Άρθρο 29: Θέματα Εθνικού Τυπογραφείου

1. Η περίπτωση ε΄της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 γίνεται στ΄ και  μετά την περίπτωση δ΄ προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ ως εξής:

“Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσμία της παραγράφου δ΄ του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 όσον αφορά τα ΦΕΚ ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ”.

2. Αρκεί η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά ν.π.δ.δ., όσο και κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των ως άνω υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου. Στην περίπτωση της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα αιτούμενα ΦΕΚ στις δημόσιες υπηρεσίες, στους ΟΤΑ και στα λοιπά ν.π.δ.δ. δωρεάν.

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 3469/2006 (Α΄131) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η κατά το προηγούμενο εδάφιο διάθεση γίνεται από υπάλληλο του ΚΕΠ ο οποίος με απόφαση του οικείου Δημάρχου ορίζεται και ως υπόλογος διαχειριστής. Οι εισπράξεις από την πώληση των ΦΕΚ κατατίθενται από τον υπόλογο διαχειριστή στην πλησιέστερη δημόσια οικονομική υπηρεσία υπέρ του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ”.

 • Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  «Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται στην παραγωγή έντυπης μορφής των ΦΕΚ σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία (γραφή Braille, CDs, DVDs με υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική κ.λπ.), εφόσον αυτές ζητηθούν».

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:09 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Είναι θετικό βήμα το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να ανατρέξει αν θέλει να βρει κάποιο ΦΕΚ και στα ΚΕΠ του Δήμου όπου είναι Δημότης.

 • 18 Μαρτίου 2015, 19:00 | Μαρίνα Παπαμιχαήλ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,επί του άρθρου 29 παρ.1 υπάρχουν άτομα που αποδέχθηκαν
  τον διορισμό τους στην Υπηρεσία Ασύλου,σύμφωνα με τον Ν.4058/12 άρθρο18,αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκαν για προσωπικούς λόγους και πραγματικά αντίξοες συνθήκες εργασίας. Είναι άδικο να διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων,αφού δεν έχουν διοριστεί πουθενά,ούτε καν στον αρχικό φορέα διορισμού τους.Παρακαλούμε να σκύψετε με συμπάθεια σε αυτή την μικρή μερίδα ανθρώπων και να συμπεριλάβετε στην παρ.1 ότι όσοι από τους διοριστέους παραιτήθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου χωρίς να έχουν διοριστεί πουθενά,να ισχύει ο οριστικός πίνακας διοριστέων του αρχικού φορέα διορισμού τους και να έχουν το δικαίωμα να διατεθούν για διορισμό σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος. Συγκεκριμένα αναφέρω και πάλι, γι αυτούς που παραιτήθηκαν απ΄την Υπηρεσία Ασύλου και δεν έχουν διοριστεί πουθενά. Πιστεύουμε ότι η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αφουγκραστεί το πρόβλημα εμάς των νέων ανθρώπων που δεν έχουμε εργασία,και θα μας δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες διορισμού. Σημειώνουμε ότι αναφερόμαστε σε 4-5άτομα όχι παραπάνω.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:28 | ΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ:

  Η αυτονόητη πρόβλεψη:
  «Αρκεί η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά ν.π.δ.δ.,»

  είναι εξαιρετική.

  Όμως, λάβετε υπόψη σας, ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση διαφόρων δημοσίων εγγράφων, λειτουργεί σε κάποιο βαθμό ικανοποιητικά στο δημόσιο, εκτός από έναν τομέα, που υποφέρει από τη γραφειοκρατία: τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, έστω και δια του promitheus.gov.gr.

  Θεωρώ σκόπιμο, να προστεθεί, μετά το «κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών» η φράση «..και των νομικών προσώπων και εταιρειών» και μετά το «τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά ν.π.δ.δ.» να προστεθεί η φράση «…και κατά τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς».

  Ένα μεγάλο μέρος των ΦΕΚ χρησιμοποιείται/υποβάλλεται από εταιρείες. Τι νόημα έχει η αναφορά μόνο σε πολίτες;

  Γενικώς, το σ/ν είναι σημαντικό και απαραίτητο για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

  Σ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