• Σχόλιο του χρήστη 'Ζαφείριος Κελεμενίδης' | 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:31

    α. Ποιά ἐγγύηση μπορεῖ νά ὑπάρξει, ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ὑποκλαποῦν τά στοιχεῖα τῆς κάρτας ἤ νά χρησιμοποιηθοῦν γιά παράνομους σκοπούς, ἀπό ἐκείνους πού θά ἔχουν πρόσβαση σέ αὐτά ἤ ἀκόμα καί νά ἀλλοιωθοῦν σκόπιμα; Πρόσφατα γερμανικό κανάλι τηλεόρασης ἀπέδειξε, ὅτι τά στοιχεῖα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη μποροῦν εὔκολα νά ὑποκλαποῦν. β. Ποιοί θά εἶναι οἱ ὅροι καί τά ὅρια χρήσης τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπό ἐκείνους πού νόμιμα θά τά ἐπεξεργάζονται; γ. Πῶς θά ἐξασφαλισθεῖ καί θά κατοχυρωθεῖ νομικά ἡ προστασία καί ἡ ἀσφάλεια τοῦ πολίτη σχετικά μέ τήν διακίνηση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του δεδομένων; δ. Τί θά γίνει μέ ἐκείνους τούς πολίτες, πού θά ἀρνηθοῦν γιά λόγους συνειδησιακούς ἤ ἀκόμα καί θρησκευτικούς νά πάρουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη; Θά ἀποκλειστοῦν ἀπό τήν ζωή, ἀφοῦ χωρίς τήν κάρτα δέν θά μποροῦν νά πραγματοποιήσουν τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή τους ἤ θά δοθεῖ ἐναλλακτική λύση ἀπό τό κράτος; Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στόν Εὐρωπαικό χάρτη θεμελειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, στό ἄρθρο 10, παράγραφος 2, ἀναγνωρίζεται τό δικαίωμα ἀντίρρησης συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου.