Άρθρο 14: Απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου

1.            Η παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.3812/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009, έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011, όπως ισχύει».

 

2.            Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ 33/28-12-2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κγ, ως εξής:

«Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών».

 

3.            Οι  διατάξεις  της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

« Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.»

 

4.            «Οι φορείς που συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, υποχρεούνται να κοινοποιούν αμελλητί και επί ποινή ακυρότητος τις συμβάσεις που καταρτίζονται, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση υπαίτιας μη αποστολής των συμβάσεων, το συμβατικό ποσό της αμοιβής καταλογίζεται από κοινού στον αρμόδιο διατάκτη και στο φυσικό πρόσωπο που υπογράφει για λογαριασμό της διοίκησης τη σύμβαση,κατ’ανάλογη εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, αποστέλλονται υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός, από τη δημοσίευση του παρόντος στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:40 | Δρ Γεώργιος Γιαννιτσιώτης

  Η επιτάχυνση της διαδικασίας προσλήψεων περνά μέσα από μια Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Υποψηφίων που πρέπει να δημιουργήσει το ΑΣΕΠ. Η Βάση αυτή θα είναι προσβάσιμη σε πιστοποιημένους χρήστες – υποψηφίους (πρόσβαση με κωδικούς) για να δηλώσουν άπαξ τα στοιχεία τους και να καταθέσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τις όποιες δεξιότητές τους. Το ΑΣΕΠ πρέπει να ελέγξει την ακρίβεια και αλήθεια των στοιχείων αυτών και να θέσει τον κάθε εν δυνάμει υποψήφιο σε κατάσταση ΟΚ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς πρόσληψης. Ο εν δυνάμει υποψήφιος θα μπορεί, όποτε προκηρύσσεται κάποια θέση εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση ή άλλους φορείς του Δημοσίου, να εκδηλώνει ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον του γι αυτήν. Τα αποτελέσματα θα βγαίνουν με το πάτημα ενός κουμπιού. Τόσο απλά. Ολα τ’άλλα περί επιτάχυνσης διαδικασιών χωρίς χρήση τεχνολογιών πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών (ICTs) ανήκουν σε περασμένους αιώνες.

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:24 | αξιοκρατικό ασεπ

  ΒΑΛΤΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

  ΜΟΝΟ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙ ΜΟΡΙΑ

  Ο ΑΝΕΡΓΟΣ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΓΚΗ

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:31 | αξιοκρατικό ασεπ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ 84 ΣΕ 36 ΔΗΛΑΔΗ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ Ο ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΚΑΝΕΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

 • 24 Μαρτίου 2015, 14:37 | αξιοκρατικό ασεπ

  ΝΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΕΤΣΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ, ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΛΑ ΣΤΟ ΑΣΕΠ, ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΡΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙ ΕΠΟΧΙΚΟΙ ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΤΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΕΠ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:22 | αξιοκρατικό ασεπ

  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΟΝ 4/2014 ΚΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ

  ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΕΔΩ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΛΛΑ ΟΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠ ΕΞΩ ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:04 | αξιοκρατικό ασεπ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  ΣΥΝ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗ ΜΑΖΕςΨΕΙ? ΜΕ 30% ΑΝΕΡΓΙΑ

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:29 | αξιοκρατικό ασεπ

  1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ , ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ , 2ΜΗΝΑ , ΕΤΗΣΙΕΣ, ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΕΣΠΑ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΟΠΩΣ ΒΟΥΛΗ ΕΚΛΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΚΟ ΝΠΙΔ .ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

  2. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ ΤΕΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΜΕΑ Κ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ.

  ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΑΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙ.ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ,ΑΝΕΡΓΙΑ, ΠΤΥΧΙΑ , ΞΕΝΕΣ ΓΛςΣΣΕΣ , Η/Υ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Κ.Τ.Λ.

  ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΒΓΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΤΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΟΤΑΝ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΚΑΘΕ ΠΡΟΚΗΡΗΞΗ

  ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ
  ΟΛΑ ΣΤΟΑΣΕΠ

 • Ζητάμε τη θέσπιση διατάξεων που θα συμπεριλαμβάνουν κοινωνικά κριτήρια και μοριοδότηση για την πρόσληψη ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων τους σε εποχικές θέσεις εργασίας και θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Επισημαίνουμε ότι η νομοθεσία προβλέπει ανάλογα κοινωνικά κριτήρια για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτές και τα άτομα με αναπηρία που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

 • 24 Μαρτίου 2015, 08:16 | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

  Θα πρέπει να μοριοδοτούνται οι ξένες γλώσσες και στις εποχιακές προκηρύξεις.Τόσο κόπο κάνει κάποιος να μάθει μια γλώσσα.

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:33 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:«Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:26 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡ.

  Πρέπει να καταργηθεί άμεσα από τις εποχιακές προκηρύξεις του Υπ.Πο.ο περιορισμός του 60μηνου εργασίας για τους φύλακες ΔΕ ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων.Δεν είναι δυνατόν να μπορεί κάποιος να εργαστεί μόνο για 5 χρόνια ενώ έχει τελειώσει σχολή 2 ετών και μετά να πηγαίνει σπίτι του.Γιατί να υπάρχει αυτός ο περιορισμός;Eίναι εντελώς παράλογος.Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό.Είχαμε το 24μηνο και τώρα το 60μηνο.Γιατί να υπάρχει περιορισμός της εργασίας?Μπορεί ο άνθρωπος κάθε 5 χρόνια να αλλάζει επάγγελμα και ειδικότητα?

 • 22 Μαρτίου 2015, 20:51 | ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.
  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:
  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»
  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 22 Μαρτίου 2015, 08:43 | αγγελικη

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:«Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 21 Μαρτίου 2015, 23:10 | DIMITRA

  Επιπρόσθετα, ο νομοθέτης, παρά τα όσα διαλαμβάνονται στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόμου περί προσομοίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των ΙΔΑΧ με το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο με σχέση δημοσίου δικαίου ή περί διευκόλυνσης του μηχανισμού της κινητικότητας ή περί μη πρόκλησης από την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση πρόσθετου δημοσιονομικού κόστους ή περί αναγκαιότητας άρσης του δυϊσμού μεταξύ μονίμων δημοσίων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ, κατά τη γνώμη μου, αποφεύγει να τοποθετηθεί ως προς τον πυρήνα του επίμαχου ζητήματος, που συνίσταται στο εξής καίριο ερώτημα, επί του οποίου οι απόψεις, όπως ανέφερα και σε προγενέστερο σχόλιο, διίστανται:

  Η συνταγματική απαγόρευση της δια νόμου μονιμοποίησης καταλαμβάνει, εκτός από τους ΙΔΟΧ, και τους ΙΔΑΧ ή όχι;

  Σε κάθε περίπτωση, όμως, θεωρώ ότι, έστω και με αφορμή και έναυσμα την προτεινόμενη ρύθμιση, είναι αδήριτη ανάγκη να αναπτυχθεί ένας εποικοδομητικός επιστημονικός διάλογος με επίκεντρο το θεσμό της μονιμότητας προς το σκοπό της αποκατάστασης του κύρους του, αλλά και προς την κατεύθυνση της άρσης της προϊούσας ιδιωτικοποίησης των σχέσεων εργασίας στο Δημόσιο, που υπαγορεύτηκε τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο πελατειακών συναλλαγών και όχι μόνο ένεκα των επιταγών των μνημονιακών πολιτικών. Διότι, η περίπτωση των ΙΔΟΧ που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε ΙΔΑΧ και τώρα προτείνεται να μονιμοποιηθούν δεν συνιστά κάτι το καινοφανές για τη Δημόσια Διοίκηση…
  Τέλος, κατά τη γνώμη μου, η μονιμότητα κατοχυρώθηκε ήδη από το Σύνταγμα του 1911 όχι απλώς για να εξασφαλίσει σταθερότητα όσον αφορά στην εργασία, όπως διαλαμβάνεται στην Αιτιολογική Έκθεση του σχεδίου νόμου, αλλά πρωτίστως για να περιβάλει το δημόσιο υπάλληλο – λειτουργό με πρόσθετες εγγυήσεις και να τον θωρακίσει από πολιτικές παρεμβάσεις και κυβερνητικές μεταβολές.

