Β. Τεχνικά Χαρακτηριστικά της Κάρτας Πολίτη

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Κάρτα Πολίτη θα έχει τη μορφή και τις διαστάσεις καρτών που χρησιμοποιούμε ήδη στην καθημερινότητά μας, όπως η κάρτα ανάληψης μετρητών, ενώ στην επιφάνειά της θα αποτυπώνονται τα συνήθη στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου της και η φωτογραφία του. Παράλληλα, θα φέρει πλινθίο, μέσω του οποίου θα προσφέρεται, για όποιον πολίτη το επιθυμεί, η δυνατότητα ψηφιακής αυθεντικοποίησης κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής ψηφιακής υπογραφής εγγράφων ενώ σε καμία φάση της προετοιμασίας δεν εντοπίζεται οποιαδήποτε  ανάγκη χρήσης γραμμωτού κώδικα (barcode) και για αυτό το λόγο δεν θα περιλαμβάνεται.

Η Κάρτα Πολίτη θα διαθέτει υψηλού επιπέδου χαρακτηριστικά ασφάλειας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Ιδιαίτερη προσοχή και μέριμνα θα δοθεί στην ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου, τόσο όσον αφορά την τήρηση και χρήση των στοιχείων, όσο και τις συναλλαγές του με τη Διοίκηση ή ιδιωτικούς φορείς. Για το σκοπό αυτό, οι τεχνικές προδιαγραφές της Κάρτας Πολίτη, καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης και διαχείρισής της, θα είναι σύμφωνες με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και θα υιοθετούν καλές πρακτικές ασφαλείας, ενώ, μόλις οριστικοποιηθούν, θα τεθούν σε διαβούλευση μαζί με το προσχέδιο νόμου για την Κάρτα Πολίτη.

Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα και η χρήση της θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά και με διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής διαβούλευσης με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Δεν αποτελεί επιλογή μας η φόρτωση πληθώρας στοιχείων στο εσωτερικό της Κάρτας. Αντίθετα, σχεδιαστικό μας στόχο αποτελεί η ανάπτυξη μίας Κάρτας, η οποία θα περιέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία και αυτά σε μορφή που θα προστατεύονται με απόλυτο και επιστημονικά άρτιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών. Καθώς μάλιστα φαίνεται ότι έχουν δημιουργηθεί και καλλιεργηθεί εσφαλμένες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της Κάρτας, επισημαίνουμε ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις μας να περιληφθούν στην Κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχεία.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 00:31 | Χρήστος Πεβανίδης

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  ως Έλληνες φοιτηταί του Πολυτεχνείου του Μονάχου ευχαριστούμε για την δυνατότητα ακρόασεως και διαβουλεύσεως και ελπίζουμε όπως επικρατήσουν τα ωφέλημα πορίσματα αυτής.

  Α. Περιληπτικά

  1. Η κάρτα για την ηλεκτονική εξυπερέτιση πρέπει να είναι παντελώς ανεξάτητη από το δελτίο ταυτότητας και προαιρετική, όπως στην Ελβετία. Δεν πρέπει να υπάρχει συγχώνευση <>.

  2. Στο δελτίο ταυτότητας πρέπει να χρησιμοποιείται απλή φωτογραφία και όχι βιομετρική !! (βλέπε Γ)

  3. Δεν πρέπει να αναφέρονται φορολογικοί και ασφαλιστικοί αριθμοί (όπως ο A.Φ.Μ.) στην ταυτότητα και στην
  κάρτα ! (βλέπε Γ)

  4. Δεν πρέπει να υπάρξει κεντρικό ψηφιακό αρχείο με τα στοιχεία των ταυτοτήτων και καρτών πολιτών από όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά τόσο η αποθήκευση όσο και η πρόσβαση στα δεδεομένα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσον του αστυνομικού τμήματος εκδόσεως ή του ΚΕΠ εκδόσεως και με την γνώση και άδεια των υπαλλήλων του ΚΕΠ ή του κατόχου

  Β. Κατάσταση σε άλλες χώρες

  Πολλοί αγνοούμε ότι σε πολλές <> χώρες οι πολίτες δεν είναι καθόλου νομικώς υποχρεωμένοι να κατέχουν δέλτιο ταυτοπροσωπίας σε οιανδήποτε μορφή (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης κ.ο.κ.). Στις χώρες αυτές συγκαταριθμούνται μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ, η Ελβετία, η Δανία, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Μεγάλη Βρετανία. Η έκδοση ταυτοτήτων και άλλων δελτίων στις χώρες αυτές είναι <> προαιρετική, ενώ η διαπίστευση της ταυτότητας ενός προσώπου, π.χ. ενώπιον του συμβολαιογράφου, μπόρει να γίνει κάλλιστα και με έναν μάρτυρα ταυτοπροσωπίας χωρίς να απαιτείται κανένα έγγραφο.

  Καθ´ όσον αφορά την αναγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών αριθμών ή στοχείων σε ένα μοναδικό έγγραφο, πρέπει να τονιστεί, ότι αυτό είναι άνευ αντιστοίχου σε άλλες χώρες !!

  Οι ταυτότητες πλήθους άλλων χωρών δεν διαθέτουν πλινθίο. Στην Ελβετία για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση υπάρχει ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ έγγραφο το SuisseID άσχετο από την ταυτότητα Identitätskarte η οποία δεν διαθέτει πληνθίο.

  Γ. Βιομετρικές φωτογραφίες και φορολογικοί, ασφαλιστικοί αριθμοί

  1. ΑΠΛΗ Φωτογραφία. Όχι βιομετρική φωτογραφία, διοτί η βιομετρική φωτογραφία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον για τον σκοπό της αναγνωρίσεως του κατόχου, αλλά επιπλέον και για την βιομετρική ανάλυση και ταυτοποίηση κάθε ανθρώπου που έχει καταθέσει στο παρελθόν τέτοια φωτογραφία.

  Ο κατέχων αρχείο βιομετρικών ψηφιακών φωτογραφιών μίας ομάδας ανθρώπων και διαθέτων σχετικώς απλά τεχνικά μέσα μπορεί να αναγνωρίσει τους ανθρώπους αυτούς δια μιας απλής αφανούς, ενδεχωμένως και μη αντιληπτής φωτογράφισης. Το σύχρονο λογισμικό (software) επιτυγχάνει την αναγνώριση προσώπων σε ποσοστό εώς και 99 %, αναλόγως με την ποιότητα της, ίσως και μη αντιληπτής, φωτογράφισης (συνθήκες φωτισμού, οπτκή γωνία κτλ.).

  Στο σημείο αυτό πράγματι θίγεται η ελευθερία του προσώπου ! Κακώς πρό ετών έγινε η εισαγωγή στα διαβατήρια.

  Στην ενδεχομένως προβαλόμενη ένσταση, ότι λόγω του αυστηρού ελέγχου των κρατικών αρχείων δεν δύναται ουδείς να καστασκευάση έναν τετοιο <> θα απαντηθεί παρακάτω.

  2. ΔΕΝ υπάρχει κανένας λόγος αναγραφής φορολογικών και ασφαλιστικών αριθμών καί πληροφοριών. Ούτε σε τυπωμένη μορφή ούτε ηλεκτονικά. Την ταυτότητα την επιδεικνύουμε σε διάφορες περιστάσεις, χωρίς να επιθυμόυμε να φανερώσουμε τους ασφαλιστικούς ή φορολογικούς μας αριθμούς. Επίσης χρησιμοποιείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ταξιδιωτικό έγγραφο. Τι θέση έχουν τέτοιοι αριθμοί σε ταξιωτικό έγγραφο;

  Σε ότι αναφορά την ενδεχόμενη μελλοντική ηλεκτρονική χρήση π.χ. του Α.Φ.Μ. ενώπιον της εφορίας αυτή μπορεί να γίνει και χωρίς την αναγραφή στο πλινθίο. Ο Α.Φ.Μ. μπορεί να πληκτρολογηθεί απευθείας από τον κάτοχο, αρκεί να γίνεται διαπίστευση ποιος τον πληκτρολογεί !

