3. Αρμοδιότητες: οι Περιφέρειες Θεμέλιο της Πράσινης Ανάπτυξης

28. Με την ανασυγκρότηση του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης σε λιγότερες και ισχυρότερες μονάδες, ενόψη της αναθεωρημένης διάταξης 102 παρ. 1 του Συντάγματος που ορίζει ότι μπορεί να ανατίθεται στους ΟΤΑ η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους, την πλαισίωσή του με τη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος διακυβέρνησης, τη συγκρότηση συστήματος εσωτερικής αποκέντρωσης, τη δημοσιονομική του χειραφέτηση και την υιοθέτηση σύγχρονων και ποιοτικών μεθόδων διοικητικής δράσης, η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει και να εκπληρώσει την ιδιαίτερη αποστολή της. Με τη δομική αυτή αλλαγή η περιφερειακή αυτοδιοίκηση:
• Αναδεικνύεται ως το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και αναλαμβάνει τον ενιαίο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιφέρειας και τη διαχείριση των ΠΕΠ, η οποία πρέπει να βασίζεται στη συμμετοχή του πολίτη.
• Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση όλων των υπερτοπικών προβλημάτων.

29. Οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αναλαμβάνουν:
• τις υπηρεσίες, τις αρμοδιότητες και τους πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός από εκείνες που μεταφέρονται στους δήμους,
• σταδιακά εκείνες τις αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από την κρατική περιφέρεια, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες πρέπει να παραμείνουν στα αποκεντρωμένα όργανα του κράτους χάριν της ενότητας της κρατικής πολιτικής σε ολόκληρη την επικράτεια, όπως τα θέματα χωροταξίας – πολεοδομίας, προστασίας του περιβάλλοντος και δασικής πολιτικής ή μεταναστευτικής πολιτικής.
Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κομβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδομές. Βασική προϋπόθεση είναι η επαρκής στελέχωσή της, αλλά και η αξιοποίηση της πείρας και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει μέχρι σήμερα οι αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατικών περιφερειών, ορισμένες από τις οποίες μεταφέρονται, μαζί με το προσωπικό τους και τους πόρους τους, στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.

30. Στο παραπάνω πλαίσιο, αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από κρατικές υπηρεσίες και κρατικά ελεγχόμενους φορείς μεταφέρονται στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές σε κάθε τομέα συνθήκες. Ενδεικτικά τομείς από τους οποίους μπορούν να μεταφερθούν επιμέρους αρμοδιότητες, κατά το μέρος που περιλαμβάνουν αντικείμενα για τα οποία δεν ασκείται αποφασιστική αρμοδιότητα η οποία ανήκει στα κρατικά όργανα (κεντρικά ή αποκεντρωμένα), είναι:
• Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, ιδίως η διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων, η εκπόνηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιφέρειας και η υλοποίηση των σχετικών με αυτά δράσεων,
• Υποδομών – Μεταφορών – Επικοινωνιών, ιδίως έργα τα οποία έχουν αμιγώς περιφερειακή διάσταση, εκπόνηση μελετών της οδικής κυκλοφορίας υπεραστικού οδικού δικτύου, διαχείριση έργων περιφερειακού επιπέδου, ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λιμάνια περιφερειακής σημασίας κ.ά.
• Χωροταξίας – πολεοδομίας και περιβάλλοντος (διαχείριση στερεών αποβλήτων, εποπτεία των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών περιφερειακής σημασίας κ.ά.),
• Φυσικών πόρων – ενέργειας – βιομηχανίας,
• Εμπορίου, τουρισμού και απασχόλησης,
• Εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού (δια βίου εκπαίδευση, θέματα κατάρτισης και επιμόρφωσης κ.ά.),
• Γεωργίας – κτηνοτροφίας και αλιείας,
• Πολιτικής Προστασίας.

 • Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  οι παρεμβαίνοντες είμαστε οι δέκα (10) μόνιμοι εργαζόμενοι στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Ν.Σ.). Προσληφθήκαμε μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. όλοι πλην ενός συναδέλφου, που μονιμοποιήθηκε μέσω Α.Σ.Ε.Π. με το Π.Δ. 164/2004, και εργαζόμαστε αδιαλείπτως από το 1997 έως σήμερα.

  Τo Κέντρο αποτελεί αμιγή νομαρχιακή επιχείρηση του άρθρου 76 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Π.Ι.Δ.). Ιδρύθηκε το 1996 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών με αντικείμενο τον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών στο Νομό. Πρόκειται για ένα κέντρο–πρότυπο για τα Ελληνικά δεδομένα, το οποίο με τη δραστηριότητά του, όλα αυτά τα χρόνια, έχει συμβάλει σημαντικά στην προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και στην ενίσχυση της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, ακόμη και στην τουριστική ανάπτυξη, ιδίως των περιοχών του Νομού στις οποίες η διαβίωση τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν ιδιαίτερα δυσχερής λόγω των οχλήσεων από τα κουνούπια. Σημειωτέον ότι ο έλεγχος του πληθυσμού των κουνουπιών γίνεται με ιδιαίτερα φιλικά προς το περιβάλλον σκευάσματα, τα οποία είναι ακίνδυνα, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τη χλωρίδα και την πανίδα.

  Λόγω των οξύτατων προβλημάτων βιωσιμότητας του Κέντρου, τα οποία προκαλούνται εξαιτίας της υποχρηματοδότησής του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα τελευταία τέσσερα χρόνια το Κέντρο παραπαίει, είναι κυριολεκτικά στα όρια της χρεωκοπίας, με αποτέλεσμα και οι ίδιοι να παραμένουμε απλήρωτοι επί μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έτσι, την Άνοιξη του 2007 αναζητήσαμε τη συνδρομή του τότε Υπ. Εσωτερικών στην εξεύρεση λύσης που να βελτιώνει τα οικονομικά του Κέντρου, αλλά και τους όρους εργασίας από μέρους μας επί το δικαιότερο και αποτελεσματικότερο.

  Από την πολιτική ηγεσία του τότε ΥΠ.ΕΣ. προτάθηκε ως δοκιμότερη η λύση, εάν δεν είχε αντίρρηση ο Νομάρχης Σερρών, να μεταφερθούμε, διά κατάλληλης νομοθετικής ρύθμισης, στο μόνιμο προσωπικό της Ν.Α. Σερρών. Η προταθείσα ρύθμιση από την τότε ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. κρίθηκε από όλες τις πλευρές ως ορθολογική και δίκαιη, καθώς θα είχε ως άμεση συνέπεια να απαλλάξει το Κέντρο από το 1/3 περίπου των εξόδων του (περίπου 280.000 – 300.000 Ευρώ ετησίως) και να του δώσει σημαντική οικονομική ανάσα. Σημαντικό, επίσης, είναι ότι η προτεινόμενη ρύθμιση δε θα είχε καμμιά συνέπεια για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, δεδομένου ότι το κόστος της μισθοδοσίας θα εξακολουθούσε να καλύπτεται κατά το ίδιο ύψος, απλώς θα βάρυνε τον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Σερρών και όχι τον Προϋπολογισμό του Κέντρου, ο οποίος θα μπορούσε έτσι να διατεθεί για τις υπόλοιπες λειτουργικές του ανάγκες.

  Ο Νομάρχης Σερρών εξέφρασε αμέσως, και βεβαίως ρητά, τη συναίνεσή του, όπως ΣΥΝΑΙΝΕΣΑΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, Ο Λ Ω Ν ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, και μάλιστα σε συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση που προτείναμε. Ωστόσο η προηγούμενη Κυβέρνηση, αν και συμφώνησε προφορικά, διά του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών, ακόμη και ως προς το συγκεκριμένο περιεχόμενο της προταθείσας ρύθμισης, έκρινε ότι θα έπρεπε αυτή να ενταχθεί στο Νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος εφέρετο, στις αρχές του Φθινοπόρου του 2009, να υποβάλλεται προς κατάθεση στη Βουλή περί τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου. Βεβαίως, αυτό δεν έγινε για λόγους που είναι γνωστοί, και είναι πλέον αναμφίβολο ότι, μετά την υλοποίηση του Προγράμματος Καλλικράτης, θα πάψουν να υφίστανται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

  Μετά από προσεκτική μελέτη του κειμένου που τέθηκε σε διαβούλευση, διαπιστώνουμε, αφενός ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘ. 76 ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ Κ.Ν.Α.) και του προσωπικού τους, μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, και αφετέρου ότι δεν είναι δυνατή, λόγω της φύσης και της αποστολής του, η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Κέντρου σε κάποιον Δήμο, στα πλαίσια των υφισταμένων προβλέψεων.

  Κατόπιν των ανωτέρω, σε σχέση με το μέλλον του Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π. Ν. Σερρών ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τα εξής, στα πλαίσια της νέας διοικητικής δομής της χώρας:

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: Δημιουργία Περιφερειακού Φορέα Καταπολέμησης Κουνουπιών, είτε στα πλαίσια της νέας (αυτο)Διοικητικής Περιφέρειας, είτε ακόμη και εντός της (υπό σύσταση) Γενικής Περιφέρειας, στις οποίες θα ενταχθεί ο Νομός Σερρών. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά και η ένταξη του υφιστάμενου προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. στις νέες δομές.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: Ειδική πρόβλεψη για το μέλλον των αμιγών Νομαρχιακών Επιχειρήσεων του άρθρου 76 του ισχύοντος Κ.Ν.Α. και του προσωπικού τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου εκείνων ειδικά των δομών που επιτελούν σημαντικό κοινωφελές έργο, όπως το Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Ν.Σ.. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίστοιχη, ρητή νομοθετική πρόβλεψη: Θα πρέπει στο νέο νόμο να γίνεται ρητή αναφορά στο άρθρο 76 του Κ.Ν.Α. και να υπάρχει ρητή πρόβλεψη ότι το προσωπικό που υπηρετεί με συμβάσεις αορίστου χρόνου στις Α.Ν.Ε. του άρθρου αυτού εντάσσεται στη ρύθμιση (κατ΄αναλογία, ενδεχομένως, και με εκείνα που θα ισχύσουν για τα άλλα Ν.Π.Ι.Δ.).

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΙΤΗ: Ψήφιση της ακόλουθης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία αφορά ειδικά τις νομαρχιακές επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωφελές έργο:
  «Άρθρο (…)
  Τίτλος: Μεταφορά του προσωπικού προβληματικών αμιγών νομαρχιακών επιχειρήσεων με αντικείμενο που αφορά την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον
  1. Υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε αμιγείς νομαρχιακές επιχειρήσεις του καταργούμενου άρθρου 76 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο καταστατικός σκοπός των οποίων ανάγεται ευθέως στη θωράκιση της πολιτικής προστασίας ή την προστασία της δημόσιας υγείας και του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα και την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου τους, μπορούν να διοριστούν σε κενές οργανικές θέσεις της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ανάλογες με τα προσόντα τους, με ταυτόχρονη απόλυσή τους από την αμιγή νομαρχιακή επιχείρηση στην οποία εργάζονται, υπό την προϋπόθεση ότι, είτε προσελήφθησαν με διαγωνισμό που διεξήχθη με ευθύνη ή υπό την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π. στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 2190/1994, είτε αναγνωρίστηκε με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004, πως υπηρετούν στα πλαίσια αλληλοδιαδοχικών συμβάσεων που συνιστούν ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου.
  2. Σε περίπτωση κατά την οποία για τη μεταφορά των υπαλλήλων απαιτείται η σύσταση νέων θέσεων, διότι οι υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις δεν επαρκούν ή δεν είναι αντίστοιχες των προσόντων των υπό μεταφορά υπαλλήλων, τροποποιείται κατάλληλα ο Οργανισμός της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με τη σύσταση τόσων νέων θέσεων, όσες απαιτούνται για να διοριστούν όλοι οι υπό μεταφορά υπάλληλοι. Οι κατ΄ αυτόν τον τρόπο συνιστώμενες νέες θέσεις δύνανται να χαρακτηριστούν ως προσωποπαγείς.
  3. Ο διορισμός των ως άνω υπαλλήλων στις κενές οργανικές θέσεις της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο στην απόφασή του διαπιστώνει τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η μεταφορά του προσωπικού και αναφέρει υποχρεωτικά τους προς διορισμό υπαλλήλους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τις οργανικές θέσεις στις οποίες θα ενταχθούν οι υπάλληλοι μετά το διορισμό τους, τον αριθμό των τυχόν απαιτούμενων νέων θέσεων και τον τυχόν χαρακτηρισμό ορισμένων ή όλων εξ αυτών ως προσωποπαγών. Με την ίδια απόφαση, το Περιφερειακό Συμβούλιο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και για κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, που αφορά τη διαδικασία μεταφοράς και τίθεται νόμιμα στην κρίση του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  4. Μετά τον ως άνω διορισμό τους και για όσο χρόνο η επιχείρηση εξακολουθεί να λειτουργεί, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, οι υπάλληλοι με απόφαση του Γ.Γ. της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αποσπώνται υποχρεωτικά και για τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κάθε έτος, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων που αφορούν τις αποσπάσεις, στην επιχείρηση. Η ανάθεση των καθηκόντων του αποσπώμενου προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης και είναι αντίστοιχη της θέσης στην οποία οι υπάλληλοι υπηρετούσαν πριν τη μεταφορά τους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.
  5. Κάθε υπάλληλος της αμιγούς νομαρχιακής επιχείρησης που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 εντάσσεται υποχρεωτικά στο καθεστώς μεταφοράς, εκτός εάν ζητήσει να εξαιρεθεί με αίτηση που υποβάλλει ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου, το αργότερο έως την πρώτη συνεδρίασή του για το ζήτημα της μεταφοράς.
  6. Η υπηρεσία του υπαλλήλου στην αμιγή νομαρχιακή επιχείρηση αναγνωρίζεται μισθολογικά ως διανυθείσα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και κάθε υπάλληλος εντάσσεται αναλόγως στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο.
  7. Το προσωπικό που εντάσσεται στη ρύθμιση του άρθρου αυτού δε δικαιούται αποζημίωσης απόλυσης.»