 • 21 Μαρτίου 2015, 21:03 | Αλιφέρης Φαίδων

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.

  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:

  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»

  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 20 Μαρτίου 2015, 19:54 | Νίκος Γιώρ

  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.Πρέπει να πάψει το 60 μηνο όριο και να γίνει αόριστο μόνο για τους διπλωματούχους της ειδικότητας ΙΕΚ φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.Είτε μετά την συμπλήρωση 60 μηνών προυπηρεσίας να μονιμοποιούνται άμεσα όπως γίνεται και στα υπόλοιπα ευρωπαικά κράτη.Θεωρώ ότι είναι το ποιο δίκαιο για την συγκεκριμένη ειδικότητα πτυχιούχων διότι είναι οι μοναδικοί σε εξειδίκευση ,εκπαίδευση , κατάρτιση και αποκλειστικά μόνο στον τομέα της φύλαξης αρχαίων μνημείων είτε κινητών είτε ακίνητων..!!!

 • 20 Μαρτίου 2015, 13:16 | Ευφορία Λεβέντη

  Τώρα που υπάρχει η διάθεση για επωφελείς ανακατατάξεις παρακαλώ να λάβετε υπ΄οψιν τις παρατηρήσεις αυτών που βιώνουν τα προβλήματα στον χώρο των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Σας παραθέτω το σχόλιο του συναδέρφου Θανόπουλου με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. «Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.

  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:

  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»

  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.»

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:48 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Δυστυχώς το εποχικό προσωπικό θεωρείται κατώτερο προσωπικό από τους μόνιμους και αυτό συνεπάγεται ενίοτε και περιστολή δικαιωμάτων στην εργασία Ο Υπουργός καλό θα ήταν να το κοιτάξει κάποια στιγμή διότι κάποιες φορές προκαλούνται εντάσεις στις εργασιακές σχέσεις εξ αιτίας αυτού του γεγονότος

 • 20 Μαρτίου 2015, 01:02 | Ελευθερία Γκόγκου

  Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» έχουν καταρτιστεί επαρκώς ώστε να προσφέρουν άψογα τις υπηρεσίες τους σε οποιαδήποτε «ζωντανή» πολιτισμικά κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου δεν είναι σωστό κάθε χρόνο να περιμένουν τις 4μηνες συμβάσεις για να ζήσουν και τους υπόλοιπους μήνες αλλά θα πρέπει άμεσα να κλιθούν να στελεχώσουν μόνιμες θέσεις δεδομένου ότι οι ελλείψεις στο χώρο του πολιτισμού συνεχίζουν να είναι πολλές. Οι έμπειροι και εκπαιδευμένοι ημερήσιοι φύλακες αρχαιοτήτων και νυχτοφύλακες αυτών, έχουν δικαίωμα να προσφέρουν το έργο τους, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί και λειτούργημα και δεν είναι δυνατόν να έχουν ημερομηνία λήξεως. Δεν είναι «πολιτισμένη» η απόφαση στους 50 μήνες συνολικής εργασίας να στέλνονται σπίτι τους για να αντικατασταθούν από μη καταρτισμένα άτομα η από άτομα που έχουν λάβει άλλου είδους κατάρτιση η προέρχονται από άλλου είδους απασχόληση.

 • 20 Μαρτίου 2015, 00:03 | Κωνσταντίνος

  Αφού τροποποιήσατε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, αντικαθίστώντας ως εξής:

  « Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.»

  Τότε πρέπει συμπεριλάβετε στην ίδια παράγραφο του άρθρου την τροποποίηση στο Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 να αντικαθίστανται τα πέντε (5) έτη με τους 84 μήνες.

  Ο συγκεκριμένος νόμος έλεγε:
  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη,οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»

  Ώστε οι διπλωματούχοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων να μπορούν να έχουν μελλοντικά τα ανώτατα μόρια εμπειρίας με τους 84 μήνες

 • 19 Μαρτίου 2015, 19:52 | Σταμάτης Κωνσταντίνος

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:«Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.
  Επίσης οι απόφοιτοι του ανωτέρω ΙΕΚ μπορούν να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση ΜΟΝΟΝ στο Υπουργείο Πολίτισμού και τους φορείς του. Η απαγόρευση εργασίας στο δημόσιο καθίσταται για την συγκεκριμένη ειδικότητα απαγορευση εργασίας εν γένει. Γεγονος παράνομο και αντισυνταγματικό που αντιβαίνει στο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα της εργασίας.

