Άρθρο 5 Δημιουργία δικτυακού τόπου

1. Κάθε φορέας δημόσιου τομέα υποχρεούται  να δημιουργεί και να διατηρεί δικτυακό τόπο με τις κατάλληλες εφαρμογές, ιδίως για την υποβολή αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από τα συναλλασσόμενα με αυτή φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ.  Η υποχρέωση αυτή εκπληρώνεται  και  με απλή φιλοξενία σχετικής με τον  συγκεκριμένο φορέα ιστοσελίδας σε δικτυακό τόπο που διαχειρίζεται ιεραρχικά προϊσταμένη ή εποπτεύουσα αυτής αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι διατίθεται εμφανώς διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον συγκεκριμένο φορέα.

2. Ο δικτυακός τόπος οφείλει να παρέχει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα επικοινωνίας  πρέπει να παρέχει την δυνατότητα επικοινωνίας των φυσικών  προσώπων και των ΝΠΙΔ με τον φορέα του δημόσιου τομέα, ιδίως  με τη διάθεση  της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την διατύπωση των ερωτημάτων κάθε ενδιαφερόμενου.

3. Ο φορέας του δημόσιου τομέα που τηρεί  δικτυακό τόπο μεριμνά  για την εγκυρότητα, νομιμότητα, ακεραιότητα  ακρίβεια και επικαιροποίηση των πληροφοριών και των υπηρεσιών, στις οποίες τα συναλλασσόμενα με τον φορέα φυσικά ή ΝΠΙΔ  έχουν πρόσβαση με χρήση ΤΠΕ.

4. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας. Στον δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται  αναφορά των στοιχείων του υπευθύνου τήρησης και του αναπληρωτή του και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών.

5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, οι δικτυακοί τόποι που δημιουργούνται και τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων είναι τόποι ελεύθερης και χωρίς περιορισμούς πρόσβασης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. / εναλλακτικά: Με απόφαση του εκάστοτε καθ΄ύλην αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι όροι και τα εργαλεία τήρησης δικτυακού τόπου από έναν φορέα του δημόσιου τομέα, οι ειδικότεροι  όροι χρήσης,  η  πολιτική ασφάλειας, η πολιτική προστασίας ιδιωτικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα, των οποίων προΐσταται ή εποπτεύει.

 • Οι παράγραφοι 3 & 4 θα μπορούσαν να απαλειφθούν ολωσδιόλου, γιατί τα αναφερόμενα σ’ αυτές καλύπτονται από την αρχή της χρηστής διοίκησης σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του άρθ. 2 §§ 3 & 4, στις οποίες, ενδεχομένως, θα μπορούσε να προστεθεί το επίκαιρο των δεδομένων. Επιπλέον, τα στοιχεία των υπευθύνων τήρησης των δικτυακών τόπων καλύπτονται από τη ρύθμιση του άρθ. 8 Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) ως στοιχεία υπηρετούντων στους αντίστοιχους δημόσιους φορείς – είναι άλλο ζήτημα ότιστην πράξη η ανωτέρω διάταξη δεν εφαρμόζεται.

  ΣΙΜΟΣ Ι. ΣΑΜΑΡΑΣ – Δικηγόρος
  Υπ. Διδάκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  http://www.nomologio.wordpress.com

 • Ο νόμος κινείται προς τη θετική κατεύθυνση.
  Παράλληλα όμως με τη νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χρόνος που θα ξεκινήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες την εφαρμογή του νόμου, ποιος έχει την τελική ευθύνη λειτουργίας του δικτυακού τόπου, ίσως με όρους καθηκοντολογίου, και να συνδεθούν ποσοτικές βελτιώσεις με το κοινό με το επικείμενο ενιαίο μισθολόγιο και την παραγωγικότητα των Δημοσίων υπαλλήλων.
  Κάθε ηλεκτρονική αναμόρφωση περνάει και από ανασχεδιασμό των υπηρεσιών. Γι’ αυτό η θέση συμβούλου ηλεκτρονικής σε κάθε υπηρεσία που θα συμπτήξει θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, ενημέρωσης κοινού κ.λ.π. είναι εξίσου σημαντικό με τις νομικές διατάξεις.

