• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Προκάκης, Ακόλουθος Τύπου' | 22 Μαρτίου 2015, 13:47

    Στην παράγραφο 3 περ. β ή γ πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση ειδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν ειδικούς κλάδους υπαλλήλων, υποκείμενους σε ειδικό νομοθετικό καθεστώς ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους. Στις περιπτώσεις αυτές οι συνθήκες απασχολήσεως και τα προς ρύθμιση θέματα είναι διαφορετικά από τα συνήθη για γενικότερους κλάδους και επί πλέον δεν είναι εφικτό να συσταθεί σχετικώς δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση λόγω του ειδικού χαρακτήρος του επαγγελματικού αντικειμένου και του περιορισμένου αριθμού των υπαλλήλων. Επί παραδείγματι με την εισαγόμενη ρύθμιση δεν δύναται η Ένωση Ακολούθων Τύπου ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί ειδικό κλάδο υπαλλήλων με ειδικά προσόντα, καθήκοντα και συνθήκες εργασίας, να συμμετέχει στη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων ούτε να καλυφθεί από κάποια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συγγενούς κλάδου, με την οποία θα μπορούσε να συμπράξει για τη δημιουργία ομοσπονδίας. Φρονώ ότι το κενό αυτό πρέπει να καλυφθεί.