Άρθρο 31: Αλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

1.            Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 του Ν. 4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα.

Όσοι από τους διορισθέντες στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 του Ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, δύνανται να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την  επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις των διορισθέντων στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 18 του Ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

2.            Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄206), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α΄234 ) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν. 4210/2013 (Α΄254), προστίθενται τα εξής:

«καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, το οποίο παρέχεται σε οιαδήποτε σχολεία ή σχολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους».

3.            Η παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄), τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για α) το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορισμό των διακριθέντων αθλητών δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16-1-2014 (ΦΕΚ 86 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισμών βάσει ειδικών-ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος».

4.            Η παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 24/27-1-2015 και β) τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου». Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, οι οποίες προκηρύχθηκαν με την αριθ. 1ΓΔ/2014 απόφαση-προκήρυξη κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο πρώτο κυρωτικού νόμου 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4275/2014, δεν αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται. 

6. Το άρθρο 42 του ν. 4250/2014 καταργείται.

7. Παρατείνονται από τότε που έληξαν και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, οι θητείες των μελών και Προέδρων των προβλεπομένων από το Σύνταγμα Ανεξάρτητων  Αρχών, οι οποίες είτε έχουν λήξει μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ή λήγουν εντός του διαστήματος της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο παράτασης.

8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των  ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο (δίπλωμα) μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε ΟΤΑ α’ βαθμού.

9.  Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3142/1955 (Α’  43), όπως τροποποιήθηκε με την  παρ. 2 του άρθρου 19 του  3709/2008 (Α’  213), αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Για την κάλυψη κάθε, αρμόδια διαπιστούμενης,, έκτακτης ανάγκης  των Πλοηγικών Σταθμών, δύναται ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού , κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με απόφαση του, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση  του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας, να προσλαμβάνει  έκτακτο ναυτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων  του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  των κλάδων Αρχιπλοηγών-Πλοηγών, Κυβερνητών πλοηγίδων Μηχανοδηγών πλοηγίδων  και Πρυμνοδετών, το οποίο έχει  τα νόμιμα τυπικά προσόντα.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η αποζημίωση του προσλαμβανομένου προσωπικού, αναλόγως  της  χωρητικότητας του εκάστοτε πλοηγούμενου πλοίου,  η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο των εισπραττομένων  για την πλοήγηση πλοηγικών δικαιωμάτων.

Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι υποχρεούνται στην καταβολή  εισφορών υπέρ ΝΑΤ και Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού ή Ταμείο Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού, αναλόγως της ειδικότητας”.

H παράγραφος  3 του άρθρου 14 του ν. 3142/1955 (Α’  43), καταργείται, οι δε παράγραφοι 4,5,6, και 7 του άρθρου αυτού αναριθμούνται σε 3,4,5, και 6  αντιστοίχως.

10. Αρμόδια για το ενιαίο έργο με τον τίτλο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» είναι επιτροπή που συστήνεται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  Στην επιτροπή αυτή μετέχουν και από ένας εκπρόσωπος από κάθε Κόμμα που αναγνωρίζεται κατά τον κανονισμό της Βουλής καθώς και ένας τουλάχιστον σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αρεοπαγίτης ή σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του αντίστοιχου Δικαστηρίου, με τον αναπληρωτή του.

Οι προαναφερόμενοι ορίζουν τους εκπροσώπους τους, με τους αναπληρωτές τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς σχετικό έγγραφο του  Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση που τα κόμματα δεν ορίσουν εκπροσώπους μέσα στην προθεσμία αυτήν, οι αντίστοιχες θέσεις καλύπτονται από Συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποδεικνυόμενους από τον Πρόεδρό του.

Η Επιτροπή αποφασίζει για όλα τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανάθεσης των συμβάσεων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ καθώς και για την τελική κατακύρωση, ανάθεση ή ματαίωση των σχετικών διαγωνισμών και συμβάσεων. Η Επιτροπή αποφασίζει κατόπιν εισηγήσεων του φορέα που συνάπτει και εκτελεί τη σύμβαση. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται τα μέλη της επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

11. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορεί να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι Προϊστάμενοι  των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

12. α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (297 Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

« Η αποζημίωση για υπερωριακή , νυκτερινή   ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθ. 2/99421/ΔΕΠ/23.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 203)».

β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεπομένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης.»

13. α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου Στ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4257/2014 (Α’ 93), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Αν δεν δύναται να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου Στ2 του ν.4093/2012 (Α’ 222). 

 β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

 14. Η παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παρ. 3 α. και β. και η παρ. 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται  σε 2 α. και β. και 3 αντίστοιχα.

15. Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεών αυτοκινήτων προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (αρθ. 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α΄ και ΥΑ 6400/2060/1984, ΦΕΚ 387 Β΄) ασκείται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

16. Το  π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ 172 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω:

α)      Στην περίπτωση Α.α. του άρθρου 28 οι λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τρεις (273)»

β)      Στην περίπτωση Α.στ. του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσσερις (4)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)»

γ)      Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις « Δέκα (10) » αντικαθίστανται με τις λέξεις « Ένδεκα (11) »

δ)      Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις « Ένδεκα (11)» αντικαθίστανται με τις λέξεις « Δώδεκα (12) »

ε)      Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται εδάφιο ως εξής:   « Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών) μετατρέπεται σε οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. »

στ)      Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση “ιη” ως εξής:  « Εξι (6) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών »

ζ)      Στην περίπτωση α’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014, η υποπερίπτωση “αγ” διαγράφεται και προστίθεται στην περίπτωση β’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 ως υποπερίπτωση “βγ”.   Οι υποπεριπτώσεις “αδ”, “αε” και “αστ” της περίπτωσης α’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 αναριθμούνται σε “αγ”, “αδ” και “αε” αντιστοίχως.   Οι υποπεριπτώσεις “βγ” έως και “βθ“ της περίπτωσης β’ της παρ.3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 αναριθμούνται σε “βδ” έως και “βι” αντιστοίχως.

η)      Στο άρθρο 40  οι λέξεις  «άρθρο 38» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρο 39»

Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:51 | ΣΕΕΔΑ

  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  σχετικά με το Άρθρο 31 παρ. 3 όπου αναφέρεστε στον διορισμό των διακριθέντων αθλητών, θέλουμε να τονίσουμε πως δεν έχει δημιουργηθεί απλά η προσδοκία διορισμού καθώς οι περισσότεροι από όσους έχουν εγγραφεί στον ειδικό πίνακα της ΓΓΑ, και ειδικά αυτοί που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους από το έτος 2005 ως και το 2007, είχαν αποφάσεις και ΦΕΚ διορισμού.
  Πολλοί από αυτούς δε έχουν συμπληρώσει 10 έτη σε αναμονή ενώ άλλοι έχασαν το δικαίωμα διορισμού λόγω ηλικίας και λόγω συνεχών αλλαγών στη νομοθεσία.
  Επιθυμούμε να συμπεριληφθούν στι ρυθμίσεις όσοι έχουν αιτηθεί για διορισμό έως και το έτος 2013 όπου έγινε και η αναστολή (πάγωμα ) των αιτήσεων.
  Προτείνουμε:
  Οσοι αθλητες έχουν συναφές πτυχίο να έχουν την δυνατότητα να διοριστούν στην εκπαίδευση π.χ (απόφοιτοι από ΤΕΦΑΑ φιλόλογοι δάσκαλοι. Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται 10.000 αναπληρωτες για την εκπαιδευση ενώ έχουμε εξαιρετικά καταρτισμένους καθηγητές σε αναμονή διορισμού με τις ειδικές διατάξεις των διακριθέντων αθλητών.
  Έτσι θα επιτύχουμε να αποφορτιστεί από τη μια η δημόσια διοίκηση και να στελεχωθεί με επάρκεια ο τομέας της εκπαίδευσης.
  Προτείνουμε ακόμη και την διαφυγή των ήδη διορισμένων αθλητών σε σώματα ασφαλείας Π.χ αστυνομία, λιμενικό σώμα με οικειοθελή μετάταξη.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:08 | Λουκάς Πανουργιάς

  ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΤ

  Η λειτουργία των Μουσικών Συνόλων στην ΕΡΤ, όλο το προηγούμενο διάστημα, κατέδειξε ένα σημαντικό κενό που λειτουργούσε εις βάρος εκείνων που, ενώ είχαν πασχίσει και αφοσιωθεί σε πολύχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, βρίσκονταν αίφνης εκτός διαβάθμισης.
  Ειδικότερα:Στις 23/6/2006 τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΕΡΤ – ΠΟΣΠΕΡΤ και οι μουσικοί μετονομάστηκαν από ΤΕ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) σε ΚΤΕ (Καλλιτεχνική Τεχνολογική Εκπαίδευση) με αποτέλεσμα να διαχωριστούν σε 5 κατηγορίες μισθολογικού κλιμακίου ενώ κατείχαν αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Αντίστοιχα οι μουσικοί, απόφοιτοι ανώτατων σχολών, ορθώς ανήκαν σε μία ξεχωριστή, έκτη κατηγορία, τους ΠΕ. Από αυτό καταδεικνύεται ότι οι ανώτερες σπουδές μουσικής στη χώρα μας δεν αναγνωρίζονται έμπρακτα κατά την πρόσληψη των μουσικών, στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
  Οι Μουσικοί που εργάζονταν στα ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ της ΕΡΤ αντιμετώπιζαν μια ιδιαίτερη συνθήκη άνισης μεταχείρισης με τους συναδέλφους τους στα υπόλοιπα θεσμοθετημένα σύνολα της χώρας. Η ανισότητα αυτή παραμένει αφού το εν λόγω νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στα μουσικά σύνολα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και για το λόγο αυτό προτείνεται η παρακάτω προσθήκη.

  Στο άρθρο 31 παράγραφος 8, προστίθεται υποπαράγραφος (8α) ως εξής :

  “ 8α.Στον κλάδο Μουσικών ΤΕ κατατάσσονται αυτοδίκαια και οι μουσικοί (εκτελεστές οργάνων, χορωδοί) που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στη συνέχεια στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση,κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου, εφόσον κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχα θεσμοθετημένα μουσικά σύνολα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.”

  Κατά τα λοιπά, τα θέματα ιεραρχίας και η ανάληψη θέσεων ευθύνης στα μουσικά σύνολα καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μουσικών Συνόλων,του οποίου η θέσπιση εκκρεμεί από το 2007,όπως ρητά αναφέρεται στην από 23/6/2006 Σ.Σ.Ε.