 • Δ. Στο άρθρο 5 «Δημιουργία Διαδικτυακού Τόπου», η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως ακολούθως (βλέπε με έντονη γραμματοσειρά):
  «4. Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα προσδιορίζει τους όρους και τα εργαλεία τήρησης του δικτυακού τόπου τηρώντας τις αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας. Στον δικτυακό τόπο περιλαμβάνεται αναφορά των στοιχείων του υπευθύνου τήρησης και του αναπληρωτή του και των στοιχείων επικοινωνίας αυτών, καθώς και δήλωση πολιτικής ενσωμάτωσης των αναγκών πρόσβασης χρηστών με αναπηρία και δήλωση ή /και πιστοποίηση συμμόρφωσης με διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Οι διαδικτυακοί τόποι και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού) στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση, και σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ», ή με άλλο πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας που ορίζεται από κείμενη νομοθεσία και διασφαλίζει αντίστοιχη ή υψηλότερη ποιότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εφαρμογές πληροφορικής και ψηφιακά έγγραφα.»

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 17:04 | Κώστας

  θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει η δυνατότητα να δέχεται η κυβέρνηση διαρκώς νέες προτάσεις από τους πολίτες, όχι μόνο για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι διαβουλεύσεις των νομοσχεδίων

  επίσης θα ήταν καλό να προστατευτεί νομικά ο θεσμός των διαβουλεύσεων και να μην ατονίσει/καταργηθεί από μελλοντικές κυβερνήσεις

  τέλος, συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που έκανε δημοσκόπηση για το άνοιγμα των ελευθέριων επαγγελμάτων, να και μια κυβέρνηση που ρώτησε τους πολίτες (έστω και με αυτό τον τρόπο) πριν πάρει μια απόφαση, παρακαλούμε συνεχίστε!

 • 28 Ιανουαρίου 2011, 12:13 | Νίκος Διαμαντίδης

  Σχετικά με την παράγραφο 5. Είναι καλό το υπ. Εσωτερικών να προσδιορίζει τις γενικές αρχές και τις προδιαγραφές για το δημόσιο τομέα και τα λοιπά να ορίζονται από τον εκάστοτε φορέα.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 20:47 | ΖΑΚΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Για το συγκεκριμένο άρθρο : να καθορίζεται μια κεντρική βάση δεδομένων , ένας φορέας που θα οργανώσει τη βάση κια όλοι οι Οργανισμοί , ΟΤΑ κλπ. να ακολουθούν ενιαίο πρότυπο για κάθε υπηρεσία που παρέχουν.

 • 27 Ιανουαρίου 2011, 19:09 | e-TEE

  Εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας σχετικά με τον πιθανό κατακερματισμό δικτυακών πυλών/τόπων πρόσβασης φορέων του δημοσίου αλλά και για την απουσία κεντρικού σχεδιασμού, (στοιχεία που διαφαίνονται στο παρόν άρθρο του Σχεδίου Νόμου). Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ο νόμος θα πρέπει να υποχρεώνει τους φορείς που προσφέρουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες να φροντίσουν για τη διάθεσή τους, μέσα από το κοινό σημείο μιας στάσης για την Ελληνική Ηλεκτρονική Κυβέρνηση, το ανώτατο σε δώδεκα μήνες από τη διάθεση των ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσα από την πύλη του φορέα.

 • 24 Ιανουαρίου 2011, 19:22 | ΦΩΤΙΟΣ ΖΥΓΟΥΛΗΣ

  Στον ΟΤΑ όπου εργάζομαι απαραίτητη είναι η ανάρτηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και η προκήρυξη θέσεων εργασίας. Επίσης απαραίτητη είναι η διευκόλυνση, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, των πολιτών να αιτούνται ηλεκτρονικά έγγραφα και υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη χωρίς να έρχονται σε επαφή με το Δημαρχείο.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 09:36 | ΔΑΝΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Ο δικτυακός τόπος του κάθε φορέα πρέπει να είναι συνδεδεμένος και να παίρνει και δίνει πληροφορίες σε κεντρική data base η οποία συγκεντρώνει και τηρεί γενικές πληροφορίες απαραίτητες και χρήσιμες σε όλους τους δικτυακούς τόπους και έχει το συνολικό «προφίλ » όλων των Ελλήνων πολιτών.

