• Σχόλιο του χρήστη 'Θεμιστοκλής Κ.' | 23 Μαρτίου 2015, 09:00

    Κύριε Υπουργέ, Θα ήθελα (επειδή δεν κατέστη δυνατόν να πάρω οποιαδήποτε απάντηση επί του θέματος από το υπουργείο) να αναφέρω μία αδικία εις βάρος των ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ και να ληφθεί υπόψη στην αποκατάσταση των αδικιών που επιθυμεί να άρει το παρόν νομοσχέδιο και την ίση μεταχείριση στη δημόσια διοίκηση. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εκδόθηκε στις 29/10/2014 και έκανε δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τέθηκε σε εφαρμογή η αναδρομική αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις περιπτώσεις, όπου, ενώ είχε κατατεθεί, η σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011). Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο το Υπουργείο αποφάσισε «Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011 και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα». Γιατί εξαιρέθηκαν και πάλι οι ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από αυτή τη ρύθμιση? Και στην περίπτωση των ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ ενταχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο την 1.1.2013 και καταταχθήκαμε σε βαθμίδες, χωρίς όμως να ληφθούν υπόψη μεταπτυχιακά και διδακτορικά που είχαμε μεν καταθέσει (μήνες και χρόνια πριν) αλλά δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί η συνάφειά τους, με αποτέλεσμα την τοποθέτηση σε κατώτερη βαθμίδα. Γιατί δεν εφαρμόζεται η εγκύκλιος αναλογικά και στους ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο, σύμφωνα μάλιστα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου»? Δε θα έπρεπε λοιπόν, στο πλαίσιο της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αλλά και των παραπάνω νόμων και εγκυκλίων να ισχύσει αυτή η αναδρομική αναγνώριση και για τους ΙΔΑΧ ΝΠΙΔ από την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο?