Άρθρο 20: Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:

α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας, ή  οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167)και του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,

γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.67 παρ.4 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270),

δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων,

ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74) και

 στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων  των παρ.6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α 226).

 

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου δεν εμπίπτουν υπάλληλοι των οποίων η υπαλληλική σχέση λύθηκε κατόπιν υποβολής αίτησης παραίτησης και υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:30 | Καμανάς Γεώργιος

  Άρθρο 20 : Πεδίο εφαρμογής του σχεδίου Νόμου

  Και στην παράγραφο 1 στο τέλος της περίπτωσης α να συμπληρωθεί : »……και οι υπάλληλοι που εκδιώχθηκαν αυθαίρετα με αντισυνταγματικές και άκυρες αποφάσεις οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας και για τους οποίους αναδρομικά με πρωτόδικες αποφάσεις κυρίων αγωγών ενώ αναγνωρίσθηκε ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δεν επαναπροσλήφθηκαν λόγω παρέλευσης προθεσμιών σύμφωνα με το άρθρ. 6 παρ 1 του ν. 3198/1955 ».

  ΣΧΟΛΙΟ :

  Για την καθολική αποκατάσταση των αδικιών που έγιναν τα τελευταία χρόνια στην Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει στις ρυθμίσεις του νέου Νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση
  να ληφθεί υπ’ όψιν και η κατηγορία των εργαζομένων που ήταν σε επίσχεση εργασίας για λόγους καθυστέρησης πληρωμών και απολύθηκαν (κυρίως για λόγους εκδίκησης επειδή άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης) και ενώ αποδεδειγμένα αναδρομικά με αποφάσεις κυρίων αγωγών κρίθηκε ότι είχαν σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατόπιν της απόλυσής τους παρ’ όλα αυτά το δικαστήριο δεν τους επανατοποθέτησε λόγω του ότι παρήλθαν οι προβλεπόμενες προθεσμίες (του τριμήνου κατάθεσης αγωγής).
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις αφού έχει αποφασισθεί με την διαδικασία των κύριων αγωγών ότι υπάρχει σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου πρέπει και για λόγους ανθρωπιστικούς να αρθεί η περιοριστική προθεσμία κατάθεσης αγωγής που προβλέπει το άρθρ. 6 παρ 1 του ν. 3198/1955 εξαιρώντας την παραπάνω κατηγορία εργαζομένων από το πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου άρθρου.
  Η εξαίρεση των ανωτέρω εργαζομένων αποκαθιστά την αδικία που επέβαλε η Διοίκηση στον διοικούμενο στερώντας του την θέση εργασίας του και επιβάλλεται διότι στο σκεπτικό της ανωτέρω από το έτος 1955 διάταξης δεν προβλέφθηκε η σημερινή οικονομική ύφεση η οποία λειτουργώντας προσθετικά με την καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευμένων στους ανωτέρω εργαζομένους τους κατέστησε αδύναμους οικονομικά και κατ ουσία απαγορευτικά γι’ αυτούς ώστε να κινηθούν έγκαιρα στην δικαστική οδό και στις δικαστικές δαπάνες που αυτή απαιτούσε.

 • Να συμπεριληφθεί παράγραφος με την οποία θα ρυθμίζεται η περίπτωση των εργαζομένων με αναπηρία 50% ή γονέων-κηδεμόνων που έχουν στην επιμέλεια και φροντίδα τους άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και των εταιρειών του ομίλου της, οι οποίοι με την μεταβίβαση της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, οι προστατευόμενοι εργαζόμενοι του ν. 2643/98 δεν διατήρησαν την προστασία που τους παρείχε ο ν. 2643/98.
  Να συμπεριληφθεί επίσης παράγραφος για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που υπηρετούν σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων της χώρας. Το εν λόγω αίτημα αποτελεί και πρόταση της ΚΕΔΕ, βάσει της 181ης απόφασης του Δ.Σ. της στις 12.11.2014 και αφορά στη μεταφορά του προσωπικού ΑμεΑ που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων που έχουν λυθεί ή βρίσκονται σε εκκαθάριση στον οικείο Δήμο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:44 | ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ πρώην ΙΓΜΕ