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Νομοθετική πρόβλεψη για τη δυνατότητα μεταβολής του Ν.Κ.Κ.Κ.Π.Π.Ν.Σ. σε ανώνυμη (κοινή ή αναπτυξιακή) εταιρεία με εξασφαλισμένους πόρους (λόγω και του κοινοφελούς χαρακτήρα της) και μεταβίβαση του προσωπικού στη νέα εταιρεία.

  Κλείνοντας, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε, για άλλη μια φορά, της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΥΓΧΑΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, με πρώτο και σημαντικότερο συμπαραστάτη μας το Νομάρχη Σερρών.
  Με εκτίμηση
  Οι εργαζόμενοι στο Νομαρχιακό Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Νομού Σερρών, νομίμως εκπροσωπούμενοι.

 • Οι Οικολόγοι Πράσινοι καταθέτουν λεπτομερειακές παρατηρήσεις για τις ρυθμίσεις που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Για να τις δείτε αναλυτικά, επισκεφθείτε το

  http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=767:kallikratis&catid=8:administration&Itemid=23

 • Κύριε Υπουργέ

  Υπάρχει μια αρμοδιότητα των Δήμων, που υφίσταται εδώ και 6 χρόνια χωρίς ωστόσο να έχει αναληφθεί στα σοβαρά από τους περισσότερους Δήμους, μα ούτε και υπήρξε καμιά πίεση προς αυτούς από το αρμόδιο υπουργείο για να την αναλάβουν. Μιλάμε για την ευζωία των ζώων συντροφιάς εντός των ορίων κάθε Δήμου και η οποία συνεπάγεται χοντρικά με:
  – την ψηφιακή σήμανση τους
  – την αποφυγή ανεπιθύμητων γεννών μέσο της στείρωσης
  – την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών περί των ορθών αντιλήψεων και πρακτικών όσον αφορά αυτά τα ζώα συντροφιάς και των υποχρεώσεων των ιδιοκτήτων τους
  – την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες
  – και τελευταίο αλλά όχι ασήμαντο, την περίθαλψη των υπαρχόντων αδέσποτων
  Αυτή η αρμοδιότητα έχει οριστεί από τον νόμο 3170 του 2003 άλλα μέχρι στιγμής δεν δόθηκαν στους δήμους, εκτός εξαιρέσεων, οι αναγκαίοι πόροι για να την αναλάβουν. Η μη αντιμετώπιση της συνεπάγεται με μια δραματική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, των ανθρώπων όπως και των ζώων.
  Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν για τους νέους δήμους οικονομικοί πόροι και διοικητική ικανότητα για να μπορέσουν επιτέλους να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.
  Εμείς ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου, η Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία στην οποία ανήκουμε και ο Δήμαρχος μας Χρήστος Βλαχογιάννης που είναι ενήμερος για την αναγκαιότητα του έργου που παράγουμε και είναι υποχρεωμένος να εφεύρει τρόπους για να μπορέσει να το υποστηρίξει αφού δεν του προσφέρονται από την πολιτεία, θέλουμε να δούμε την «μέριμνα για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώων συντροφιάς» στον νέο κατάλογο των αρμοδιοτήτων των νέων ισχυρών δήμων με την υπηρεσία περιβάλλοντος να είναι αρμόδια του θέματος.

  Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου – PAWS

 • 25 Ιανουαρίου 2010, 08:25 | Sokratis Kefalogiannis

  Αρμοδιότητες που δεν θα εξαρτώνται από το Κράτος και τις Γενικές Διευθύνσεις, αλλά και επαρκώς ορισμένες και διακριτές με τις άλλες βαθμίδες διοίκησης.
  Οδικός χάρτης εφαρμογής του νέου αυτού θεσμού που κυρίαρχο στοιχείο του θα είναι η αυτό- διοίκηση
  Οικονομική ξεκάθαρη πολιτική για την Περιφέρεια και ξεκάθαροι από την αρχή οι πόροι της από το κράτος.

 • 23 Ιανουαρίου 2010, 18:33 | Γιώργος Τίγκιλης

  O διοικητικός τομέας της Αλιείας και οι Επιλογές του… ενώπιον του «Καλλικράτη»

  K.κ Πρωθυπουργέ και συναρμόδιοι Υπουργοί

  Μονόδρομος η ανάπτυξη του τομέα Αλιείας (με την ευρεία έννοια) και των θαλάσσιων επιχειρηματικών δράσεων με κύριο μέλημα την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων προκειμένου αυτά να … φέρουν αενάως (αειφόρος ανάπτυξη) … Αλλιώς το μοντέλο της «πράσινης ανάπτυξης» θα είναι κενό γράμμα για τις θάλασσές μας.
  Το στοίχημα πολύ δύσκολο για την δημόσια διοίκηση στην πιο θαλασσινή χώρα και με εθνικό ζωτικό χώρο το Αιγαίο… και τις υπόλοιπες θάλασσες και με τα μέχρι τώρα συναρμόδια υπουργεία (ΥΕΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΑΑΤ, Τουρισμού νυν ΥπΟικονομίας & Ναυτιλίας,ΥΠΕΚΑ ,ΥπΑΑΤ ,ΥπΠΟλιτ & Τουρισμού & Υπ.Προστασίας Πολίτη) να χαράσσουν μέχρι τώρα εκ του παραλλήλου θαλάσσιες πολιτικές, ενώ η ΕΝΑΕ και οι επιμέρους Νομ.Αυτ/σεις στην πλειονότητά τους να αδιαφορούν παρότι κληρονόμησαν τον τομέα και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό του, αφού από το 1974-μέχρι το 1997 δεν υπήρχαν διανομαρχιακές ή περιφερειακές υπηρεσίες Αλιείας.
  Γι αυτό κι ο τομέας με δεδομένες τις σοβαρές ελλείψεις και κενά που υπάρχουν στις σημερινές περιφέρειες και νησιωτικές νομαρχίες και τις περιορισμένες προσλήψεις που προτίθεται να κάνει η σημερινή κυβέρνηση , σε συνδυασμό με την σοβαρή καθυστέρηση στην έναρξη και υλοποίηση του νέου Επιχειρησιακού Προγρ/τος Αλιείας (ΕΠΑΛ) θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την επαναφορά όλων των περιφερειακών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΥπΑΑΤ με καθετοποιημένες υπηρεσίες στο κέντρο και τις περιφέρειες υπό την καθοδήγηση μιας Ειδικής Γραμματείας Αλιείας (μοντέλο δοκιμασμένο και πετυχημένο) αλλά με παράλληλη ουσιαστική αποκέντρωση σε θέματα που μπορούν να επιλύονται τοπικά με την σύσταση εθνικών Περιφερειακών Συμβούλιων Αλιείας (ΠΣΑ) στις 13 αιρετές Περιφ Αυτ/σεις με την συμμετοχή διοίκησης, επιστημόνων, αλιέων, υδατ/γητών και βιοτεχνών . (το πλέον χαρακτηριστικό επιχείρημα για το ενιαίο του Τομέα είναι ότι οι άδειες αλιείας είναι ενιαίες στη θάλασσα κι όχι τοπικές και υπόκεινται σε Κοινοτικό έλεγχο για την συνολική δυναμικότητα του ελληνικού στόλου) και συνεπώς δεν μπορούν να χορηγούνται από τοπικά όργανα.
  -Μετατροπή της Γεν.Δ/νσης Αλιείας του ΥπΑΑΤ σε επιτελείο μαζί με το ανασυγκροτημένο Συμβούλιο Αλιείας όπου θα επικυρώνονται όλες οι αποφάσεις των Περ. Συμβ. Αλιείας (ΠΣΑ) στα πλαίσια ενός σύγχρονου νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη των θαλάσσιων πολυδραστηριοτήτων (στα πλάισια της Γαλάζιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής (κατ΄αναλογία με την εφαρμογή των αγροτοπεριβαλλοντικών μέτρων στην Γεωργία & Κτηνοτροφία-Πράσινη Βίβλος)

  • Παράλληλα την καθοδήγηση και υποβοήθηση διοικητικά του έργου των Π.Σ.Α θα αναλάβει η νομαρχιακή υπηρεσία (ΝΥ) στην έδρα της οποίας θα συγκαλούνται αυτά κάθε φορά .

  • Η λύση αυτή ταυτίζεται με τις μέχρι τώρα απόψεις των γεωτεχνικών και ιδιαίτερα του κλάδου των Ιχθυολόγων (Παν.Σύλ. Ιχθυολόγων Δημοσίου)και ανταποκρίνεται στη λογική της διαχείρισης Δημόσιας περιουσίας από το Κράτος (σύμφωνα με το σύνταγμα όπως και τα Δάση, που ενώ ορθώς εξαιρέθηκαν με τους Νόμους 2214/94 και 2240/94 , η αλιεία περιέργως όχι), αλλά μας επαναφέρει στις παλιές αμαρτίες του ασφυκτικού κρατικού ελέγχου και ακυρώνει κάθε περιφερειακή πρωτοβουλία, εφόσον δεν θεσμοθετηθούν Περιφερειακά Συμβούλια Αλιείας.

  2ο σενάριο
  Αν όμως το σχέδιο του ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» παραμείνει ως έχει και οι δραστηριότητες του τομέα παραμείνουν στην Αυτοδιοίκηση , τότε υποχρεωτικά όλες οι «αποσυγκεντρωμένες» αρμοδιότητες του τομέα Αλιείας που έχουν κομματιαστεί μεταξύ της σημερινής κρατικής περιφέρειας (αρμοδιότητες υδατοκαλλιέργειών) και των αυτοδιοικούμενων νομαρχιών (αρμοδιότητες αλιείας και αλ/κων εφαρμογών) θα πρέπει να επανέλθουν στην ενιαία περιφ.αυτοδιοίκηση (ΠΑ) με την νέα μορφή της αλλά υποχρεωτικά με την σύσταση Δ/νσεων Αλιείας στις έδρες των Αιρετών Περιφερειών και την διατήρηση των Νομαρχιακών Υπηρεσιών επιπέδου Δ/νσης ή Τμήματος με την επωνυμία Εποπτείες Αλιείας στις έδρες όπου υφίστανται κατά το πρότυπο των Δασικών Υπηρεσιών, αλλά με αναγκαία προυπόθεση την σύσταση των παραπάνω εθνικών Περιφερειακών Συμβουλίων.