  Και πάλι υπενθυμίζουμε ότι σε άλλα κράτη δεν υπάρχει αναγραφή φορολογικών και ασφαλιστικών αριθμών ή στοχείων στην ταυτότητα.

  Δ. Προβληματική κρυτογράφηση στο διαδίκτυο

  Σε όποιον πράγματι επιθυμεί να ταυτοποιείται ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, μπορεί να εκδοθεί ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ μια κάρτα με πλινθίο. Για τους υπολοίπους ας υπάρχει η δυνατότητα εκδόσεως απλής ταυτότητας χωρίς πλινθίο, όπως ακριβώς συμβαίνει στην Ελβετία.

  Εάν όμως έστω και προαιρετικά καθιερωθεί το πλινθίο, θα πρέπει να τηρηθούν ύψηστοι κανόνες ασφαλείας. Στην Γερμανία που τελικά εισήγχθη προ μόλις ενός μηνός (την 1η Νοεμρίου 2010) έχουν ήδη παρουσιασθεί ορισμένα σημαντικά προβλήματα ασφαλείας. Την άνοιξη του 2010 ορισμένοι φιλευλέθεροι υπουργοί ματαίως ζητούσαν την αναβολή εισαγωγής του πλινθίου κατά δέκα ολόκληρα χρόνια ! (εώς το 2020!). Επίσης η νέα κυβέρνηση στην Αγγλία κατήργησε φέτος της προαιρετικές ταυτότητες με πλινθίο που είχαν εισαχθεί προ δύο ετών και διέγραψε τα σχετικά κρατικά αρχεία, National Identity Register (NIR).

  Υποθέτουμε ότι εώς τώρα προβλέπεται να ληφθούν μέτρα κρυπτογραφήσεως ομοίου τύπου με τα γερμανικά τα οποία απεδείχθησαν ελλιπή. Ελπίζουμε να αξιοποιηθούν τα διδάγματα.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 00:54 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

  Καταρχήν να πώ τα συγχαρητήριά μου για την πολύ εύστοχη και όμορφη ονομασία της κάρτας ως «Κάρτα πολίτη» (στην Αγγλική της ονομασία citizen card).
  Ειναι μια ονομασία φιλική προς τον πολίτη που δεν του δημιουργεί συνειδησιακές αντιρρήσεις εφόσον δεν χρησιμοποιεί πουθενά στο έντυπο τον αναχρονιστικό όρο «ταυτότητα» (ή παράγωγά της).Ο όρος «ταυτότητα» αποδεδειγμένα μεχρι σήμερα δημιουργεί σε πάρα πολύ κόσμο το γνωστό πρόβλημα άρνησης συνείδησης λόγω αυτοπροσδιορισμού.
  Άλλωστε η «Κάρτα πολίτη» θα είναι κάτι περισσότερο απο ένα απλό δελτίο ταυτότητας, είναι μια κάρτα που θα παρέχει νέες τεχνολογικές δυνατότητες που θα εκσυγχρονίσουν τη ζωή του πολίτη επομένως δεν μπορεί η ονομασία της να περιορίζεται στα στενά πλαίσια ενός δελτίου ταυτότητας αλλά να είναι τέτοια που να δικαιολογεί και τις ευρύτερες δυνατότητές της που θα εξυπηρετουν το πολίτη.Πολύ σωστά λοιπόν ονομάστηκε «Κάρτα πολίτη».
  Με την ευκαιρία αυτή, αφού πλέον δεν μιλάμε για ένα δελτίο ταυτότητας όπως το γνωρίζουμε μέχρι σήμερα αλλά για μία σύγχρονη κάρτα πολλαπλών δυνατοτήτων θα ήθελα να ζητήσω κ.Υπουργέ στην κάρτα αυτή να μην αναγράφεται η λέξη «ταυτότητα» ή παράγωγά της για την αποφυγή του προβλήματος αντίρρησης συνειδήσεως.
  Απο εκεί και ύστερα αν και δεν έχουμε ακόμα την κάρτα για να την αξιολογήσουμε πιστεύω οτι αυτή η κάρτα και με τις δυνατότητες που θα προσφέρει θα αποτελεί σταθμό στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της ζωής των πολιτών και κατα τη γνώμη μου την κρίνω θετικά και θα την χρησιμοποιήσω εφόσον πράγματι ισχύσουν οι μέχρι τώρα εξαγγελίες του κράτους ως προς τις προδιαγραφές της (ονομασία της κλπ).
  Πέρα απο αυτό όμως και επειδή όπως διαβαζω πολύς κόσμος έχει ενδοιασμούς στη χρήση της κάρτας για διάφορους λόγους πιστεύω οτι το κράτος πρέπει να μεριμνήσει και για όσους πολίτες διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τη κάρτα αφού απο αυτή εξαρτώνται και οι πιο βασικές και αναγκαίες δραστηριότητες για τη ζωή του ανθρώπου στη κοινωνία.
  Τη λύση στο πρόβλημα αυτό κ. Υπουργέ την έχει δώσει εδώ και χρόνια ήδη η Αρχή δεδομένων όπου στην 510/17/15-05-2000 απόφασή της αναφέρει επι λέξη :
  «Αυτονόητο είναι ότι ανάλογη ισχύ με το δελτίο ταυτότητας μπορεί ο νομοθέτης να δώσει και σε άλλα δημόσια έγγραφα, όπως για παράδειγμα το διαβατήριο, το δίπλωμα οδηγήσεως το εκλογικό βιβλιάριο κλπ. Έτσι σε τρεις χώρες μέλη της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία) δεν προβλέπεται δελτίο ταυτότητας…»
  Αν και απο τότε το κράτος έχει κάνει κάποια βήματα για την υλοποιηση της τοποθέτησης της Αρχής ενδεικτικά θα σας αναφέρω 2 παραδείγματα κατα τα οποία το κράτος κινείται αντίθετα με την αποφαση αυτή.
  α)Όταν ο πολίτης θέλει να εκδώσει ή να ανανεώσει το Διαβατήριό του είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το δελτίο ταυτότητας του ενώ άλλα έγγραφα αντί αυτού απορρίπτονται (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης ή δίπλωμα οδήγησης).Μαλιστα δεν κατανοώ για πιο λόγο η Αστυνομική αρχή στην περίπτωση της ανανέωσης του Διαβατηριου αρνείται να ταυτοποιήσει το άτομο μέσα απο τα στοιχεία του Διαβατηρίου που βρίσκεται σε νόμιμη ισχύ αλλά ζητάει την ταυτότητα του κατόχου.Η στάση αυτή της αστυνομικής αρχής για όποιο λόγο και αν γίνεται δεν παύει να είναι αντίθετη με τις υποδείξεις της Αρχής δεδομένων η οποία εξισώνει τα 2 έγγραφα σε ισχύ.
  β)Στην εφορία για την σύσταση οποιασδήποτε επιχείρησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας ενω η προσκόμιση Διαβατηρίου ή άλλου ισότιμου αποδεικτικού εγγράφου δεν γίνεται δεκτή.Για όποιο λόγο και αν γίνεται αυτό δεν παύει η στάση αυτή να βρίσκεται επίσης σε αντίθεση με τις υποδείξεις της Αρχής δεδομένων.
  Είναι 2 πολύ σημαντικές περιπτώσεις κ.Υπουργέ που σχετίζονται με πολύ σημαντικές πτυχές της ζωής μας και δείχνουν οτι το πρόβλημα παρόλες τις υποδείξεις της Αρχής δεδομένων παραμένει και ζητώ και μεσα απο αυτήν την πολύ ωραία δημόσια διαβούλευση να παρέμβετε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας ώστε να διωρθώσετε το πρόβλημα.
  Έτσι υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Αρχής δεδομένων περί εξίσωσης της αποδεικτικότητας των δημοσίων εγγράφων το κράτος μεριμνά και για τους συμπολίτες μας που έχουν ενδοιασμούς στη χρήση της κάρτας πολίτη.
  Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε στους πολίτες να συμμετέχουμε στον ανοικτό δημοκρατικό διάλογο και ευχομαι καλή φώτιση και δύναμη στο έργο σας.

