• Σχόλιο του χρήστη 'Φραγκίσκος Λουκρέζης' | 15 Ιανουαρίου 2010, 09:52

    Εχουμε γίνει μάρτυρες στο παρελθόν εξωγενών καλοσχεδιασμένων και καλοπροαίρετων μέτρων τα περισσότερα εκ των οποίων όμως δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα απο αυτά που επικαλέσθηκαν να λύσουν. Αυτά τα επί χάρτου ή αλλιώς επί γραφείου, καλοσχεδιασμένα εξωγενή μοντέλα ανάπτυξης, είναι συνήθως ανεφάρμοστα λόγω της ασυμβατότητας τους με τις τοπικές γεωοικονομικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Επομένως είναι πολύ σημαντικό οι ιδιαιτερότητες αυτές να προσδιοριστούν και να επισημανθούν από ειδικούς επιστήμονες (με πρώτους τους γεωπόνους), με άμεση συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες (βλ. παραγωγικό ιστό, τοπικούς φορείς, συλλογικά όργανα κλπ) οι οποίες επίσης θα πρέπει να αποφασίσουν και για το ποιές αλλαγές θεωρούν απαραίτητες. Στη συνεχεια οι ιδιαιτερότητες και οι προτάσεις που προαναφέρθηκαν θα πρεπει να καταγραφούν, επεξεργαστούν και βελτιωθούν και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν και να επισφραγιστούν, από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς. Με άλλα λόγια η σχεδιαζόμενη ενδογενής ανάπτυξη (η μοναδική αξια λογου) θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της την τοπική παραγωγική βάση , η οποία όμως απ’την πλευρά της θα πρέπει να δεσμευτεί, δηλ. να συναποφασίσει και να συνυπογράψει τις όποιες αποφάσεις παρθούν. Για να συμβεί όμως αυτό απαιτούνται δύο πράγματα, πρώτον χορήγηση αυξημένων αρμοδιοτήτων και διοικητικής αυτονομίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και δεύτερον ενεργοποίηση της συμμετοχικότητας και των συλλογικών και συνεργατικών ανακλαστικών του ενδογενούς δυναμικού με συνελεύσεις, ψηφίσματα κλπ. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει: - να δοθεί βάρος στην αυτάρκεια των τοπικών κοινωνιών με ενίσχυση των τοπικών προϊόντων και αγορών με ταυτόχρονη προστασία τους από εξωτερικές οικονομίες. -Κίνητρα για παραγωγή, μεταποίηση και τυποποίηση τοπικών προιόντων ποιότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, με έμφαση στην πολιτισμική τους διάσταση και όσον το δυνατόν μεγαλύτερη διασύνδεση τους με δυναμικούς κλάδους όπως ο τουρισμός.. - Κίνητρα για αγροτική χρήση γης και προσέλκυση επενδυτών με φοροελαφρύνσεις και άρση νομικών εμποδίων. - Ενοικίαση δημόσιας γης για βοσκοτόπια (κατά προτίμηση σε κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς), για πειραματικούς αγρούς και φυτώρια ενδημικών ειδών και τοπικών ποικιλιών. - Ανάδειξη μνημείων της φύσης (αιωνόβια ελαιόδενδρα κλπ) - Ιδρυση δημοτικων τραπεζών σπόρων με παράλληλη διατήρηση στον αγρό τοπικών ποικιλιών (σε συνεργασία με τον αγροτικό πληθυσμό) με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητας από γενετική διάβρωση. - Ιδιαίτερη έμφαση σε γεωργικές μεθόδους διατήρησης (conservation agriculture) με σκοπό τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους και γενικότερα έμφαση σε πρακτικές προστασίας των τοπικών φυσικών πόρων. - Συνεργασία Δήμων με ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα πανεπιστήμια κλπ με αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα και την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικων πορων. - Ανάδειξη της τοπικής λαογραφικής παράδοσης και συσχέτιση της με τον ενεργό πρωτογενή τομέα από τον οποίο αυτή πηγάζει, με παράλληλη διασύνδεση αυτής με άλλους παραγωγικούς κλάδους όπως ο τουρισμός. - Κριτήριο για την συνένωση Δήμων θα πρέπει να αποτέλεσουν και το είδος και η δυναμική των παραγωγικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτούς, οι υφιστάμενες συγκοινωνίες και κατά πόσο αυτές ενισχύουν ή αποδομούν τις αγορές τοπικών προϊόντων και κατά συνέπεια τις τοπικές οικονομίες και τέλος αν η συνένωση Δήμων θα συνενώσει και με ποιό τρόπο (βλ. εμπορικές οδούς) και τις αγορές τους σε δυναμικούς περιφερειακούς (αστοχωρικούς) εμπορικούς κόμβους, που θα ανταγωνίζονται αυτούς των αστικών κέντρων. Δήμος Υδρούσας Άνδρου