  Με εκτίμηση
  Λουκάς Πανουργιάς – Χορωδία ΕΡΤ

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:07 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ

  Επί του αρ. 31, παρ. 8.
  Παραπληροφορούν τον υπουργό, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους συναδέλφους μουσικούς, αλλά πλανώνται και οι ίδιοι, όσοι νομίζουν ότι το διδακτικό προσωπικό των ωδείων διαφέρει καλλιτεχνικά από τους εκτελεστές μουσικών οργάνων. Είναι πρόσωπα που σπούδασαν σε ωδεία, πήραν τον ίδιο τίτλο σπουδών (πτυχίο ωδείου) και απλά εργάζονται σε διαφορετική εργασία. Δηλαδή σε όλους τους Δημοτικούς Υπάλληλους π.χ. Πολιτικούς Μηχανικούς το ίδιο δε συμβαίνει; Διαφέρει η αμοιβή τους αν εργάζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες ή στην Πολεοδομία ή όπου αλλού; Κρίσιμο στοιχείο για το θέμα είναι η 71/20-2-2007 γνωμοδότηση του ΝΣΚ , την οποία έχουν κάνει δεκτή ο Υπουργός Εσωτερικών και Οικονομικών , στη σελ.4, παρ.4η, σύμφωνα με την οποία … «την ιδιότητα του μουσικού και όχι του εκπαιδευτικού έχουν και οι μουσικοί που διδάσκουν μουσικά όργανα σε ωδεία και μουσικές σχολές δεδομένου ότι τα τελευταία δεν εντάσσονται σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα (σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 66799/991/18-12-2003 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ) και συνεπώς η αντιμετώπιση τους θα πρέπει να είναι ενιαία με τους λοιπούς μουσικούς που απασχολούνται στους Δήμους»… Άρα σε τι αποσκοπούν όσοι άλλα λένε και γράφουν; Μόλις στις 17/63/2015 όλα (πλην ενός) τα σωματεία μουσικών ζήτησαν από τον Υπουργό την αποκατάσταση του δικαίου μέσω της εξομοίωσης του τυπικού προσόντος του ωδείου στην ΤΕ κατηγορία. Άρα όσοι αντιτίθενται σε αυτό μήπως δεν κατέχουν πτυχίο και προσπαθούν με άλλους τρόπους να αμείβονται υψηλά; (π.χ. ονομαζόμενοι κορυφαίοι ή αρχιμουσικοί μέσω του ΟΕΥ του φορέα τους – διαδικασία που δεν ελέγχεται- και διεκδικώντας μετά χρήματα μέσω ΣΣΕ ή Υπουργικών Αποφάσεων) Μήπως οι πτυχιούχοι ωδείων – εκτελεστές μουσικών οργάνων δεν είναι αυτοί που διδάσκουν μουσικά όργανα και στα ωδεία; Στην περίπτωση αυτή δηλαδή τι θα γίνει ως προς την αμοιβή τους. Το πρωί στην παρέλαση ή τη λιτανεία θα είναι καλλιτέχνες (αναδεικνύοντας παιανίζοντας το ταλέντο τους) και το απόγευμα στο μάθημα ταπεινοί καθηγητές (εφαρμόζοντας τη διδακτική τέχνη κυρίως σε νέα παιδιά); Κύριε υπουργέ είναι δικαίωμα του καθενός να αυτοπροσδιορίζεται. Όμως στην προσπάθεια σας επί του θέματος, έχετε συμπαραστάτες την συντριπτική, σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία του κλάδου των μουσικών (φυσικά και των αρχι-μουσικών των κορυφαίων μουσικών κλπ), η οποία και περιμένει χρόνια τώρα τη νομοθετική επίλυση του θέματος, με τον τρόπο που έχει αποτυπωθεί. Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη τις διατυπωμένες θέσεις στην διαβούλευση ανάλογα με την εκπροσώπηση και τα στοιχεία αυτών που τις υποβάλλουν.

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:57 | ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Επαναφορά της υπερβάλλουσας διαφοράς και αναδρομική καταβολή της σε μεταταχθέντες υπαλλήλους.

  Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.οικ.36871/26-9-2014 έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται σαφές ότι πρέπει να εξακολουθεί να καταβάλλεται η υπερβάλλουσα διαφορά σε περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων, καθώς δεν είναι συνάρτηση της κατοχής θέσης αλλά της μείωσης αποδοχών λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογικού νόμου (Ν.4024/2011), άποψη που διατυπώνεται και στην υπ’αριθμ.211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Κατόπιν αυτού θα πρέπει να επανέλθει η υπερβάλλουσα διαφορά και να καταβληθεί αναδρομικά σε όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους προκειμένου να ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 3 του Ν.3845/2010, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 (η μείωση των αποδοχών να μην υπερβαίνει το 25%).
  Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η αδικία που βιώνει πλήθος δημοσίων υπαλλήλων λόγω της καταπάτησης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, χωρίς να χρειαστεί η δικαστική προσφυγή.

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:57 | Στελίος Τσαβδαρλής

  Κύριε Υπουργέ
  Η κυβέρνηση να κάνει δεκτή την με αρ. 2011/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία και αποδέχτηκε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών με εγκύκλιο του.
  Συγκεκριμένα:
  Προσθήκη στο άρθρο
  Μετά τη διενέργεια των μετατάξεων όσων υπαλλήλων ήταν σε διαθεσιμότητα η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 29 ν. 4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται – μεταφέρονται και στην νέα τους θέση, και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 29 (Ελ.Συν.Κλιμ. Τμ. Ι Πράξη 211/2013).
  Το πρόβλημα πρόεκυψε από την λανθασμένη ερμηνεία των Ν.3845/2010, 3899/2010 και 4024/2011. Η υπερβάλλουσα μείωση δεν είναι προσωπική διαφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην με αρ. 2011/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Ευχαριστώ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:53 | Αντώνης

  Κύριε Υπουργέ
  Από το 1600 στην Ελλάδα και διεθνώς τα Μουσικά Σύνολα λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και έχουν ανάλογη δομή και εσωτερική ιεραρχία έτσι ώστε να αποδίδουν τα έργα των συνθετών μεταφέροντας το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα στο κοινό.
  Αυτή η δομή βασίζεται στη λειτουργία των ομάδων και της σύνθεσης τους από συγκεκριμένα όργανα , συγκεκριμένους ρόλους και υποχρεώσεις των μουσικών κάθε συνόλου , όπως αυτές διακρίνονται στις ειδικές κατηγορίες του Αρχιμουσικού, Κορυφαίου Α, Κορυφαίου Β, Μουσικού.
  Η πρόσληψη των μουσικών στις Ορχήστρες γίνεται με ακρόαση δηλαδή επιλέγεται ο καλύτερος και όχι αυτός που διαθέτει τα περισσότερα μόρια.
  Οι παραπάνω λόγοι διαφοροποιούν το προσωπικό των Μουσικών Συνόλων από όλη την υπόλοιπη υπαλληλική κοινότητα, πέραν του ότι ο μουσικός της Ορχήστρας παραμένει στη θέση του καθ όλη την διάρκεια της εργασιακής του θέσης.
  Έτσι λοιπόν ο νομοθέτης στην Ελλάδα και διεθνώς διακρίνει και ονομάζει των Μουσικό που παράγει καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μέλος μουσικών συνόλων , ως καλλιτεχνικό προσωπικό και των μουσικό που διδάσκει ως εκπαιδευτικό.
  Κύριε Υπουργέ
  Πρέπει να μεριμνήσετε έτσι ώστε όπως και σωστά αντιστοιχείται τους μουσικούς του εκπαιδευτικού προσωπικού και τους εξομοιώνεται με τους μουσικούς εκπαιδευτικό προσωπικό του Δημοσίου, να μεριμνήσετε έτσι ώστε μέσα από το παρών νομοσχέδιο να αντιστοιχηθούν οι μουσικοί καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ και να εξισωθούν με το αντίστοιχο καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου.
  Αυτό θα είναι μία πράξη δικαίωσης για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου , του καλλιτεχνικού προσωπικού των ΟΤΑ που τόσο βάναυσα έχουν πληγεί από τις μνημονιακές πολιτικές και την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4024/11.

 • 24 Μαρτίου 2015, 01:08 | Σοφία Βασάλου

  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΔ164/2004

  Κύριοι δεν αναφέρετε πουθενά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αναφορικά με το ΠΔ 164/2004. Και συγκεκριμένα αναφέρομαι σε περιπτώσεις συμβασιούχων του Υπουργείου Πολιτισμού για τους οποίους μετά από Αιτήσεις Θεραπείας και πολύχρονης καθυστέρησης, έχουν εκδοθεί αποφάσεις του ΑΣΕΠ και έχουν δημοσιευτεί ΦΕΚ για την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου από το 2010. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν εφάρμοσαν χωρίς καμία σαφή εξήγηση!!!

  Αναλυτικά: στα ΦΕΚ τΒ’ 1878/01-12-2010 και ΦΕΚ τΒ’2252/31-12-2010 αναγράφεται η απόφαση της σύστασης 74 και 114 αντίστοιχα οργανικών θέσεων ΙΔΑΧ στο Υπουργείο Πολιτισμού κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν3320/2005 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004, προκειμένου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτουν οι εν λόγω υπάλληλοι.

  Ακόμη, οι υπάλληλοι αυτοί, κλήθηκαν στις αρχές του 2011 να καταθέσουν τα επίσημα έγγραφα ( πτυχία, πιστοποιητικά υγείας κλπ), στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ χωρίς όμως ποτέ να κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία!!!

  Κύριοι, ο νόμος και οι αποφάσεις βρίσκονται εκεί και αναμένουν την εφαρμογή τους. Επιτέλους, είναι στο χέρι σας να δώσετε τέλος σε μια αδικία πολλών ετών που φαίνεται τελικά να αφορά σε πολιτική απόφαση.

  Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε εκκρεμότητα τόσα χρόνια, έχουν τεράστια προϋπηρεσία καθώς πολλοί από αυτούς, ανάμεσα στους οποίους κι εγώ, εργάζονται με συμβάσεις στο ΥΠΠΟ ακόμη και από την δεκαετία του 1990!! Πρόκειται για επιστημονικό προσωπικό (αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, αρχιτέκτονες, φωτογράφοι κλπ) αλλά και ειδικό τεχνικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία των τραγικά υποστελεχωμένων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ!

  Ας είναι αυτό το νομοσχέδιο η ευκαιρία σας να δώστε τέλος σε αυτή την αδικία!