 • 13 Δεκεμβρίου 2010, 00:43 | Στέργιος Ξένος

  Το κείμενο που δόθηκε για διαβούλευση είναι αντιφατικό και ασαφές και επί πλέον εγείρει πολλά ερωτήματα.
  Ως πολίτης της Χώρας δεν δέχομαι να παραλάβω κάρτα που με αριθμοποιεί,καταργεί την ελευθερία μου και δεν σέβεται το πιστεύω μου.
  Η αναγκαστική της επίδοσή θα δημιουργήσει συνειδησιακά προβλήματα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 23:33 | Μαργαρίτης Ευστάθιος

  Αναφέρετε ότι η κάρτα θα φέρει πλινθίο (chip)και όχι barcode(ή μαγνητικής ταινίας συμπληρώνω) καιπως θα χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά ασφαλείας σύμφωνα με διεθνώς αναγμωρισμένα πρότυπα. Ερωτώ λοιπόν:

  1) Το ενσωματωμένο πλινθίο θα είναι τύπου RFID δηλαδή θα λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων;
  Αν ναι ΠΏΣ διασφαλίζετε το απόρρητο της πρόσβασης από τρίτους τη στιγμή που έχει αποδειχθεί πως η συγκεκριμένη τεχνολογία διαθέτει πολύ χαμηλό επίπεδο ασφάλειας;Οι αποδείξεις βρίσκονται στο παρακάτω βίντεο (http://www.youtube.com/watch?v=bZNfqztFlZU).

  – Επιπλέον με ποιό δικαίωμα επιδιώκετε την ενσωμάτωση στην κάρτα αυξημένου αριθμού προσωπικών εγγράφων δεδομένης της τρωτότητας του συστήματος ασφαλείας;Είναι άκρως επικίνδυνη μια τέτοια θεώρηση της κάρτας και προσωπικά μου δημιουργεί ανασφάλεια η απόκτησή της.

  – Πώς θα μπορώ ως πολίτης να εχω πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας, δεδομένου ότι δεν θέλω να υπάρχει επίπεδο πληροφορίας μη προσβάσιμο από τον κάτοχο της κάρτας.

  2) Αναφέρετε πώς: «Τα στοιχεία που θα αποτυπωθούν στην Κάρτα θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία…, αλλά και με διεθνείς δεσμέυσεις της χώρας όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα».

  – Μας λέτε με άλλα λόγια με τον όρο «διεθνείς δεσμέυσεις» ότι η «Κάρτα του Πολίτη» εντάσσεται στο πλαίσιο του νομοθετήματος της Συνθήκης Schengen (1997), ως αναβαθμισμένη μορφή της ηλεκτρονικής ταυτότητας, που επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί ανεπιτυχώς επί του υπουργού κ. Αγ. Κουτσόγιωργα. Από την άλλη επικαλείστε την εθνική νομοθεσία που ανήκει στο Τριτογενές Δίκαιο και είναι αδύνατον να προστατεύσει τον πολίτη από τα όσα έχουν νομοθετηθεί σε υπερεθνικό επίπεδο με τη Schengen, η οποία ανήκει στο Πρωτογενές Δίκαιο.
  Εύλογα λοιπόν ερωτώ κι εγώ: γιατί το περιεχόμενο του Νόμου 2472/97 δεν ενσωματώθηκε στη Συνθήκη Schengen, ώστε να έχει κύρος πρωτογενούς Δικαίου; Τουλάχιστον κάντε το τώρα προτού να είναι πολύ αργά.

  3)»Δεν είναι σε καμία περίπτωση στις προθέσεις μας να περιληφθούν στην Κάρτα δεδομένα υγείας ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα και στοιχείας»

  Να αντικατασταθεί με το » Δεν πρόκειται να εμπεριέχονται στην Κάρτα δεδομένα Υγείας». Να διευκρινιστεί ποιά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα δεν πρόκειται να εμπεριέχονται στην κάρτα και πώς αυτό θα διασταυρώνεται από την πλευρά του πολίτη, πράγμα νομίζω αδύνατο, εκτός αν πρέπει μετά να προμηθευτούν όλοι οι πολίτες και ένα RFID αναγνωστή.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 21:56 | ΤΣΑΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ

  Είμαι αρνητική γιατί:
  α)δεν υπάρχει κάποιος ουσιώδης λόγος καθιέρωσής της κάρτας του πολίτη-ο περιορισμός της γραφειοκρατίας που προβάλλεται στη διαβούλευση ως σημαντικός παράγοντας είναι κάτι πολύ γενικό και δεν λύνει κάποιο βασικό πρόβλημα ,
  β)η πρόταση παρουσιάζει αντιφάσεις αφού υποστηρίζει ότι η κάρτα δεν θα περιέχει πληθώρα πληροφοριών και ταυτόχρονα θα αντικαθιστά όλα τα έγγραφα-πιστοποιητικά στις επαφές μας με το δημόσιο τομέα ή το ιδιωτικό τομέα,
  γ)η δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, από μη αρμόδιο ή για μή νόμιμους λόγους, χάρη στο υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας δεν μπορεί να θεωρηθεί κάτι απίθανο, καιεφόσον δεχτούμε αυτή την πιθανότητα, δεν μπορεί ,αυτομάτως, να θεωρηθεί και κάτι ακίνδυνο.

 • 12 Δεκεμβρίου 2010, 20:38 | ΕΡΜΙΟΝΗ ΜΑΚΡΗ

  Όσο καλοπροαίρετο και να είναι αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλοι όσοι θα σχετιστούν θα είναι το ίδιο καλοπροαίρετοι. Την στιγμή που οι ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές εφαρμογές του Ελληνικού κράτους έχουν τόσες σημαντικές ελλείψεις! Πως μπορούμε να εμπιστευτούμε τα προσωπικά μας δεδομένα;

  Η ηλεκτρονική δύναμη του μέλλοντος θα είναι ακόμα πιο τεραστία από αυτή που μπορούμε να φανταστούμε. Θεωρώ ότι κινδυνεύουμε από επιτήδειους, που δυστυχώς θα μπορούν να ελέγξουν και να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά στοιχεία μας.

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 12:38 | Νίκος Τσιμερέκης

  Ο μόνος τρόπος που υπάρχει για να διασφαλιστεί η στοιχειώδης προστασία των στοιχείων είναι η χρήση κωδικού αριθμού PIN ο οποίος θα είναι ελεγχόμενος από τον χρήστη (θα καθορίζεται / αλλάζεται από αυτόν, και θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που χρησιμοποιείται και η κάρτα (θα απαιτείται δηλαδή εισαγωγή PIN για να αποκαλυφθούν οποιαδήποτε αποθηκευμένα στοιχεία-κατά τα πρότυπα των καρτών ανάληψης μετρητών από τα ATM’s).

