• Σχόλιο του χρήστη 'Θεόφιλος' | 22 Μαρτίου 2015, 09:44

    Στο άρθρο 51 παρ.3 του ν.4280/2014 «Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 4146/2013, 1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998, 4058/2012, 3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής απόφασης 125469/1993 ψηφίστηκε και προστέθηκε η τροποποίηση του ν. 1845/89 άρθρο 39 παρ.1 όπου στους δασικούς υπαλλήλους επανήλθαν οι ειδικότητες των ΔΕ Τεχνικών οδηγών και Οδηγών καθώς επίσης εντάχθηκαν και οι ΠΕ διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Συγκεκριμένα άρθρο 51 παρ.3 του ν.4280/2014: «Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) μετά την περίπτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄, ως εξής: «θ. κλάδος ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας (Γεωπονίας), που μετατάχθηκαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραμματεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61). ι. κλάδος ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και ΔΕ Οδηγών». Η ΟΣΕΑΔΕ Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας είχε καταθέσει και είχε σταλεί σε όλα τα κόμματα της βουλής –πλην Χ.Α. μαζί με την τροπολογία που αφορούσε τη μετάταξη των δασοφυλάκων από ΥΕ σε ΔΕ (που ψηφίστηκε) και την αριθμ. Πρωτ. 44/30-7-2014 τροπολογία που αφορά την αποκατάσταση των ΔΕ Τεχνικών –εργοδηγών –και ΤΕ πολιτικών και τοπογράφων που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες και ασχολούνται με τη δασοπροστασία. Στο άρθρο 39 του 1845/89 όπου περιέγραφε αναλυτικά τους δασικούς υπαλλήλους προστέθηκαν με τροπολογία στο ν.3208/2003 παρ.4 άρθρο 7 «ζ. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ9 τεχνικών χειριστών μηχανημάτων. η. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ6 τεχνικών δομικών έργων.» , σύμφωνα με το παλιό κλαδολόγιο η οποίοι ουσιαστικά με την ενοποίηση των κλάδων περιγράφονται πλέον ως ΔΕ Τεχνικών χωρίς να θεωρούνται και να συμπεριλαμβάνονται στους δασικούς υπαλλήλους. Οι ειδικότητες ΔΕ Τεχνικών-Σχεδιαστών, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων στο σύνολο τους τοποθετήθηκαν στις διευθύνσεις δασών για τη στελέχωση διαφόρων τμημάτων και κυρίως των τμημάτων δασικών χαρτογραφήσεων και έργων. Ασχολούνται με το αντικείμενο δασοπροστασίας αφού συντάσσουν χαρτογραφικά υπόβαθρα αναδασωτέων εκτάσεων, αποτυπώνουν καείσες εκτάσεις, εφαρμόζουν επι του εδάφους δασικά και δασικού-περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος πολύγωνα (ΚΑΖ-NATURA κοκ), διαχειρίζονται τις γεωχωρικές βάσεις δεδομένων των δασικών υπηρεσιών, συμμετέχουν στα πρόγραμμα δασοπροστασίας των διευθύνσεων δασών. Ειδικά τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που έχουν σχέση με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη δασοτεχνικών μελετών ( π.χ οδοποιίας , αναψυχής , αναδασώσεων , υδατοδεξαμενών, ορεινών φραγμάτων ,δασικών κτιρίων κ.λ.π ) , τοπογραφικών διαγραμμάτων , αποτύπωσης και οριοθέτησης καμένων δασών και δασικών εκτάσεων και σε ότι άλλο διαταχθούν πέρα από την εργασία γραφείου. Επιπλέον στελεχώνουν Τμήματα Χαρτογράφησης τα οποία έχουν και την ευθύνη του ελέγχου των δασικών χαρτών που κατατίθενται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Εν κατακλείδι προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας σε μεγάλο βαθμό , όπως και οι συνάδελφοί τους δασικοί υπάλληλοι ( Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες και τώρα Οδηγούς και Διοικητικούς) χωρίς να τους αναγνωρίζεται αυτή τους η παροχή υπηρεσιών, όπως αναφερόταν