  Ευχαριστώ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:48 | ΔΙ.ΚΙ.ΜΟΥ.ΟΤΑ

  Σωματείο Εργαζομένων Χαλάνδρι 23 Μαρτίου 2015
  Μουσικών Εκτελεστών Έργων-Οργάνων,
  Καλλιτεχνικό Προσωπικό
  σε Μουσικά Σύνολα των ΟΤΑ,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών
  μέλη της ΠΟΠΟΤΑ

  «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ »
  «ΔΙ.ΚΙ.ΜΟΥ.ΟΤΑ»
  Προς : Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  κ.κ. Γιώργος Κατρούγκαλος
  Θέμα : Κατάταξη σε θέσεις μονίμου προσωπικού του Καλλιτεχνικού Προσωπικού, Μουσικοί, μέλη Μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, που κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Κύριε Υπουργέ
  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τα θέματα που αφορούν τους μουσικούς εκτελεστές έργων-οργάνων, Καλλιτεχνικό προσωπικό, στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, μέλη Μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
  Εν όψει της διαβούλευσης του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση θεωρούμε απαραίτητο να σας παραθέσουμε έγγραφα και στοιχεία που μας αφορούν έτσι ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρικότερη και σε βάθος αντίληψη των θεμάτων, που ως αποτέλεσμα θα έχει, με ορθότερη κρίση, να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν οι παραλήψεις τα λάθη και οι αδικίες του παρελθόντος όπως και εσείς εξαγγείλατε .
  Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

  Α. κατά την αρχική του μορφή
   στο άρθρο 29 » Άλλες διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» η παρ.8 αναφέρει ότι,
  » 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Δημοτικών Ωδείων. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των Δημοτικών Ωδείων, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο (δίπλωμα) μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε Δημοτικό Ωδείο.»
  είναι καθαρό ότι η παραπάνω παράγραφος αναφέρεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές μουσικής) των ΟΤΑ και σωστά εξισώνεται με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές μουσικής ) του Δημοσίου.

  Β. μετά από την τροποποίηση του
   στο άρθρο 31 » Άλλες διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» η παρ.8 αναφέρει ότι,
  «8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο (δίπλωμα) μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε ΟΤΑ α’ βαθμού.»

  Η αντικατάσταση της φράσης » εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Δημοτικών Ωδείων.» με την φράση » εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού.» έχει ως αποτέλεσμα στο νέο κείμενο της συγκεκριμένης παραγράφου να συμπεριλαμβάνεται μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό ΟΤΑ (καθηγητές μουσικής) και το Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ .
  Γεγονός που επιφέρει στο Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ ( μουσικοί εκτελεστές, μέλη μουσικών ορχηστρικών συνόλων), την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του κλάδου , καταστρατηγεί τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό αυτό, ακυρώνει την ιεραρχία και τις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός διαλύοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας των Ορχηστρών.

  Να σημειώσουμε ότι,
  Η έννοια μουσικός εμπεριέχει δύο διακριτούς κλάδους , ( ν.3274/04 αρθ.30)
  του Καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικοί εκτελεστές, μέλη Μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων ( Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ) ,
  και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, καθηγητές μουσικής-οργάνων ( Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ), άρα

  η αντιστοίχηση του Καλλιτεχνικού προσωπικού ΟΤΑ, μέλη μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων ΟΤΑ είναι το Καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου ( ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΕΛΣ) οι μουσικοί εκτελεστές οργάνων προσλαμβάνονται με ακρόαση από ειδική προς τούτο επιτροπή και κατατάσσονται στις κατηγορίες Αρχιμουσικός- Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός

  η αντιστοίχηση των καθηγητών μουσικής στους ΟΤΑ είναι οι καθηγητές μουσικής του Δημοσίου, υπάγονται στο κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοσίου και ΟΤΑ, οι μουσικοί καθηγητές θεωρίας-οργάνων προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του ν.2190/94 και κατατάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ

  Κύριε Υπουργέ
  1. Ν.3584/07 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
  Θα θέλαμε να θέσουμε υπ όψιν σας ότι εμείς, το Καλλιτεχνικό προσωπικό, μέλη Ορχηστρικών Μουσικών Συνόλων των ΟΤΑ ανήκουμε στις ειδικές διατάξεις του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν.3584/07, διαφοροποιούμαστε από το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό των ΟΤΑ αλλά και από το εκπαιδευτικό προσωπικό( καθηγητές μουσικής ) των ΟΤΑ λόγω του τρόπου πρόσληψης , του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών μας και των ειδικών κατηγοριών που ανήκουμε ως Αρχιμουσικοί, Κορυφαίοι Α, Κορυφαίοι Β, Μουσικοί

  2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  Στις 28 Ιουνίου 2012 τα παραπάνω επιβεβαιώνονται διότι σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/151/372 με θέμα » Καλλιτεχνικό προσωπικό – εκτελεστές μουσικών έργων σε μουσικά σύνολα ΟΤΑ» αναφέρεται ότι …………… » το μουσικό έργο λόγω ειδικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την εκτέλεση του ( συγκρότηση μουσικών συνόλων, ανάληψη διακριτών ρόλων στο πλαίσιο αυτών, χρήση μουσικών οργάνων κ.α.) παρουσιάζει ιδιαιτερότητες . Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, για το καλλιτεχνικό προσωπικό των μουσικών συνόλων των ΟΤΑ καθίσταται αναγκαία ειδική νομοθετική ρύθμιση.» (επισυνάπτεται).

  Επίσης
  Στις 6 Ιουνίου 2013 αριθμ. Πρωτ. οικ.23267 με θέμα » Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ α βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τους» το Υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί επείγουσα απογραφή προσωπικού με σκοπό να αποτυπωθεί ο διαχωρισμός μεταξύ μουσικών που εργάζονται ως εκπαιδευτικό προσωπικό ( καθηγητές μουσικής) και ως καλλιτεχνικό- εκτελεστές οργάνων σε Μουσικά Σύνολα και Φιλαρμονικές, οι ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός και ο αριθμός των απασχολουμένων στις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού (επισυνάπτεται).

  3. ΣΣΕ 2014
  Την 1η Αυγούστου του 2014 υπογράφεται η ΣΣΕ έτους 2013-2014 μεταξύ του Υπ. Εσωτερικών και των Ομοσπονδιών ΠΟΠΟΤΑ και ΠΟΕΟΤΑ στις οποίες είμαστε μέλη τους . Στο άρθρο 11 αναφέρει ότι » Οι μουσικοί, καλλιτεχνικό προσωπικό, μέλη ορχηστρικών μουσικών συνόλων κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες: Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, βάσει των προσόντων που κατέχουν και των οριζομένων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας υπηρεσίας.»

  Κύριε Υπουργέ
  Βάση των ανωτέρων και για να δοθεί η πρέπουσα λύση που θα δικαιώνει τη δική σας προσπάθεια αλλά και τα αιτήματα των εργαζομένων στα Μουσικά Σύνολα των ΟΤΑ ζητάμε να προστεθεί στην παράγραφο 8 του παραπάνω άρθρου το παρακάτω κείμενο
  «Τα άρθρα 1,2 και 3 του Π.Δ 315 (ΦΕΚ Α΄ 160) εφαρμόζονται και στους μουσικούς, καλλιτεχνικό προσωπικό (παρ 2 αρθ.30 του ν.3274\2004 ΦΕΚ Α΄195), μέλη μουσικών ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού για τις κατηγορίες Αρχιμουσικός- Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, στις οποίες κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου, ορίζονται από ειδική επιτροπή κρίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 524 »

  Για το Δ.Σ.

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Καλαϊτζής Γιώργος Ποντίκης Αντώνης

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:56 | Κατερίνα

  Θα προστεθώ κι εγώ σε αυτούς που ζητάμε να αντιμετωπιστούμε και οι ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ. με ίσο τρόπο με τους υπόλοιπους υπαλλήλους στο θέμα της αναγνώρισης των τυπικών μας προσόντων –μεταπτυχιακά, διδακτορικά- , με την επέκταση και την εφαρμογή της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) και στη δική μας κατηγορία. Δυστυχώς, η οποιαδήποτε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη έχει παγώσει, οπότε και η κατάταξή μας σε συγκεκριμένη βαθμίδα παραμένει αυτή της εισαγωγής μας στο ενιαίο μισθολόγιο 1.1.2013. Δυστυχώς και αδίκως όμως, πολλοί από εμάς όταν εισαχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο την 1.1.2013 είχαμε ήδη μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα, τα οποία δεν προσμετρήθηκαν για την κατάταξή μας (2 ή 6 χρόνια αντίστοιχα) γιατί το αρμόδιο συμβούλιο δεν είχε –πολύ κακώς- φροντίσει να αναγνωρίσει τη συνάφειά τους (σε πλειάδα περιπτώσεων η καθυστέρηση αφορά έως και χρόνια). Η αδικία απεκαταστάθη με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) για τους υπαλλήλους που μπήκαν στο ενιαίο μισθολόγιο μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011), αλλά δυστυχώς δεν περιλάμβανε και εμάς στα Ν.Π.Ι.Δ. που ενταχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο 1.1.2013. Δεν θα έπρεπε η εγκύκλιος να εφαρμοστεί αναλογικά και στους ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου»?
  Είναι πολύ άδικο, ενώ είχαμε τα σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, να μην λαμβάνονται υπόψη και να κατατασσόμαστε σε χαμηλότερες βαθμίδες επειδή τα αρμόδια όργανα αναγνώρισης της συνάφειας καθυστέρησαν και αμέλησαν να κάνουν τη δουλειά τους.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:11 | Ολυμπια

  Χαίρομαι που το επισήμαναν και άλλοι που βιώνουμε ως ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ. (συγκεκριμένα ΟΤΑ, στη δική μου περίπτωση) τεράστια διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και ουσιαστικά εισπράττουμε ταυτόχρονα μόνο τα αρνητικά και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τα θετικά κανενός.
  Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω κι εγώ να κατευθύνω την προσοχή σας και να λάβετε υπόψη μία μεγάλη αδικία εις βάρος των ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ., όσον αφορά την ίση αναγνώριση των προσόντων τους. Δυστυχώς η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων δεν είχε συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για αναδρομική αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Όσοι λοιπόν ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ., ενώ διέθεταν μεταπτυχιακά και διδακτορικά την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο και κατατάχθηκαν σε βαθμίδες, αλλά η υπηρεσία τους δεν είχε φροντίσει, ως όφειλε, να έχει κάνει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο τις απαιτούμενες ενέργειες για να αναγνωριστεί η συνάφειά τους (και σε πολλές περιπτώσεις πέρασαν ΜΗΝΕΣ μέχρι να αναγνωριστούν), κατατάχθηκαν σε κατώτερες βαθμίδες, γιατί τα προσόντα, τα οποία διέθεταν απλά δεν προσμετρήθηκαν! Παρακαλούμε πολύ να επεκταθεί η εφαρμογή της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) και για τους ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο μάλιστα και των όσων ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:58 | Αθανάσιος ΑΔΑΜ

  κ. Υπουργέ,

  Μια επισήμανση και μόνον, επί της §7 και μια ερώτηση. Όταν κάποιο Τμήμα/Διεύθυνση σε κάποιον Οργανισμό/Εταιρεία (ή όπως αλλιώς θέλει κάποιος να το χαρακτηρίσει) δεν αποδίδει τα αναμενόμενα/προσδοκώμενα, το πρώτο που γίνεται είναι να αλλάζει ο Προϊστάμενος και το επιτελείο του συγκεκριμένου Τμήματος/Διευθύνσεως ώστε ο νέος Προϊστάμενος και το νέο επιτελείο του να φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

  Η ΕΡΩΤΗΣΗ : Με την πανθομολογούμενη διαφθορά που υπάρχει εδώ και χρόνια στον Δημόσιο Τομέα θα μπορούσε κάποιος να δηλώνει ευχαριστημένος από την Δημόσια Διοίκηση της χώρας;

  Με τιμή

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:00 | Κατερίνα

  Το θέμα της λειτουργίας των υπηρεσιακων συμβουλιων των περιφερειων είναι πολυ σοβαρό κυριε Υπουργε και εγείρει ερωτηματκά… Για ποιό λόγο δεν λειτουργουν τα υπηρεσιακα συμβούλια κυριε Υπουργε;Έστω με καθυστερηση μηνών αυτή η δυσλειτουργία θα έπρεπε να έχει λυθεί. Διαφανεια και ευελιξία!

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:54 | Γιώργος

  Κύριε Υπουργέ με το άρθρο 31 παρ 8 του νομοσχεδίου που καταθέτετε εγώ που είμαι αρχιμουσικός στην φιλαρμονική Δήμου Χαλανδρίου πια θέση θα έχω ? θα ήμαστε όλοι ίδιοι ? το κοντσερτίνο οι κορυφαίοι Α! ΚΑΙ β! της ορχήστρας μου θα πάψουν να υπάρχουν ? και αν ναι διαλύεται η δομή και η λειτουργία της ορχήστρας?
  Κύριε Υπουργέ καταλαβαίνω ότι οι προθέσεις σας σε ότι αφορά την λειτουργία των δομών του δημοσίου και των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων είναι οι καλλίτερες. Όμως η πληροφόρηση και η ενημέρωση που σας έχει γίνει για το συγκεκριμένο θέμα είναι προφανώς ελλιπής .Αυτό φαίνεται απο το γεγονός ότι αναφαίρετε στο παρόν νομοσχέδιο η έννοια Μουσικός σαν ένας κλάδος εργαζομένων με ομοιογενή χαρακτηριστικά ίδιου τρόπου πρόσληψης, λειτουργίας και ίδιου τρόπο κατάταξης και καθορισμού των αποδοχών .
  Κύριε Υπουργέ θα ήθελα να σας καταθέσω τα παρακάτω στοιχεία για να αποκτήσετε ολοκληρωμένη άποψη για το θέμα έτσι ώστε από καλλίτερη θέση να κρίνετε και να αποφασίσετε το ορθότερο δίνοντας λύση στο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε.
  1. η δομή των μουσικών συνόλων των ΟΤΑ είναι ίδια με τα μουσικά σύνολα του Δημοσίου ( Κρατική , Λυρική ), καθώς και η λειτουργία τους .
  2. Η πρόσληψη των Μουσικών γίνετε με ακρόαση από καλλιτεχνική επιτροπή .
  3. Η διαδικασία πρόσληψις του καλλιτεχνικού προσωπικού εξαιρείται των διατάξεων του Ν 2190/94 ΑΣΕΠ.
  4.Οι μουσικοί που προσλαμβάνονται ως καλλιτεχνικό προσωπικό μέλη ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ κατατάσσονται στις ιδικές κατηγορίες του Αρχιμουσικού , κορυφαίου Α κορυφαίου Β και μουσικού όπως και του Δημοσίου παραμένοντας στην ίδια θέση καθ’ όλη την διάρκεια της εργασιακής του σχέσης , οι αμοιβές του καθορίζονται ανάλογα με την κατηγορία της θέσεις που εργάζεται και δεν εντάσσεται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ.ΥΕ.
  Τα μουσικά σύνολα δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς αυτήν την εσωτερική ιεραρχία άλλος τε όλες οι ορχήστρες ανά τον κόσμο με αυτήν την μορφή λειτουργούν .
  τέλος οι μουσικοί καθηγητές θεωρίας και οργάνων προσλαμβάνονται βάση των τυπικόν τους προσόντων ( όχι με ακρόαση ) σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν 2190 /94 ΑΣΕΠ και κατατάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ ΔΕ .
  Κύριε Υπουργέ η αντιστοίχηση του καλλιτεχνικού προσωπικού των ΟΤΑ πρέπει να γίνει με βάση το καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου δηλαδή των μουσικών ορχηστρικών συνόλων ΚΟΑ ΚΟΘ ΕΛΣ

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Όπως πολύ ορθώς έχει επισημανθεί σε προηγούμενα σχόλια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκατάσταση των αδικιών και ίση μεταχείριση που επιδιώκει το νομοσχέδιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αποκατασταθεί και μία αδικία εις βάρος των ΙΔ.Α.Χ. Ν.Π.Ι.Δ. (δυστυχώς ΠΑΝΤΑ εξαιρούνται από οποιαδήποτε δίκαιη και ευνοϊκή ρύθμιση), οι οποίοι δεν προβλέπονται στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για αναδρομική αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Έτσι, όσοι ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ ενταχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο 1.1.2013, δεν προσμετρήθηκαν τα μεταπτυχιακά-διδακτορικά μας, ενώ είχαν αποκτηθεί χρόνια πριν, απλά και μόνο γιατί το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης της συνάφειάς τους είχε αμελήσει ή καθυστερήσει να το κάνει. Έτσι, τοποθετηθήκαμε αδίκως σε βαθμίδες κατώτερες αυτών που έπρεπε, σε αντίθεση μάλιστα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».
  Επιτέλους, ας μην αντιμετωπιζόμαστε πλέον ως υπάλληλοι μιας κατώτερης δημόσιας διοίκησης κι ας υπάρξει και για εμάς η σχετική δίκαιη πρόβλεψη σε αυτό το νομοσχέδιο. Πρόκειται για αναγνώριση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο και είναι κρίμα να μην αναγνωρίζονται στο σύνολο των περιπτώσεων.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:03 | Νίκος Ζολοταριώφ

  Με τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να αρθεί η αναστολή της βαθμολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων καθώς και η αναστολή της χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών μετ’ αποδοχών, όπως προβλέπουν ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας & ο κώδικας υπαλλήλων των ΟΤΑ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 14:03 | ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ

  Το αίτημα που συνδιαμορφώθηκε στις Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων του κλάδου που συνυπογράφουν και επιδόθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών κο Ν. Βούτση και στον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κο Γ. Κατρούγκαλο στην κλαδική κινητοποίηση στις 17 Μαρτίου 2015 είναι το παρακάτω:

  ΚΟΙΝΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

  Κύριε Υπουργέ,
  Οι μουσικοί που εργάζονται στις δομές των δήμων δεν είναι ανειδίκευτο προσωπικό. Αντίθετα είναι υψηλής εξειδίκευσης η οποία απαιτεί τουλάχιστον δέκα χρόνια σπουδών και συστηματικής μελέτης, τα οποία πλήρωσαν και πληρώνουν πολύ ακριβά χιλιάδες σπουδαστές. Θεωρούμε απαράδεκτο και αντιφατικό, εκατοντάδες πτυχιούχοι μουσικοί που εργάζονται στους δήμους να θεωρούνται απόφοιτοι λυκείου και να κατατάσσονται σαν ανειδίκευτο προσωπικό στην κατηγορία ΔΕ.

  Άλλοι δημόσιοι φορείς, όπως το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Παιδείας, που απασχολούν μουσικούς ομοίων τυπικών προσόντων έχουν από ετών λύσει το πρόβλημα αυτό με νομοθετικές παρεμβάσεις κατατάσσοντας τους εργαζόμενους σε κατηγορία Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΤΕ). Την ίδια στιγμή πληθώρα δικαστικών αποφάσεων δικαιώνουν όσους προσφεύγουν διεκδικώντας το συγκεκριμένο αίτημα.

  Με αυτά τα δεδομένα αποτελεί πρόκληση η διαχρονική στάση του Υπουργείου σας να μη δέχεται τα δίκαια και αυτονόητα αιτήματα των πτυχιούχων των δήμων.

  Ζητάμε
  Οι μουσικοί των ΟΤΑ, κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων μουσικών σχολών και ωδείων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το κράτος να κατατάσσονται ως εργαζόμενοι Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) βάσει των προσόντων τους και σε ειδικότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του οικείου φορέα.

  Με εκτίμηση
  Τα Δ.Σ.
  – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ (ΠΟΘΑ)
  – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ (ΠΟΚΠ-ΟΤΑ)
  – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΕΜ-ΟΤΑ)
  – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΠΜΣ)
  – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΥΠΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΟΤΑ (ΠΑΣΥΔΑΥΦΟ – ΟΤΑ)
  – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΣΕΣΟΔΑ)
  – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΩΔΕΙΩΝ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ (ΣΚΩΑ)
  – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΣΥΜΦΠΟΔΑ)
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
  – ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:17 | Γ. Γ.

  Η πρόβλεψη της παραγράφου 7 για ανανέωση της θητείας των μελών των Ανεξαρτήτων Αρχών είναι η πολλοστή που εφαρμόζεται.

  Κάποτε θα πρέπει να συνεννοηθούν τα κόμματα και να λειτουργήσουν οι Αρχές.

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:06 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Τ.

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

  σχετικά με την παρ. 8 του άρθρου 31, προκειμένου να γίνει πραγματική αποκατάσταση των αδικιών, θα πρέπει:

  α)στην εν λόγω παράγραφο να προστεθούν τα εξής: «…εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού καθώς και μουσικοί των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ α΄βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου ή του οικείου προέδρου του Νομικού Προσώπου ή της Επιχείρησης, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε ΟΤΑ α’ βαθμού ή σε Νομικό Πρόσωπο ή Επιχείρηση ΟΤΑ α΄ βαθμού,

  β)να εφαρμοστεί η παρ. 2 του αρ. 14 του Β.Δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 7) και στους μουσικούς της ανωτέρω παραγράφου, και

  γ)να διορθωθεί ο αριθμός ΦΕΚ του νόμου 3687/2008 από Α’71 σε Α’159.

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:58 | Γιάννης

  Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας αποκατάστασης αδικιών που επιχειρείται από το παρόν άρθρο και το Νομοσχέδιο συνολικά θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μια κατάφορη αδικία που συντελείται και η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποκατασταθεί.

  Ως γνωστόν, με την εφαρμογή του Ν.4024/2011 κατατάχθηκαν εξαρχής σε νέους βαθμούς όλοι οι υπάλληλοι (με βάση τα όποια προσόντα είχαν κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου -δηλαδή την 1/11/2011-) και έκτοτε έχει παγώσει κάθε βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους.