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 12:32 | Αναστασία Καραουλάνη

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΑΦΜ
  ΑΜΚΑ κλπ
  ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΡΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΣΙΠΣ, BAR CODES, ΜΑΥΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η’ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • 11 Δεκεμβρίου 2010, 00:44 | Γκίλιας Ιωάννης

  Κατ΄αρχήν συμφωνώ με την δημιουργία της Κάρτας Πολίτη, έχω όμως κάποιες επισημάνσεις/παρατηρήσεις:
  -Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας θα έχει την ίδια Κάρτα;
  -Η Κάρτα θα ενσωματώσει άλλες υφιατάμενες κάρτες (πχ ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κλπ)ή μόνον θα αντικαταστήσει την Αστυνομική Ταυτότητα;
  -Εφ’όσον θα φέρει φωτογραφία του κατόχου (Προφανώς φαντάζομαι),θα πρέπει να αντικαθίσταται όταν κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου αλλοιώνονται ή αλλάζουν (προκειμένου να περιορισθούν οι περιπτώσεις εξαπάτησης, κλπ)

  Μετά Τιμής

  Ιωάννης Γκίλιας

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 21:08 | ΜΙΧΑΛ

  Όσο τα στοιχεία για την κάρτα είναι λίγα, πώς να εκφέουμε γνώμη; Είναι φυσικό να δυστάζουμε να δεχθούμε κάτι που μπορεί και να μας «φακλλώνει» Γι αυτό περιμένουμε περισσότερη ενημέρωση

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 21:00 | ΣΟΦΙΑ

  Είναι φυσικό, όσο υπάρχουν κενά στην ενημέρωση να υπάρχει ανησυχία! Το βασίκό αίτημα είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων από οποιονδήποτε που θα μπορούσε να τα χρησιμποιήσει για παράνομους σκοπούς! Περιμένουμε περισσότερη ενημερωση! Ανησυχία υπάρχει και ως προς τη χρήση ή όχι του barcode κάτω από το όνομά μας, την ταυτότητά μας! Παρακαλούμε ενημερώστε μας!

 • Ένα βασικό ζήτημα προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή του η πρόταση αυτή είναι η διασφάλιση του πολίτη ότι οι ιδιωτικές εταιρείες δε θα υποκλέπτουν προσωπικά στοιχεία. Η νομική κατοχύρωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δε σημαίνει τίποτα, αφού μόνο μετά την ανακάλυψη της πηγής μπορεί κάποιος να προσφύγει στις αρμόδιες αρχές.

  Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει μέριμνα ώστε ο πολίτης να μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να παραλαμβάνει την κάρτα του κατά την έκδοσή της -όπως ισχύει πια με τις ταυτότητες. Αναλόγως θα πρέπει να αντικαθίσταται εύκολα σε περίπτωση κλοπής ή καταστροφής.

  Σημαντική, επίσης, η διασφάλιση -εφόσον γίνεται λόγος και για ψηφιακή ταυτότητα- για την αποφυγή υποκλοπής της «ταυτότητας» και της «υπογραφής». Πόσο γρήγορα θα αντιδράσει ένας ανεκπαίδευτος δημοσιοϋπαλληλικός μηχανισμός;

  Ο αριθμός πόσο θα απέχει από τα αριθμητικά προσωπικά δεδομένα; Θα πρέπει να αποκλείεται κάθε αναφορά σε πραγματικά νούμερα του κατόχου της κάρτας. Ένα τυχαίο νούμερο ή η χρήση του υπάρχοντος ΑΦΜ ή του αριθμού της ΑΤ.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 02:08 | Θανάσης

  Είναι δυνατόν το Υπουργείο να πιστεύει ότι υπάρχει απαραχάρακτη, απαραβίαστη τεχνολογική μέθοδος αποτύπωσης δεδομένων σε ένα πλινθίο (τσιπάκι);

  Και αν χαθεί αυτή η κάρτα απο τον οπιοδήποτε κάτοχο;Τι γίνετε;Αν την βρει κάποιος με την γνώση που υπάρχει ο οποιοσδήποτε μπορεί να εξαπατήσει τον άλλον μάσω της κάρτας ειτε κλαπέι είτε χαθεί.Αφου θα έχει όλα τα στοιχεία.Αρα πού είναι η ασφάλεια του πολίτη;

  Για όσες «Κάρτες (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη» χαθούν αλλά και για όσες κλαπούν, προβλέπεται να αναπτυχθεί κάποιου είδους λογισμικό το οποίo θα τις εντοπίζει;Θα χρησιμοποιηθεί η υποδομή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας ή η υποδομή των δορυφόρων για τον εντοπισμό της;
  Πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει μέχρι να δημιουργηθεί καινούργια;Πως θα εξυπηρετείτε ο πολίτης οσο καιρο θα είναι χαμένη;

  Η κάρτα Πολίτη θα συνδέεται με ένα (μοναδικό για κάθε πολίτη) κωδικό αριθμό πιστοποίησης-αναγνώρισης; Πώς θα σχηματίζεται ο αριθμός αυτός;

  Ως αναφορά τα ηθικά, κοινωνικά και άλλα προβλήματα που μπορει να προκαλέσουν μαζί τους αυτές οι κάρτες από την στιγμή που διαθέτουν πλινθίο φοβάμαι πως οτιδήποτε μπορεί να γίνει μεσω της συνχρονης ανεπτυγμένης τεχνολογίας που υπαρχει και εξελλισεται αυτην την εποχη για την ασφαλεια των προσωπικων μου δεδομενων

  Τελικά θα μας ενημερώσει το Υπουργείο με σαφήνεια τί ειναι τελικά η κάρτα του πολίτη για να μπορούμε και εμείς να κρίνουμε αν θέλουμε τελικά αυτήν την κάρτα ή όχι.

  Μέχρι να γίνει σαφης ενημέρωση,μόνο αρνητικός ,καχύποπτος και κατά απεναντι σε μία κάρτα όπου μέσα σε αυτην υπάρχουν όλα τα προσωπικά μου δεδομένα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 00:41 | Θεόδωρος Ι. Κουμαριανός

  Σεβαστοί κύριοι

  Θέτω υπ᾽ όψη Σας, ότι στη Μεγάλη Βρεττανία μελετούσαν επί σειράν ετών (από το 2002) τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά, που θα όφειλαν να είχαν οι ηλεκτρονικές ταυτότητες, τις οποίες και εκεί επιθυμούσαν να εκδώσουν. Τελικά κατέλειξαν (τον Μάιο του 2010), ότι δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια των περιεχομένων δεδομένων με κανένα τρόπο. Προφανώς δεν υπάρχει ακόμη, αν υπάρξει ποτέ, η απαιτούμενη τεχνογνωσία με αποτέλεσμα να μπορεί οποιοσδήποτε hacker να επέμβει όποτε το θελήσει στα καταγεγραμμένα δεδομένα. Μετά από αυτό, έχω την εντύπωση, ότι είναι μάλλον σπατάλη δυνάμεων να συζητούμε εμείς σήμερα ακόμη για το ίδιο ακριβώς θέμα;

  Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών της Μεγάλης Βρεττανίας (www.ips.gov.uk/cps/rde/xchg/ips_live/hs.xsl/53.htm και στους συνδέσμους που αυτή παραπέμπει) και σε σχετικά δημοσιεύματα των ειδησεογραφικών πρακτορείων, όπως το BBC (news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8707355.stm).