και στην πρόταση-τροπολογία της ΟΣΕΑΔΕ. Είναι προφανές ότι τέτοιοι διαχωρισμοί δεν δημιουργούν απλά και μόνο αδικίες μεταξύ συναδέλφων αλλά και ουσιαστικά, σε μια εποχή όπου στόχος όλων θα έπρεπε να είναι η συνεργασία πολλών και διαφορετικών επιστημών και κλάδων για την παραγωγή του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά, αφού ουσιαστικά «διώχνει» από τις δ/νσεις δασών ειδικότητες που δεν είναι στενά «δασικές» μιας και ούτε το πλέον αυτονόητο, το να λαμβάνει κανείς ίδια αμοιβή για ίδια εργασία δεν μπορεί να πραγματωθεί εξαιτίας του νομοθετικού πλαισίου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών –Σχεδιαστών και ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΤΕ Τοπογράφων είναι ιδιαίτερα μικρός. Από την έκθεση αξιολόγησης των δομών για την αναδιάρθρωση των δασικών υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας που έγινε σύμφωνα με την απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ αρ. 104586/165/ 11-02-2014 σε σύνολο 3607 υπαλλήλων οι ειδικότητες που δεν είναι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις «δασικοί» ήταν προ του ν. 4280/2014 συνολικά 446 υπάλληλοι εκ των οποίων οι ΔΕ Τεχνικοί-Σχεδιαστές και οι ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί και ΤΕ τοπογράφοι δεν ξεπερνούν τους 25 υπαλλήλους. Σχετική πρόταση Ενόψει επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις», σας καταθέτουμε τροπολογία που αφορά Τεχνικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, ο αριθμός των οποίων δεν ξεπερνά τους 25 σε όλες τις δασικές υπηρεσίες. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Επί του κεφαλαίου Γ- Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα του παραπάνω νομοσχεδίου και στο άρθρο 31 προστίθεται: Επί του άρθρου 51 παρ.3 του ν.4280/2014 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 159/ 2014): «Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (τεύχος Α΄ ΦΕΚ 102/1989) μετά την περίπτωση ι΄ προστίθενται περιπτώσεις ι’α και ι΄β, ως εξής: iα . Κλάδος ΠΕ & ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ΠΕ & ΤΕ Τοπογράφων iβ . Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών-Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η προτεινόμενη παραπάνω ρύθμιση έρχεται να άρει μια αδικία που έχει δημιουργηθεί, ατυχώς, σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων των κλάδων α) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων και β) Κλάδος ΔΕ Τεχνικών Σχεδιαστών Έργων Πολιτικών Μηχανικών & Αρχιτεκτόνων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις δασικές υπηρεσίες και προσφέρουν υπηρεσίες οι οποίες έχουν άμεση σχέση στο πλαίσιο άσκηση της δασικής προστασίας. Ειδικά τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα που έχουν σχέση με τη λήψη στοιχείων υπαίθρου για τη σύνταξη δασοτεχνικών μελετών ( π.χ οδοποϊας , αναψυχής , αναδασώσεων , υδατοδεξαμενών, ορεινών φραγμάτων ,δασικών κτιρίων κ.λ.π ) , τοπογραφικών διαγραμμάτων , αποτύπωσης και οριοθέτησης καμένων δασών και δασικών εκτάσεων και σε ότι άλλο διαταχθούν πέρα από την εργασία γραφείου. Επιπλέον στελεχώνουν Τμήματα Χαρτογράφησης τα οποία έχουν και την ευθύνη του ελέγχου των δασικών χαρτών που κατατίθενται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Εν κατακλείδι προσφέρουν στο έργο της δασοπροστασίας σε μεγάλο βαθμό όπως και οι συνάδελφοί τους δασικοί υπάλληλοι ( Δασολόγοι , Δασοπόνοι , Δασοφύλακες ) Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση που αποκαθιστά το περί δικαίου αίσθημα είναι επιβεβλημένη και δίκαιη.