 • 19 Μαρτίου 2015, 17:38 | Κων/να Σπυροπούλου

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.
  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:
  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»
  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 17:39 | Βαρσανη Πηνελοπη

  Παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για τους διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχ.Χώρων και να συμπεριληφθεί σ΄αυτό το άρθρο. Οι Διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο ΥΠ.ΠΟ. καθώς είναι ο μόνος χώρος που μπορούν να απασχοληθούν και οι ανάγκες για εξιδεικευμένη στελέχωση στον ευαίσθητο αυτό χώρο είναι μεγάλες.

 • 19 Μαρτίου 2015, 16:30 | Παναγιώτης Ηλιάδης

  Θα ήταν σωστό να μην υπάρχει περιορισμός στους 50 μήνες υπηρεσίας,αφου η εμπειρία μοριοδοτείται και σαφώς είναι αναντικατάστατη.Αν ομως την θεωρείται απαραίτητη μονιμοποιήστε ολους τους πτυχιουχους Ιεκ φυλάκων που εχουν συμπληρώσει το 50μηνο!Ευχαριστω!

 • 19 Μαρτίου 2015, 16:39 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:«Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:11 | Σουβλοπουλος Κωστας

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:«Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 11:55 | Ελένη Κοσκινά

  Παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο ΥΠ.ΠΟ. Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για τους διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχ.Χώρων και να συμπεριληφθεί σ΄αυτό το άρθρο. Οι Διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχ. Χώρων δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο ΥΠ.ΠΟ. καθώς είναι ο μόνος χώρος που μπορούν να απασχοληθούν και οι ανάγκες για εξιδεικευμένη στελέχωση στον ευαίσθητο αυτό χώρο είναι μεγάλες.

 • 19 Μαρτίου 2015, 10:48 | Σ. Μ.

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.
  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:
  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012, απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»
  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

  Καθώς οι απόφοιτοι όλων των ειδικοτήτων ΙΕΚ έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το επάγγελμα για το οποίο εκπαιδεύθηκαν απεριορίστου χρόνου, πρέπει να υπάρχει κάποια αλλαγή και στο δικό μας επάγγελμα. Με δύο χρόνια σπουδές και συνολικά τρία χρόνια μέχρι τις εξετάσεις πιστοποίησης, πρέπει τα χρονικά όρια να αυξηθούν.

 • 19 Μαρτίου 2015, 09:25 | κοροξενου τουλα

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.
  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:
  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»
  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.

 • 19 Μαρτίου 2015, 02:55 | Κωνσταντίνος Θανόπουλος

  Για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού στο Υπουργείου Πολιτισμού , Παιδείας και
  Θρησκευμάτων των θέσεων ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων και ΔΕ Νυχτοφυλάκων παρακαλώ να τροποποιήσετε το όριο των 5 ετών σε απεριόριστο χρονικό διάστημα για του διπλωματούχους ΙΕΚ της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και να το συμπεριλάβετε σε αυτό το άρθρο.

  Στα ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4049/23-02-2012 άρθρο 40 παρ. 1 & 2 έλεγε:

  «Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, απαγορεύεται,
  με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α΄ 134), να
  υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης. Για τον
  υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των πέντε (5) ετών δεν λαμβάνεται υπόψη
  οποιαδήποτε προϋφιστάμενη, έως την έναρξη ισχύος του νόμου 4049/23-02-2012,
  απασχόληση των ανωτέρω εργαζομένων στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και
  Θρησκευμάτων (πρώην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή πρώην Γενική
  Γραμματεία Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ) και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.»

  Οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικός Χώρος δεν πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης στο Υπουργείο Πολιτισμού καθώς είναι το απόλυτα εξιδεικεύμενο προσωπικό για αυτή την ειδικότητα.