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
  Το σχέδιο νόμου ενώ μεν αναφέρει τις ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ του ν.4024/2011 στο άρθρο 20 παρ. 1στ, παραπέμπει αφηρημένα την λύση του θέματος στους αρμόδιους Υπουργούς στο άρθρο 23 παρ 7, χωρίς μάλιστα να μας προβλέπει ρητά. Δηλαδή μας ξεφορτώνεται αφού επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
  Για να αντιμετωπισθεί η άρση των απολύσεων λόγω εργασιακής ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ή να αρθούν οι εκκρεμότητες που υφίστανται στο ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (λόγω δικαστικών αποφάσεων ή λόγω επί μέρους νομοθετικών ρυθμίσεων) θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο «Γ-Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα» και συγκεκριμένα στα άρθρα: 20 Πεδίο εφαρμογής και 23 Επαναφορά προσωπικού.
  Ειδικότερα στο άρθρο 20, παράγραφος 1, πρέπει να τροποποιηθεί η περίπτωση στ. ως ακολούθως:
  «1.στ) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 και υπηρετούν βάσει δικαστικών αποφάσεων.»
  Αντίστοιχα, στο άρθρο 23, προτείνεται μετά την παράγραφο 7 η προσθήκη νέας παραγράφου ως ακολούθως:
  «8. Η εργασιακή εφεδρεία των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής στο άρθρου 20 παρ. 1στ του παρόντος καταργείται και οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην ως άνω διάταξη παραμένουν στη θέση τους με το ισχύον εργασιακό καθεστώς.»
  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ πρώην ΙΓΜΕ

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:03 | ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Επαναφορά της υπερβάλλουσας διαφοράς και αναδρομική καταβολή της σε μεταταχθέντες υπαλλήλους.

  Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.οικ.36871/26-9-2014 έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται σαφές ότι πρέπει να εξακολουθεί να καταβάλλεται η υπερβάλλουσα διαφορά σε περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων, καθώς δεν είναι συνάρτηση της κατοχής θέσης αλλά της μείωσης αποδοχών λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογικού νόμου (Ν.4024/2011), άποψη που διατυπώνεται και στην υπ’αριθμ.211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να επανέλθει η υπερβάλλουσα διαφορά και να καταβληθεί αναδρομικά σε όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους προκειμένου να ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 3 του Ν.3845/2010, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 (η μείωση των αποδοχών να μην υπερβαίνει το 25%).
  Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η αδικία που βιώνει πλήθος δημοσίων υπαλλήλων, λόγω της καταπάτησης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, χωρίς να χρειαστεί η δικαστική προσφυγή.

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:41 | Στελίος Τσαβδαρλής

  Κύριε Υπουργέ
  Η κυβέρνηση να κάνει δεκτή την με αρ. 2011/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία και αποδέχτηκε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών με εγκύκλιο του.
  Συγκεκριμένα:
  Προσθήκη στο άρθρο
  Μετά τη διενέργεια των μετατάξεων όσων υπαλλήλων ήταν σε διαθεσιμότητα η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 29 ν. 4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται – μεταφέρονται και στην νέα τους θέση, και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 29 (Ελ.Συν.Κλιμ. Τμ. Ι Πράξη 211/2013).
  Το πρόβλημα πρόεκυψε από την λανθασμένη ερμηνεία των Ν.3845/2010, 3899/2010 και 4024/2011. Η υπερβάλλουσα μείωση δεν είναι προσωπική διαφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην με αρ. 2011/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Ευχαριστώ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:54 | Στελίος Τσαβδαρλής

  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  Προσθήκη στο άρθρο 20. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων Α,Β,Γ,Ε της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, συνυπολογίζεται ως συνολικός χρόνος υπηρεσίας καθώς και σε κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:58 | Παναγιωτης

  Αξιότιμε κε Υπουργέ, αξίοτιμοι κοι.της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