 • 21 Ιανουαρίου 2011, 09:30 | ΔΑΝΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

  Κάθε φορέας ενημερώνει υποχρεωτικά κεντρική data base με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και ενέργειες οι οποίες απαιτούνται απο τους πολίτες για έκδοση πιστοπιητικών ,έναρξη εργασιών καταστηματων βιοτεχνιών βιομηχανιών και έν γένει κάθε οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας των πολιτών, αρμοδιότητος του.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 22:41 | Eleni Plevra

  Αρχικά συμφωνώ απόλυτα με τη δημιουργία του συγκεκριμμένου δικτυακού τόπου. Και θεωρώ πως τα σχόλια του μόνιμου σύνδεσμου Φίλιππου θα πρέπει να ληφτούν σοβαρά υπόψη όλων όσων θα εμπλακούν με τη δημιουργία του

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 18:04 | Πέτρος Καρβέλης

  Θα πρότεινα την δημιουργία από ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΕΑ (π.χ. Φορέας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) της ιστοσελίδας ώστε παρόμοιοι φορείς (δήμοι, εφορίες κ.λ.π.) να έχουν τις ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και το ίδιο πρότυπο ιστοσελίδας. Έτσι θα επιτύχουμε
  -μείωση του κόστους συντήρησης και δημιουργίας ιστοσελίδας ανά φορέα
  -λιγότερες εργατοώρες-έξοδα ανά υπηρεσία του Δημοσίου. κ.α.

  Ο φορέας να επιβαρύνεται αποκλειστικά και μόνο με την ανανέωση της ιστοσελίδας.

 • 16 Ιανουαρίου 2011, 17:16 | Κασσελούρης-Νίκος-1959

  ΟΝΟΜΑΤΑ-ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ-ΤΟΠΩΝ:
  Τα ονόματα των ιστότοπων να μη διαλεχτούν στην τύχη, αλλά με κάποιο κανόνα.
  Επίσης να μην ακολουθούν τον κανόνα: specific.generic.gr όπως στην Ευρωπαϊκή-Ένωση (πχ ec.europa.eu, curia.europa.eu, eca.europa.eu) αλλά τον κανόνα generic.specific.gr (πχ για την ΕΕ europa.ec.eu, europa.curia.eu, europa.eca.eu).
  Με αυτό τον τρόπο, στη σημερινή ψηφιακή εποχή, κάθε αλφαβητική λίστα ή autosuggest-form θα έχει μαζί συσχετιζόμενες διευθύνσεις.

 • 15 Ιανουαρίου 2011, 12:38 | M. Zαχαράκης

  Noμίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά για την υποχρεωτική ανάρτηση στην ιστοσελίδα κάθε φορέων όλων των αποφάσεων. Στην ουσία να έχει διασύνδεση με την εφαρμογής της ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αλλιώς θεωρώ ότι η κάθε σελίδα θα είναι απλά τυπική.
  Επίσης να δημοσιεύεται σαφή οργανόγραμμα και διάρθρωση των υπηρεσιών – τμημάτων.
  Είναι απαραίτητο να υπάρχει ρύθμισει για να μην μετατρέπεται η ιστοσελίδα σε όργανο προβολής και προπαγάνδας του πολιτικού προισταμένου κάτι που μέχρι πρόσφατα γίνονταν διαρκώς. Έτσι πχ οι επισκέψεις ή οι δηλώσεις Δημάρχου, Προέδρου ή Υπουργού να περιλαμβάνονταν απλά μέσα σε ειδική σελίδα για τα Νεά ή σε αναρτημένα δελτία τύπου και να μην καταλαμβάνουν την αρχική σελίδα του φορεά και το 50% των πληροφοριών της σελίδας.

 • 14 Ιανουαρίου 2011, 06:31 | ΘΑΝΑΣΗΣ-ΘΑΝΑΣΗΣ

  Είναι ένα άλμα στον εκσυγχρονισμό του κράτους μπράβο στους εμπνευστές του . Όπως έγραψαν και οι προλαλήσαντες να είναι μία υπηρεσία που θα κατασκευάζει ,διαχειρίζεται , το΄δικτιακό τόπο όλων των υπηρεσιών . Με αυτό θα επιτευχθεί οικονομία χρήματος και ομοιομορφία αφού ο σχεδιαστής ,κατασκευαστής θα είναι πάντα η ίδια ομάδα . Η ομοιομορφία θα καταστήσει εύκολη την πρόσβαση στους πολίτες αφού όλες οι σελίδες θα είναι φτιαγμένς με την ίδια φιλοσοφία .

 • 12 Ιανουαρίου 2011, 14:51 | Φίλιππος

  Στο 6 προσθέτω τις «αποφάσεις» να έχουν δυνατότητα RSS.
  και γίνεται:

  6. Οι διαγωνισμοί και οι προσλήψεις να έχουν μεγάλη χρονική περίοδο υποβολής προσφορών και να έχουν δυνατότητα RSS.
  Ακόμα οι αποφάσεις των φορέων να έχουν δυνατότητα RSS.

