• Σχόλιο του χρήστη 'Θοδωρής' | 23 Μαρτίου 2015, 19:09

    Το άρθρο 23 παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής: "Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού εντασσόμενοι στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών." Η προσάρτηση κρίνεται σκόπιμη ώστε να αποσαφηνιστεί ότι όσοι τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού εντάσσονται στη διαδικασία εθελοντικής κινητικότητας και θα καλύψουν κενά που θα καθοριστούν με τη διαδικασία που προβλέπεται με τα άρθρα 21 και 22 σε φορείς της επιλογής τους.