  θα ήταν θεμιτή η διατήρηση της παραγράφου 1.α του εν λόγω άρθρου στο τελικό ψηφισθέν κείμενο του νόμου διότι έχοντας υπόψη διοικητική εμπλοκή σε προσωπικό επίπεδο δεν κατέστη δυνατή η κατάληψη θέσης οριστικού πίνακα. Προς τούτο ήδη έχω αιτηθεί εκ της Διοικήσεως διόρθωση της ανωτέρω κατάστασης. Σχετικό προσωπικό αίτημα με συννημένα έγγραφα έχει κατατετεθεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης. Ανάλογο αίτημα μπορεί για προσωπικούς αποδεδειγμένα λόγους να φέρουν και λοιποί συνάδερφοι που δεν αποδέχθησαν θέσεις οριστικού πίνακα. Για όποια διευκρίνηση και επικοινωνία έχετε το email μου.

  Σας ευχαριστώ θερμά

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:48 | Nikos Mantalis

  Κε υπουργέ θα πρέπει κατά την γνώμη μου υπάλληλοι οι οποίοι θεμελιώνουν
  συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν το ασκούν και παρόλα αυτά θέλουν θέση στο Δημόσιο είτε να αποκλειστούν από την διαδικασία είτε να έχουν κάποιο είδος αρνητικής μοριοδότησης.Για παράδειγμα στην Υ.Π.Α από τους 249 Χειριστες Αεροσκαφών και Μηχανικων από την πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία που είχαν μεταφερθεί εκεί και που οι θέσεις τους καταργήθηκαν,οι περισσοτεροι με ευεργετήματα του Ν.3717 του 2008 που το ένα ένσημο το έκανε ενάμισυ με 17 χρόνια υπηρεσίας πήραν σύνταξη στα 45 τους από το ΙΚΑ και κάνοντας αναστολή της σύνταξης κατείχαν και θέση στην ΥΠΑ!
  Είναι αδικία με τόση ανεργία συνταξιούχοι με αναστολή ή κάποιοι που θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη δεν την παίρνουν για να πάρουν θέση στο Δημόσιο.Θα πρέπει είτε να αποκλειστούν είτε να έχουν αρνητική μοριοδότηση.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:08 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ‘ΝΕΩΝ’ ΑΝΑΓΚΩΝ.
  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ‘ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ‘ΕΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΩΣ ΚΑΛΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ;;;;

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:45 | Σταματία Γ.

  «άρθρο 20,παρ. 1α)υπάλληλοι των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας,ή οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

  Ερώτημα : οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εξαιρέθηκαν από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ,όπως και όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν σε άλλους κλάδους σύμφωνα με την ανακοίνωση 6 ,θα πρέπει πρώτα να παραιτηθούν και μετά να υποβάλλουν αίτηση κατάταξης στις θέσεις που θα επανασυσταθούν ;

 • 21 Μαρτίου 2015, 15:45 | Σόφη

  Κύριε Υπουργέ,
  Είμαι καθαρίστρια ΙΔΑΧ Μερικής Απασχόλησης του Γενικού Χημείου του Κράτους (Υπ. Οικονομικών) και βρισκομαι στους πίνακες των διαθέσιμων.
  Η Υπηρεσία που είμαι έχει καταργηθεί(συμφωνα με το νέο οργανόγραμμα του Υπ. Οικονομικών).
  Επιθυμώ να συμμετέχω στην εθελοντική κινητικότητα,με πλήρη απασχόληση, ανάλογα με τα τυπικά μου προσόντα.

 • 21 Μαρτίου 2015, 08:47 | Θανάσης Π.

  Συμφωνώ απολύτως με την κατέυθυνση του Νομοσχεδίου με αποκατάσταση αδικιών. Γενικά όμως οι αδικίες που υπάρχουν δεν είναι μόνο οι οι αδικές της μνημονιακής εποχής υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις υπαλλήλων που θα μπορούσαν στα πλαίσια της λογικής και της καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης να συμπεριληφθούν στην εθελοντική κινιτοκότητα.