  Στη συνέχεια, με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εκδόθηκε στις 29/10/2014 και έκανε δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τέθηκε σε εφαρμογή η αναδρομική αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις περιπτώσεις, όπου, ενώ είχε κατατεθεί, η σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011).
  Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο : «Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011 και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα»

  Τονίζω εδώ ότι μπορεί η πρόβλεψη αυτή να είναι μεν σωστή αλλά δεν έχει προβλέψει κάποια κατηγορία υπαλλήλων με αποτέλεσμα αφενός να μην είναι απολύτως δίκαιη και αφετέρου να αποδυναμώνεται η συνολική λογική της ρύθμισης. Επιπλέον τίθεται και θέμα αντισυνταγματικότητάς της αφού αντιβαίνει την αρχή της ισότητας.

  Το θέμα είναι αν οι υπάλληλοι αυτοί είχαν όντως τα σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου ή όχι. Δεν μπορεί να είναι αν και πότε κατέθεσαν τη σχετική αίτηση, ούτε αν και πότε η υπηρεσία έκανε τις αντίστοιχες ενέργειες για την αναγνώριση! Το ζήτημα είναι ουσιαστικό και όχι τυπικό.

  Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει η σαφής πληροφορία στα πιστοποιητικά για το πότε αποκτήθηκαν τα σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος) και μόνο αυτό θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη.

  Το αν παράδειγμα κάποιος έκανε την αίτηση μετά την εφαρμογή του Νόμου (πχ στις 2/11/11) δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης, ούτε τη λογική του Νόμου.
  Εφόσον το προσόν αυτό ΥΠΗΡΧΕ κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, είναι άδικο να μην λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, απλά και μόνο γιατί ο υπάλληλος έκανε την αίτηση την επόμενη ημέρα!

  Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ που οδήγησε στην Υπουργική Απόφαση μιλάει για την ημερομηνία της αίτησης γιατί έτσι διατυπώθηκε το ερώτημα από τη διοίκηση. Αν το ερώτημα είχε διατυπωθεί αλλιώς, υπό τη βάση της ύπαρξης ή όχι των σχετικών προσόντων κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, ενδεχομένως η γνωμοδότηση να περιελάμβανε και αυτούς.

  Για αυτό παρακαλώ να αρθεί αυτή η αδικία και να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο παρών νομοσχέδιο, η οποία θα έχει και αυξημένη τυπική ισχύ από την Υπουργική Απόφαση, που να περιλαμβάνει όλους. Έτσι θα αποφύγουν οι υπάλληλοι και τα σχετικά δικαστικά έξοδα για προσφυγές που θα υποχρεωνόταν να κάνουν.

  Μία τέτοια πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη:

  Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011, και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα»

 • 23 Μαρτίου 2015, 10:14 | Αναστασία

  Κύριε Υπουργέ
  Έχω προσληφθεί ως Καλλιτεχνικό προσωπικό στο Δήμο Χαλανδρίου, στη θέση Κορυφαία Α και ειδικότητα οργάνου τύμπανα-μελωδικά κρουστά με ακρόαση από ειδική προς τούτο επιτροπή βάση της κείμενης νομοθεσίας ( βλ. π.δ.524/80, ν.3274/04 και τις διατάξεις του δευτέρου κεφαλαίου του ν.3584/07) . Θα έπρεπε οι αποδοχές μου να καθορίζονται βάση του άρθρου 49 του ν.3205/03 . Η έλλειψη συνδικαλιστικής εκπροσώπησης τα προηγούμενα χρόνια όσο αφορά τα δικαιώματα του κλάδου των μουσικών στους ΟΤΑ που εργάζονται σε Μουσικά Σύνολα έχει παρουσιάσει ένα τεράστιο κενό στις διεκδικήσεις των δικαιωμάτων μας δηλαδή στις διεκδικήσεις του Καλλιτεχνικού προσωπικού των ΟΤΑ. Η παράτυπη και παράνομη απογραφή του ως άνω προσωπικού από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ που παρουσιάζουν το Καλλιτεχνικό προσωπικό ως εκπαιδευτικό ξεχνώντας ότι το προσωπικό αυτό δεν μπορεί να προσληφθεί με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ είχε ως αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4024/11 την βίαιη και παράλογη κατάταξη των μουσικών, Καλλιτεχνικό προσωπικό στους ΟΤΑ στις κατηγορίες ΔΕ και ΤΕ και την μείωση των αποδοχών μας έως 60%.
  Κύριε Υπουργέ
  Το αίτημα του κλάδου του Καλλιτεχνικού προσωπικού ΟΤΑ είναι η κείμενη νομοθεσία που διέπει το Καλλιτεχνικό προσωπικό των Ορχηστρικών Μουσικών Σύνολων του Δημοσίου(περίπου 600 άτομα) αλλά και ο καθορισμός των αποδοχών τους να εφαρμόζεται και να ισχύει και για το Καλλιτεχνικό προσωπικό των Ορχηστρικών Μουσικών Συνόλων των ΟΤΑ (περίπου 700 άτομα). Αντί για αυτό το παρών νομοσχέδιο εμένα αλλά και το υπόλοιπο Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ παρά του ότι διαφοροποιούμαστε από το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό λόγω τρόπου πρόσληψης αλλά και τρόπου λειτουργίας, μας μονιμοποιεί ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ αλλά ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ στις κατηγορίες ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ. Το νομοσχέδιο αντί να διορθώνει τα λάθη και τις παραλήψεις του παρελθόντος μεγαλώνει τα κενά και τις αδικίες που υπάρχουν διότι κινείται σε λάθος κατεύθυνση.
  Κύριε Υπουργέ
  Επειδή πιστεύω ότι η πρόθεση σας είναι να λύσετε προβλήματα και όχι να δημιουργήσετε καινούργια , επειδή το Καλλιτεχνικό προσωπικό δεν μπαίνει στα κουτάκια ΤΕ, ΔΕ,ΥΕ και οι κατηγορίες που λειτουργούν οι Ορχήστρες είναι Αρχιμουσικός-Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός ζητώ να μας συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο που θα καταθέσετε περιγράφοντας σωστά τον κλάδο μας και να αναδείξετε ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τα προβλήματα που δημιούργησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις δίνοντας λύση πέρα από συντεχνίες και μαστορέματα , παρανομίες και λάθη που οδηγούν τα Μουσικά Σύνολα των ΟΤΑ στην συρρίκνωση την απαξίωση και την λήθη. ΤΕΛΟΣ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΣΑΣ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΩ ΜΕ ΟΣΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΙΜΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 09:00 | Θεμιστοκλής Κ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Θα ήθελα (επειδή δεν κατέστη δυνατόν να πάρω οποιαδήποτε απάντηση επί του θέματος από το υπουργείο) να αναφέρω μία αδικία εις βάρος των ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ και να ληφθεί υπόψη στην αποκατάσταση των αδικιών που επιθυμεί να άρει το παρόν νομοσχέδιο και την ίση μεταχείριση στη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εκδόθηκε στις 29/10/2014 και έκανε δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τέθηκε σε εφαρμογή η αναδρομική αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις περιπτώσεις, όπου, ενώ είχε κατατεθεί, η σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011). Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο το Υπουργείο αποφάσισε «Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011 και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα».
  Γιατί εξαιρέθηκαν και πάλι οι ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από αυτή τη ρύθμιση? Και στην περίπτωση των ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ ενταχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο την 1.1.2013 και καταταχθήκαμε σε βαθμίδες, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη μεταπτυχιακά και διδακτορικά που είχαμε μεν καταθέσει (μήνες και χρόνια πριν) αλλά δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί η συνάφειά τους, με αποτέλεσμα την τοποθέτηση σε κατώτερη βαθμίδα.
  Γιατί δεν εφαρμόζεται η εγκύκλιος αναλογικά και στους ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου»?
  Δε θα έπρεπε λοιπόν, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αλλά και των παραπάνω νόμων και εγκυκλίων να ισχύσει αυτή η αναδρομική αναγνώριση και για τους ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο?

 • 23 Μαρτίου 2015, 01:28 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Η παράγραφος 8 του άρθρου 31, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου κατατάσσει συλλήβδην του μουσικούς ΟΤΑ στις διατάξεις πρόσληψης καθηγητών μουσικής.
  Με τη συλλογιστική αυτή διαιωνίζει το χάος στην λειτουργία των μουσικών ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ, δηλαδή των φιλαρμονικών, συμφωνικών και λοιπών ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ.
  Γράφει η παράγραφος 8:
  «Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού,…»
  Και αναφέρεται στο νόμο πρόσληψης των μουσικών καθηγητών. Τα μέλη των ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ όμως προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα Π.Δ. 523 και 524 του 1980 (ΦΕΚ Α’). Δηλ αν ισχύσουν τα γραφόμενα στο παρόν σχέδιο νόμου οι μουσικοί εκτελεστές έργων – οργάνων θα μπαίνουν μέσω μοριοδότησης ΑΣΕΠ ; ασχέτως δλδ της ικανότητας τους ως μουσικών εκτελεστών και του ταλέντου τους;
  Για να είναι πραγματικά ολοκληρωμένο το παρόν νομοσχέδιο όσον αφορά τους Μουσικούς ΟΤΑ, θα πρέπει να κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στα μέλη μουσικών ορχηστρικών συνόλων (παίκτες) και των καθηγητών ωδείων ΟΤΑ και πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα παρακάτω :
  1) Να γίνει σαφής διαχωρισμός στο νομοθέτημα ανάμεσα στους μουσικούς ΟΤΑ ορχηστρικών συνόλων και στους μουσικούς καθηγητές των Ωδείων ΟΤΑ.
  2) Η κατάταξη των μουσικών ΟΤΑ ορχηστρικών συνόλων θα πρέπει να γίνεται στις κατηγορίες αρχιμουσικός, κορυφαίος Α, κορυφαίος Β, μουσικός. Όπως δλδ ισχύει στα μουσικά ορχηστρικά σύνολα απανταχού και ΕΙΔΙΚΑ στα μουσικά ορχηστρικά σύνολα του ελληνικού δημοσίου, δλδ στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ).
  3) Η λειτουργία των μουσικών ορχηστρικών συνόλων ΟΤΑ πρέπει και αυτή να διέπεται από τις αρχές των τριών μεγαλυτέρων ορχηστρικών συνόλων του ελληνικού δημοσίου δλδ ΚΟΑ, ΚΟΘ και ΕΛΣ.

