• Σχόλιο του χρήστη 'Mackis' | 6 Φεβρουαρίου 2011, 13:58

    Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς οφείλουμε να ακολουθούμε τις οδηγίες που αφορούν στην ενσωμάτωη των μεταναστών. Το ίδιο και οι χώρες στις οποίες έχουμε μεγάλο αριθμό Ελλήνων. 1. Δημόσια διαβούλευση: "Μετανάστευση και κινητικότητα: προκλήσεις και ευκαιρίες για τα εκπαιδευτικά συστήματα της ΕΕ", πληροφορίες: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/migration_el.html Στο link "Contributions" υπάρχει η άποψη όλων των κρατών μελών. 2. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: "Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας: Σχέδιο Δράσης 2004 – 2006", Πληροφορίες: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11068_el.htm 3. Επιτροπή των Ευρωπαικών Κοινοτήτων: "Πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση", Πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_el.pdf Όταν γίνονται συζητήσεις για τη σύνδεση των διάφορων μορφών ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης με τα κατά τόπους εκπαιδευτικά συστήματα, είναι καλό να γνωρίζουν οι συνομιλητές τις "δεσμεύσεις" που έχει κάθε κράτος. Το κεντρικό μήνυμα είναι: μητρική γλώσσα + 2 γλώσσες. Δηλαδή π.χ. για τη Γερμανία πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά. Κάθε χώρα έχει την υποχρέωση να προωθεί την εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Το να μιλάει κανείς εκτός απο γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά πρέπει να παρουσιάζεται ως πλεονέκτημα. Να αισθάνεται ο μαθητής ότι διαφέρει.