  Γιώργος Τίγκιλης
  Δρ.Περιβαλλοντικής Βιολογίας-Ιχθυολόγος
  Πρόεδρος Παν.Συλ. Ιχθυολόγων Δημοσίου και
  Οργανωτικός Γραμματέας ΔΕ ΓΕΩΤΕΕ /Παρ. Κρήτης

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 10:46 | Οικονόμου

  Χρήσιμο θα ήταν να ξεκινήσουν μελετώντας πρώτα τους κλασικούς δικούς μας Κ. Παπαρρηγόπουλο, Κ. Καραβίδα, και στη συνέχεια να επεκταθούν στην σύγχρονη Ελινορ Οστρομ. Αυτά όμως είναι για κάποιους ψιλά γράμματα και για μας ευσεβείς πόθοι.

 • 22 Ιανουαρίου 2010, 09:38 | Γεωργιος Κρασσας

  Η φιλοσοφια της προτασης ειναι Αδιαμφισβητητη.
  Θελω ομως να σημειωσω ορισμενα σημεια ,που πιστευουμε , οτι πρεπει να σταθει σοβαρα η πολιτικη ηγεσια.
  1. Θα πρεπει να υπαρχει ανεξαρτητη αρχη ελεγχου της Περιφερειακης Αυτοδιοικησης .
  2. Στους νησιωτικους νομους πχ(Κυκλαδες) ,οπου σημερα οι πολιτες εξυπηρετουνται απο το 1988 με τα Επαρχεια ,θα πρεπει να υπαρχει μια αντιστοιχη διοικητικη δομη ,προς ωφελος των πολιτων .
  3.Να υπαρχει εθελοντικη δυνατοτητα μεταταξης των υπηρετουντων ,σημερα υπαλληλων στις ΝΑ ειτε στην Περιφερειακη Αυτοδιοικηση ειτε στους Δημους ειτε στην Γενικη Δ/νση ( Αμεση κρατικη υπηρεσια ) σε χρονικο διαστημα ενος (1) ετους .
  4.Να υπαρχει ενιαια μισθολογικη αντιμετωπιση των υπαλληλων τοσο σε επιπεδο κρατους οσο κ σε επιπεδο Περιφερειακης Αυτοδιοικησης κ οχι αυτο που συνανταμε σημερα.
  5. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΑΔΟ αναμεσα σε ΟΤΑ – κρατος.

  6.Ειδικα για τον κλαδο της Αλιειας πιστευουμε ,οτι πρεπει να εχει την ιδια αντιμετωπιση με τα Δαση για τους εξης λογους.
  α. Αναγκη να εφαρμοστει η κοινη Αλιευτικη πολιτικη .

  β. Η ισχυς των αδειων Αλιειας ειναι πανελλαδικης κλιμακας κ αναφερεται σε διαχειριση (εκμεταλευση) των ιχθυοτροφων υδατων (θαλασσες-ποταμοι -λιμνες) που , ειναι κ πρεπει να παραμεινει δημοσιο κρατικο αγαθο.

  γ. Η διαχειριση των ιχθυοτροφων υδατων στις υδατοκαλλιεργειες επισης θα πρεπει να παραμεινει στο κρατος ,ως αρμοδιοτητα .

  δ. Αναγκη επιτυχιμενης εφαρμογης του 4ου ΕΠΑΛ ,που αποτελει ενα τομεακο προγραμμα (ΥΑΑ&Τ).

  ε. Υπαρχει αμεση αναγκη πιο μεστης συνεργασιας για την Αλιευτικη διαχειριση (κατι που ΔΕΝ γινεται σημερα) των Υπηρεσιων Αλιειας με το Αρχηγειο Λιμενικου Σωματος (Λ/Χ..) ,που ανηκει στο Κρατος.

  στ. Η αρμοδιοτητα της διοικησης των εργων αλιευτικης υποδομης (αλ/κα λιμανια-καταφυγια—-ιχθυαγορες …κλπ) πρεπει να ανηκει στις Υπηρεσιες Αλιειας με την ιδρυση οργανισμων Αλιευτικων λιμανιων τυπου ΑΕ (συμμετοχη κρατους-ΟΤΑ Α κ Β βαθμου -συνεταιρισμων ψαραδων -συνοδευτικων επιχειρησεων αλιειας -ιδιωτων επενδυτων ….κλπ)

  Νομιζω οτι η σημερινη διοικητικη αλλαγη πρεπει να γινει για τον εκσυγχρονισμο του κρατους αλλα ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΕΝΑ ΣΥΝΕΧΗ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΩΝ – ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΛΛΑ Κ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ .

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 14:54 | Νησιώτης

  Μιας και μιλάμε για Διοικητική Μεταρρύθμιση και Πράσινη Ανάπτυξη, χρήσιμο θα ήταν, να μελετηθεί και να ληφθεί σοβαρά υπόψη η θεωρία της βραβευμένης με Νόμπελ οικονομίας Έλινορ Όστρομ «Η διαχείριση των κοινών πόρων»
  «Μέσω μελετών τις οποίες διεξήγαγε σε μέρη όπως η Μαδαγασκάρη, η ανατολική Αφρική και το Νεπάλ, η Ostrom κατέληξε ότι οι τοπικές κοινωνίες διατηρούν και προστατεύουν αρτιότερα διάφορα οικοσυστήματα, σε σχέση με τις διάφορες κρατικές αρχές. «Αυτό το οποίο έχουμε αγνοήσει είναι τα πράγματα που μπορούν να πράξουν οι πολίτες», είπε η Ostrom. «Υπάρχει σημαντική γνώση στις τοπικές κοινωνίες που θα πρέπει να σεβόμαστε. Και μόνο το να επιτρέπεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και να συζητούν σχετικά με αυτό που πρέπει να γίνει, μπορεί να επιφέρει τεράστιες αλλαγές».
  Όπως σημειώνεται σε διεθνή πρακτορεία, η γενικά αποδεκτή άποψη πριν την βράβευση της Ostrom με το Νόμπελ Οικονομίας ήταν ότι η κοινή ακίνητη και άλλη περιουσία θα πρέπει, είτε να διαχειρίζεται από κεντρικό φορέα είτε να περνάει στον ιδιωτικό τομέα. Αλλιώς, η διαχείρισή της δεν θα είναι καλή. «Είναι γνωστό ότι οι γραφειοκράτες, πολλές φορές, δεν έχουν στη διάθεσή τους όλες εκείνες τις πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι οι πολίτες και οι χρήστες των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Οπότε, ελπίζουμε ότι αυτές οι μελέτες θα δείξουν ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος διαχείρισης», είπε η 76χρονη νομπελίστρια.
  Μία απόδειξη αυτής της θεωρίας φαίνεται καθαρά στην περίπτωση των βοσκότοπων στη Μογγολία, τη Ρωσία και την Κίνα. Όταν η Κίνα και η Ρωσία επέβαλαν αγροτικές κολεκτίβες στους βοσκότοπους, οι τελευταίοι «εξαντλήθηκαν» με πολύ γρηγορότερο ρυθμό, σε σχέση με τους γειτονικούς στη Μογγολία, όπου η παραγωγή και εκμετάλλευση είχε παραμείνει στα χέρια τοπικών κοινωνιών. «Τόσο ο σοσιαλισμός όσο και η ιδιωτικοποίηση συνδέονται με άσχημα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, σε σχέση με εκείνα που προκύπτουν όταν η διαχείριση των πηγών πραγματοποιείται από τις τοπικές κοινωνίες», κατέληξε η Ostrom. Οι μελέτες της Αμερικανίδας νομπελίστριας αναμένεται να θέσουν στο προσκήνιο με ανανεωμένο ενδιαφέρον το θέμα της σύνδεσης του περιβάλλοντος με την οικονομική ανάπτυξη, σε μία εποχή που η «πράσινη ανάπτυξη», από πολλούς θεωρείται, ως μία από τις καλύτερες λύσεις προς τα εμπρός, για την έξοδο από μία σειρά προβλημάτων. Ως ένα βαθμό, και από την τρέχουσα οικονομική κρίση.»
  «Η Αμερικανίδα πολιτειολόγος Έλινορ Όστρομ, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, αμφισβητεί με επιχειρήματα και γλαφυρότητα τη στυφή απαισιοδοξία του Χομπς και των επιγόνων του. Είναι εφικτή η εθελούσια αυτοοργάνωση, επιμένει η συγγραφέας. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζει περιπτώσεις επιτυχημένης και αποτυχημένης οργάνωσης πόρων κοινής δεξαμενής. Πρόκειται για ψαρότοπους, δάση, βοσκοτόπια, αρδευτικά συστήματα κ.ά. σε διάφορες περιοχές του πλανήτη – φυσικά ή τεχνητά συστήματα πόρων που δεν αποτελούν ιδιοκτησίες με την αυστηρή έννοια του όρου. Η Όστρομ μας δείχνει ότι είναι δυνατό άνθρωποι με κοινά, αλλά και δυνητικά ανταγωνιστικά, συμφέροντα να αντιληφθούν το βαθμό αλληλεξάρτησής τους και να συνάψουν ανθεκτικές συμφωνίες, που διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κοινή εκμετάλλευση καθώς και τη βιωσιμότητα του πόρου. Τα αισιόδοξα κοινοτιστικά της συμπεράσματα μπορούν να αποτελέσουν τη βάση μιας αποτελεσματικότερης φιλελεύθερης διαχείρισης των πόρων. Το οικολογικό της μήνυμα είναι ισχυρό: Αυτοί που εμπλέκονται στο πρόβλημα έχουν τη δυνατότητα να το επιλύσουν. Η συνεργασία, με δεδομένη την ικανότητα επικοινωνίας, ξεκινά από τη βάση, δεν επιβάλλεται από την κορυφή».

 • 21 Ιανουαρίου 2010, 09:52 | ΕΥΗ

  Θέλω να ελπίζω ότι οι πολεοδομίες δεν θα μεταφερθούν στους Δήμους. Ήδη τα πολεοδομικά γραφεία είναι τα μαγαζάκια των αιρετών!!! Νομάρχες και αντινομάρχες ασχολούνται καθημερινά με τα ρουσφέτια-υποθέσεις ψηφοφόρων στις πολεοδομίες. Εφόσον η κυβέρνηση θέλει να υποστηρίξει την πράσινη ανάπτυξη θα πρέπει να φροντίσει οι πολεοδομίες να λειτουργούν χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς εκφοβισμό των υπαλλήλων τους!!! Θα πρέπει να θωρακιστούν οι εν λόγω υπηρεσίες και να αντιμετωπιστούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους ως υπηρεσίες ελέγχου (όπως οι εφορείες) και όχι εξυπηρέτησης του πολίτη. Με αυτό τον τρόπο μόνο θα προστατευτεί το περιβάλλον, τα ρέματα, οι δασικές εκτάσεις, οι προστατευόμενοι χώροι (που τώρα μόνο προστατευόμενοι δεν είναι) αλλά και ο πολίτης που σέβεται τους θεσμούς. Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, η μορφολογία του οικιστικού ιστού θα σωθούν εφόσον τα πολεοδομικά γραφεία δεν εξαρτώνται από τους εκάστοτε τοπικούς άρχοντες (που τις περισσότερες φορές όντας μηχανικοί προσπαθούν να εξυπηρετήσουν την τα δικά τους συμφέροντα).
  Έχοντας διατελέσει υπάλληλος πολεοδομίας και μάλιστα του τμήματος αυθαιρέτων διαπίστωσα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας ήταν ο εκφοβισμός των φιλότιμων υπαλλήλων, η ψυχολογική πίεση και η κακομεταχείριση από τους τοπικούς «άρχοντες». Ο αντίλογος θα είναι ότι όλοι οι υπάλληλοι των πολεοδομιών χρηματίζονται. ΟΧΙ!!!! Και όμως όχι!!!! Απλώς όσοι εργάζονται ευσυνείδητα υποφέρουν και τελικά… παρακάμπτονται!!!!
  Εφόσον οι αρμοδιότητες των πολεοδομιών μεταφερθούν στους νέους Δήμους μη γελιέστε, η κατάσταση θα χειροτερέψει!!!!!!!!
  Ο κάθε αντιδήμαρχος θα πιέζει και να «εκβιάζει» τους υπαλλήλους για τα ρουσφέτια του. Και καταλαβαίνουμε πόσο άμεση θα είναι η σχέση υπαλλήλου και αιρετού…. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι στην Ελλάδα ζούμε και απλώς έτσι λειτουργούν τα πράγματα.
  Έχοντας αυτά στο νου παρακαλώ προστατέψτε το περιβάλλον και τους πολίτες που ελπίζουν σε μια διαφορετική Ελλάδα: την Ελλάδα της αξιοκρατίας και της εφαρμογής των νόμων. Πιστεύω, ότι ένας τρόπος είναι η κεντρική οργάνωση και ο έλεγχος των πολεοδομιών και απομάκρυνσή τους από τη σφαίρα επιρροής των τοπικών αρχοντων.