  Ευχαριστώ πολύ

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 19:16 | Αντώνης Παντουβάκης

  Η χρήση κάρτας όπως περιγράφεται θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα σε ενδοοικογενειακή βία π.χ. σε εν διαστάση ζευγάρια που παλαιότερα λόγω των αρμονικών σχέσεων γνώριζε ο ένας το ΠΙΝ του άλλου, προκειμένου να πάρει πιστοποιητικό χωρίς συγκατάθεση και να το χρησιμοποιήσει.Κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικό φακέλωμα ή καταγραφή στοιχείων που δεν θέλουμε να είναι καταγεγραμμένα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 16:18 | ΙΩΑΝΝΑ ΨΕΥΤΟΓΚΑ

  ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΑΦΜ
  ΑΜΚΑ κλπ
  ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΚΑΡΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΟΥ.
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΗΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΘΕΩΡΩ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΣΙΠΣ, BAR CODES, ΜΑΥΡΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΑΠΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ.
  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΑ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Η’ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 13:15 | Αντώνης

  Θα μπορώ εγω να βλέπω τα στοιχεία που είναι φορτωμένα στην κάρτα μου και αν ναι ποίοι άλλοι θα έχουν το δικαίωμα αυτό και σε ποιά βάση δεδομένων θα υπάρχουν;

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 10:21 | Δρ Βαγγέλης Α. Μπούρμπος

  Η προσπάθεια αυτή με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και αποτελεί ουσιαστικό βήμα αντιμετώπισης της Βαυαρικης γραφειοκρατίας που μαστίζει εδώ και εκατοντάδες χρόνια τη χώρα μας.Η επίκληση από ορισμένους του κινδύνου παραβίασης των προσωπικών δεδομένων δεν μπορεί να μειώσει τη μεγάλη σημασία της εν λόγω κάρτας.ξάλλου ελάχιστοι είναι σήμερα οι έλληνες πολίτες που δεν διαθέτουν τραπεζικές κάρτες, όπου υπάρχει σωρεία διαρροής προσωπικών στοιχείων σε διάφορα διαφημιστικά κέντρα.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 04:14 | Δημήτριος Πετρίδης

  Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε ΠΛΗΡΗ πρόσβαση στην μνήμη της κάρτας πολίτη.

  Ως εκ τούτου κανείς δεν μπορεί να μου εγγυηθεί αν κάποιο δεδομένο ή πληροφορία (πχ 666) σε κάποιο επίπεδο (ψηφιακό ή κωδικοποιημένο ή κρυπτογραφημένο ή σε κλειδωμένα κελιά μνήμης) βρίσκεται μέσα στην μνήμη της κάρτας ή όχι.

  Άρα πάντα θα υπάρχει η περίπτωση να εμπεριέχεται ένας αριθμός ή μια φράση την οποία δεν θα μπορώ να γνωρίζω, αλλά θα δύναται να με προσβάλει (σε πνευματικό ή προσωπικό επίπεδο). Είμαι πεπεισμένος ότι θα τεθούν «λόγοι ασφαλείας» απο κυβερνήτες. «Όσοι όμως πάνε με την λογική θα πλανηθούν» (Γερ.Παΐσιος, Σημεία των Καιρών)

  Το επικίνδυνο είναι ότι θα πρέπει να υπογράψω για να παραλάβω την κάρτα, αποδεχόμενος την ενδεχόμενη άρνηση του Κυρίου Υμών Ιησού Χριστού, ο Οποίος ήδη μου είπε «Υποκριταί, το µεν πρόσωπον του ουρανού γινώσκετε διακρίνειν, τα δε σηµεία των καιρών ού δύνασθε γνώναι;»

  Δημήτριος Πετρίδης
  Πληροφορικός (ΠΕ)
  Μηχανικός Λογισμικού και Πληροφορικών Συστημάτων/>
  M.Eng Candidate (AUTH-EECE) Advanced Computing and Communication Systems
  M.Sc Candidate (EAP) Studies in Education
  Univ.Degree (EAP) Computer Science

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 03:13 | Γεώργιος Νικόπουλος

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ
  Την φανταζόμουν δελτίο αναγνώρισης (identification card) αλλά και κάρτα του πολίτη καλή είναι.

  ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
  1)ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Σωματομετρικά, εξωτερικά εύκολα αναγνωρίσιμα αλλά υπέρ επαρκή για την αποφυγή πλαστοπροσωπίας.
  2)ΣΤΟΙΧΕΙΆ (που δεν μεταβάλλονται) Το ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – τόπος και ημερομηνία γέννησης – υπογραφή.
  3)τον αριθμό – ημερομηνία και αρχή έκδοσης της κάρτας.
  4)Χαρακτηριστικά ασφάλειας και γνησιότητας που εμποδίζουν την αντιγραφή-παραχάραξη.

  Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία μου, ευαίσθητα και μη μπορούν να υπάρχουν στα αρχεία των διαφόρων υπηρεσιών και όχι πάνω στην κάρτα.
  Στην αστυνομία πχ φωτογραφίες, και δακτυλικά, στην εφορία ο ΑΦΜ και οι δηλώσεις μου, στην τροχαία το δίπλωμα οδήγησης, στο πανεπιστήμιο τα πτυχία μου, στο υγείας το ιατρικό ιστορικό μου, στις τράπεζες οι λογαριασμοί μου. Πρέπει όμως να έχω πρόσβαση και να μπορώ να ελέγχω όλα αυτά τα στοιχεία όπως ελέγχω τους τραπεζιτικούς μου λογαριασμούς και κάθε μεταβολή τους να είναι ενυπόγραφη από μένα.

  Το ιδανικό θα ήταν αν μου κλέψουν ταυτότητα και διαβατήριο σε μια ξένη χώρα και δώσω τα στοιχεία μου στην εκεί αστυνομική αρχή, να μπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητά μου (μέσω του προξενείου) με τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά μου (φωτογραφίες, δακτυλικά, κα) που υπάρχουν εδώ ώστε να πάρω προσωρινά ταξιδιωτικά έγραφα.

  Για την ηλεκτρονική υπογραφή, όταν ένα user name και password αρκούν για τραπεζιτικές συναλλαγές, η κάρτα περιττεύει. Αντίθετα ο κίνδυνος κλοπής της θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα.

  Αντί ανάγνωση στοιχείων από τσιπάκι προτιμώ σκανάρισμα, ανάγνωση των χαρακτήρων με λογισμικό και αυτόματη σύγκριση, όταν απαιτείται, με το πρωτότυπο της κάρτας που θα υπάρχει στο αρχείο της αστυνομίας. Ταυτόχρονα στο αρχείο της αστυνομίας θα αποθηκεύονται τα νέα σκαναρίσματα που θα περιλαμβάνουν την εξέλιξη των φθορών της κάρτας.
  Αν τελικά επιλεγεί τσιπάκι πρέπει να περιέχει μόνον την φωτογραφία όσα στοιχεία αναγράφονται στην κάρτα και το περιεχόμενό του να μπορεί να ελεγχθεί από τον κάτοχο.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 01:49 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΤΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. ΤΙ, ΘΑ ΓΕΜΙΣΩΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ;;ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ !!

