• Σχόλιο του χρήστη 'Υπηρεσία Ασύλου' | 19 Μαρτίου 2015, 10:08

    Κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη διάταξης σχετικά με την διαδικασία μονιμοποίησης υπαλλήλων που δεν έχουν αξιολογηθεί για το έτος 2013 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο (μη έκδοσης απόφασης επιμερισμού). Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του καθεστώτος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει.