• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ' | 23 Μαρτίου 2015, 16:31

    Όπως πολύ ορθώς έχει επισημανθεί σε προηγούμενα σχόλια, στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποκατάσταση των αδικιών και ίση μεταχείριση που επιδιώκει το νομοσχέδιο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αποκατασταθεί και μία αδικία εις βάρος των ΙΔ.Α.Χ. Ν.Π.Ι.Δ. (δυστυχώς ΠΑΝΤΑ εξαιρούνται από οποιαδήποτε δίκαιη και ευνοϊκή ρύθμιση), οι οποίοι δεν προβλέπονται στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για αναδρομική αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Έτσι, όσοι ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ ενταχθήκαμε στο ενιαίο μισθολόγιο 1.1.2013, δεν προσμετρήθηκαν τα μεταπτυχιακά-διδακτορικά μας, ενώ είχαν αποκτηθεί χρόνια πριν, απλά και μόνο γιατί το αρμόδιο όργανο αναγνώρισης της συνάφειάς τους είχε αμελήσει ή καθυστερήσει να το κάνει. Έτσι, τοποθετηθήκαμε αδίκως σε βαθμίδες κατώτερες αυτών που έπρεπε, σε αντίθεση μάλιστα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου». Επιτέλους, ας μην αντιμετωπιζόμαστε πλέον ως υπάλληλοι μιας κατώτερης δημόσιας διοίκησης κι ας υπάρξει και για εμάς η σχετική δίκαιη πρόβλεψη σε αυτό το νομοσχέδιο. Πρόκειται για αναγνώριση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που αποκτήθηκαν με πολύ κόπο και είναι κρίμα να μην αναγνωρίζονται στο σύνολο των περιπτώσεων.