• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος' | 20 Μαρτίου 2015, 00:03

    Αφού τροποποιήσατε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, αντικαθίστώντας ως εξής: « Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.» Τότε πρέπει συμπεριλάβετε στην ίδια παράγραφο του άρθρου την τροποποίηση στο Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 να αντικαθίστανται τα πέντε (5) έτη με τους 84 μήνες. Ο συγκεκριμένος νόμος έλεγε: «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη,οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.» Ώστε οι διπλωματούχοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων να μπορούν να έχουν μελλοντικά τα ανώτατα μόρια εμπειρίας με τους 84 μήνες