• Σχόλιο του χρήστη 'Παντελής Γιαμαρέλλος' | 21 Μαρτίου 2015, 18:28

    Με δεδομένο τον όγκο των οχημάτων του Δημοσίου και επίσης με δεδομένο το ότι το Δημόσιο έχει στην κατοχή του μεγάλο αριθμό οχημάτων ιδίου τύπου και μοντέλου θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα προς ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα να μπορούν να υποβάλλουν προς το Δημόσιο προσφορά για την αγορά μεγάλου αριθμού οχημάτων του είτε ιδίου τύπου και μοντέλου είτε ιδίας χρήσεως. Με τον τρόπο αυτό το Δημόσιο μπορεί να επιτύχει αμεσότερη διάθεση του στόλου ιδίων οχημάτων που επιθυμεί να διαθέσει και αυτό να γίνει σε πολύ πιό σύντομο χρόνο (άμεση διάθεση όλων των οχημάτων με μία συναλλαγή) και με μεγαλύτερο χρηματικό κέρδος για το Δημόσιο μέσω της υποβολής προσφοράς για το σύνολο των οχημάτων ιδίου τύπου.