Άρθρο 27: Εκποίηση αυτοκινήτων του δημοσίου

1. Τα οχήματα των υπηρεσιών των Υπουργείων καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτά μπορούν να εκποιούνται με την διαδικασία του παρόντος. Η κατοχή και χρήση των εν λόγω οχημάτων παραμένει στις οικείες υπηρεσίες μέχρι την τελική μεταβίβαση τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται  τα οχήματα της παραγράφου 1 που θα εκποιηθούν με κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών, τη δημοσιονομική επιβάρυνση από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια.

3. Τα οχήματα  κοστολογούνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η εκτίμηση της αξίας τους οχήματος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τουΥπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τιμή βάσης i) είτε την αρχική λιανική τιμή αγοράς του ως νέου οχήματος, ii) είτε την τελευταία πραγματοποιηθείσα κοστολόγηση από τη ΔΔΔΥ εφόσον υπάρχει, απομειούμενης της τιμής βάσης κατά 10% κατ’ έτος, της απομείωσης υπολογιζομένης κάθε φορά επί της τιμής βάσης. Σε κάθε περίπτωση η τελικώς διαμορφωθείσα τιμή  κοστολόγησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τιμής βάσης.

Τα ως άνω καθορισθέντα και εκτιμηθέντα οχήματα  οχήματα δημοπρατούνται πλειοδοτικά, με ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία έχει ως ακολούθως:

α) Τα ως άνω οχήματα αναρτώνται με ειδική αναφορά στην κατά την παρούσα παράγραφο εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που έχει τη χρήση τους,  σε εφαρμογή–σύστημα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

β) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει. Για τα νομικά πρόσωπα η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω του  νομίμου εκπροσώπου τους. Μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εγγεγραμμένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα και συμμετοχής στις δημοπρασίες.

γ) Οι εγγεγραμμένοι στην σύστημα, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης τον οχημάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν την κατοχή και χρήση των οχημάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύστημα για κάθε όχημα.

δ) Με το πέρας των τριάντα (30) ημερών ξεκινά η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Με βάση την αναρτηθείσα εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση της τιμής αυτής για το όχημα της επιλογής του. «Οι προσφερόμενες τιμές ισούνται ή υπέρκεινται του ποσού εκτίμησης κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ.

ε) Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές.

στ) Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται  το όχημα στον πλειοδότη με τη μεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιμή κατακύρωσης.

ζ) Εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης απευθύνεται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ και καταβάλλει το τίμημα υπέρ του δημοσίου ή του εποπτευομένου νομικού προσώπου που έχει η κυριότητα του οχήματος.

η) Ο πλειοδότης υποβάλει  στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος, προκειμένου να εκδοθεί  πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος.

θ) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του εν λόγω οχήματος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.

ι) Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες   να ολοκληρώσει τις διαδικασίες:

i) καταβολή του ειδικού τέλους ΕΠΕΤ

ii) έκδοση νέων πινακίδων οχήματος ιδιωτικής χρήσης.

iii)ελέγχου από ΚΤΕΟ

4. Εάν ο πλειοδότης δεν προβεί στην καταβολή του χρηματικού αντιτίμου εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, τότε το όχημα κατακυρώνεται  στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία, κ.ο.κ. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, τότε το όχημα τίθεται εκ νέου  στο σύστημα προς πλειοδοσία.

5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στη δημοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ ή το Ν.Π.Ι.Δ στην κυριότητα του οποίου ανήκει το δημοπρατούμενο όχημα.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, όσο και για τη χρήση της εφαρμογής από τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες.»

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:46 | Παναγιώτης Νταής

  Απαράδεκτη η διάταξη του συγκεκριμένου άρθρου. Μετατρέπει ένα επιτελικό Υπουργείο σε «Οίκο διεξαγωγής δημοπρασιών». Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Να ενταχθεί το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε δίκτυο ……τηλεπωλήσεων ή σε …. καζίνο; Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει.

 • Η εκποίηση είναι μέγα λάθος επειδή η χρηματική αξία τους μηδενίζεται.
  Αντιθέτως η χρηστική τους αξία παραμένει.
  ΑΠΛΑ ΜΗΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΑΛΛΑ.
  Το σωστό είναι να μην αγοράζουμε το περιττό όχι να το πουλάμε κοψοχρονιά όταν διαπιστώσουμε πως κάναμε ανόητη περιττή αγορά ειδικά αν χάνει την αξία του.
  Κάντε ανταλλαγές αν μπορείτε.
  Επιπλέον ο στόλος των οχημάτων δεν διατηρείται συνολικά όπως θα έπρεπε από μια υπηρεσία που να διαχειρίζεται συνολικά το ζήτημα όπως στο στρατό και μάλιστα ο όγκος είναι τέτοιος που η Ελληνική στρατιωτική βιομηχανία οχημάτων θα πλουτιζε αν τα παρήγαγε και τα συντηρούσε.

 • Με δεδομένο τον όγκο των οχημάτων του Δημοσίου και επίσης με δεδομένο το ότι το Δημόσιο έχει στην κατοχή του μεγάλο αριθμό οχημάτων ιδίου τύπου και μοντέλου θα μπορούσε επίσης να προβλεφθεί η δυνατότητα προς ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα να μπορούν να υποβάλλουν προς το Δημόσιο προσφορά για την αγορά μεγάλου αριθμού οχημάτων του είτε ιδίου τύπου και μοντέλου είτε ιδίας χρήσεως.