  Κατά τη γνώμη μου, την οποία την έχω εκφράσει με σχόλιο και στο άρθρο περί μετατροπής των ΙΔΑΧ σε μονιμους, θα πρέπει η κινητικότητα να ανοίξει σε όλο το δημόσιο τομέα, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια αλλά και το δημόσιο συμφέρον. Να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη.

  Δεν έχω ακόμη σκεφτεί τον καλύτερο τρόπο αλλά θα πρέπει να γίνει χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για τη διάγνωση των αναγκών και την διατύπωση επιθυμιών μετακίνησης.

  Επίσης πρέπει να αρθρούν στο μέτρο του δυνατού τα όποια θεσμικά ζητήματα στην εύρεση πιστώσεων, για την μετάταξη από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τουλάχιστον από κρατικές επιχειρήσεις, στο στενό δημόσιο τομέα.

  Υπάρχουν υπηρεσίες χωρίς κανένα άτομο και κάποιος να θέλει να υπηρετήσει σε αυτήν την υπηρεσία και να μην υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να μετακινηθεί.

  Είναι απαραίτητο να γίνει χρήση τεχνολογιών πληροφορικής σε πολλά πεδία της δημόσιας διοίκησης αλλά χρειάζονται απλές αποφάσεις και ιδέες.

  Βλέπετε τη παρούσα σελίδα υποβολής προτάσεων, μια ιδέα ήταν. θα μπορούσε επίσης να υπάρχει σελίδα υποβολής ιδεών γενικά και προτάσεων ανά υπουργείο ή θεματική ενότητα.

  Δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της απογραφής για να μετρήσουμε τους υπαλλήλους με ανάλογη ή την ίδια σχεδόν εφαρμογή θα μπορούσαμε να ρωτάμε όλους για εθελοντική κινητικότητα και να υπάρχει μια εικόνα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 1: Η εθελοντική κινιτικότητα να εφαρμοστεί σε όσο όλο το εύρος του δημοσίου, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά κριτήρια και το δημόσιο συμφέρον τεράστιες ελλείψεις προσωπικού κλπ

  ΠΡΟΤΑΣΗ 2: Να γίνει χρήση τεχνολογιών πληροφορικής για τη διάγνωση αναγκών.

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:05 | maria

  Κυριε Υπουργε συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο και αυτους που βγήκαν σε διαθεσημοτητα με τον ν.4093/2012 και ειναι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών και εχουν ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα. ευχαριστω

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:19 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ παρακαλω οπως
  1] Να αναφερθει ρητα οτι ο νομος αφορα και τους ιατρους ΕΟΠΥΥ που ειναι οι μονοι που εξεδιωχθησαν με εξπρες διαθεσιμοτητα ενος μηνος!!! με τον νομο 4238/14 φεκ 38
  2]Να αναγνωρισθει συνταξιοδοτικα τουλαχιστον ο χρονος [ενα ετος περιπου – ητοι απο 20-3-2014] που βρισκονται εκτος υπηρεσιας
  3]Για τους μονιμους γιατρους υπαλληλους ΕΟΠΥΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ και
  που απελυθησαν μετα από καταργηση της θεσης τους και αφου προηγηθηκε
  ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ [1] μηνας διαθεσιμοτητας!!! ,
  ΑΝΤΙ ΟΧΤΩ [8] ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ
  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ η παρακατω διαταξη.
  Α] « Δινεται η δυνατοτητα αναγνωρισης πλασματικου συνταξιοδοτικου χρονου [7] ΕΠΤΑ μηνων με εξαγορα 7% επι του 25πλασιου του ημερομισθιου ανειδικευτου εργατη κατα τον χρονο υποβολης της αιτησης, ώστε να αποκατασταθει εν μερει τουλαχιστον η αδικια , αφου ολες οι άλλες κατηγοριες απολυθεντων μετα από διαθεσιμοτητα, ειχαν συνταξιοδοτικη καλυψη συνολικα [8 ] οχτω μηνων από την ιδια την διαθεσιμοτητα τους, και όχι [1 ] ενός μηνος όπως οι μονιμοι υπαλληλοι του ΕΟΠΥΥ . «
  Παρακαλουμε θερμα όπως συμπεριλαβετε την δικαιη και ανεξοδη για το δημοσιο αυτή διαταξη
  Β]Διαφορετικα να επαναφερθει η παλαιοτερη προ μνημονιων διαταξη που τα 34,5 ετη συνυπολογιζονται ως 35 συνταξιοδοτικως.
  Με την ανεξοδη μια η άλλη ρυθμιση θα αποκατασταθει η μεγαλη αυτή αδικια και επισης σε περιπτωση επαναπροσληψης των δεν θα καταλαβουν θεσεις για ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΧΡΟΝΟ που ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ
  ενώ θα μπορουσαν να καταλαβουν τις θεσεις αυτές νεωτεροι σε ηλικια και χρονικο μελλον εργασιας εργαζομενοι

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Το νομοσχέδιο να αποδώσει δικαιοσύνη και σε όλους όσους άσκησαν ένδικα μέσα, (Αγωγή ή Ασφαλιστικά) ώστε να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη, αφού η απόδοση δικαιοσύνης μέσω δικαστικής οδού είναι χρονοβόρα.(άρθ.1 του Ν.4093/2012)

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:53 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, παρακαλώ πολύ το νομοσχέδιο να αποδώσει δικαιοσύνη και στα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας που πλήγηκαν και από την διαθεσιμότητα του Ν.4093/2012, και μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου άσχετες με την ειδικότητα τους.

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:39 | Τσατσαράκη Ερωφίλη

  Στο άρθρο αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πρώτοι διαθέσιμοι του Ν. 4093/2012, οι οποίοι ήταν υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνοι οι οποίοι μετατάχθηκαν αργότερα σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς να επιλέξουν εάν θέλουν να παραμείνουν στις υπηρεσίες που υπηρετούν ή να γυρίσουν στις υπηρεσίες προέλευσής του. Πολλοί από αυτούς βιώνουν δύσκολες συνθήκες καθώς δεν έγιναν αποδεκτοί από τις νέες υπηρεσίες τους και θεωρούνται μέχρι σήμερα ως «ξένο σώμα».
  Οι άνθρωποι αυτοί είχαν γνώσεις και εμπειρία που στερήθηκαν οι υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονταν και θα ήταν χρήσιμοι να επιστρέψουν σε αυτές, καθώς οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης προσωπικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:51 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!Μόνο έτσι θα πάρει μπροστά η οικονομία

 • 20 Μαρτίου 2015, 09:31 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.!!!!!!!!!!!
  ΤΡΑΓΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΙΑΚΕΣ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΤΟΤΕ ΑΔΙΚΩΣ ΝΑ ΕΚΔΙΩΞΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ, Ή ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.
  ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(ΥΠΑ), ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ 249 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ‘ΣΩΣΕΙ’ 2800 ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ.
  ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ(ΤΥΧΟΝ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ), ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΘΑ ΠΕΤΑΧΤΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ.
  ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ.ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΒΑΛΑΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟ. ΑΣ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ.

 • Να αναγνωριστεί πλήρως η υπηρεσία της διαθεσιμότητας
  Προσθήκη στο άρθρο 20 ως παρ. 4:
  Ο χρόνος της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων που εντάσσονται στο παρόν κεφάλαιο, συνυπολογίζεται αυτοδίκαια για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική μεταβολή και για όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων.

 • ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
  Προσθήκη στο άρθρο 20 ως παρ. 3:
  Καταργούνται το άρθρο 90 ν.4172/13 και η υποπαράγραφος Ζ2 του ν. 4093/12