  Πρώην υπάλληλος πολεοδομίας

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 14:53 | Γεωργία Καραμπέρου

  Οταν λετε ότι την εποπτεία των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών θα έχει η περιφέρεια, μπορειτε να μου αναλύσετε τι εννοείτε?? Την εποπτεία των ΦΔ έχει η αντίστοιχη διαχειριστική αρχή του ΥΠΕΚΑ δηλαδή το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη μέσω εγκεκριμένων τεχνικών δελτίων. Που και πως θα εμπλέκεται ο εκάστοτε Περιφερειάρχης??

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 14:38 | Δημητριος Παπαδόπουλος

  Σχετικα με τις αρμοδιότητες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης
  α- Να ειναι ρητές σαφείς και διακριτές, παραπάνω αναφέρονται με μεγάλη ασάφεια που θα προκαλέσει χάος
  β- Οι αρμοδιότης της Νομ Αυτοδιοίκησης ακόμη και σήμερα σε πολλά σημεία και ειδικώτερα στην αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων ειναι αμφισβητούμενες απο τις ίδιες τους ελεγκτικούς φορείς κλπ και εφορμόζονται με διαφορετικό τρόποο απο νομο σε νομό. Οδικά δίκτυα αγροτικοί δρόμοι σχολεία επισκευές ανακατασκευές εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ δεν είναι ρητό και σαφές ποιος τα υλοποιεί η το ίδιο αντικείμενο το υλοποιούν και δήμοι και οι νομαρχίακες αυτοδιοικήσεις
  γ- Η αρχή της επικουρικότητας να γίνει συγκεκριμένη ποιους τομείς αφορά και με ποιό τρόπο υλοποιείταi Με ποια διαδικασία το ένα επίπεδο διοικησης υλοποιεί αρμοδιότητες του άλλου
  δ- Η εκφραση αρμοδιότητες της Νομ Αυτοδιοίκησης μεταφέρονται στην Περιφ αυτοδιοίκηση ειναι επικύνδυνη καθως θα γίνει μεταφορά και πολαπλασιασμός της ήδη υπάρχουσας ασάφειας καθώς έτσι μεταφέρθηκαν το 1994 στις Νομ Αυτοδιοικήσεις
  ε- Οι αρμοδιότητες της σημερινής περιφέρειας που μεταφέρονται στην αντίστοιχη αιρετή να είναι ολοκληρωμένες για λόγους ορθής εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής και όχι ενοχλητικά υπόλοιπα απο διατηρούμενες στην κρατική διοίκηση. Άλλως είναι αδύνατον να υλοποιηθούν στρατηγικές ανάπτυξης. Εφόσον το κράτος επιθυμεί να διατηρεί ενοιαία πολιτική σε κάποιους τομεις αυτό είναι δυνατόν με την θεσμοθέτηση νόμων η πλαισίων και τον έλεγχο .

 • 20 Ιανουαρίου 2010, 12:37 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΟΒΑΣ

  Το στοίχημα για τις αρμοδιότητες θα κερδιθεί μόνο υπό μια προϋπόθεση:

  Δεν θα υπάρχει καμιά επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων, περιφερειών και δήμων. Η επικάλυψη οδηγεί στην αδυναμία εξεύρευσης υπευθύνου, στο χάος, στα σκάνδαλα και την κακοδιαχείρηση. Μόνο όταν ο καθένας γνωρίζει πώς είναι υπόλογος για κάτι και θα τιμωρηθεί στα σίγουρα αν παραβιάσει τους κανόνες, τότε είναι προσεκτικός.

  Γενικά, για να χτυπηθεί η διαφθορά που είναι και το κύριο χαρακτηριστικό των ΟΤΑ σήμερα, πρέπει:

  1. Όλες οι προμήθειες να γίνονται σε επίπεδο περιφερειών με ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, στους οποίους θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ευρωπαίοι, δεν θα υπάρχουν φωτογραφικές προκηρύξεις και θα ανακοινώνονται σε συγκεκριμένο ενιαίο δικτυακό τόπο για όλη την Ελλάδα. Επίσης, να υπάρχει αρκετός χρόνος από την ανακοίνωση μέχρι την έναρξη του διαγωνισμό.
  2. Πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
  3. Ταχύτατη υλοποίηση του κτηματολογίου, ώστε να εκλέίψει η συναλλαγή δασικής υπηρεσίας-πολεοδομίας-τοπικών αρχόντων-αστυνομίας-δικαστικών-εργολάβων.

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 13:48 | REDWEEVIL.ORG

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ :

  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΗΘΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΥΣ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

  ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ. ΓΙΑΤΙ ;

  Με την συμπλήρωση των 100 πρώτων ημερών κυβερνητικού έργου και με την ευκαιρία των ανοιχτών διαβουλεύσεων που εγκαινιάσατε για πρώτη φορά και που δείχνουν την ειλικρινή διάθεση σας να λάβατε υπόψη σας τα παράπονα και τα προβλήματα των πολιτών καθώς και τις παρατηρήσεις τους , σας απευθύνουμε και εμείς την παρούσα επιστολή.

  Όπως γνωρίζετε από το 2005 έχει εισέλθει στην χώρα το καταστροφικό έντομο «Rhynchophorus ferrugineus» που έχει αφανίσει τεράστιο αριθμό φοινίκων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και συνεχίζει να εξαπλώνεται με τρομερούς ρυθμούς, χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση.Την στιγμή αυτή πάνω από 10.000 φοινικόδεντρα εχουν αφανιστεί. Η μεγαλύτερη ζημιά εντοπίζεται ακόμη και σε τουριστικά μέρη ( Ηράκλειο , Ροδος κλπ ) ενώ άμεση είναι και η απειλή για ιστορικά φοινικοδάση όπως το ΒΑΙ.

  Δημιουργήσαμε αφιλοκερδώς την κίνηση Redweevil.org με site http://www.redweevil.org για την πληροφόρηση των πολιτών ( Ελλήνων και μη ) και των αρμοδίων για το πρόβλημα στην Ελλάδα. Έχουμε ξεπεράσει τα 100.000 hits μέχρι αυτή τη στιγμή , ενώ καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες επιστολές διαμαρτυρίας ( ακόμη και Ομογενών ) που ζητούν την άμεση κυβερνητική παρέμβαση μιας και βρίσκονται σε απόγνωση , χάνοντας τους φοίνικες τους , χωρίς κανένας αρμόδιος να ενδιαφέρεται.

  Μετά τις καταγγελίες μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Συνήγορο του Πολίτη ΚΑΙ ΤΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. , η προηγουμένη κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έδειξε την απαιτούμενη σοβαρότητα στον σχεδιασμό και στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα με διάφορες εγκυκλίους οι προηγούμενοι υπουργοί ΥΠΑΑΤ της Ν.Δ. μετέθεσαν το πρόβλημα στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και αυτές με τη σειρά τους βάσει ενός απηρχαιωμένου νόμου του 1952 το μετέθεσαν στους ίδιους τους πολίτες , καθιστώντας τους υπεύθυνους για την κοπή των ιδιωτικών φοινίκων τους που ήταν μολυσμένοι.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική έκθεση της για το 2009 διαπίστωσε σωρεία λαθών των αρμοδίων Ελληνικών αρχών και ζήτησε την άμεση κοπή των μολυσμένων φοινίκων μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό , πράγμα που μέχρι στιγμής δεν έγινε στο σύνολο των μολυσμένων φοινίκων ( και κυρίως των ιδιόκτητων ). Η κοπή των δημόσιων μολυσμένων φοινίκων έγινε βέβαια σε διάφορες περιοχές ( π.χ. Ηλεία ) αλλά πολύ καθυστερημένα με αποτέλεσμα την τεράστια εξάπλωση του πληθυσμού του εντόμου στις περιοχές αυτές. Έτσι χιλιάδες ιδιόκτητοι φοίνικες καταστράφηκαν και συνεχίζουν να καταστρέφονται απ’ άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα , δεδομένης της δυνατότητας του εντόμου να κινείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων από μια μολυσμένη εστία σπέρνοντας τον όλεθρο.

  Η απειλή επίσης για ιστορικά φοινικοδάση όπως του Βαι στην Κρήτη , για τεράστιας αξίας φοινικόδεντρα σε τουριστικά νησιά ( π.χ. Κως κ.α. ) είναι πάρα πολύ μεγάλη και άμεση.Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το τι έγινε στην Ρόδο , την Ηλεία , το Ηράκλειο κ.α. , όπου χιλιάδες δέντρα αφανίστηκαν προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου τεράστια οικολογική , τουριστική και οικονομική ζημιά , ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ.

  Η απώλεια ιστορικών υπεραιωνόβιων φοινίκων ( π.χ. Ηλεία ) ήταν τεράστια πολιτιστική και ιστορική ζημιά για τον τόπο και δείχνει τον βαθμό της ανευθυνότητας και της εγκληματικής αδιαφορίας των νομαρχιακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων στην προάσπιση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου των περιοχών τους ( καταγγείλαμε προς την Κυβέρνηση τους Δήμους Αμαλιάδας , Γαστουνης και την Νομαρχία Ηλείας για τεράστια ανευθυνότητα και εγκληματική αδιαφορία για το θέμα , που αγνόησε ακόμη και τις εκκλήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άμεση κοπή των μολυσμένων δέντρων από τα συνεργεία τους , την στιγμή μάλιστα που ακόμη και σε δημόσιους χώρους υπήρχαν για μήνες σκουπιδότοποι φοινίκων και νεκροί φοίνικες , μολύνοντας ακόμη και χωριά 10 χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες αυτές και καταστρέφοντας εκατοντάδες περιουσίες πολιτών ).

  Μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας http://www.redweevil.org όπου υπάρχει πληθώρα πληροφοριών και αρχειακού υλικού από το οποίο φαίνεται η μεγάλη καταστροφή που έχει γίνει και οι τεράστιες ευθύνες των αυτοδιοικήσεων. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από κάθε σημείο της Ελλάδας και μπορείτε να το διαπιστώσετε από το site μας στο σχετικό link.

  Πρόσφατα το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης απέστειλε επιστολή προς τον κ. Πρωθυπουργό για την σωτηρία του Βαι.

  Δεν είναι όμως μόνο το Βαι , είναι όλη η Ελλάδα που κινδυνεύει αυτή την στιγμή να χάσει την βιοποικιλότητα των φοινίκων.Σε 2 επιστολές μας προς τον κ. Πρωθυπουργό αναφέραμε το πρόβλημα που έχει ξεφύγει πλέον με κίνδυνο μια γενικευμένη διασπορά της μόλυνσης σε όλη την βορειοδυτική Πελλοπόνησσο αλλά και όλη την Ελλάδα.

  Εμείς από την πρώτη στιγμή αναγνωρίσαμε ότι αυτό το τεράστιο πρόβλημα ήταν ένα σκάνδαλο της προηγούμενης Κυβέρνησης και των ίδιων των αυτοδιοικήσεων που δεν σεβάστηκαν τον ίδιο τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο των περιοχών τους , κληρονομιά που δυστυχώς δεν διεφύλαξαν ως όφειλαν.

  Η γραφειοκρατία , η έλλειψη συντονισμού , η απουσία κεντρικού σχεδιασμού και ελέγχου ήταν το αποτέλεσμα της διαλυμένης διοικητικής μηχανής επί κυβέρνησης της Ν.Δ.

  Το απηρχαιωμένο νομοθετικό πλαίσιο του 1952 , όπου οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις βρήκαν «πάτημα» για να ξεγλιστρήσουν αποποιούμενες κάθε ευθύνης είναι επίσης τραγικό να εξακολουθεί να συμβαίνει όταν μάλιστα η Κυβέρνηση σας από την πρώτη στιγμή διακύρηξε ότι «πρώτα ο πολίτης» θα έχει την άμεση κυβερνητική μέριμνα και θα εισακούεται το δίκιο του.

  Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι αυτή την ώρα αθώοι φτωχοί πολίτες έχουν οδηγηθεί με απόφαση των νομαρχιών στον εισαγγελέα επειδή δεν έκοψαν τους μολυσμένους φοίνικες τους όταν το ελάχιστο κόστος κοπής κυμαίνεται στα 700-1000 ευρώ ανά φοίνικα , πράγμα οικονομικά ανέφικτο για αυτούς ενώ οι δήμοι δεν συνεισέφεραν ούτε στο ελάχιστο για να βοηθήσουν με το ειδικό προσωπικό τους και τα μηχανήματα τους ( γερανοί κ.α. ) όταν είναι τρομερά δύσκολή και επικίνδυνη για τους ίδιους τους πολίτες αυτή η κοπή και η μεταφορά τεράστιων σε όγκο και ύψος φοινικόδεντρων.

  Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε την άμεση ανταπόκριση των Ελληνικών αρχών στην άμεση κοπή όλων των μολυσμένων φοινίκων ( και των ιδιόκτητων ) με εκπαιδευμένο προσωπικό και στην άμεση λήψη μέτρων ( που δεν λαμβάνονται ) η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στο απροχώρητο.

  Ιδιοκτησίες ρημάζονται, ξενοδοχεία , βίλες , νησιά, φτωχοί άνθρωποι καταστρέφονται. Το έντομο δεν κάνει διακρίσεις.

  Πολύ αργά κάποιες αυτοδιοικήσεις ( π.χ. Δήμος Ν. Σμύρνης ) προσπαθούν να εφαρμόσουν τους απαιτούμενους ψεκασμούς της τελευταίας εγκυκλίου του ΥΠΑΑΤ που λήγει σε λίγες μέρες. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους όμως δήμοι και Νομαρχίες ( π..χ Ηλείας , Ηρακλείου κλπ ) δεν εφάρμοσαν ούτε την εγκύκλιο αυτή. Δεν έγινε κανένας απαραίτητος ψεκασμός παρά την εγκύκλιο !!!

  Επειδή το ερχόμενο καλοκαίρι αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή η εικόνα της Ελλάδας θα είναι τραγική ( και στο εξωτερικό ) , η κοπή και η ταφή κάθε προσβεβλημένου φοίνικα είναι επιτακτική αναγκη.

  Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει με εξωφρενικούς εκβιασμούς των νομαρχιών που σέρνουν φτωχούς πολίτες στον εισαγγελέα επειδή αδυνατούσαν να κόψουν τους φοίνικες τους και μάλιστα στην υπάρχουσα οικονομική συγκυρία , χωρίς να ανταποκριθούν τα ειδικά συνεργεία τους ούτε στο ελάχιστο, η συνδρομή των οποίων θα ήταν ριζική στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

  Το φιάσκο των φοινίκων ήταν ένα τεράστιο σκάνδαλο που ο ηθικός αυτουργός του ήταν αυτές οι αδιάφορες αυτοδιοικήσεις ( στελέχη των οποίων ανήκουν και στο ΠΑΣΟΚ και για τα οποια ζητήσαμε την άμεση απομάκρυνση τους απο μελλοντικες αυτοδιοικητικες θεσεις) μαζί με την προηγουμένη αδιάφορη πολιτική ηγεσία της Ν.Δ.
  Αυτή είναι όλη η αλήθεια.

  Οι προτάσεις μας είναι γνωστές στην Κυβέρνηση.
  Το πρόβλημα όμως δεν θα αντιμετωπιστεί χωρίς να συνδράμει και το Υπουργείο Εσωτερικών πιέζοντας τις αυτοδιοικήσεις να αποτρέψουν την άμεση εξάπλωση της μόλυνσης με την κοπή όλων των άρρωστων δέντρων ( δημοσίων και ιδιωτικών ) με τα ειδικά συνεργεία που ήδη διαθέτουν ( να σημειώσετε ότι μερικές νομαρχίες είναι αξιέπαινες για τον αγώνα που κάνουν από μονές τους στον περιορισμό του εντόμου )

  Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης του νέου διοικητικού χάρτη και την κατάργηση των νομαρχιών με την βούληση της Κυβέρνησης , το πρόβλημα μπορεί να εμπλακεί σε επιπρόσθετη πολυδαίδαλη γραφειοκρατία ( στην ήδη υπάρχουσα διαλυμένη διοίκηση ) και να αποτελειώσει τους φοίνικες στην Ελλάδα.

  Η κεντρική πολιτική απόφαση που θα λύσει το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι μια και μόνη : η άμεση υποχρέωση των αυτοδιοικήσεων να συνδράμουν ώστε να προασπίσουν τις περιουσίες των πολιτών και του φυσικού πλούτου των φοινίκων, με κατεπείγουσα εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών.

  Αυτό επισημάναμε και στην ηγεσία του ΥΠΕΣ.

  Πιστεύουμε τέλος ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής πρέπει να αναλάβει εξολοκλήρου την διαχείριση του προβλήματος των φοινίκων σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ και το ΥΠΑΑΤ.

  Η άμεση Κυβερνητική στήριξη σας είναι η μόνη μας ελπίδα για να περισωθεί ένα σπουδαίο κομμάτι της βιοποικιλότητας της Ελλάδας , της οικολογίας και του πολιτιστικού της περιβάλλοντος , των φοινίκων μας , που θαύμαζαν οι επισκέπτες στην χώρα μας πριν μερικά χρόνια ενώ τώρα βλέπουν να καταστρέφονται κατά εκατοντάδες ακόμη και σε πολυσύχναστα τουριστικά μέρη , μια εικόνα που δυσφημιζει την χώρα διεθνώς και πληγώνει τον κάθε Έλληνα.

  Το μεγάλο ερώτημα παραμένε : Πως οι νέες αυτοδιοικήσεις και οι νέες Περιφέρειες θα συντονιστούν ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα ;

  ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ή ΘΑ ΑΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ;

  ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΦΙΑΣΚΟ ΠΟΥ ΕΚΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ;

  ΤΟ ΥΠΕΣ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ;

  ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ 1952 Ή ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΣΕΡΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ;

  ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ;

  Με ΕΚΤΙΜΗΣΗ τιμή

  Redweevil.org

  http://www.redweevil.org

 • 19 Ιανουαρίου 2010, 04:34 | Γιάννης Λογοθέτης

  Κύριε Υπουργέ

  Στην παράγραφο 30 του σχεδίου, με τις αρχές της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης» ) αναφέρεται μεταξύ άλλων-χωρίς να γίνεται συγκεκριμένο- ότι αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από κρατικές υπηρεσίες μεταφέρονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ως ενδεικτικούς τέτοιους τομείς το κείμενο αναφέρει-πάλι επιγραμματικά και αόριστα- τον Προγραμματισμό, την Ανάπτυξη, τις Υποδομές, την Χωροταξία, το Εμπόριο, τη Γεωργία – Κτηνοτροφία, την Πολιτική Προστασία και την … Εκπαίδευση.

  Σε θεωρητικό επίπεδο δεν μπορεί κανείς παρά να συμφωνήσει μαζί σας. Ένα αποκεντρωμένο και ευέλικτο κράτος με μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια, είναι όχι μόνο ζητούμενο αλλά και η αναγκαία τομή απέναντι στον σημερινό κρατικό υδροκεφαλισμό μας. Πρακτικά όμως είναι πολύς μακρύς ο δρόμος για να γίνουν όλα αυτά. Για να φτάσουμε στο επίπεδο που βρίσκονται οι σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες, χρειάζονται σοβαρές νομοθετικές παρεμβάσεις στη δομολειτουργική των ΟΤΑ, κάτι το οποίο δε φαίνεται να γίνεται με την πρότασή σας. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση είναι η χρηματοδότηση των ΟΤΑ με τους απαραίτητους πόρους, οι οποίοι με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της πατρίδας μας δε προβλέπονται να διατεθούν.

  Δε θέλω να αναφερθώ στους επιμέρους τομείς, που περιγράφονται στο κείμενο της διαβούλευσης. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο ειδικοί από μένα να το κάνουν. Θα σταθώ όμως στην εκπαίδευση- ένα θέμα που επιτρέψτε μου να πω, γνωρίζω αρκετά καλά- και θα εκφράσω την αντίθεση μου στην πρόθεση της κυβέρνησής σας να εκχωρήσει τέτοιες αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση . Και η πρόθεση αυτή δυστυχώς δεν αποτυπώνεται μόνο στο κείμενο της διαβούλευσης. Έχει εκφραστεί ουκ ολίγες φορές – προεκλογικά και μετεκλογικά – από τα πλέον επίσημα κυβερνητικά χείλη, τόσο του Πρωθυπουργού όσο και της Υπουργού Παιδείας.

  Ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας, έχω εικόνα για τις 300 περίπου σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης μου . Κατά κανόνα οι δήμοι, που έχουν εκ του νόμου την ευθύνη των επιχορηγήσεων των σχολικών επιτροπών, παρακρατούν μεγάλο μέρος των λιγοστών χρημάτων που δίνει το κράτος για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων και τις περισσότερες φορές, τα χρησιμοποιούν είτε για δημόσιες σχέσεις είτε για ρουσφέτια. Με λίγα λόγια τα λεφτά, που προορίζονται για τα σχολεία χάνονται στο δρόμο ή καλύτερα στα γραφεία των τοπικών αρχόντων.

  Το πελατειακό σύστημα δυστυχώς καλά κρατεί στον «Καποδίστρια» και απ ότι φαίνεται θα συνεχίσει να κυριαρχεί και στον «Καλλικράτη».

  Εν τω μεταξύ οι περισσότερες Σχολικές Επιτροπές δυσκολεύονται να βάλουν πετρέλαιο, να αγοράσουν γραφική ύλη ή να πληρώσουν τους λογαριασμούς ,και λόγω αυτής της «πολιτικής» των δημοτικών αρχών. Δε συζητώ βέβαια για τον εξοπλισμό των σχολείων με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (βιβλιοθήκες , εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών…) που μόνο ως ανέκδοτα ακούγονται σε όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς που βιώνουμε σε καθημερινή βάση τις τεράστιες ελλείψεις των σχολείων μας. Και η ευθύνη για αυτό το ζήτημα δε βαρύνει μόνο τα Υπουργεία και την Κεντρική Κυβέρνηση αλλά και την Τοπική αυτοδιοίκηση.

  Και σκέφτομαι τώρα, κύριε Υπουργέ.

  Αν σε αυτή τη σχετικά απλή διαδικασία της ορθολογικής κατανομής των πιστώσεων και της απόδοσης των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού στα σχολεία, επικρατεί αυτή κατάσταση, φανταστείτε τι έχει να γίνει αν η τοπική αυτοδιοίκηση αναλάβει πιο σοβαρές αρμοδιότητες όπως είναι η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, η εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων –σε επίπεδο περιφέρειας- ή η συμμετοχή σε αξιολογήσεις σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. Γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά.

  Θα γελάσει κάθε πικραμένος.

  Κύριε Υπουργέ

  Θεωρώ πως τέτοιες νομοθετικές πρωτοβουλίες βρίσκουν αντίθετους όχι μόνο εμένα αλλά και την συντριπτική πλειοψηφία των 100.000 περίπου εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλων και Νηπιαγωγών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Πληροφορικής, Μουσικής , Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών) αφού ουσιαστικά γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω την εκπαίδευση, απαξιώνοντας το δημόσιο σχολείο και μετατρέποντας τους εκπαιδευτικούς από δημόσιους λειτουργούς σε δημοδιδασκάλους.

