• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ' | 17 Μαρτίου 2015, 23:28

    ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ: Η αυτονόητη πρόβλεψη: "Αρκεί η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά ν.π.δ.δ.," είναι εξαιρετική. Όμως, λάβετε υπόψη σας, ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση διαφόρων δημοσίων εγγράφων, λειτουργεί σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικά στο δημόσιο, εκτός από έναν τομέα, που υποφέρει από τη γραφειοκρατία: τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, έστω και δια του promitheus.gov.gr. Θεωρώ σκόπιμο, να προστεθεί, μετά το "κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών" η φράση "..και των νομικών προσώπων και εταιρειών" και μετά το "τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά ν.π.δ.δ." να προστεθεί η φράση "...και κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς". Ένα μεγάλο μέρος των ΦΕΚ χρησιμοποιείται/υποβάλλεται από εταιρείες. Τι νόημα έχει η αναφορά μόνο σε πολίτες; Γενικώς, το σ/ν είναι σημαντικό και απαραίτητο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Σ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