• Σχόλιο του χρήστη 'Μάνος Αρκάς - Κολέτσος' | 13 Ιανουαρίου 2010, 15:11

    Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (έγγραφο εγκεκριμένο από την ΕΕ στις 28 Μαρτίου 2007), τα ΠΕΠ είναι 5 και όχι 13. Επίσης στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται ότι ¨Η συγκέντρωση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των Περιφερειών της χώρας στις πέντε χωρικές ενότητες αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της οικονομικής λειτουργικότητας κάθε μιας από αυτές και στην τόνωση της εξωστρέφειας τους. Το μεγαλύτερο μέγεθός τους ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες συνθήκες ανάπτυξης της χώρας, αλλά και στον επιδιωκόμενο διεθνή της ρόλο.¨ καθώς και ¨Με τη νέα οργάνωση των χωρικών ενοτήτων επιδιώκεται η διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων των δυναμικότερων Περιφερειών στις γειτονικές Περιφέρειες, η ανάπτυξη των οποίων παρουσιάζει καθυστέρηση και αποφεύγεται η δημιουργία Περιφερειών δύο ή τριών ταχυτήτων, χωρίς οι διαρθρώσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών διαφορών να έχουν ακόμη παγιωθεί. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία άσκησης στα νέα χωρικά σύνολα μιας ευέλικτης πολιτικής, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να στηρίζει και να ενδυναμώνει την αναπτυξιακή διαδικασία στις δυναμικές περιοχές αλλά και να συμβάλλει στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις Περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση και απαιτούν συνεχείς και έντονες προσπάθειες.¨ Εάν ισχύουν τα ανωτέρω τότε γιατί δημιουργούνται 13 και όχι 5 νέες περιφέρειες; Πως εκλεγμένοι περιφερειάρχες οι οποίοι πιθανά να έχουν εντελώς διαφορετικές οπτικές μεταξύ τους αλλά και με την κεντρική κυβέρνηση θα συμφωνήσουν στην υλοποίηση, σε τροποποιήσεις, σε αποφάσεις επιτροπών παρακολούθησης κ.α. Οι ενδιάμεσες Διαχειριστικές αρχές θα έχουν δύο ¨αφεντικά¨, την τοπική περιφέρεια και την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Αναπτυξιακών Προγραμμάτων¨, τι θα συμβαίνει σε περίπτωση διαφορετικών εντολών και οδηγιών, ή και σε περίπτωση εσκεμμένων ενεργειών από την εκλεγμένη περιφέρεια, αντίθετων με τις οδηγίες της ΕΑΣΑΠ; Υποθετικό σενάριο 1 Εκλεγμένος περιφερειάρχης διαφωνεί με την χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και δεν υπογράφει καμία ένταξη στο ΠΕΠ της Περιφέρειας του. Πως αντιμετωπίζεται το θέμα; Χρεώνεται όλη η χώρα την αποτυχία ενός ΠΕΠ; Υποθετικό σενάριο 2 Εκλεγμένος Περιφερειάρχης διεκδικεί πρόσθετα χρήματα για την περιφέρειά του, και δεν υπογράφει τροποποίηση του συνολικού ΠΕΠ μπλοκάροντας άλλες δύο περιφέρειες (σε πεπ τριών περιφερειών π.χ. Θεσσαλίας – Ηπείρου Στερεάς). Πως π.χ. η Θεσσαλία μπορεί να προχωρήσει εάν δημιουργούνται προβλήματα στο συνολικό πρόγραμμα με ευθύνη του περιφερειάρχη Στερεάς; Υποθετικό σενάριο 3 Επιτροπή Παρακολούθησης του παραπάνω ΠΕΠ. Οι δύο εκλεγμένοι περιφερειάρχες από την Ν.Δ. και ο τρίτος από το ΠΑΣΟΚ. Πλειοψηφία ενός κόμματος στην επιτροπή παρακολούθησης με αποτέλεσμα να περνούν αποφάσεις προς όφελός των δυο περιφερειών και πιθανόν σε αντίθεση με τις θέσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων που έχει την ευθύνη όλου του ΕΣΠΑ; Εντέλει η συνολική ευθύνη για το ΕΣΠΑ θα παραμείνει στην χώρα και την επίσημη κυβέρνηση της ή θα διαχυθεί και στις εκλεγμένες περιφέρειες με όποιο ρίσκο εμπεριέχει μια τέτοια διάχυση ευθηνών;