  Συμπερασματικά οι μουσικοί των ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ αποτελούν ιδιαίτερη και ειδική περίπτωση και ως τέτοια θα πρέπει να γίνει σαφής πρόβλεψη του νόμου. Οι καθηγητές των Ωδείων διορίζονται βάσει των τυπικών προσόντων τους ενώ οι μουσικοί στα ορχηστικά σύνολα των ΟΤΑ εκτός των τυπικών πρέπει να αποδείξουν και τα ουσιαστικά, δλδ το ταλέντο και την τεχνική τους. Ζητείται για το λόγο αυτό η αντιστοιχία των καθηγητών ΟΤΑ με τους καθηγητές του δημοσίου και του καλλιτεχνικού προσωπικού ΟΤΑ με το καλλιτεχνικό προσωπικού του δημοσίου (κατάταξη, καθήκοντα)

 • 23 Μαρτίου 2015, 00:04 | Δημοσθένης

  Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει κάνει καταγραφή των Καθηγητών Μουσικής στους ΟΤΑ και των Μουσικών εκτελεστών στους ΟΤΑ. Η διατύπωση στην παράγραφο 8 αυτού του άρθρου καταστρατηγεί και καταργεί αυτόν τον διαχωρισμό. Καθηγητές και Εκτελεστές όλοι ένα δηλαδή;

 • 23 Μαρτίου 2015, 00:51 | Χρήστος παλιός

  Από καταβολής ορχηστρών υπάρχει ο αρχιμουσικός που διευθύνει το σύνολο και οι ομάδες οργάνων που κατά ικανότητα και όχι κατά αρχαιότητα διακρίνονται σε κορυφαίος α κορυφαίος β μουσικός ανάλογα με τα έργα και κρίνεται ποιος θα εκτελέσει τα έργα ανάλογα με την δυσκολία. Με αυτό το νομοσχέδιο λόγου χάρη ο Μουσικός ΤΕ με βαθμό Α’ ή Β’ (σύμφωνα με την ιεραρχία του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα) θα διευθύνει την Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης???????? Ο Αρχιμουσικός κρίνεται κατόπιν ακρόασης για το ταλέντο και την ικανότητά του για να κάνει αυτή τη δουλειά.

 • 23 Μαρτίου 2015, 00:59 | Νίκος Πνευστός

  Στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μπαίνουν χωρίς τις διατάξεις του ΑΣΕΠ με ακρόαση ενώπιον 3μελους επιτροπής. Στην Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων μπαίνουν με το ίδιο τρόπο. Τους μεν πρώτους της ΚΟΑ το κράτος τους αναγνωρίζει ως καλλιτεχνικό προσωπικό και το σχέδιο αυτό του νόμου με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 τους μουσικούς εκτελεστές στην Φιλαρμονική της Αθήνας π.χ. τους κατατάσσει σε καθηγητές μουσικούς. , δηλαδή άνθρωποι που μπαίνουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και κάνουν την ίδια δουλειά και δεν διδάσκουν μουσική στην περίπτωση της ΚΟΑ το κράτος λέει ότι είναι καλλιτεχνικό προσωπικό ενώ οι μουσικοί της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων είναι καθηγητές μουσικής; Ας αφήσουμε δε στην άκρη το γεγονός ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει καν Δημοτικό Ωδείο.

 • 23 Μαρτίου 2015, 00:41 | Θάλεια

  Σε όλες τις ορχήστρες του κόσμου υπάρχει η ιεράρχηση στους βαθμούς των αρχιμουσικός, κορυφαίος Α, κορυφαίος Β, μουσικός, το ίδιο ισχύει και στην ΚΟΑ, ΕΛΣ και ΚΟΘ, που αποτελούν μουσικά σύνολα του δημόσιου. Είναι απορίας άξιον λοιπόν πως ο νόμος αυτός αντιστοιχεί το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΟΤΑ, με τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης στα μουσικά γυμνάσια και λύκεια. Αγνοεί το καλλιτεχνικό προσωπικό που είναι μελή ορχηστρών όπως για παράδειγμα τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης ή την αντίστοιχη της Αθήνας που είναι μουσικοί εκτελεστές που θα έπρεπε να καταχθούν στο προσωπικό μόνιμων ορχηστρικών συνόλων του δημόσιου , ενώ με το εν λόγω άρθρο κατατάσσονται ως καθηγητές μουσικής.

 • 22 Μαρτίου 2015, 09:44 | Θεόφιλος

  Στο άρθρο 51 παρ.3 του ν.4280/2014 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998, 4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993 ψηφίστηκε και προστέθηκε η τροποποίηση του ν. 1845/89 άρθρο 39 παρ.1 όπου στους δασικούς υπαλλήλους επανήλθαν οι ειδικότητες των ΔΕ Τεχνικών οδηγών και Οδηγών καθώς επίσης εντάχθηκαν και οι ΠΕ διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.
  Συγκεκριμένα άρθρο 51 παρ.3 του ν.4280/2014:
  «Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) μετά την περίπτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄, ως εξής:
  «θ. κλάδος ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61).
  ι. κλάδος ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και ΔΕ Οδηγών».
  Η ΟΣΕΑΔΕ Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας είχε καταθέσει και είχε σταλεί σε όλα τα κόμματα της βουλής –πλην Χ.Α. μαζί με την τροπολογία που αφορούσε τη μετάταξη των δασοφυλάκων από ΥΕ σε ΔΕ (που ψηφίστηκε) και την αριθμ. Πρωτ. 44/30-7-2014 τροπολογία που αφορά την αποκατάσταση των ΔΕ Τεχνικών –εργοδηγών –και ΤΕ πολιτικών και τοπογράφων που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες και ασχολούνται με τη δασοπροστασία.
  Στο άρθρο 39 του 1845/89 όπου περιέγραφε αναλυτικά τους δασικούς υπαλλήλους προστέθηκαν με τροπολογία στο ν.3208/2003 παρ.4 άρθρο 7
  «ζ. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ9 τεχνικών χειριστών μηχανημάτων.
  η. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ6 τεχνικών δομικών έργων.» , σύμφωνα με το παλιό κλαδολόγιο η οποίοι ουσιαστικά με την ενοποίηση των κλάδων περιγράφονται πλέον ως ΔΕ Τεχνικών χωρίς να θεωρούνται και να συμπεριλαμβάνονται στους δασικούς υπαλλήλους.
  Οι ειδικότητες ΔΕ Τεχνικών-Σχεδιαστών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων στο σύνολο τους τοποθετήθηκαν στις διευθύνσεις δασών για τη στελέχωση διαφόρων τμημάτων και κυρίως των τμημάτων δασικών χαρτογραφήσεων και έργων. Ασχολούνται με το αντικείμενο δασοπροστασίας αφού συντάσσουν χαρτογραφικά υπόβαθρα αναδασωτέων εκτάσεων, αποτυπώνουν καείσες εκτάσεις, εφαρμόζουν επι του εδάφους δασικά και δασικού-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολύγωνα (ΚΑΖ-NATURA κοκ), διαχειρίζονται τις γεωχωρικές βάσεις δεδομένων των δασικών υπηρεσιών, συμμετέχουν στα πρόγραμμα δασοπροστασίας των διευθύνσεων δασών. Ειδικά τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που έχουν σχέση με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη δασοτεχνικών μελετών ( π.χ οδοποιίας , αναψυχής , αναδασώσεων , υδατοδεξαμενών, ορεινών φραγμάτων ,δασικών κτιρίων κ.λ.π ) , τοπογραφικών διαγραμμάτων , αποτύπωσης και οριοθέτησης καμένων δασών και δασικών εκτάσεων και σε ότι άλλο διαταχθούν πέρα από την εργασία γραφείου. Επιπλέον στελεχώνουν Τμήματα Χαρτογράφησης τα οποία έχουν και την ευθύνη του ελέγχου των δασικών χαρτών που κατατίθενται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Εν κατακλείδι προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας σε μεγάλο βαθμό , όπως και οι συνάδελφοί τους δασικοί υπάλληλοι ( Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες και τώρα Οδηγούς και Διοικητικούς) χωρίς να τους αναγνωρίζεται αυτή τους η παροχή υπηρεσιών, όπως αναφερόταν και στην πρόταση-τροπολογία της ΟΣΕΑΔΕ.
  Είναι προφανές ότι τέτοιοι διαχωρισμοί δεν δημιουργούν απλά και μόνο αδικίες μεταξύ συναδέλφων αλλά και ουσιαστικά, σε μια εποχή όπου στόχος όλων θα έπρεπε να είναι η συνεργασία πολλών και διαφορετικών επιστημών και κλάδων για την παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά, αφού ουσιαστικά «διώχνει» από τις δ/νσεις δασών ειδικότητες που δεν είναι στενά «δασικές» μιας και ούτε το πλέον αυτονόητο, το να λαμβάνει κανείς ίδια αμοιβή για ίδια εργασία δεν μπορεί να πραγματωθεί εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου.
  Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών –Σχεδιαστών και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Τοπογράφων είναι ιδιαίτερα μικρός. Από την έκθεση αξιολόγησης των δομών για την αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που έγινε σύμφωνα με την απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ αρ. 104586/165/ 11-02-2014 σε σύνολο 3607 υπαλλήλων οι ειδικότητες που δεν είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «δασικοί» ήταν προ του ν. 4280/2014 συνολικά 446 υπάλληλοι εκ των οποίων οι ΔΕ Τεχνικοί-Σχεδιαστές και οι ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί και ΤΕ τοπογράφοι δεν ξεπερνούν τους 25 υπαλλήλους.
  Σχετική πρόταση
  Ενόψει επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», σας καταθέτουμε τροπολογία που αφορά Τεχνικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, ο αριθμός των οποίων δεν ξεπερνά τους 25 σε όλες τις δασικές υπηρεσίες.

  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
  Επί του κεφαλαίου Γ- Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα του παραπάνω νομοσχεδίου και στο άρθρο 31 προστίθεται:
  Επί του άρθρου 51 παρ.3 του ν.4280/2014 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 159/ 2014):
  «Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 102/1989) μετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ι’α και ι΄β, ως εξής:
  iα . Κλάδος ΠΕ & ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ & ΤΕ Τοπογράφων
  iβ . Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών-Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Η προτεινόμενη παραπάνω ρύθμιση έρχεται να άρει μια αδικία που έχει δημιουργηθεί, ατυχώς, σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων των κλάδων α) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων και β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις δασικές υπηρεσίες και προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν άμεση σχέση στο πλαίσιο άσκηση της δασικής προστασίας.
  Ειδικά τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που έχουν σχέση με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη δασοτεχνικών μελετών ( π.χ οδοποϊας , αναψυχής , αναδασώσεων , υδατοδεξαμενών, ορεινών φραγμάτων ,δασικών κτιρίων κ.λ.π ) , τοπογραφικών διαγραμμάτων , αποτύπωσης και οριοθέτησης καμένων δασών και δασικών εκτάσεων και σε ότι άλλο διαταχθούν πέρα από την εργασία γραφείου. Επιπλέον στελεχώνουν Τμήματα Χαρτογράφησης τα οποία έχουν και την ευθύνη του ελέγχου των δασικών χαρτών που κατατίθενται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Εν κατακλείδι προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας σε μεγάλο βαθμό όπως και οι συνάδελφοί τους δασικοί υπάλληλοι ( Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες )
  Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά το περί δικαίου αίσθημα είναι επιβεβλημένη και δίκαιη.

