• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Βαρλάγκας' | 14 Ιανουαρίου 2010, 00:03

    @ Ροσσολάτος Γιάννης 13 Ιανουαρίου 2010 @ 19:29 "Γιά τις Περιφέρειες αναφέρεστε μόνο σε Αρμοδιότητες! Υποχρεώσεις δεν αναλαμβάνουν;" ---------------------------- Η έννοια της αρμοδιότητας (competence, compétence, Kompetenz) *εμπεριέχει* την έννοια του δικαιώματος. Γράφει ο Π. Δαγτόγλου ("Γενικό Διοικητικό Δίκαιο", 5η έκδοση, 2004), αριθμός 917: "Αρμοδιότητα στο πλαίσιο της οργανώσεως της διοικήσεως είναι η κατά τους οργανωτικούς κανόνες δικαίου υποχρέωση και το δικαίωμα ενός διοικητικού οργάνου να προβαίνει, με αποκλειστικότητα και ορισμένο τρόπο και τύπο, σε ορισμένες ενέργειες, που παράγουν έννομα αποτελέσματα αναφερόμενα στο κράτος ή ένα δημόσιο οργανισμό" Επειδή όμως συχνά, πολλοί (όπως και εν προκειμένω συνέβη) συγχέουν τις έννοιες της αρμοδιότητας και του δικαιώματος, ο συγγραφέας σπεύδει να διευκρινίσει και αυτό το σημείο, στον αμέσως επόμενο αριθμό 918: "Η αρμοδιότητα ορίζεται συχνά ως εξουσία, ικανότητα ή δικαίωμα. Όλοι αυτοί οι όροι δεν τονίζουν τον *διπλό* περιοριστικό και συγχρόνως εξουσιοδοτικό χαρακτήρα της αρμοδιότητας ως δικαιώματος *και* υποχρεώσεως." Ήδη δε το 1957 ο (μετέπειτα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) Μιχαήλ Στασινόπουλος, στα "Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου" (σελ. 222-223) ανέπτυσσε τα παρακάτω: "[Η] άσκησις των έργων της διοικητικής λειτουργίας είναι ανατεθειμένη εις ιδίαν τάξιν οργάνων, ιεραρχικών συντεταγμένων, από του ανωτάτου μέχρι του κατωτάτου εκτελεστικού οργάνου. Η παράβασις της τοιαύτης λειτουργικής αρμοδιότητος αποτελεί την λεγομένην υπέρβασιν καθηκόντων [Σ.Σ. Δηλ. η αρμοδιότητα, *καθήκοντα* συνεπάγεται] ή απόλυτον αναρμοδιότητα. Αλλ' ο μεταξύ των οργάνων τούτων περαιτέρω καταμερισμός των έργων της διοικητικής λειτουργίας καθίσταται επίσης απαραίτητος. [...] Εκ του τοιούτου καταμερισμού δημιουργείται ήδη η έννοια της καθ' ύλην και κατά τόπον διοικητικής αρμοδιότητος, ήτοι *της εννόμου ικανότητος διοικητικού τινος οργάνου πρός έγκυρον παραγωγήν ωρισμένης διοικητικής πράξεως*" Άρα, η αρμοδιότητα δεν είναι τίποτε άλλο από την ικανότητα παραγωγής ορισμένων καθορισμένων διοικητικών πράξεων, είναι ένα σύνολο *καθηκόντων*, για την επιτέλεση του οποίου το όργανο έχει *και* δικαιώματα *και* υποχρεώσεις.