  Με εκτίμηση

  Γιάννης Λογοθέτης
  Δάσκαλος του 6ου Δ.Σ Βριλησσίων
  Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Β΄Αθήνας

 • 18 Ιανουαρίου 2010, 23:56 | ανδρεας

  προσοχη κυνδινευουν περιοχες απεριοριστου φυσικου καλους σε περιοχες
  ηπειρου.. και οχι μονο που προστατευοντε μεν απο το NATURA 2000 συνθηκη RAMSAR
  αλλα νομαρχες δημαρχοι υπο την πιεση ιδιοκτητων συμφεροντων και φοβουμενοι το χασιμο ψηφων συνενουν..στην φυσικη καταστροφη σπανιων φυσικων δασικων τοπιων.οι δασαρχες ανημποροι να επιβαλουν το νομο
  νομαρχες αδιαφορουν και δεν εφαρμοζουν τον νομο φοβουμενοι την ψηφο τους ..ετσι οι περιφεριαρχες που μπεικαν τωρα να επισκευθουν οι ιδιοι
  λιαν συντομως τα φυσικα τοπια της περιοχης τους και να εφαρμοσουν αυτηρα τους νομους…καλη επιτυχια στον καινουργιο θεσμο..

 • 28 Είναι λάθος η αναφορά στην παράγραφο 1, τού άρθρου 102 τού Συντάγματος, διότι γράφει, μεν, οτι είναι επιτρεπόμενη η ανάθεση τής άσκησης κρατικών αρμοδιοτήτων, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά δεν γράφει πουθενά οτι επιτρέπει και την πλήρη κατάργηση τών ορίων τών μονάδων της και την ανασύνθεσή τους, βάσει τής όποιας κομματικής σκοπιμότητας, με πλήρη αγνόηση τής βούλησης τών κατοίκων τους…….
  Οσα προτείνονται για την Π.Α. καλύπτονται απο το άρθρο 101 και δεν χρειάζεται η επίκληση άλλων επιταγών, που ήδη έχουν παραβιασθεί βάναυσα στο παρελθόν…..
  Οσον αφορά στην επίτευξη τής πράσινης ανάπτυξης και στην συμμετοχή τού πολίτη, που εξαγγέλεται μεν, αλλά δεν διαφαίνεται απο πουθενά στο κείμενο, είναι σαφές οτι πρέπει να περιγραφούν αναλυτικά στην τελική μορφή τού Νομοσχεδίου, για να γίνουν αποδεκτά.
  29 – 30 Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση μπορεί, πράγματι, να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα τού αναπτυξιακού προγραμματισμού, και να καταστεί κομβικός ο ρόλος της, ως προς τα έργα και τις υποδομές, όπως επίσης και να μεταφερθούν αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από κρατικές υπηρεσίες σε αυτήν.
  Αρκεί η πραγματική διάθεση και η επιδίωξη τής Κυβέρνησης να είναι το βάθεμα τής Δημοκρατίας, και οχι η κραταίωση τών εκάστοτε κυβερνώντων, με εξαφάνιση τού τοπικού αντιπροσώπου και τής επίλυσης επι τόπου των τοπικών θεμάτων, που επι αιώνες συγκροτούσαν την έννοια τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ
  Ερμού 134 -136, 105 53 Αθήνα – τηλ.-fax: 210 32 52 214. http://www.sea.org.gr, http://sylellarxeol.blogspot.com/

  Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2010

  Απόψεις επί του κειμένου δημόσιας διαβούλευσης «Αρχές νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».

  Στο προαναφερθέν κείμενο, στις παραγράφους 29 και 30 που αφορούν στις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις νέες Περιφέρειες περιλαμβάνεται ο «πολιτισμός» με το σκεπτικό ότι δεν είναι αναγκαία στον τομέα αυτό «η ενότητα της κρατικής πολιτικής σε ολόκληρη την επικράτεια».
  Επισημαίνουμε ότι ο όρος «πολιτισμός» είναι πολύ γενικός και περιλαμβάνει πληθώρα πεδίων, όπως οι καλές τέχνες, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο κ.λπ., τα οποία σήμερα αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΠΟΤ και τα οποία μπορεί να αποκεντρωθούν ώστε να είναι αμεσότερη η συμμετοχή των πολιτών. Προφανώς, αυτές οι δραστηριότητες πολιτισμού συγκαταλέγονται και στις κοινωνικές υπηρεσίες, που παρέχουν οι Δήμοι (βλ. παρ. 71).
  Στον όρο αυτό όμως, περιλαμβάνεται και η πολιτιστική κληρονομιά (αρχαία και νεώτερα μνημεία), η προστασία και διαχείριση της οποίας πρέπει να παραμείνει στα κρατικά όργανα, δηλαδή τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ, όπως επιτάσσει το άρθρο 24 του Συντάγματος «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός….». Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της δασικής πολιτικής παραμένουν στα κρατικά όργανα. Ως προς το πολιτιστικό περιβάλλον, η συνταγματική επιταγή υλοποιείται με το Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
  Η αναγκαιότητα για την χάραξη κρατικής πολιτικής για τις αρχαιότητες και την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνογνωσίας που πηγάζουν από τη μακρόχρονη επιστημονική εργασία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας του ΥΠΠΟΤ σε πανελλήνια κλίμακα, είναι αυταπόδεικτη για την προστασία των μνημείων και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης (βλ. Ν. 3028/2002).
  Η διόρθωση του κειμένου διαβούλευσης για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κρίνεται απολύτως αναγκαία για την προστασία των μνημείων, αλλά και τη συμμόρφωση με τις συνταγματικές επιταγές.

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ

 • 16 Ιανουαρίου 2010, 11:01 | Δημήτρης Μπαλής

  Η ομάδα, η κοινότητα, ο κοινοτικός οργανισμός, γενικά οι μορφές ένταξης του ατόμου σε μικρά σύνολα, έχουν σαν σκοπό την κινητοποίηση της παραγωγικής – δημιουργικής πρωτοβουλίας των ανθρώπων στη βάση προς όφελος τους, με προσήλωση στις ανάγκες του παρόντος και με προτεραιότητα στην αξιοποίηση των γεωγραφικών και περιβαλλοντικών δεδομένων. Μέσα στο πνεύμα αυτό ο άνθρωπος έχει αξία όχι σαν αφηρημένη έννοια του Γαλλικού διαφωτισμού, αλλά σαν ιστορικό-κοινωνικά καθορισμένο στοιχείο ενός οργανικού συνόλου. Η ελευθερία του ανθρώπου δεν ορίζεται αφηρημένα αλλά μόνο με τη συμβολή του στην προαγωγή των λειτουργιών του οργανικού συνόλου.
  Ο σύνθετος χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται από το ότι η οικονομία μας εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να παραμένει κερματισμένη σε ποιοτικές ποικιλίες και δεν ολοκληρώνεται σε μεγάλα ποσοτικά μεγέθη. Μια σειρά από γεωγραφικούς και ιστορικούς παράγοντες προσδιόρισαν αυτή τη φυσιογνωμία των μεσογειακών οικονομιών. Ο καπιταλισμός στη Ελλάδα εμφανίζεται σαν εμπορικό κυρίως φαινόμενο που προκύπτει από τις συνθήκες της αγοράς, ενώ οι παραγωγικές δομές είναι καθηλωμένες μέσα σε μεσοαστικά και μικροαστικά σχήματα. Σκόπος είναι η ενοποίηση των οικονομικών διαδικασιών (παραγωγής και αγοράς) πάνω στις βιολογικές βάσεις των μικρών ομάδων των αμέσων εργαζομένων και την πλήρη ένταξη τους σε μια ενιαία βιολογική διαδικασία.
  Ο κοινοτισμός είναι το πλαίσιο για την αυτονομία των μικρών ομάδων. Η κοινότητα δεν είναι μόνο ένα απλό δικονομικό όργανο αλλά επεκτείνεται και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ζωικών λειτουργιών των μελών της. Η κοινότητα είναι βίωμα και όρος ύπαρξης των ίδιων των παραγωγικά εργαζόμενων για αυτό και διαμορφώνεται και επιβάλλεται μόνο από τα κάτω, από την ίδια δηλαδή τη ζωή. Η κοινοτική αυτονομία είναι η μήτρα της έμπρακτης βιωματικής ελευθερίας. Ο υπαρκτός παραγωγικός άνθρωπος ενδιαφέρεται πρωτίστως για την συγκρότηση της παραγωγικής αλληλεγγύης με του πλησίον του. Η κοινοτική αναστήλωση του εθνικού μας βίου χρειάζεται τη στροφή της παραγωγής προς ένα υψηλότερο βαθμό αυτεπάρκειας, δηλαδή προς ένα υψηλότερο βαθμό άμεσης εξυπηρέτησης των αναγκών του κοινοτικού πληθυσμού με συνέπεια τη μείωση της εμπορευματοποιημένης μερίδας. Όμως η οικονομία θα διατηρήσει έτσι τον προσωπικό της χαρακτήρα, κάτι που αποτελεί τη βάση για την αυτόνομη ομαδική δράση.
  ΄΄Η κυριώτερη πρώτη ύλη της παραγωγής στην Ελλάδα είναι το έμψυχο ανθρώπινο δυναμικό της. Και η κοινότητα, ως κύριο πεδίο και όργανο της ατομικής , οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής αγωγής μας , είναι και το κύριο δυναμικό μας κύτταρο. Η ελευθερία μας, θα είναι η επάνοδος στις πειθαρχίες των περιφρονημένων γηγενών και παμπάλαιων μορφών του οικονομικού και κοινωνικού πολιτισμού της Ελλάδας.΄΄

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 15:52 | Γιάννης Νικολαΐδης

  Βεβαίως, να μεταφερθούν αρμοδιότητες στις περιφέρειες. Και απο πού; Μα και βέβαια απο την Κεντρική Διοίκηση, κυρίως τα υπουργεία. Να μην χρειάζεται υπουργική απόφαση για ζητήματα καθημερινής διαχείρησης, αλλα και σχεδιασμού.

  Καλώς ή κακώς, στα υπουργεία και τους λοιπούς κεντρικούς φορείς υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία. Ειδικά για το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας, αρμοδιότητες που λογικά θα περάσουν στη νέα περιφέρεια, ασκούνται επι σειρά ετών απο κεντρικές υπηρεσίες.

  Για να μην αχρηστευθούν υπηρεσίες με πολύτιμη εμπειρία, οι οποίες μάλιστα υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακούν σε αντιθέσεις με τις νέες περιφερειακές, αλλα και για να μην συγκροτηθούν οι νέες εκ του μηδενός, οι οποίες για να μπορέσουν να αποδώσουν θα χρειαστούν χρόνο και πειραματισμούς, θα πρότεινα:

  Να καταρτιστεί και να εφαρμοσθεί άμεσα σχέδιο μετατάξεων απο τις κεντρικές στις περιφερειακές υπηρεσίες, μεταφέροντας σχεδόν αυτούσιες διευθύνσεις απο την κεντρική διοίκηση στις αντίστοιχες περιφέρειες, ώστε οι τελευταίες να στελεχωθούν απο τα πρόσωπα που ασκούν τις αρμοδιότητες, συνεπικουρούμενα απο νέα στελέχη που πιθανόν να αναζητηθούν στην αγορά εργασίας.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 11:24 | Ανδρέας Α. Οικονόμου

  Νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει διευκρίνιση σχετικά με την διαχείριση του ΕΣΠΑ 2007-13 και συγκεκριμένα:
  -Οι 5 χωρικές ενότητες (υπερπεριφέρειες) θα συνχίσουν να υπάρχουν;
  Ποιός θα είναι ο ρόλος τους, το πλαίσιο λειτουργίας τους, σε σχέση με την νεα δομή των περιφερειών;
  Αν ναι, υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις με τον τρόπο, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν. Παράδειγμα η χωρική ενότητα Ήπειρος – Θεσσαλιά – Στερεά Ελλάδα. 3 περιφέρειες που δεν «κλλάνε» με τίποτα μεταξύ τους. Η επιλογή ένταξης της Ηπείρου στην χωρική ενότητα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» είναι λανθασμένη και επιπόλαιη. Και τούτο γιατί η περιφέρεια της Ηπείρου σε σχέση με τις άλλες δεν παρουσιάζει αναπτυξιακές ομοιότητες και συνεκτικότητα, όπως επίσης έχει διαφορετικά κοινωνικά, λειτουργικά, χωροταξικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.
  -Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) σύμφωνα με απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης θα τα διαχειρίζονται οι 5 χωρικές ενότητες (υπερπεριφέρειες) και όχι οι 13 Περιφέρειες. Ισχύει;
  Νομίζω ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση των ΠΕΠ θα πρέπει να γίνεται από τις 13 περιφέρειες.