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 23:51 | Tσομπανοπούλου Ελένη – Τσιγάρας Κωνσταντίνος

  Έχει εγκριθεί η χρήση της Κάρτας Πολίτη από την Άρχη Προστασίας Δεδομένων; Ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις;

  Ποιες εγγυήσεις έχουμε για την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων;
  Δεν έχω πειστεί για την αναγκαιότητα ενός τόσο παρακινδυνεμένου εγχειρήματος. Τί κρύβεται άραγε πίσω από τόση βιασύνη; Τί θα ακολουθήσει;

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 20:24 | ΜΑΡΙΑ

  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 666 ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΑΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΚΑΘΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 17:19 | ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

  Πιστεύω ότι η κάρτα του πολίτη πρέπει να έχει ένα και μοναδικό αριθμό που θα δημιουργείται από τη γέννηση του πολίτη και θα καλύπτει τον αριθμό αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου τουλάχιστον, για να μην επανερχόμεθα στο μέλλον με τις ανάγκες συσχετισμού όλων των παραπάνω.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 17:18 | Χρήστος Ρουμπάνης

  Πως μπορεί να γνωρίζει ο χρήστης τα στοιχεία που θα περιέχει η κάρτα;
  Πως μπορείς να ξέρεις ότι δίνοντας την κάρτα σου στις αρχές ότι ο αρμόδιος δεν θα βλέπει πράγματα που αγνοεί και ο ίδιος;

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 14:31 | Ζαφείριος Κελεμενίδης

  α. Ποιά ἐγγύηση μπορεῖ νά ὑπάρξει, ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση νά ὑποκλαποῦν
  τά στοιχεῖα τῆς κάρτας ἤ νά χρησιμοποιηθοῦν γιά παράνομους σκοπούς, ἀπό
  ἐκείνους πού θά ἔχουν πρόσβαση σέ αὐτά ἤ ἀκόμα καί νά ἀλλοιωθοῦν σκόπιμα;
  Πρόσφατα γερμανικό κανάλι τηλεόρασης ἀπέδειξε, ὅτι τά στοιχεῖα τῆς
  κάρτας τοῦ πολίτη μποροῦν εὔκολα νά ὑποκλαποῦν.
  β. Ποιοί θά εἶναι οἱ ὅροι καί τά ὅρια χρήσης τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπό
  ἐκείνους πού νόμιμα θά τά ἐπεξεργάζονται;
  γ. Πῶς θά ἐξασφαλισθεῖ καί θά κατοχυρωθεῖ νομικά ἡ προστασία καί ἡ
  ἀσφάλεια τοῦ πολίτη σχετικά μέ τήν διακίνηση καί ἐπεξεργασία τῶν προσωπικῶν του
  δεδομένων;
  δ. Τί θά γίνει μέ ἐκείνους τούς πολίτες, πού θά ἀρνηθοῦν γιά λόγους
  συνειδησιακούς ἤ ἀκόμα καί θρησκευτικούς νά πάρουν τήν κάρτα τοῦ πολίτη; Θά
  ἀποκλειστοῦν ἀπό τήν ζωή, ἀφοῦ χωρίς τήν κάρτα δέν θά μποροῦν νά
  πραγματοποιήσουν τά ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπιβίωσή τους ἤ θά δοθεῖ ἐναλλακτική λύση
  ἀπό τό κράτος; Ἄς σημειωθεῖ ὅτι στόν Εὐρωπαικό χάρτη θεμελειωδῶν δικαιωμάτων
  τοῦ ἀνθρώπου, στό ἄρθρο 10, παράγραφος 2, ἀναγνωρίζεται τό δικαίωμα ἀντίρρησης
  συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 13:25 | Τσιουμπρής Νικόλαος

  Η κάρτα που θα αντικαταστήσει την ταυτότητά μας θα περιέχει τα ελάχιστα στοιχεία που χρειάζονται.
  Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν την επιλογή να προσθέσουν περισσότερα στοιχεία έστω προεραιτικά όπως υπηκοότητα, ιθαγένεια, θρήσκευμα, σπουδές και άλλα.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 13:56 | Elizabeth

  Μα τι θέλετε να σχολιάσουμε για την κάρτα; Πρώτα περιγράφεις το πρόβλημα που πας να λύσεις με αυτή, δηλαδή το σκοπό της…
  και μετά ζητάς σχόλια…
  Τώρα συζητάμε την κάρτα από φιλοσοφικής άποψης.

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΤΟΥΛΑ ΑΥΤΗ ΚΑΘ’ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ…
  Το ότι θα είμαι ένας αριθμός για όλες τις συναλλαγές μου είναι…

  Αν την κάρτα αυτή τη χρησιμοποιώ σε όλες μου τις συναλλαγές οι οποίες καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων (δε χρειάζεται να φυλάγεται στην κάρτα κανένα άλλο στοιχείο παρά μόνο ο αριθμός της!)
  και ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ μέσω ενός και μόνο κωδικού (είτε αυτό είναι ΑΦΜ, είτε αριθμός ταυτότητας, είτε αριθμός κάρτας πολίτη…) όλα τα στοιχεία που είναι καταγεγραμμένα για μένα… ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΤΥΧΕΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ…αυτό είναι το απόλυτο χάραγμα… θα είσαι παντού ο αριθμός αυτός…

  Έχοντας τον κωδικό αυτό η ασφαλιστική θα μπορούσε θεωρητικά βρει πρόσβαση στα ιατρικά μου αρχεία με ο,τι αυτό σημαίνει …
  Έχοντας τον κωδικό αυτό κάποιος έχει εικόνα του πως κινούμαι και τι κάνω στη ζωή μου…και αυτό να μπορεί να το εκμεταυλλευθεί!!!
  ΘΑ μπορεί θεωρητικά κάποιος να ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ σβήνοντας τον κωδικό μου από το σύστημα…και μαζί κάθε στοιχείο ύπαρξής μου… υπερβολή μπορεί να πει κάποιος αλλά όλα αυτά που ζούμε είναι σουρεαλιστικά και δεν ξέρει κανένας τι έχουν οι κατοχικές δυνάμεις φυλαγμένο για το μέλλον…

  Ας έχω διαφορετική κάρτα υγείας…
  Ας εχω διαφορετικό ΑΦΜ..

  Ας υπάρχουν πολλοι διαφορετικοί κωδικοί αλλά όχι μόνο ένας για όλα!…ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ… Ας μην έχει κανένα δεδομένο μου μέσα η κάρτα…και μόνο που θα συνδέονται στοιχεία μου μέσω αυτής…

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:42 | Λεβέντης Γεώργιος,Φυσικός

  Η κάρτα θα έχει ΡΙΝ; Αν χαθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιον κακόβουλα; Ο ιδιώτης επιχειρηματίας που υποτίθεται θέλει να με προσλάβει στην δουλειά του και μου ζητήσει την κάρτα,σε τι ακριβώς πληροφορίες θα έχει πρόσβαση; Προφανώς είμαι ΥΠΕΡ της κάρτας του πολίτη. Είναι προφανές ότι θα απλοποιήσει τις συναλλαγές με το δημόσιο.
  Νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.Επίσης ο ιδιώτης επιχειρηματίας δεν είναι ανάγκη να έχει πρόσβαση -μέσω της κάρτας- σε όλες τις πληροφορίες εκτός από τις απολύτως αναγκαίες για να προσλάβει κάποιον.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:51 | Πέτρος

  Καλή η ελεύθερη διαβούλευση, ωστόσο επειδή η πράξη δείχνει ότι σ’ αυτή συμμετέχουν από «PhD-ούχοι» μέχρι και «Διώκτες666-ούχοι» με αναλόγων τοποθετήσεων σχόλια και προβληματισμούς, καλό θα ήτανε ο τομέας Δ «Περιεχόμενο Προτάσεων» να είναι αναλυτικότερος και με πιο συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία να περιγράφουν τις αρχικές σκέψεις του Υπουργείου και να μπορούν οι χρήστες να τοποθετηθούν συγκεκριμένα επ’ αυτών, αντί να προσπαθεί ο καθένας να «μαντέψει» τι ίσως σχεδιάζεται.