 • 21 Μαρτίου 2015, 23:28 | ΠΕΜ-ΟΤΑ

  Η ρύθμιση του αρ. 31, παρ. 8, αποκαθιστά το δίκαιο και αμείβει όμοια ένα τυπικό προσόν (τον τίτλο σπουδών των ωδείων)που σήμερα στο Δημόσιο αμείβεται με 5 τρόπους! (Ειδικό μισθολόγιο Κρατικών Ορχηστρών, ΤΕ 16 σε μουσικά σχολεία, ΤΕ από αποφάσεις δικαστηρίων σε ΟΤΑ, ΔΕ σε ΟΤΑ, και ωρομίσθιο σε ΝΠΙΔ). Βάση της αιτιολογικής έκθεσης αποκαθιστά αδικίες ετών και δεν εισάγει νέες ρυθμίσεις για τον κλάδο των μουσικών. Είναι βεβαίως πολλά αυτά που ακόμα πρέπει να ρυθμιστούν.Νομοθετικά όμως δεν μπορεί να ρυθμίζεται η δομή λειτουργίας της κάθε ανομοιογενούς Υπηρεσίας με όμοιο τρόπο. Γι’αυτό υπάρχει ο ΟΕΥ. Επιπλέον σε επόμενο στάδιο πέραν της υφιστάμενης μισθολογικής εξέλιξης βάση του 4024/11 όπως ισχύει, πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον οικονομικές απολαβές για ειδικότητες αυξημένης ευθύνης όπως π.χ. του Κορυφαίου Μουσικού ή του Δ/ντή Ωδείου. Επιτέλους οι αρμόδιοι κατάλαβαν ότι οι πτυχιούχοι ωδείων (με πολυετείς και πολυέξοδες σπουδές) των ΟΤΑ, δεν είναι ανειδίκευτοι.

 • 21 Μαρτίου 2015, 19:55 | Θεοδωρίδης Ιωάννης

  Να επιτρέπεται η αμιβαία μετάθεση εντός της ίδιας υπηρεσίας ή και διαφορετικής ,με τη σύμφωνη γνώμη των Υ.Σ., εντός της ίδιας ή και διαφορετικής παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής άμεσα χωρίς να υπάρχει δέσμευση 10ετούς παραμονής αφού δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα για τις υπηρεσίες και δεν αλλάζει η φιλοσοφία της σχετικής διάταξης

 • 21 Μαρτίου 2015, 18:26 | Θεμιστοκλής Συμβουλόπουλος

  Στην παράγραφο 8 του παρόντος αρθρου σωστά η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού. Δεν συμπερολαμβάνει όμως και τους μουσικούς – χορωδούς της υπό επανασύστασης ΕΡΤ. Οι μουσικοί των μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ ποτέ δεν είχαν την παραπάνω αναγνώριση. Σημειωτέον οτι στους όμορους χώρους της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και στην Λυρική Σκηνή οι μουσικοί αναγνωρίζονται ως ΠΕ μιας και β΄ρίσκονται σε ειδικό καθεστώς. Παρακαλώ να επιλειφθείται του ζητήματος στην κατεύθυνση της αποκατάστασης μιας χρόνιας στρέβλωσης σε βάρος των συγκεκριμένων εργαζομένων συμπεριλαμβάνοντας στο άσθρο 8 και τις ορχήστρες της ελληνικής ραδιοφωνίας.

 • 21 Μαρτίου 2015, 14:10 | Συμβουλόπουλος Θεμιστοκλής

  Στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου σωστά «η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού».
  Δεν συμπεριλαμβάνεται όμως κακώς, η συγκεκριμένη ρύθμιση και για τους μουσικούς – χορωδούς της ραδιοφωνίας της υπό επανα σύσταση ΕΡΤ . Η αδικία αυτή βρίσκεται σε χρόνια εκρεμότητα καθώς οι όμοροι χώροι της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Λυρικής Σκηνής τελούν υπό ειδικό καθεστώς αναγνώρισης της εκπαίδευσης τους και μάλιστα στην βαθμίδα ΠΕ. Είναι αναγκαίο όσο και αυτοδίκαιο να επιληφθείται του ζητήματος αποκαθιστώνας την χρόνια στρέβλωση.

 • 21 Μαρτίου 2015, 10:02 | Μουσικός ΟΤΑ

  Είναι πολύ σημαντικό το ότι η ρύθμιση της παρ. 8 του άρθρου 31 επεκτείνει στους ΟΤΑ α’ βαθμού την ισχύ του τυπικού προσόντος καθώς δεν εισάγει νέα δεδομένα και δεν είναι αντικείμενο της η νέες ρυθμίσεις για οτιδήποτε.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:08 | ΠΟΠ-ΟΤΑ

  Στο άρθρο 31 παρ. 8 αναφέρεται η ένταξη των Μουσικών στην κατηγορία ΤΕ και καλώς εντάσσονται.Όμως δεν προβλέπεται η δομή λειτουργίας των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η πρόβλεψη για θέσεις Αρχιμουσικών Κορυφαίων Α΄. και Κορυφαίων Β΄, καθώς και η Μισθολογική τους εξέλιξη.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:22 | ΠΟΠ-ΟΤΑ

  Στο άρθρο 31 παρ. 8 αναφέρεται η ένταξη των Μουσικών στην κατηγορία ΤΕ και καλώς εντάσσονται.Όμως δεν προβλέπεται η δομή λειτουργίας των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η πρόβλεψη για θέσεις Αρχιμουσικών Κορυφαίων Α΄, και Κορυφαίων Β΄, καθώς και η μισθολογική τους εξέλιξη.

 • 20 Μαρτίου 2015, 12:25 | Κώστας

  Αξιότιμοι κύριοι,

  Αυτή τη στιγμή οι υπάλληλοι των αιρετών περιφερειών αντιμετωπίζουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι η μη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η θητεία των Υ.Σ έληξε την 31-12-2014. Χιλιάδες αιτήματα υπαλλήλων των περιφερειών βρίσκονται σε αναμονή για μήνες. Μήπως πρέπει να προβλεφθεί στο παρών νομοσχέδιο μια λύση για αυτό το θέμα; Θα παραταθεί η θητεία των Υ.Σ.; Θα ξεκινήσει η διαδικασία εκλογής νέων; Συνδυασμός και των δύο; Κάτι πρέπει να γίνει. Αν δεν λυθούν αυτά τα εύκολα πώς θα λυθούν τα δύσκολα;

  Με εκτίμηση.

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:26 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Σχετικά με το άρθρο 31, παράγραφος 8, προτείνω να προστεθεί μετά το «οικεία πράξη Δημάρχου ή προέδρου ΝΠΔΔ» επειδή ορισμένα δημοτικά ωδεία ανήκουν σε ΝΠΔΔ.

 • 20 Μαρτίου 2015, 11:52 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Εάν πάει να γίνει παράτυπος διορισμός εργανομένων αυτό είναι σε λάθος κατεύθυνση

 • 19 Μαρτίου 2015, 20:57 | Δημήτρης Παπασωτηριου

  θα ήθελα να επισημάνω και εγώ από την πλευρά μου την τροποποίηση της παραγρ.2 του άρθρου 70 του δημοσιουπαλληλικού κώδικα ωστε να καταργηθεί η να μειωθεί η οκταετία σε όσους είχαν ανωτερο τίτλο σπουδών πριν τον διορισμό τους ωστε να μπορουν να μεταταχθούν σε ανώτερη κατηγορία…..Μόνο έτσι θα αξιοποιηθεί ο υπάλληλος σύμφωνα με τις πραγματικές του ικανότητες.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:37 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

  Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,επί του άρθρου 31 παρ.1,υπάρχουν άτομα που αποδέχθηκαν τον διορισμό στην Υπηρεσία Ασύλου σύμφωνα με τον Ν.4058/12 άρθρο 18,αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκαν για προσωπικούς λόγους και πραγματικά αντίξοες συνθήκες εργασίας.Είναι άδικο να διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων,αφού δεν έχουν διοριστεί πουθενά,ούτε καν στον αρχικό φορέα διορισμού τους μετά την παραίτηση.Παρακαλούμε να σκύψετε με συμπάθεια σε αυτή τη νικρή μερίδα ανθρώπων καινα συμπεριλάβετε στην παρ.1 του άρθρου 31,ότι όσοι από τους διοριστέους παραιτήθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου και πρώτης Υποδοχής χωρίς στη συνέχεια να διοριστούν πουθενά,να ισχύει ο οριστικός πίνακας διοριστέων του αρχικού φορέα διορισμού τους και να έχουν το δικαίωμα να διατεθούν για διορισμό σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος.Συγκεκριμένα αναφέρω και πάλι γι αυτούς που παραιτήθηκαν από την Υπηρεσία Ασύλου και δεν έχουν διοριστεί πουθενά.Πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αφουγκραστεί το πρόβλημα εμάς των νέων ανθρώπων που δεν έχουμε εργασία γιατί αναγκαστήκαμε να παραιτηθούμε,και θα μας δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στις διαδικασίες διορισμού.Σημειώνουμε δε τέλος ότι αναφερόμαστε σε 4-5 άτομα όχι παραπάνω.

 • 19 Μαρτίου 2015, 13:56 | Αναστάσιος Σιάτρας

  Σχετικά με το άρθρο 31, παρ.8

  Είναι σημαντικό να ενταχθεί αναφορά στην επέκταση των εργασιακών δικαιωμάτων των μονίμων καθηγητών του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης στους υπόλοιπους καθηγητές μουσικής που υπηρετούν ως ΙΔΑΧ ή μόνιμοι σε Δημοτικά Ωδεία ή Δημοτικές Μουσικές Σχολές που είναι ενταγμένα σε ΝΠΔΔ ή Δήμους λόγω του ότι υφίσταται ουσιώδης ομοιότητα πραγμάτων, σχέσεων και καταστάσεων με την εργασία των καθηγητών μουσικής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και επιβάλλει στη διοίκηση την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για όμοια μεταχείριση.
  Θα μπορούσε να προστεθεί η αναφορά: «Επιπλέον, η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/3967/163/15-03-1990 απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΝΣΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ με θέμα «Καθορισμός ωρών διδασκαλίας μονίμου προσωπικού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» εφαρμόζεται και στα Δημοτικά Ωδεία ή Δημοτικές Μουσικές Σχολές που λειτουργούν ενταγμένα σε ΝΠΔΔ ή Δήμους.»