  Βέβαια, αυτό δεν διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν αντικρουόμενες αποφάσεις μεταξύ των φορέων. Έτσι θα πρότεινα την κωδικοποίησή τους και τον αυτόματο εντοπισμό συνδεόμενων αποφάσεων.

 • 12 Ιανουαρίου 2011, 14:14 | Φίλιππος

  Αρχικά να πω πως είναι ένα θετικό μέτρο.
  Όμως επειδή αλλιώς αρχίζει κάτι και αλλιώς τελειώνει, θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:

  1. Οι δικτυακοί τόποι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από έναν φορέα ή να ακολουθούν σταθερές προδιαγραφές.

  2. Να είναι συνεχώς ενήμεροι.

  3. Να είναι απλοί και λειτουργικοί ( παράδειγμα προς αποφυγή http://www.gsis.gr )
  3.1. Να μην περιέχουν flash ή άλλες «ομορφιές» που δυσκολεύουν την ανάγνωσή τους.
  3.2. Να μην έχουν μπάρες κρυφών μενού
  3.3. Στην αρχική σελίδα να έχουν στοιχεία του φορέα και 4 μεγάλα κουμπιά.
  πχ α) Πολίτες β) Επιχειρήσεις γ) Φορείς δ) Διαφάνεια. Ώστε να καθοδηγείται εύκολα ο επισκέπτης. Κάτω από τα κουμπιά να υπάρχει σχετική περιγραφή.
  3.4. Οι επόμενες σελίδες να έχουν παρόμοια δομή.
  3.5. Στο κάτω μέρος της οθόνης να αναγράφονται τα στοιχεία των υπευθύνων.

  4. Οι λειτουργίες θα πρέπει να βρίσκονται στην ίδια θέση στην οθόνη και να μην ακολουθείται άλλος τρόπος εμφάνισης.

  5. Να υπάρχει εκτενής αναζήτηση των στοιχείων του δικτυακού τόπου.

  6. Οι διαγωνισμοί και οι προσλήψεις να έχουν μεγάλη χρονική περίοδο υποβολής προσφορών και να έχουν δυνατότητα RSS

  7. Τα ιστορικά στοιχεία των φορέων να είναι συγκρίσιμα ανά έτος και τομέα.

  Η απλότητα και η συνεχής ενημέρωση είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημιουργία δικτυακών τόπων στην σημερινή εποχή.

 • Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα (στα πρότυπα της αντίστοιχης για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες στις οδούς), στην οποία να μπορεί ο πολίτης να αναφέρει τις παρατηρήσεις του για την κατάσταση των δρόμων. Την ιστοσελίδα αυτή θα πρέπει να τη διαχειρίζεται κάποιος αρμόδιος φορέας που θα πρέπει να δημιουργηθεί, και να σταματήσει ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων (π.χ. στη Θεσσαλονίκη αυτό μπορεί να το χειριστεί το νέο Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ), του οποίου βέβαια οι αρμοδιότητες θα πρέπει να διευρυνθούν και η Πολιτεία να εξασφαλίσει τους ανάλογους πόρους. Το ΣΑΣΘ θα πρέπει να καταγράφει όλες τις παρατηρήσεις των πολιτών και των φορέων για τις ατέλειες και τις κακοτεχνίες των οδών (λακούβες, παράνομες διαφημίσεις, χαλασμένοι σηματοδότες, εγκαταλελειμμένα οχήματα, τρακαρισμένες μπάρες, φθαρμένες πινακίδες, καμμένες λάμπες φωτισμού της οδού κλπ.), των μέσων μεταφοράς και των εν γένει υποδομών της πόλης που αφορούν την κινητικότητα. Θα πρέπει οι πολίτες να απευθύνονται μόνο σε μία αρχή και να μην χάνονται στην πολυνομία και στους δαιδαλώδεις διαδρόμους της ελληνικής γραφειοκρατίας (δεν μπορούν να γνωρίζουν αν η συντήρηση συγκεκριμένης οδού ανήκει στο Δήμο, στη Νομαρχία ή στην Περιφέρεια)! Μέσω τηλεφώνου ή μέσω ιστοσελίδας να μπορούν να δίνουν στοιχεία (περιγραφή, θέση, ενδεχομένως φωτογραφία, επισήμανση σε χάρτη Google κλπ.). Και να λαμβάνουν ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης του προβλήματος (follow up).