  Με τον τρόπο αυτό το Δημόσιο μπορεί να επιτύχει αμεσότερη διάθεση του στόλου ιδίων οχημάτων που επιθυμεί να διαθέσει και αυτό να γίνει σε πολύ πιό σύντομο χρόνο (άμεση διάθεση όλων των οχημάτων με μία συναλλαγή) και με μεγαλύτερο χρηματικό κέρδος για το Δημόσιο μέσω της υποβολής προσφοράς για το σύνολο των οχημάτων ιδίου τύπου.

 • Εκτός της πώλησης οχημάτων του Δημοσίου προτείνω να προβλεφθεί και η δυνατότητα αντικατάστασης τους με αντίστοιχα ή ίδια οχήματα με χαμηλότερη κατανάλωση ή άλλη είδος καυσίμου (π.χ. αντικατάσταση βενζινοκινήτων με πετρελαιοκίνητα ή υγραεριοκίνητα ή ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά).

  Προτείνω πιό συγκεκριμένα να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο η δυνατότητα σε ιδιώτες ή εταιρείες να αντικαθιστούν τα ενεργοβόρα και παλαιά οχήματα του Δημοσίου προσφέροντας στο Δημόσιο ιδίου τύπου, σε καλύτερη λειτουργική κατάσταση, νεώτερα και οικονομικότερα σε κατανάλωση και συντήρηση οχήματα και το Δημόσιο να παραχωρεί στα πρόσωπα αυτά τα παλαιότερα οχήματα που αντικαθίστανται.

  Με τον τρόπο αυτό μπορούν συλλέκτες ή εταιρείες ανακατασκευής/μετατροπής οχημάτων να αποκτήσουν οχήματα που θεωρούνται κλασσικά προς αποκατάστασή τους με τελικό κέρδος και για το περιβάλλον μέσω της επαναχρησιμοποίησης και διατήρησης σε χρήση οχημάτων που αλλιώς θα κρίνονταν ως ΟΤΚΖ ή θα είχαν εκποιηθεί σε πολύ χαμηλότερη τιμή με απώλεια Δημοσίου χρήματος.

  Κύριως όμως με τον πιό πάνω προτεινόμενο τρόπο ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ παρέχεται στο Δημόσιο η δυνατότητα ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ να ανανεώσει οχήματά του με άλλα ιδίου τύπου και χρήσης, νεώτερα, πιό οικονομικά όσον αφορά την κατανάλωση, το είδος καυσίμου και την συντήρησή τους.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:06 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Το γεγονός ότι οι προηγούμενοι είχαν πολυτελείς και αλεξίσφαιρες μάρκες αυτοκινήτων, ενώ την ίδια ώρα ο λαός ήταν στο φάσμα της πείνας λειτουργεί με αρνητικό τρόπο στο θυμικό της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτοκίνητα που να εξυπηρετούν τις κρατικές ανάγκες, μικρού κυβισμού, και μικρής εμπορικής αξίας. Επίσης οι βουλευτές θα πρέπει να είχαν κάποια ενίσχυση από το κράτος, για αυτοκίνητα αντίστοιχων μεγεθών, ούτως ώστε να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους.

 • 19 Μαρτίου 2015, 14:50 | Καλλιόπη Κ.

  Προφανώς και θα πρέπει να εκποιηθούν τα αυτοκίνητα του δημοσίου, πέραν των υπηρεσιακών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας. Οι βουλευτές όμως και οι τοπικοί «άρχοντες», δήμαρχοι, περιφερειάρχες κ.λ.π., αμείβονται και με το παραπάνω, δεν χρειάζονται ΚΑΙ αυτοκίνητα. Η αλόγιστη σπατάλη πρέπει να τελειώσει και φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, τραγικό για παράδειγμα είναι και το ύψος των τηλεπικοινωνιακών τελών της «άρχουσας τάξης».

 • » 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήματα της παραγράφου 1 που θα εκποιηθούν με κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών, τη δημοσιονομική επιβάρυνση από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια. » Τα οχήματα του Δημοσίου ως Δημόσια Περιουσία είναι απαραίτητο να κατηγοριοποιηθούν πρώτον βάσει επιβιωσιμότητας και προσδόκιμο έργου και δεύτερον βασει κόστους λειτουργίας και συντήρησης με Διαφάνεια, Δημόσια προβολή και Λαικό Ελεγχο. Αυτό απαιτεί το Δημόσιο Συμφέρον και τίποτα λιγώτερο. Κριτήρια ιδιωτικών συμφερόντων όπως κυβισμός και παλαιότητα ευνοούν την αέναη αντικατάσταση των οχημάτων με ασθενέστερα και ακριβώτερα εισαγόμενα. Η συντήρηση και η βελτίωση των υπαρχόντων αντιθέτως, υποστηρίζει την απασχόληση, την εμπειρογνωμοσύνη και την Εθνική Οικονομία.

 • 18 Μαρτίου 2015, 12:11 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Θα ήταν καλό να διαθέτουν αυτοκίνητα μόνο οι βουλευτές της επαρχίας (64να μην λαμβάνονται υπόψη βουλευτές που ζουν και κατοικούν στην Αθήνα αλλά εκλέγονται στην επαρχία) και να μην είναι αυτοκίνητα πολυτελείας.