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:40 | Nikos Mantalis

  Στο άρθρο 20 παρ.2 θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται και αυτοί που
  θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης άσχετα εάν έχουν ασκήσει το δικαίωμα αυτό.Για παράδειγμα στην ΥΠΑ στην ειδικότητα Χειριστών Αεροσκαφών που καταργήθηκε,υπήρχαν πάνω από 100 άτομα που ήταν συνταξιούχοι του ΙΚΑ και πήραν θέση και στην ΥΠΑ κάνοντας αναστολή στην σύνταξη.
  Οταν καταργήθηκε η θέση στην ΥΠΑ αυτοί μπορούσαν να έχουν και πάλι την σύνταξη τους ενώ αλλοι συνάδελφοι τους (νεότεροι) κυριολεκτικά πετάχτηκαν στον δρόμο.Επίσης με το να θέλουν θέση στην ΥΠΑ ο αριθμός των Χειριστών Αεροσκαφών ήταν μεγάλος και μη διαχειρίσιμος από την ΥΠΑ ενώ εάν οι παραπάνω μένανε στην σύνταξη τότε οι 30-40 με την ειδικοτητα αυτοί θα ήταν διαχειρίσιμοι.
  Βέβαια το δικαίωμα στην εργασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο όμως όταν υπάρχει τόση ανεργία δεν είναι αδικία κάποιος που είναι συνταξιούχος από τα 50 με ευεργετικές διατάξεις του Ν.3717/του 2008
  να παίρνει και θέση στο δημόσιο ενώ αλλοι συνάδελφοί του που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα να πετιούνται στο δρόμο;

 • 19 Μαρτίου 2015, 09:42 | ΑΛΕΞΗΣ

  ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΟΤΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ στ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ.ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΟΙ ΤΟΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΑΝ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΠΟΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΝΠΙΔ.ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:24 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

  1.Το νομοσχέδιο δεν θα πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη και να διορθώνει αδικίες επιλεκτικά. 2.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να διορθώνει αδικίες σχετικά και με υπαλλήλους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα και μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους Ζ.2 και Ζ.4 του άρθρου 1, Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012». 3.Να δίνει την δυνατότητα επιλογής σε όσους έχουν θιγεί από τον Ν.4093/2012 να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις, που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα και μεταφερθούν σε άλλες Υπηρεσίες και επίσης να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθελοντική κινητικότητα σύμφωνα με το Άρθρο 21 του νομοσχεδίου 4.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δικαιώσει όλα τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ προσλήφθηκαν στο Δημόσιο έχοντας καταθέσει την ιδιότητά τους αυτή, αφού αποτέλεσε και κριτήριο εξαίρεσης από την διαθεσιμότητα. Ενώ επί της Ουσίας οι εξαιρέσεις έγιναν επιλεκτικά, (π.χ. στο Φ.Ε.Κ. 488/25.09.2000 «πρόσληψης με ΑΣΕΠ», τέκνα πολύτεκνης οικογένειας με χαμηλότερη θέση στον οριστικό πίνακα κατάταξης εξαιρέθηκαν ενώ άλλα με υψηλότερη θέση, καθώς είχαν περισσότερα προσόντα, τιμωρήθηκαν στην διαθεσιμότητα. 5.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα επαναφοράς, σε όλους όσους άσκησαν ένδικα μέσα, (Αγωγή ή Ασφαλιστικά) για να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και δεν έχουν δικαιωθεί ακόμη, καθώς η απόδοση δικαιοσύνης μέσω δικαστικής οδού δεν είναι άμεση αλλά χρονοβόρα. 6.Το νομοσχέδιο θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα στις Υπηρεσίες να επαναφέρουν το εξειδικευμένο προσωπικό τους (π.χ. Υ.Π.Α. Επιθεωρητές Ασφάλειας Πτήσεων – με ειδικότητα Επιθεωρητών Ασφάλειας Θαλάμου Επιβατών), το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τον Ν.4093/2012, ιδιαίτερα όταν οι Υπηρεσίες αυτές εποπτεύονται και ελέγχονται ετήσια, από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, καθώς η εκ νέου εκπαίδευση αντίστοιχου προσωπικού είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.