 • 11 Ιανουαρίου 2011, 19:51 | Παντελής Πρέζας

  κ. Υπουργέ και συνεργάτες!
  Συγχαρητήρια για το έργο που επιτελείτε, αθόρυβα.
  Συνήθως στην Ελλάδα διατυμπανίζουμε το έργο που ΘΑ κάνουμε.
  Εσείς δεν διατυμπανίζετε ούτε το έργο που κάνετε.
  Γι΄αυτό ένα μεγάλο μπράβο.
  Νομίζω πως αυτό που κάνετε εσείς είναι το σωστό και να είστε σίγουροι (εσείς και η κυβέρνηση) πως ο λαός μπορεί να κρίνει και να επιβραβεύσει όσες κυβερνητικές πολιτικές ολοκληρωθούν.
  Για το συγκεκριμένο άρθρο τώρα. Παράγραφος 5.
  Νομίζω πως σκοπός αυτής της παραγράφου είναι η παροχή ευελιξίας και η προσαρμογή του «εργαλείου» που θα δημιουργήσετε, στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε χώρου, κάθε υπουργείου.

  Για να πετύχει η μεγάλη αυτή τομή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, που ξεκινά για πρώτη φορά στη χώρα μας, εκτός των άλλων παραμέτρων που αναφέρετε στα άρθρα, βασική προϋπόθεση είναι η φιλικότητα προς το χρήστη.
  Θα πρέπει λοιπόν να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν θα επιτρέπετε πολλαπλές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας ανά υπουργείο.
  Δηλαδή ο πολίτης, που στην αρχή, την πρώτη φορά, μοιραία θα δυσκολευτεί να υποβάλλει μια αίτηση για χορήγηση ενός πιστοποιητικό στο υπ.παιδείας, μετά θα πρέπει να ξαναψάξει τη λειτουργία για να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό από το δήμο του.
  Το ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σαν χώρα έχει άπειρα άσχημα, αλλά έχει κι ένα μεγάλο καλό.
  Μπορούμε να μην αναπτύξουμε άναρχα και αποσπασματικά ανά υπηρεσία την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά αυτή να αναπτυχθεί κάτω από το ίδιο forma, με το ίδιο ακριβώς interface για παρόμοιες εργασίες – λειτουργίες και να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες με απόλυτη συμβατότητα μεταξύ των υπουργείων.

  Φανταστείτε να έχει διαφορετικό λογισμικό ανάπτυξης η ενιαία αρχή πληρωμών των ΔΥ με το ELEXIS της εφορίας.

  Οπότε προτείνω όπως η αρχική δημιουργία της ιστοσελίδας και των διασυνδέσεών της γίνεται από μια ενιαία αρχή, έτσι κι όποια παρέμβαση μελλοντική (μικρή ή μεγάλη) να συνεχίσει (θα έλεγα επ΄άπειρον) να γίνεται από αυτή την αρχή. Αυτή είναι η πρότασή μου.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 20:19 | Βαγγέλης Ανθής

  Θα πρότεινα να αναλάβει ένας κεντρικός φορέας π.χ. το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την ανάπτυξη του υλικού και λογισμικού και στη συνέχεια ο κάθε ανεξάρτητος φορέας να αναρτά το περιεχόμενό του στην εν λόγω σελίδα. Αυτό θα εξασφαλίσει :
  α) Οικονομία καθώς θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι servers για την διατήρηση όλωςν των ιστοσελίδων των Δημόσιων φορέων
  β) Εξοικονόμηση εξειδικευμένου προσωπικού καθώς ο ίδιος αριθμός υπαλλήλων θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού τόπου.
  γ) Ενιαία δομή των δικτυακών χώρων, ώστε ο πολίτης να πλοηγείται πιο εύκολα στον κάθε δικτυακό τόπο π.χ. τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο του δικτυακού χώρου για κάθε φορέα.

  Ετσι σίγουρα η 4η παράγραφος θα μπορούσε να υλοποιηθεί σωστά. Σε διαφορετική περίπτωση θα παρατηρηθεί μεγάλη παραλλαγή χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών και νοοτροπίας, μεταξύ των φορέων και ο κάθε φορέας θα εννοεί και θα υλοποιεί διαφορετικά τις «αρχές της δημοσιότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της διαλειτουργικότητας.»

