• Δ. Στο άρθρο 5 «Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου», η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλέπε με έντονη γραμματοσειρά): «4. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας. Στον δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται αναφορά των στοιχείων του υπευθύνου τήρησης και του αναπληρωτή του και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών, καθώς και δήλωση πολιτικής ενσωμάτωσης των αναγκών πρόσβασης χρηστών με αναπηρία και δήλωση ή /και πιστοποίηση συμμόρφωσης με διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Οι διαδικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση, και σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», ή με άλλο πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που ορίζεται από κείμενη νομοθεσία και διασφαλίζει αντίστοιχη ή υψηλότερη ποιότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές πληροφορικής και ψηφιακά έγγραφα.»