Α. μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Τμήμα του Α.Ε.Ι. στο οποίο εξελέγη ως μέλος Δ.Ε.Π. Η μεταφορά της θέσης διαπιστώνεται με σχετική πράξη του Πρύτανη, η οποία μνημονεύει τη θέση και το όνομα αυτού που την κατέχει, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανατρέχει στην ημερομηνία του διορισμού. Από τον διορισμό του, αυτός που διορίσθηκε υπάγεται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π.

7. Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το μόνιμο και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Α. Θεσσαλονίκης και Βελλάς Ιωαννίνων μεταφέρεται αυτοδικαίως στα Πανεπιστήμια Μακεδονίας και Ιωαννίνων αντίστοιχα σε θέση αντίστοιχη αυτής που κατέχει με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία – εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με τον βαθμό που κατέχει. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και αφού συνεκτιμηθούν η οικογενειακή κατάσταση και λόγοι υγείας.

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 170

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Α΄

Καταργούνται:

α) η παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193),

β) τα άρθρα 1 έως 46 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 172 του παρόντος,

γ) οι υπό στοιχεία Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (Β’ 2316), Φ.351.1/41/157241/Ε3/21.09.2018 (Β’ 4196), 158733/ΓΔ4/24.09.2018 (Β’ 4299), Φ.353.1/21/159794/Ε3/26.09.2018 (Β΄4412), Φ.361.22/39/159796/Ε3/26.09.2018 (Β’ 4412), Φ.361.22/40/159791/Ε3/26.09.2018 (Β’ 4412), Φ.361.22/41/159789/Ε3/26.9.2018 (Β΄4424), Φ.353.1/23/183930/Ε3/31.10.2018 (Β’ 4940), Φ.353.1/24/183985/Ε3/31.10.2018 (Β’ 4940, διόρθ. σφάλμ. Β΄5549), 211108/Ε2/06.12.2018 (Β’ 5643), 222084/ΓΔ4/27.12.2018 (Β’5919), 222180/ΓΔ4/27.12.2018 (Β΄5933), 222076/ΓΔ4/27.12.2018 (Β’ 5934), Φ.353.1/6/50177/Ε3/01.04.2019 (Β’ 1096) και Φ.353.1/13/70066/E3/07.05.2019 (Β΄1688) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 171

Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Δ΄

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) τα άρθρα 2, 21, 27, 29, 31 και 32 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14),

β) οι παρ. 2 του άρθρου 3, 2 και 3 του άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 5, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 7, τα άρθρα 19, 20, 22, 23, 24 και 25 του ν. 3432/2006,

γ) το άρθρο 41 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),

δ) η υπό στοιχεία 144322/Α2/15.11.2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1847),

ε) κάθε διάταξη για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια θέματα.

 

 

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

 

Άρθρο 172

Έναρξη ισχύος

 

 1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3, 4 και 5 οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 27 ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και τους Προϊσταμένους των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
 3. Η ισχύς της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με το άρθρο 51 του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2022-2023.
 4. Οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 131 ισχύουν από 1ης.1.2025.
 5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 ισχύουν για την εισαγωγή των υποψηφίων από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.