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:56 | Α Α

  Η εκ νέου παράταση της θητείας των μελών και των προέδρων των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπει η παράγραφος 7 αποτελεί λανθασμένη προσέγγιση στο θέμα της λειτουργίας των αρχών και διαιωνίζουν το πρόβλημα και τις πρακτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι θεσμοί επιτέλους οφείλουν να συμφωνήσουν στα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τα μέλη και τους προέδρους των οποίων η θητεία έχει λήξει, έτσι ώστε η λειτουργία των αρχών να πραγματοποιείται απρόσκοπτα και σύμφωνα με το σύνταγμα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:08 | Υπηρεσία Ασύλου

  Κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη διάταξης σχετικά με την διαδικασία μονιμοποίησης υπαλλήλων που δεν έχουν αξιολογηθεί για το έτος 2013 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης από το αρμόδιο όργανο (μη έκδοσης απόφασης επιμερισμού).
  Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η αποσαφήνιση του καθεστώτος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων εν γένει.

 • 18 Μαρτίου 2015, 23:17 | Μαρίνα Παπαμιχαήλ

  Παρακαλώ ο σχολιασμός επί του άρθρου 29 δεν ισχύει.Κατά λάθος αναφέρθηκε το αρθρο 29.Το σχόλιο μου αναφέρεται επί του αρθρου 31 παρ.1 που αναφέρει τους διορισθέντες στις υπηρεσίες Ασύλου και πρώτης Υποδοχής.Αν ειναι δυνατον να μεταφερθεί ο σχολιασμός μου στο άρθρο 31 (Αλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) Ευχαριστώ πολύ

 • 18 Μαρτίου 2015, 20:41 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Θα ηθελα να προτεινω μια προσθηκη που αφορα τις μετατάξεις Δ.Υ. και συγκεκριμενα απο εναν φορεα μια περιοχης σε αντιστοιχο φορεα αλλα και ειδικοτητα μιας αλλης. Προτεινω λοιπον να γινει μια διαδικασια,παρομοια με την απογραφη των δημοσιων υπαλληλων στη βαση δεδομενων που θα καταγραφεται η επιθυμια τους για τον φορεα μεταταξης και κατοπιν βασει των αναγκων που υπαρχουν να εξεταστει. Η διαδικασια αυτη καλο θα ηταν να γινει μεσω ΑΣΕΠ για να ειναι αντικειμενικη σε αντιθεση με την υπαρχουσα κατασταση που την αποφαση λαμβανει υπηρεσιακο συμβουλιο. Αυτο καλο θα ηταν να γινει σε ενα πλαισιο «προσκλησης ενδιαφεροντος» για να μην ειναι δεσμευτικο απο καμια απο τις δυο πλευρες.
  Να αναφερω ενα παραδειγμα για να δειξω γιατι ειναι αναγκαιο να γινει κατι τετοιο. Υπηρετω σε ενα επαρχιακο νοσοκομειο (οχι σε παραμεθοριο ή αγονη περιοχη,εχω υπηρετησει πανω απο πεντε χρονια και γενικα δεν εχω καποιο κωλυμα να κανω νεα αιτηση σε μελλοντικη προκυρηξη του ΑΣΕΠ), επιθυμω να κανω μεταταξη στον ιδιο κλαδο και κατηγορια σε καποιο νοσοκομειο της πολης καταγωγης μου(δεν υπαρχει καποια μεταβολη στο μισθολογικο μου κοστος). Με τα τωρινα δεδομενα κατι τετοιο ειναι δυσκολο αφου σωστα και δικαια απο την υπηρεσια μου δεν μου εγκρινουν κατι τετοιο αφου η θεση μου θα μεινει κενη. Ειναι σαφες το ποσο διαβλητος μπορει να ειναι ενας τετοιος τροπος που δεν ελεγχεται απο τον ΑΣΕΠ.
  Αν κατι τετοιο δεν γινει, οταν γινει (και αν φυσικα) νεα προκυρηξη του ΑΣΕΠ στο χωρο της υγειας (για το συγκεκριμενο παραδειγμα)εγω θα κανω αιτηση και ειναι πολυ πιθανον βασει προσοντων και προυπηρεσιας να πιασω θεση (κενη οργανικη) που εχει προκυρηχθει ειτε στη πολη καταγωγης μου η καπου εγγυτερα απο την τωρινη. Το αποτελεσμα θα ειναι να καλυφθει το κενο της προκυρηχθεισας θεσης αλλα να δημιουργηθει ενα νεο απο την υπηρεσια που θα αποχωρησω.
  Για να ειναι πιο δικαιο για αυτους που θα κανουν αιτηση και δεν ειναι ηδη στο δημοσιο και για να μην καταληφθουν ολες οι κενες (με την μεγαλυτερη ζητηση) θεσεις με την παραπανω διαδικασια θα μπορουσε ενα ποσοστο να γινει με αυτη και ενα αλλο μεσω νεου διαγωνισμου.

 • 18 Μαρτίου 2015, 16:30 | Γιώργος Πλουμπιδης

  Σχετικά με το άρθρο 31, παράγραφος 8, θέλω να προσθέσω επίσης πως θα πρέπει να προσδιοριστεί η εκπαιδευτική ιδιότητα των καθηγητών μουσικής των Δημοτικών Ωδείων της χώρας μας.
  Ειδικότερα ότι η πλήρης απασχόληση είναι 30 (σαραντάλεπτες) διδακτικές ώρες οι οποίες παρέχονται στον εργασιακό χώρο, στο ωδείο χωρίς την υποχρέωση του καθηγητή να κάνει διάλειμμα 20 λεπτών ανάμεσα στα ειδικά μαθήματα. Η συναφής απασχόληση των επιπλέον 7,5 ωρών εβδομαδιαίως αφορά ατομική μελέτη του καθηγητή και προετοιμασία για το μάθημα, υπηρεσία που δεν παρέχεται στον εργασιακό χώρο.
  Ακόμη πως οι καθηγητές των Δημοτικών Ωδείων δικαιούνται θερινή άδεια δύο μηνών. Επίσης ανάλογη άδεια κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, όπως επίσης τις επίσημες αργίες.

 • 18 Μαρτίου 2015, 08:56 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Ενδεχομένως η παρακάτω πρόταση να μήν μπορεί να τοποθετηθεί στο παρόν άρθρο αλλα σε άλλο σημείο του παρόντος νομοσχεδίου.

  Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007 (Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού) «Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού».

  Με τον παραπάνω ισχύοντα σήμερα περιορισμό, αποκλείονται της υποβολής αιτήσεων οι υποψήφιοι που υπηρετούν τη Στρατιωτική τους θητεία και οι οποίοι σε περίπτωση επιτυχίας τους, εκτιμάται οτι κατα το χρόνο του διορισμού (που είναι μεταγενέστερος του χρόνου λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων) θα έχουν ολοκληρώσει τη στρατιωτική τους υποχρέωση. Αυτό αποτελεί ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος των στρατευμένων διότι αποκλείονται επιλεκτικά της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς. Eπιδεικνύεται τιμωρητική διάθεση του Κράτους απέναντί τους επειδή και μόνο εκτελούν το καθήκον τους προς τη πατρίδα.

  Προτείνεται η συμπλήρωση της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3528/2007 ως ακολούθως:«Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.Εξαιρετικά, οι εκτελούντες τη στρατιωτική τους θητεία κληρωτοί, έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων εφ όσον με ευθύνη τους, εκτιμούν οτι κατα το χρόνο διορισμού θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις».

 • 18 Μαρτίου 2015, 00:22 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Καλλιτεχνικού Προσωπικού ΟΤΑ

  Για το αρ.31, παρ.8.
  Αποτελεί πάγιο αίτημα των μουσικών των ΟΤΑ η εξομοίωση των τυπικών τους προσόντων (πτυχία ή διπλώματα ωδείων) με τους λοιπούς μουσικούς του Δημοσίου που κατέχουν ίδια τυπικά προσόντα και ήδη προβλέπεται γι’αυτούς η κατάταξη στην ΤΕ κατηγορία.(άρ.20, παρ.3, Ν.3475/06 όπως ισχύει και αρ.48, Ν.1597/86).Πρόκειται για προσωπικό με πολυετείς σπουδές και υψηλή κατάρτιση.
  Μέχρι σήμερα οι μουσικοί των ΟΤΑ κατατάσσονταν στην ΤΕ κατηγορία βάση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και επιβάρυναν με αναδρομικά , τόκους και δικαστικά έξοδα τους ΟΤΑ. Επίσης πλήθος μουσικών βρίσκονται σε εκκρεμοδικία, αναμένοντας την δικαίωση τους βάση δεδικασμένου και διεκδικώντας μεγάλα ποσά από τους ΟΤΑ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποκαθίσταται το δίκαιο και παρά τη φαινομενική δημοσιονομική επιβάρυνση λόγω της μικρής διαφοράς των αποδοχών ΔΕ με ΤΕ, ουσιαστικά το πλήθος παραιτήσεων από τα δικόγραφα που θα επιφέρει, αποτελεί ισχυρό ισοδύναμο που ελαχιστοποιεί ή εξαλείφει την όποια επιβάρυνση και για πολλά χρόνια. Ως μια από τις συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες σε πρόσφατο Κοινό Κλαδικό αίτημα προς την κατεύθυνση της ρύθμισης αυτής, εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την αποδοχή του αυτονόητου, δηλαδή της ισότητας και της αναλογικότητας μεταξύ πολιτών με όμοια τυπικά προσόντα. Η μόνη παρατήρηση μας είναι ότι η φράση … πτυχίο (δίπλωμα)….. θα προκαλέσει σύγχυση κατά την εφαρμογή της διάταξης, διότι είναι διαφορετικός τίτλος το πτυχίο από το δίπλωμα. Το δίπλωμα παρέχεται μετά την παρακολούθηση επιπλέον σπουδών από το πτυχίο. Προτείνουμε τη διατύπωση … πτυχίο ή δίπλωμα …

 • 17 Μαρτίου 2015, 21:54 | Σουμάκης Συμεών

  Στο άρθρο 31 «Αλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και εφόσον γίνει πραγματικότητα, η επανασύσταση του θεσμού και της ειδικότητας «ΔΕ Σχολικός Φύλακας», σύμφωνα με το προσχέδιο που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα, απαιτείται η «κατάργηση της παραγράφου 21 άρθρου 12 του ν. 4071/12 και να ισχύει η παράγραφος 1 άρθρο 11 του ν. 4018/11» και αυτό γιατί έτσι θα προστατευθεί η θέση του σχολικού φύλακα από τις αυθαιρεσίες των δημάρχων.

 • 17 Μαρτίου 2015, 18:56 | Κωστας

  Αξιοτιμε Κύριε Υπουργέ

  Πιστεύω οτι στο παρών νομοσχέδιο θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να καταργηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 70 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων (νόμος 3528/07) που αφερεί την δυνατότητα σε όσους έχουν ανώτερο τίτλο σπουδών πριν τον διορισμό τους να μεταταχθούν σε ανώτερη κατηγορία αν δεν παρέλθει οκταετία.Θεωρώ η οτι θα πρέπει να μειωθεί αυτός ο χρόνος ή οτι θα πρέπει να καταργηθεί καθώς δεν αξιοποιούνται οι πραγματικές δυνατότες του υπαλλήλου ο οποίος μένει στάσιμος…