  Πιστεύω ότι μ’ αυτόν τον τρόπο και σωστότερες τοποθετήσεις θα υπάρχουν και δεν αναιρείται η δυνατότητα υποβολής ιδεών και σκέψεων από τους συμμετέχοντες.

  Ευχαριστώ.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 12:42 | Γρηγόριος Ζερφυρίδης

  Υποψιάζομαι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη η κατάλληλη ηλεκτρονική υποδομή για να χρησιμοποιηθεί η Κάρτα του Πολίτη με ασφάλεια. Αν τελικά χρησιμοποιηθεί θα δημιουργηθούν προβλήματα περισσότερα από όσα θα λυθούν. Οι δηλώσεις σας ότι η Κάρτα του Πολίτη θα είναι απόλυτα ασφαλής δεν πείθει, ιδίως με τη δυσπιστία που επικρατεί τώρα στην Ελληνική κοινωνία στις προτάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, και ως εκ τούτου θεωρώ φρόνιμο να αναβληθεί η χρησιμοποίηση της Κάρτασ του Πολίτη όταν ο πολίτης θα πεισθεί ότι όντως η Κάρτα είναι ασφαλής και ότι δεν του την επιβάλλει κανείς.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:43 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ(ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ) ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ…

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:13 | xgeorgio (MSc,PhD)

  Τεχνική διπλή ερώτηση (ασφάλεια):

  1. Τι ακριβώς έχει προβλεφθεί ως προς τη σύνδεση με τον κάτοχο;
  2. Τι γίνεται σε περίπτωση απώλειας ή χρήσης ταυτόχρονα από άλλο άτομο;

  Αν όλα συνδέονται με ένα ΑΦΜ (στην κάρτα), τότε λύνεται το #2 αλλά υπάρχει διαρροή προσωπικών δεδομένων #1 (ΑΦΜ). Αν δεν υπάρχουν στην κάρτα προσωπικά δεδομένα αλλά μόνο λίστα αγορών, τότε δεν κινδυνεύουν προσωπικά δεδομένα (#2) αλλά δεν διασφαλίζεται το #1.

  Υποθέτω ότι έχουν σκεφτεί κάτι βασισμένο σε PIN, όπως οι τραπεζικές κάρτες ATM και οι πιστωτικές. Αλλά αυτό προϋποθέτει ταυτόχρονα κρυπτογράφηση των δεδομένων, όπως πιθανολογείται(!) στο κείμενο της διαβούλευσης. Υπάρχουν λεπτομέρειες πάνω σε αυτό ή θα το σχεδιάσουν μετά(!) την κατασκευή της κάρτας;

  Εκτός αν υπάρχει σκέψη για βιομετρικά δεδομένα (fingerprint, photo, κτλ), οπότε μιλάμε για ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο διαρροής προσωπικών δεδομένων, και επιστροφή στο #1…

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:53 | Τάσος

  1) Ακόμα κι αν η κάρτα είναι φτιαγμένη με τεχνικά άρτιο τρόπο, σήμερα, θα πρέπει να μελετηθεί ο τρόπος «επικαιροποίησης» ή «ενσωμάτωσης» νέων τεχνολογιών κρυπτογράφησης κλπ., ώστε μα διασφαλιστεί ότι ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι πάντα (στο μέλλον) ο ασφαλέστερος δυνατός.
  2) Πολύ συζήτηση έχει γίνει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πρέπει να είναι εκ των πρωτέρων γνωστές οι κατηγορίες πληροφοριών που θα αποθηκεύονται στην κάρτα. Π.χ. ΑΦΜ?, Διεύθυνση?, ιατρικά δεδομένα? Θα πρέπει επίσης να έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να αφαιρεί πληροφορίες μέσα από την κάρτα του με μια απλή αίτηση (customization) γνωρίζοντας βεβαιώς ότι όσο αφαιρεί πληροφορίες, μπορεί να αφαιρεί και χρηστικότητα.
  3) Πρέπει ο πολίτης να έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μπορεί να «μπαίνει» μέσα στην κάρτα και να βλέπει τα περιεχόμενα αυτής (ή της σχετικής Βάσης Δεδομένων). Είναι, δε, απαραίτητο να γίνεται αυτό μέσω διαδικτύου. Αφού ή κάρτα είναι «δική μου» και αφού τη διαχιρείζεται το Δημοκρατικό Κράτος που ΕΓΩ έχω εκλέξει, είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ μου να βλέπω την κάρτα ΜΟΥ με απόλυτη διαφάνεια.

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 11:11 | Αγριανίτης Παναγιώτης (Agrianitis Panagiotis’

  Πολύ καλή πρωτοβουλία.

  Όσον Αφορά αυτούς που τους πιάνει η ευαισθησία για δήθεν προστασία προσωπικών δεδομένων μάλλον κάτι θέλουν να κρύψουν. Άμα ζεις την ζωή σου μέσα στην νομιμότητα δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα.

  1.Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού να παραλάβουν την κάρτα και να πιστοποιήσουν την ταυτότητα τους στα προξενικά γραφεία, προξενεία και τις πρεσβείες που είναι κοντά τους.

  2.Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού ώστε με αυτή την κάρτα να μην χρειάζεται να έχουν αντίκλητο για την εφορία κατοίκων εξωτερικού ή να είναι υποχρεωμένοι όπως εγώ να πληρώνουν έξτρα λογιστή την στιγμή που το απαγορεύει η ευρωπαϊκή ένωση. Για να τους κάνει την φορολογική δήλωση αφού μπορούν να την κάνουν μέσω του ταχις την στιγμή μάλιστα που δεν δικαιούνται καμιά φοροαπαλλαγή και πληρώνουν διπλή φορολογία.

  3. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού που έχουν στρατιωτικές συντάξεις να μην στέλνουν κάθε 6 μήνες στο υπουργείο οικονομικών βεβαίωση του προξενείου για το αμετάβλητο των προϋποθέσεων της συνταξιοδότησης λες και είναι κατάδικοι και παρουσιάζον τε κάθε 6 μήνες στην πρεσβεία

 • ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
  1)ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
  2)ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΙΣ
  3)ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  4)ΟΙ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
  ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΕΙ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ.
  ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ.
  ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΝΟΜΟ ΜΕΣΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ.

 • 7 Δεκεμβρίου 2010, 17:25 | Γεώργιος Οικονομίδης

  Όλα καλά, και πιστεύω ότι η κάρτα πολίτη θα βοηθήει σε πολλά, μεταξύ των οποίων και στο θέμα της Υγείας, όπου περιμένουμε απλούστευση και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ των διαδικασιών θεραπειών/συνταγών/φαρμάκων κλπ (είμαι Φ/ποιός). Μόνο να μη δώ στην κάρτα οποιοδήποτε barcode ( όπως το UPC system) που νά έχει guide bars τα 6, 6, 6! ΟΧΙ! υπάρχουν και άλλα barcode norms που βασίζονται στο 555 κλπ. ΑΥΤΑ!

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 23:17 | Κωνσταντίνος

  Χαίρετε,
  Η κάρτα του πολίτη θα έχει και στοιχεία στρατιωτικής θητείας πλήρη ή μόνο αναφορά στην ίδια ????

