• Σχόλιο του χρήστη 'Γιάννης' | 23 Μαρτίου 2015, 11:58

    Στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας αποκατάστασης αδικιών που επιχειρείται από το παρόν άρθρο και το Νομοσχέδιο συνολικά θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μια κατάφορη αδικία που συντελείται και η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποκατασταθεί. Ως γνωστόν, με την εφαρμογή του Ν.4024/2011 κατατάχθηκαν εξαρχής σε νέους βαθμούς όλοι οι υπάλληλοι (με βάση τα όποια προσόντα είχαν κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου -δηλαδή την 1/11/2011-) και έκτοτε έχει παγώσει κάθε βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους. Στη συνέχεια, με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που εκδόθηκε στις 29/10/2014 και έκανε δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τέθηκε σε εφαρμογή η αναδρομική αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις περιπτώσεις, όπου, ενώ είχε κατατεθεί, η σχετική απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011 (την 1η.11.2011). Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο : «Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που είχαν υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011 και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα" Τονίζω εδώ ότι μπορεί η πρόβλεψη αυτή να είναι μεν σωστή αλλά δεν έχει προβλέψει κάποια κατηγορία υπαλλήλων με αποτέλεσμα αφενός να μην είναι απολύτως δίκαιη και αφετέρου να αποδυναμώνεται η συνολική λογική της ρύθμισης. Επιπλέον τίθεται και θέμα αντισυνταγματικότητάς της αφού αντιβαίνει την αρχή της ισότητας. Το θέμα είναι αν οι υπάλληλοι αυτοί είχαν όντως τα σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου ή όχι. Δεν μπορεί να είναι αν και πότε κατέθεσαν τη σχετική αίτηση, ούτε αν και πότε η υπηρεσία έκανε τις αντίστοιχες ενέργειες για την αναγνώριση! Το ζήτημα είναι ουσιαστικό και όχι τυπικό. Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει η σαφής πληροφορία στα πιστοποιητικά για το πότε αποκτήθηκαν τα σχετικά προσόντα (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος) και μόνο αυτό θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη. Το αν παράδειγμα κάποιος έκανε την αίτηση μετά την εφαρμογή του Νόμου (πχ στις 2/11/11) δεν αλλάζει την ουσία της υπόθεσης, ούτε τη λογική του Νόμου. Εφόσον το προσόν αυτό ΥΠΗΡΧΕ κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, είναι άδικο να μην λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, απλά και μόνο γιατί ο υπάλληλος έκανε την αίτηση την επόμενη ημέρα! Η σχετική γνωμοδότηση του ΝΣΚ που οδήγησε στην Υπουργική Απόφαση μιλάει για την ημερομηνία της αίτησης γιατί έτσι διατυπώθηκε το ερώτημα από τη διοίκηση. Αν το ερώτημα είχε διατυπωθεί αλλιώς, υπό τη βάση της ύπαρξης ή όχι των σχετικών προσόντων κατά την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου, ενδεχομένως η γνωμοδότηση να περιελάμβανε και αυτούς. Για αυτό παρακαλώ να αρθεί αυτή η αδικία και να υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο παρών νομοσχέδιο, η οποία θα έχει και αυξημένη τυπική ισχύ από την Υπουργική Απόφαση, που να περιλαμβάνει όλους. Έτσι θα αποφύγουν οι υπάλληλοι και τα σχετικά δικαστικά έξοδα για προσφυγές που θα υποχρεωνόταν να κάνουν. Μία τέτοια πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη: Οι υπηρεσίες που διαθέτουν υπαλλήλους που κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν.4024/2011, ήτοι πριν την 1η-11-2011, και η συνάφειά τους αναγνωρίστηκε μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να προβούν σε τροποποίηση των διαπιστωτικών πράξεων, που είχαν εκδοθεί για την κατάταξη των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς του ν.4024/2011, συνυπολογίζοντας στο συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων αυτών, βάσει του οποίου κατατάχθηκαν την 1η.11.2011, τα δύο (2) ή έξι (6) έτη αντίστοιχα"