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 09:52 | Φραγκίσκος Λουκρέζης

  Εχουμε γίνει μάρτυρες στο παρελθόν εξωγενών καλοσχεδιασμένων και καλοπροαίρετων μέτρων τα περισσότερα εκ των οποίων όμως δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα απο αυτά που επικαλέσθηκαν να λύσουν. Αυτά τα επί χάρτου ή αλλιώς επί γραφείου, καλοσχεδιασμένα εξωγενή μοντέλα ανάπτυξης, είναι συνήθως ανεφάρμοστα λόγω της ασυμβατότητας τους με τις τοπικές γεωοικονομικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό οι ιδιαιτερότητες αυτές να προσδιοριστούν και να επισημανθούν από ειδικούς επιστήμονες (με πρώτους τους γεωπόνους), με άμεση συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες (βλ. παραγωγικό ιστό, τοπικούς φορείς, συλλογικά όργανα κλπ) οι οποίες επίσης θα πρέπει να αποφασίσουν και για το ποιές αλλαγές θεωρούν απαραίτητες. Στη συνεχεια οι ιδιαιτερότητες και οι προτάσεις που προαναφέρθηκαν θα πρεπει να καταγραφούν, επεξεργαστούν και βελτιωθούν και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν και να επισφραγιστούν, από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς. Με άλλα λόγια η σχεδιαζόμενη ενδογενής ανάπτυξη (η μοναδική αξια λογου) θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την τοπική παραγωγική βάση , η οποία όμως απ’την πλευρά της θα πρέπει να δεσμευτεί, δηλ. να συναποφασίσει και να συνυπογράψει τις όποιες αποφάσεις παρθούν. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται δύο πράγματα, πρώτον χορήγηση αυξημένων αρμοδιοτήτων και διοικητικής αυτονομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεύτερον ενεργοποίηση της συμμετοχικότητας και των συλλογικών και συνεργατικών ανακλαστικών του ενδογενούς δυναμικού με συνελεύσεις, ψηφίσματα κλπ.
  Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει:
  – να δοθεί βάρος στην αυτάρκεια των τοπικών κοινωνιών με ενίσχυση των τοπικών προϊόντων και αγορών με ταυτόχρονη προστασία τους από εξωτερικές οικονομίες.
  -Κίνητρα για παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση τοπικών προιόντων ποιότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην πολιτισμική τους διάσταση και όσον το δυνατόν μεγαλύτερη διασύνδεση τους με δυναμικούς κλάδους όπως ο τουρισμός..
  – Κίνητρα για αγροτική χρήση γης και προσέλκυση επενδυτών με φοροελαφρύνσεις και άρση νομικών εμποδίων.
  – Ενοικίαση δημόσιας γης για βοσκοτόπια (κατά προτίμηση σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς), για πειραματικούς αγρούς και φυτώρια ενδημικών ειδών και τοπικών ποικιλιών.
  – Ανάδειξη μνημείων της φύσης (αιωνόβια ελαιόδενδρα κλπ)
  – Ιδρυση δημοτικων τραπεζών σπόρων με παράλληλη διατήρηση στον αγρό τοπικών ποικιλιών (σε συνεργασία με τον αγροτικό πληθυσμό) με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας από γενετική διάβρωση.
  – Ιδιαίτερη έμφαση σε γεωργικές μεθόδους διατήρησης (conservation agriculture) με σκοπό τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και γενικότερα έμφαση σε πρακτικές προστασίας των τοπικών φυσικών πόρων.
  – Συνεργασία Δήμων με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα πανεπιστήμια κλπ με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικων πορων.
  – Ανάδειξη της τοπικής λαογραφικής παράδοσης και συσχέτιση της με τον ενεργό πρωτογενή τομέα από τον οποίο αυτή πηγάζει, με παράλληλη διασύνδεση αυτής με άλλους παραγωγικούς κλάδους όπως ο τουρισμός.
  – Κριτήριο για την συνένωση Δήμων θα πρέπει να αποτέλεσουν και το είδος και η δυναμική των παραγωγικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς, οι υφιστάμενες συγκοινωνίες και κατά πόσο αυτές ενισχύουν ή αποδομούν τις αγορές τοπικών προϊόντων και κατά συνέπεια τις τοπικές οικονομίες και τέλος αν η συνένωση Δήμων θα συνενώσει και με ποιό τρόπο (βλ. εμπορικές οδούς) και τις αγορές τους σε δυναμικούς περιφερειακούς (αστοχωρικούς) εμπορικούς κόμβους, που θα ανταγωνίζονται αυτούς των αστικών κέντρων.

  Δήμος Υδρούσας Άνδρου

 • 15 Ιανουαρίου 2010, 00:20 | Ιωάννης Δ.

  Καταρχάς, επιτέλους ένα μακρόπνοο σχέδιο στην ελληνική πολιτική ζωή, ένα σχέδιο που θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της ελληνικής Περιφέρειας. Για να καρποφορήσει ωστόσο, και να μην είναι άλλη μια τραγική παρωδία, όπως το σημερινό μοντέλο των αυτοδιοικητικών Νομαρχικών και των κρατικών αποκεντρωμένων Περιφερειών, θεωρώ οτι απαραίτητα είναι τα παρακάτω.
  – Να υπάρχουν μόνο αυτοδιοικούμενες Περιφέρεις και να καταργηθούν πλήρως οι κρατικές Περιφέρεις, με αλλαγή του Συντάγματος αν είναι απαραίτητο.
  – Να μεταφερθούν στις Περιφέρειες πολλές αρμοδιότητες, αυτό βέβαια προϋποθέτει οτι τα πρόσωπα που θα εκλέγονται Περιφερειάρχες θα είναι όσο το δυνατόν γίνεται υπερκομματικά και καταρτισμένα (αυτό για να αποφευχθούν τα παραδείγματα Δημάρχων-Νομαρχών απαίδευτων και ρουσφετολόγων). Ενδεικτικά οι αρμοδιότητες αυτές θα μπορούσαν να είναι:
  > η Αγροτική Πολιτική κάθε Περιφέρειας σε συνεργασία με το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης.
  > Υποδομές-Μεταφορές: εθνικές οδοί (συντήρηση, εκμετάλλευση διοδίων), σχολεία (σχολικές υποδομές, συντήρηση, αναβάθμιση), ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, λιμάνια (όχι τα κεντρικά), αεροδρόμια (όχι τα κεντρικά), Διευθύνσεις Συγκοινωνιών.
  > Πολιτική Προστασία: τα τμήματα Τροχαίας να περάσουν στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη, τα Τμήματα Μεταναστών, οι Πυροσβεστικές Υποδομές.
  > Μεταναστευτική Πολιτική: να παραμείνει αυστηρά στην κρατική διοίκηση, γιατί απαιτείται κρατικός συντονισμός.
  > Παιδεία-Πολιτισμός: μικρά Μουσεία, Ινστιτούτα, περιφερειακά μορφωτικά ιδρύματα.
  > Τουρισμός-Έλεγχος Εμπορίου
  > Περιβάλλον: απόβλητα, εθνικά πάρκα κ.ά.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 19:39 | Λούτας Νίκος

  Συμφωνώ με τον Ι. Βαρθακούρη. Δεν εξηγείται ποιες αρμοδιότητες των Ν.Α. θα πάνε στους Δήμους και ποιες στις Περιφέρειες. Είναι πολύ γενικό και δεν μπορεί να κριθεί στην ουσία του.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 13:37 | Ανώνυμος

  Αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα είχαν τα επαρχεία στα νησιά που θα μετακινηθούν? Γνωρίζει κάποιος τι μέλλει γενέσθαι?
  Ας πούμε για παράδειγμα εντελώς τυχαία χωρίς να γνωρίζω ότι υπάρχει κάποια αντίστοιχη θέση (για αποφυγή ταυτοποίησης με συγκεκριμένο πρόσωπο):
  Στο Επαρχείο Μήλου, κάποιος γεωπόνος έχει έδρα ένα Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κίμωλο. Είναι υπάλληλος της Νομαρχίας Κυκλάδων. Που θα μεταφερθεί? Στον Δήμο Κιμώλου? Στην Περιφέρεια με έδρα την Σύρο? Στην περιφέρεια με έδρα τη Ρόδο? Θα πάει όπου θελήσει εντός νομού Κυκλάδων? Θα πάει όπου θελήσει εντός περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου?
  Ή θα πάει όπου θελήσει με την ευκαιρία της «ανακατωσούρας»?
  Ας απαντήσει κάποιος που γνωρίζει κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ.

 • 14 Ιανουαρίου 2010, 00:03 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  @ Ροσσολάτος Γιάννης

  13 Ιανουαρίου 2010 @ 19:29

  «Γιά τις Περιφέρειες αναφέρεστε μόνο σε Αρμοδιότητες!
  Υποχρεώσεις δεν αναλαμβάνουν;»

  —————————-

  Η έννοια της αρμοδιότητας (competence, compétence, Kompetenz) *εμπεριέχει* την έννοια του δικαιώματος. Γράφει ο Π. Δαγτόγλου («Γενικό Διοικητικό Δίκαιο», 5η έκδοση, 2004), αριθμός 917:

  «Αρμοδιότητα στο πλαίσιο της οργανώσεως της διοικήσεως είναι η κατά τους οργανωτικούς κανόνες δικαίου υποχρέωση και το δικαίωμα ενός διοικητικού οργάνου να προβαίνει, με αποκλειστικότητα και ορισμένο τρόπο και τύπο, σε ορισμένες ενέργειες, που παράγουν έννομα αποτελέσματα αναφερόμενα στο κράτος ή ένα δημόσιο οργανισμό»

  Επειδή όμως συχνά, πολλοί (όπως και εν προκειμένω συνέβη) συγχέουν τις έννοιες της αρμοδιότητας και του δικαιώματος, ο συγγραφέας σπεύδει να διευκρινίσει και αυτό το σημείο, στον αμέσως επόμενο αριθμό 918:

  «Η αρμοδιότητα ορίζεται συχνά ως εξουσία, ικανότητα ή δικαίωμα. Όλοι αυτοί οι όροι δεν τονίζουν τον *διπλό* περιοριστικό και συγχρόνως εξουσιοδοτικό χαρακτήρα της αρμοδιότητας ως δικαιώματος *και* υποχρεώσεως.»

  Ήδη δε το 1957 ο (μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Μιχαήλ Στασινόπουλος, στα «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου» (σελ. 222-223) ανέπτυσσε τα παρακάτω:

  «[Η] άσκησις των έργων της διοικητικής λειτουργίας είναι ανατεθειμένη εις ιδίαν τάξιν οργάνων, ιεραρχικών συντεταγμένων, από του ανωτάτου μέχρι του κατωτάτου εκτελεστικού οργάνου. Η παράβασις της τοιαύτης λειτουργικής αρμοδιότητος αποτελεί την λεγομένην υπέρβασιν καθηκόντων [Σ.Σ. Δηλ. η αρμοδιότητα, *καθήκοντα* συνεπάγεται] ή απόλυτον αναρμοδιότητα.

  Αλλ’ ο μεταξύ των οργάνων τούτων περαιτέρω καταμερισμός των έργων της διοικητικής λειτουργίας καθίσταται επίσης απαραίτητος. […] Εκ του τοιούτου καταμερισμού δημιουργείται ήδη η έννοια της καθ’ ύλην και κατά τόπον διοικητικής αρμοδιότητος, ήτοι *της εννόμου ικανότητος διοικητικού τινος οργάνου πρός έγκυρον παραγωγήν ωρισμένης διοικητικής πράξεως*»

  Άρα, η αρμοδιότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την ικανότητα παραγωγής ορισμένων καθορισμένων διοικητικών πράξεων, είναι ένα σύνολο *καθηκόντων*, για την επιτέλεση του οποίου το όργανο έχει *και* δικαιώματα *και* υποχρεώσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:08 | Ελευθεριαδης Γιωργος

  πολυ καλη ιδεα η μεταρρυθμιση ΄καλλικρατης΄. οι περιφερεις πρεπει να παρουν πολλες αρμοδιοτητες απο την κεντικη εξουσια. ομως δεν εχει διευκρινιστει κατι πολυ σημαντικο.