 • 18 Μαρτίου 2015, 14:24 | Ρέγγας Λυμπέρης

  Επειδή αυτό το άρθρο αναφέρεται στις αδικίες θέλω να θέσω υπόψιν σας την εξής αδικία: Είμαι ΔΕ Τεχνικών, Βαθμού Ε, ΜΚ3 με πλεονάζων χρόνο στον βαθμό 7 έτη. Πρόσφατα απόκτησα πτυχίο ΤΕ Πληροφορικής και θέλω να κάνω μετάταξη σε ανώτερη βαθμίδα. Βάσει του νόμου λοιπόν, εάν αναγνωρίσει η υπηρεσία το πτυχίο ΤΕ, με κατατάσσει στον ίδιο βαθμό (Ε) στο αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ0), χάνω δηλαδή τα 7 χρόνια πλεονάζοντος χρόνου!!! Εάν δεν είχανε παγώσει οι βαθμολογικές ωριμάνσεις εγώ σαν ΔΕ μετά τα 6 χρόνια στον Ε θα γινόμουν Δ και εφόσον αναγνώριζε το πτυχίο η υπηρεσία μου θα έπρεπε να με κατατάξει ΤΕ, Δ ΜΚ0. Είναι εμφανές ότι τα 7 χρόνια χάνονται. Έστω λοιπόν ότι εγώ και ένας άλλος συνάδελφος διοριστήκαμε την ίδια ημερομηνία, και οι δύο ΔΕ και οι δύο Τεχνικοί. Εάν αναγνωρίσω εγώ το πτυχίο Θα πάω ΤΕ, Ε, ΜΚ0 και αυτός θα είναι ΔΕ, Ε, ΜΚ3. Εάν ξαπαγώσουν αύριο οι βαθμολογικές ωριμάνσεις, εγώ θα είμαι ΤΕ, Ε, ΜΚ0 και ο άλλος θα γίνει ΔΕ, Δ, ΜΚ0. Δηλαδή εγώ με ανώτερα προσόντα θα έιμαι κατώτερός του στον βαθμό!!! Είναι πολύς κόσμος μς αυτό το πρόβλημα!

 • 17 Μαρτίου 2015, 23:08 | Ioannis Giannakakis

  Στο παρόν άρθρο 20, παράγραφος 1 ε) «οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74)» δεν υπάρχει σαφής αναφορά και σε άλλους νόμους που κατάργησαν φορείς. Τέτοιος νόμος είναι 4238/2014 (ΦΕΚ 38) ο οποίος κατάργησε την τότε μορφή – ως φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών – του ΕΟΠΥΥ (ν.π.δ.δ.) και τον μετέτρεψε σε αγοραστή μόνο υπηρεσιών υγείας, ιδρύοντας στη θέση του ως πάροχο ιατρικών υπηρεσιών το ΠΕΔΥ. Με αυτή τη νομοθετική πράξη οδηγήθηκαν στην απόλυση γιατροί που εκτός από εκείνους που είχαν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπήρχαν και άλλοι γιατροί, περίπου 90 σε αριθμό, που είχαν προσληφθεί μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ σε ασφαλιστικούς φορείς και αποτελούσαν μόνιμο προσωπικό. Με μεταγενέστερη διαπιστωτική πράξη αυτοί μετατάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και με τον νόμο 4238/2014 λύθηκε η εργασιακή τους σχέση. Σε περίπτωση που δεν αναφερθεί ρητά και ο νόμος 4238/2014 εκτός του 4250/2014 στη συγκεκριμένη παράγραφο του άρθρου, τότε ενδέχεται να υπάρξει περιθώριο παρερμηνείας του υπό κατάθεση νόμου που να οδηγεί στην μη αποκατάσταση της αδικίας ακόμα και για υπαλλήλους που με κανονική διαδικασία ΑΣΕΠ κατέκτησαν μόνιμη υπαλληλική σχέση με το Δημόσιο.

 • 17 Μαρτίου 2015, 22:23 | Σουμάκης Συμεών

  Στο άρθρο 20 «Πεδίο εφαρμογής» στην παράγραφο 1 και στο τέλος της περίπτωσης δ να συμπληρωθεί: «…και κύριων αγωγών.» Διότι υπάρχουν και εργαζόμενοι σχολικοί φύλακες που έχουν κερδίσει και αποφάσεις πρωτοδικείου κύριων αγωγών.