  Ευχαριστώ

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 22:08 | Στελιοs Κατσαπρακακηs

  H καρτα θα εκσυγχρονισει την δημοσια διοικιση

 • 5 Δεκεμβρίου 2010, 18:52 | ANESTIS

  Λίγα λόγια και απλά για όλους μας.
  Όταν ΟΛΕΣ οι δημόσιες υπηρεσίες (ασφαλιστικά ταμεία, τελωνεία, αστυνομία, όλα τα υπουργεία, νοσοκομεία, εφορείες, ΓΓΠΣ, οργανισμοί λιμένων, νεκροτομεία, ληξιαρχεία, δήμοι και κοινότητες, πολεοδομίες, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, μαιευτήρια, προξενεία, πρεσβείες, ΚΤΕΟ, πυροσβεστική υπηρεσία,υπηρεσία αλλοδαπών)αποκτήσουν αξιοσέβαστη κοινή μηχανοργάνωση,όταν η μηχανοργάνωση αυτή πληρεί διεθνείς κανόνες ασφάλειας υποκλοπής δεδομένων της, όταν η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα μπορεί εντός 30 λεπτών μέγιστο να εντοπίσει τον υποκλοπέα και υποψήφιο εγκληματία, όταν η Εκκλησία θα ενταχθεί σε συτές τις Υπηρεσίες(βλ. CSI σειρές), τότε μόνο να μπορεί να εκδοθεί η εν λόγω κάρτα.Και πάντα με προσβάσιμη data base από τον κάτοχο της (βλ. internet banking).
  Και τέλος και σημαντικότατο: όχι υποχρεωτική, αλλά και με το αποτύπωμα μας σε όσους την θελήσουν!

 • 2 Δεκεμβρίου 2010, 17:58 | Γιώργος

  Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε στις χώρες της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και στη Γερμανία αλλά και στις Σκανδιναβικές χώρες, είναι η συμπερίληψη στον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό πολίτη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων όπως η ημερομηνία γέννησης και το φύλλο του κατόχου, όπως συμβαίνει π.χ. και με τον ΑΜΚΑ.

  Στην Κροατία για παράδειγμα, αποφαστίστηκε να καταργηθεί ο έως τότε ισχύον εθνικός αριθμός πολίτη (κληρονομιά της Γιουγκοσλαβίας) ο οποίος περιείχε την ημερομηνία γέννησης, το φύλλο και τον τόπο γέννησης κωδικοποιημένα μέσα στον αριθμό και να αντικασταθεί από έναν ψευδοτυχαίο αριθμό ο οποίος ναι μεν προσδιορίζει μοναδικά τον κάθε πολίτη, αλλά δεν αποκαλύπτει κανένα προσωπικό στοιχείο για αυτόν όπως την ηλικία, το φύλλο και τον τόπο γέννησης.

  Γι’αυτό το λόγο, θεωρώ ότι θα είναι καλό να μελετηθεί ποιος θα είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης για τους κατοίκους της χώρας μας που θα χρησιμποιηθεί ως μοναδικό αναγνωριστικό και στην Κάρτα του Πολίτη.
  Ο ΑΜΚΑ είναι ακατάλληλος για τους λόγους που ανάφερα παραπάνω. Ο ΑΦΜ, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει προσωπικές πληροφορίες (από όσο γνωρίζω) φαίνεται πιο κατάλληλος. Επίσης, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η δημιουργία ενός νέου ψευδοτυχαίου αριθμού που θα δίδεται στον κάθε πολίτη από την αρχή που θα εκδίδει τις κάρτες, θα τον αναγνωρίζει μοναδικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και θα μπορεί ηλεκτρονικά να συνδέεται με τον ΑΜΚΑ, τον ΑΦΜ και άλλους αριθμούς από άλλες υπηρεσίες.

  Όλα τα παραπάνω ισχύουν με το σκεπτικό ότι στη χώρα μας ο αριθμός ταυτότητας είναι ένα ευρύτατα χρησιμοποιούμενο στοιχείο και συνεπώς αποκαλύπτεται και χρησιμοποιείται από πολλούς φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, είναι λοιπόν σημαντικό, ο αριθμός αυτός να μην περιέχει πληροφορίες για κανένα προσωπικό στοιχείο του πολίτη όπως την ημερομηνία γέννησης, την καταγωγή και το φύλλο. Αν χρειάζονται αυτές οι πληροφορίες σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παρέχονται χωριστά και δεν θα πρέπει να προκύπτουν εύκολα από τον αριθμό ταυτότητας (Κάρτας Πολίτη).

  Παραθέτω το αντίστοιχο άρθρο για την Κροατία, τα προβλήματα που προέκυψαν με τον έως τότε χρησιμοποιούμενο αριθμό ταυτότητας που περιείχε την ημερομηνία γέννησης και τον τόπο γέννησης του κατόχου και την αντικατάστασή του από έναν ψευδοτυχαίο μοναδικό αριθμό:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_identification_number_(Croatia)

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 20:08 | Αναστάσιος

  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι σε περίπτωση κλοπής της υπόψη κάρτας αυτός που θα την κλέψει δεν θα έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή συναλλαγές που θα έχουμε κάνει. Επίσης έμφαση πρέπει να δοθεί ως προς ποιες συναλλαγές θα μπορεί να κάνει ο κλέφτης όπως τραπεζικές ή πρόσβαση σε φορολογικά δεδομένα. Συμπερασματικά καλύτερα να έχει ιατρικά δεδομένα μου, όπως δακτυλικά ή οπτικά αποτυπώματα που δεν αντιγράφονται, παρά οικονομικά στοιχεία χωρίς δυνατότητα ελέγχου από κακόβουλα άτομα.

 • 1 Δεκεμβρίου 2010, 09:57 | ΓΙΑΝΝΑ Β.

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΩΣΤΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ. ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 10:30 | Λευτέρης

  Με βάση τα χαρακτηριστικά τη κάρτας, ποιά είναι η ασφάλεια δεδομένων που προσφέρει; Πώς θα προστατευτεί ο πολίτης αν αυτή χαθεί; Πώς θα περιοριστεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα ανάλογα με την «υπηρεσία» και πώς θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα υπόλοιπα προσωπικά δεδομένα, από τα τόσα που θα περιέχει, από αυτούς που θα τη «διαβάζουν»; Θα δώσετε στη δημοσιότητα ΟΛΟ τον κώδικα χειρισμού του chip, τόσο πάνω στην κάρτα όσο και στις υπηρεσίες δημόσιες και κυρίως τις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ; Ή η έννοια του ΟPEN πάει μόνο στα δεδομένα μας και όχι στον τρόπο χειρισμού από εσάς;

  Και τέλος, ας πούμε ότι εσείς είστε οι πιο καλοί και άγιοι, που μας αγαπάτε και δεν πρόκειται ποτέ να μας κάνετε κακό. Πως θα μας διασφαλίσετε ότι μια άλλη κυβέρνηση, κακή και διεφθαρμένη, δεν θα χρησιμοποιήσει αυτή την κάρτα σε βάρος του πολίτη;

  Γιατί δηλαδή δεν θα μπορούσαν όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν σήμερα να συνεχίσουν να παρέχονται στον πολίτη μέσω της ταυτότητάς του; Γιατί για τις συναλλαγές με το δημόσιο μέσω internet δεν φτάνει ένας κωδικός και ένα password; Γιατί θα πρέπει να ξοδευτούν τόσα χρήματα από τους υπέρογκους φόρους που μας έχετε φορτώσει για να υλοποιηθεί ένα τέτοιο σύστημα. Τί θα εξυπηρετήσει τελικά, την ευκολία του πολίτη ή την υποδούλωσή του και την δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων του καθενός στον κάθε τυχόντα (όπως το άλλο γελοίο και απαράδεκτο σχέδιο να δημοσιοποιούνται τα στοιχειά της φορολογικής δήλωσης του καθενός στο internet!!!)

  Ελπίζω μετά τη δημόσια διαβούλευση να κάνετε τον κόπο να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα ερωτήματα των πολιτών.