  με ποιον τροπο θα χρηματοδοτουνται οι περιφερειες. δεν υπαρχει το ιδιο χρημα για ολους. και μετα θα πρεπει να μην γυρισουμε στο ιδιο φαγοποτι αλα ελληνικα. γιᾱ αυτο προτεινω να υπαρξη μια αξιολογηση με βαση τη δοθλεια και τα αποτελεσματα, η μαλλον την απορροφηση των πορων, που ειχε καθε περιφερεια. μεγαλυτερη απορροφηση εχεις, πιο ψηλα στη λιστα μπαινεις.

  θα προτεινα να υπαρξουν και τα περιφεριακα τελη.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:03 | Ροσσολάτος Γιάννης

  Γιά τις Περιφέρειες αναφέρεστε μόνο σε Αρμοδιότητες!
  Υποχρεώσεις δεν αναλαμβάνουν; Γιατί να μην τους τις πούμε και στό Νόμο; π.χ. ότι οι περιφερειάρχες , πρέπει κάθε χρόνο, να κάνουν απολογισμό του έργου τους στο Λαό, Ζωντανά όχι μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, διότι εκεί μόνο λέει δεν ακούει τίποτα.Και ο Λαός και ακούει αλλά και μηλάει, διαμαρτήρετε, έχει ανάγκες και προβλήματα.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 19:55 | ΗΛΙΑΣ ΘΕΛΕΡΙΤΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  Θεωρω θετικο το βημα αναδιαρθρωσης,ομως θα πρεπει να εξασφαλιστουν ποροι και συγκεντρωμενες αρμοδιοτητες.Και το πιο σημαντικο απο ολα ειναι το θεμα των πολεοδομικων αρμοδιοτητων.Μεχρι στιγμης οι πολεοδομιες υποκεινταν στους νομαρχες και σε καποιες αλλες περιπτωσεις σε δημους ,αυτο κατα τη γνωμη μου ειναι μεγαλο λαθος,αφου ο ελεγχος σε αυτες τις περιπτωσεις θα πρπει να ειναι δικαιος ,ανεξαρτητος και οχι απο αιρετα προσωπα που ασκουν πιεσεις για μικρα η μεγαλα θεματα που διαπραγματευονται οι μηχανικοι και το συνολο των πολιτων.Η αυτοδιοικηση πρπει να απεμπλακει απο την κομματικοκρατια,ακουω ολους τους κομματαρχες που απετυχαν να εκλεγουν βουλευτες να δηλωνουν οτι θα διεκδικησουν θεσεις δημαρχων!!!!αν γινει αυτο θα μιλαμε για μεγαλη οπισθοδρομηση.Ειναι δυνατον για να να γινει μια πολεοδομικη πραξη ,να ανοιξει πχ μια οδος με μια πραξη αναλογισμου,να υποκειται σε ελεγχο αιρετων κομματαρχων???η αναπτυξη δεν θα πρπει να εχει προσωπο,ουτε κομμα,καποιοι τεχνοκρατες πρπει να ανεξαρτητοποιησουν τις διαδικασιες αναπτυξης.Απλο παραδειγμα της παραλογης αναπτυξης ειναι οι πολεοδομικες μελετες των υφισταμενων δημων που σαπιζουν στα κεντρικα γραφεια του υπεχωδε σε αντιδιαστολη με τα απεραντα δρομακια 1 μετρου διπλα σε βιλες,παραλιακων θερετρων με πολεοδομικο συστημα προ του 1923…Η αναπτυξη πρπει να ελεγχεται απο τους τεχνοκρατες και οχι απο τα κομματοσκυλα που απειλουν να εισελθουν στην αυτοδιοοικηση…ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 15:11 | Μάνος Αρκάς – Κολέτσος

  Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (έγγραφο εγκεκριμένο από την ΕΕ στις 28 Μαρτίου 2007), τα ΠΕΠ είναι 5 και όχι 13. Επίσης στο συγκεκριμένο κείμενο αναφέρεται ότι ¨Η συγκέντρωση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των Περιφερειών της χώρας στις πέντε χωρικές ενότητες αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της οικονομικής λειτουργικότητας κάθε μιας από αυτές και στην τόνωση της εξωστρέφειας τους. Το μεγαλύτερο μέγεθός τους ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες συνθήκες ανάπτυξης
  της χώρας, αλλά και στον επιδιωκόμενο διεθνή της ρόλο.¨ καθώς και ¨Με τη νέα οργάνωση των χωρικών ενοτήτων επιδιώκεται η διάχυση των θετικών αποτελεσμάτων των δυναμικότερων Περιφερειών στις γειτονικές Περιφέρειες, η ανάπτυξη των οποίων παρουσιάζει καθυστέρηση και αποφεύγεται η δημιουργία Περιφερειών δύο ή τριών ταχυτήτων, χωρίς οι διαρθρώσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών διαφορών να έχουν ακόμη παγιωθεί. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία άσκησης
  στα νέα χωρικά σύνολα μιας ευέλικτης πολιτικής, η οποία μπορεί ταυτόχρονα να στηρίζει και να ενδυναμώνει την αναπτυξιακή διαδικασία στις δυναμικές περιοχές αλλά και να συμβάλλει στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας στις Περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση και απαιτούν συνεχείς και έντονες προσπάθειες.¨
  Εάν ισχύουν τα ανωτέρω τότε γιατί δημιουργούνται 13 και όχι 5 νέες περιφέρειες;
  Πως εκλεγμένοι περιφερειάρχες οι οποίοι πιθανά να έχουν εντελώς διαφορετικές οπτικές μεταξύ τους αλλά και με την κεντρική κυβέρνηση θα συμφωνήσουν στην υλοποίηση, σε τροποποιήσεις, σε αποφάσεις επιτροπών παρακολούθησης κ.α. Οι ενδιάμεσες Διαχειριστικές αρχές θα έχουν δύο ¨αφεντικά¨, την τοπική περιφέρεια και την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Αναπτυξιακών Προγραμμάτων¨, τι θα συμβαίνει σε περίπτωση διαφορετικών εντολών και οδηγιών, ή και σε περίπτωση εσκεμμένων ενεργειών από την εκλεγμένη περιφέρεια, αντίθετων με τις οδηγίες της ΕΑΣΑΠ;
  Υποθετικό σενάριο 1
  Εκλεγμένος περιφερειάρχης διαφωνεί με την χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και δεν υπογράφει καμία ένταξη στο ΠΕΠ της Περιφέρειας του. Πως αντιμετωπίζεται το θέμα; Χρεώνεται όλη η χώρα την αποτυχία ενός ΠΕΠ;
  Υποθετικό σενάριο 2
  Εκλεγμένος Περιφερειάρχης διεκδικεί πρόσθετα χρήματα για την περιφέρειά του, και δεν υπογράφει τροποποίηση του συνολικού ΠΕΠ μπλοκάροντας άλλες δύο περιφέρειες (σε πεπ τριών περιφερειών π.χ. Θεσσαλίας – Ηπείρου Στερεάς). Πως π.χ. η Θεσσαλία μπορεί να προχωρήσει εάν δημιουργούνται προβλήματα στο συνολικό πρόγραμμα με ευθύνη του περιφερειάρχη Στερεάς;
  Υποθετικό σενάριο 3
  Επιτροπή Παρακολούθησης του παραπάνω ΠΕΠ. Οι δύο εκλεγμένοι περιφερειάρχες από την Ν.Δ. και ο τρίτος από το ΠΑΣΟΚ. Πλειοψηφία ενός κόμματος στην επιτροπή παρακολούθησης με αποτέλεσμα να περνούν αποφάσεις προς όφελός των δυο περιφερειών και πιθανόν σε αντίθεση με τις θέσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Κοινοτικών Προγραμμάτων που έχει την ευθύνη όλου του ΕΣΠΑ;
  Εντέλει η συνολική ευθύνη για το ΕΣΠΑ θα παραμείνει στην χώρα και την επίσημη κυβέρνηση της ή θα διαχυθεί και στις εκλεγμένες περιφέρειες με όποιο ρίσκο εμπεριέχει μια τέτοια διάχυση ευθηνών;

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 10:55 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ

  Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΕΧΕΙ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΚΟΜΟΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΡΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩ:ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ Ν.Α. ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΜΕΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΜΗΔΑΜΙΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΦΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ,ΠΛΗΜΥΡΕΣ,ΚΑΤΩΛΙΣΘΗΣΕΙΣ,ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟΔΕΙΔΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΩΣΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΘΑ ΩΦΕΛΕΙΤΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΑ 24ΩΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΣΕ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΙΣ Ν.Α..ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:55 | Θοδωρης Γ

  Σε ότι αφορά το προσωπικό των σημερινών κρατικών περιφερειών, νομίζω ότι πρέπει να προβλέπεται ρητά ότι το προσωπικό των σημερινών κρατικών περιφερειών θα υπαχθεί αυτομάτως στις Γενικές Διοικήσεις και στις περιπτώσεις που κάποιος υπάλληλος επιθυμεί, να προβλέπεται δυνατότητα μετάταξης στην Αιρετή Περιφέρεια, μόνο ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, με υποχρεωτική για την Αιρετή Περιφέρεια διενέργεια της μετάταξης.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 09:45 | Π.Δ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

  μην κολατε σε αυτην την φαση σε διαφορες λεπτομερειες γιατη δεν θα βγαλετε παλι ακρη λεγοντας ο καθενας [καλοπροερετα κ κακοπροερετα]
  καθε τη.
  Οδρομος θα μας δειξει.
  Το βασικο θεσπειστε σωστους καθαρους ελεγκτηκους μηχανησμους,με πολυ αυστηρες κυρωσεις.
  επειγον.

 • 13 Ιανουαρίου 2010, 08:24 | Ροσσολάτος Γιάννης

  Έχω να κάνω μιά απλή πρόταση γιά τη στέγαση των αναγκών που θα προκύψουν από την εφαρμογή της απαραίτιτης , γιά την Ελλάδα διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης».
  Προτείνω ¨ολα τα Ολυμπιακά ακίνητα, που δεν πρόλαβε να Πάρει ο Εφρέμ, Να δοθούν από ΤΏΡΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση , για να στεγάσει, πρώτα εκει, τις τεράστιες ανάγκες της, που θα προκείψουν,από την ΜΕΓΆΛΗ μεταρρύθιση που ασφαλώς Πρέπει να γίνει Τ Ώ Ρ Α χωρίς καμιά αναβολή.
  Εφορμόστε θεσμικά, και τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι κάτοικοι μεταξύ τους με μιά ιδέα γιά την ανάπτυξη και την αγάπη του συνανθρώπου τους.
  Σκεφθήτε το και εφαρμόστε το , είναι απαραίτητο.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 22:12 | mesas

  συμφωνώ με τους προηγούμενους που θεωρούν ότι πρέπει να γίνει σαφές ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες των νέων περιφερειών – η παραπάνω λίστα θα πρέπει να αναπτυχθεί

  επίσης, οι ανωτέρω αρμοδιότητες δεν φτάνει μόνο να δωθούν ή να υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα ελάχιστα επίπεδα σε κάθε αντικείμενο σε κάθε περιφέρεια ώστε να μην παρατηρείται το σημερινό φαινόμενο σε νομαρχίες όπου άλλη δεν έχει μηχανικούς, άλλη δεν έχει υπολογιστές κλπ.

 • 12 Ιανουαρίου 2010, 14:28 | Αντώνιος ΄Ικουτας

  Άριστα !! Εύγε !!!
  Όμως
  Θεσμική κατωχύρωση των πόρων και θεσμική δυνατότητα ενδοσυνεργασιών !!
  Καταργούνται σε μεγάλο ποσοστό οι μεσάζοντες και κατοχυρώνουμε προϊντα και αυτοδύναμη συμμετοχική ανάπτυξη με κίνητρα και αρχικώς θεσμικά βηθήματα !!

 • Θα πρέπει να γίνει πιο σαφές το ποιές ακριβώς αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα ασκούνται απο τις νέες Περιφέρειες. Είναι κάπως γενικό να αναφέρονται ενδεικτικά κάποιοι τομείς και κάποιοι άλλοι τομείς να αναφέρονται ενδεικτικά στις αρμοδιότητες των νέων Δήμων. Απο ότι καταλαβαίνω δεν έχουν αποφασισθεί ακόμα οι αρμοδιότητες των νέων οργανισμών που θα δημιουργηθούν.