• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ' | 18 Μαρτίου 2015, 18:24

    1.Το νομοσχέδιο δεν θα πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη και να διορθώνει αδικίες επιλεκτικά. 2.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να διορθώνει αδικίες σχετικά και με υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους Ζ.2 και Ζ.4 του άρθρου 1, Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012». 3.Να δίνει την δυνατότητα επιλογής σε όσους έχουν θιγεί από τον Ν.4093/2012 να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα και μεταφερθούν σε άλλες Υπηρεσίες και επίσης να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθελοντική κινητικότητα σύμφωνα με το Άρθρο 21 του νομοσχεδίου 4.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δικαιώσει όλα τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ προσλήφθηκαν στο Δημόσιο έχοντας καταθέσει την ιδιότητά τους αυτή, αφού αποτέλεσε και κριτήριο εξαίρεσης από την διαθεσιμότητα. Ενώ επί της Ουσίας οι εξαιρέσεις έγιναν επιλεκτικά, (π.χ. στο Φ.Ε.Κ. 488/25.09.2000 «πρόσληψης με ΑΣΕΠ», τέκνα πολύτεκνης οικογένειας με χαμηλότερη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης εξαιρέθηκαν ενώ άλλα με υψηλότερη θέση, καθώς είχαν περισσότερα προσόντα, τιμωρήθηκαν στην διαθεσιμότητα. 5.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επαναφοράς, σε όλους όσους άσκησαν ένδικα μέσα, (Αγωγή ή Ασφαλιστικά) για να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη, καθώς η απόδοση δικαιοσύνης μέσω δικαστικής οδού δεν είναι άμεση αλλά χρονοβόρα. 6.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στις Υπηρεσίες να επαναφέρουν το εξειδικευμένο προσωπικό τους (π.χ. Υ.Π.Α. Επιθεωρητές Ασφάλειας Πτήσεων - με ειδικότητα Επιθεωρητών Ασφάλειας Θαλάμου Επιβατών), το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον Ν.4093/2012, ιδιαίτερα όταν οι Υπηρεσίες αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται ετήσια, από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, καθώς η εκ νέου εκπαίδευση αντίστοιχου προσωπικού είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.