  Επίσης ίσως θα μπορούσε να γίνει εκμετάλλευση των ΑΕΙ πληροφορικής της χώρας προκειμένου να βοηθήσουν οι σπουδαστές τους (ίσως στο πλαίσιο και κάποιας εργασίας) στην ανάπτυξη της υποδομής και στον εμπλουτισμό περιεχομένου των δικτυακών τόπων.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 16:04 | Παναγιώτης Γκιώνης

  Η ανάρτηση π.χ. ενός διαγωνισμού προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στο δικτυακό τόπο του Φορέα (και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ) να απαλλάσει αυτόματα τον Φορέα από την υποχρέωση έντυπης δημοσίευσης στον Τύπο.
  Το ίδιο να ισχύσει για κάθε είδους πράξη που μέχρι σήμερα επιβάλλει την «καθιερωμένη» δημοσίευση στον Τύπο.

  Δίκαιο θα είναι αντίστοιχη «εξοικονόμηση» να γίνεται και για τον ιδ. τομέα (π.χ. για τους ισολογισμούς των εταιρειών).

  Κοινώς… «εξώθηση» του κόσμου στο Διαδίκτυο.

 • 10 Ιανουαρίου 2011, 15:36 | ΓΠΠ

  Καλό είναι να υπάρξουν κοινές (κατά το δυνατόν) προδιαγραφές στο σημείο 4 του άρθρου 5 για όλα τα υπουργεία για να μη μπερδεύεται ο πολίτης.

 • κ. Σωτηρόπουλε, τα ονόματα/οργανόγραμμα πρέπει να είναι κεντρικά στο ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και να παραμένουν συνεχώς ενήμερα εκεί με ευθύνη του εκάστοτε φορέα και στη σελίδα του να έχει σύνδεσμο προς την εν λόγω σελίδα του ΔΙ@ΥΓΕΙΑ που αφορά το φορέα αυτό (ή να τη φιλοξενεί μέσα στο site του π.χ. με HTML FRAME/IFRAME)

 • > Κάθε φορέας δημόσιου τομέα

  ελπίζω περιλαμβάνει και την τοπική αυτοδιοίκηση και τις σχετικές υπηρεσίες της (π.χ. καθαριότητα, δημοτική αστυνομία κλπ.)

  τώρα κάνεις μια τηλεφωνική καταγγελία στη δημοτική αστυνομία ή ζητάς στην καθαριότητα να πάρει παρατημένα πράγματα ή να αφαιρέσει παράνομες πινακίδες από στύλους της ΔΕΗ/ΟΤΕ κλπ. όπως υποχρεούνται από νόμο περί υπαίθριας διαφήμισης και απλά σε γράφουν. Ενώ με ηλεκτρονικές αιτήσεις τα γραπτά μένουν. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ όταν αγνοούν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις σου

 • Σε κάθε διαδικτυακό τόπο δημόσιου φορέα πρέπει να είναι αναρτημένα ως ελάχιστο περιεχόμενο:

  (α) το σύνολο των νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων που διέπουν την λειτουργία του φορέα (οργανωτικοί νόμοι, κανονισμοί λειτουργίας, μέχρι αποφάσεις για το ωράριο λειτουργίας), ταξινομημένοι με τρόπο ώστε να καθίσταται προσβάσιμη η κρίσιμη πληροφορία.

  (β) τα ονόματα των υπαλλήλων που υπηρετούν ή των λειτουργών που θητεύουν στον εν λόγω δημόσιο φορέα

  (γ) οι αποφάσεις του φορέα που δημοσιεύονται υποχρεωτικώς λόγω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

  Επίσης κάθε δημόσιος φορέας πρέπει πέρα από την ιστοσελίδα να αποκτά υποχρεωτικά και λογαριασμό στις τρέχουσες και δημοφιλέστερες Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να επικοινωνούν και με αμεσότερο τρόπο μαζί τους.

  Θα πρέπει επίσης να ληφθούν ορισμένα πρόσθετα μέτρα για την άρση της πρόσβασης σε ροή πληροφοριών, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις όπως του Ο.Α.Σ.Θ. που επί μήνες έχει μπλοκάρει σε ενδιαφερόμενο για δημιουργία mobile application την άντληση της ροής πληροφοριών, επικαλούμενος δήθεν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο ενδιαφερόμενος έχει προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη και το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για παραβίαση του ν.3448/2006 αλλά οι δύο θεσμοί μετά από αρχικά κείμενα – παρεμβάσεις δεν δείχνουν διάθεση για επίλυση του θέματος.