Άρθρο 23: Επαναφορά προσωπικού

1.            Η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και δεν ανήκουν στο προσωπικό της παρ. 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται μέχρι και την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα στον οποίο μετατάσσονται, μεταφέρονται ή τοποθετούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος.

2.            Υπάλληλοι, για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης μετατάσσονται/ μεταφέρονται υποχρεωτικά σε θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των οριστικών πινάκων διάθεσης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του παρόντος και του επομένου εδαφίου.

3. Ειδικά το προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167)και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) και του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), όπως και όσοι από το προσωπικό αυτό τοποθετήθηκαν σε άλλες θέσεις, δυνάμει οριστικών πινάκων, δύναται να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε και επανασυστήνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος, εφόσον υποβάλει την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του άρθρου αυτού αίτηση. Η πράξη κατάταξης των υπαλλήλων αυτών κοινοποιείται στην υπηρεσία στην οποία είχαν τοποθετηθεί, για να λάβει γνώση.

4.            Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος,  ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.

5.            Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α 167). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε κλάδους οι οποίοι έχουν συνολικά καταργηθεί, οι εν λόγω υπάλληλοι επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις υφιστάμενων κλάδων, ανάλογα με την ειδικότητα τους. Για το προσωπικό του άρθρου 25 εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις αυτού.

6.            Υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διάθεσης της ως άνω Πρόσκλησης ή δεν υπέβαλαν αίτηση σε αυτή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον υπάγονταν οργανικά σε φορείς που καταργήθηκαν, επανέρχονται στα Υπουργεία που επόπτευαν τους καταργηθέντες φορείς, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα ή την κατάργηση της σύμβασης εργασίας τους βάσει του ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74).

7.            Για την επαναφορά του προσωπικού των παρ. 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδεται πράξη του οικείου Υπουργού.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:59 | Giannis

  άρθρο 21 « άλλες διατάξεις » ‘λέμε τώρα‘ . η υπηρεσία των υπαλλήλων πρέπει να θεωρηθεί ως συνεχής ( μισθολογικά , συνταξιοδοτικά , θέματα χρόνου υπηρεσίας σε σχεση με όσους δεν βγήκαν σε διαθεσιμότητα κτλ ) , για το κάτωθι σκεπτικό :
  Εφόσον ποτέ δεν ολοκληρώθηκε σε πρώτο στάδιο η αξιολόγηση δομών σε όλο το Δημόσιο , δεν είναι δυνατόν κάποιος να γνώριζε τις ανάγκες , παρά μόνο αν είδε το φλυτζάνι του καφέ . Από ποιο νόμο και ποιο σύνταγμα προκύπτει ότι οι υπάλληλοι έπρεπε να τεθούν σε διαθεσιμότητα χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση δομών ως πρώτο στάδιο ; Από που γνώριζαν το ποιοι περισσεύουν ; Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα χ ω ρ ί ς π ρ ο η γο υ μ έ ν ω ς να ε ί ν α ι γ ν ω σ τ έ ς οι α ν ά γ κ ε ς του ΟΛΟΥ Δ η μ ο σ ί ο υ. Είναι παραλογισμός και όχι απλά να το Λέτε παράνομο και αντισυνταγματικό διότι σαν παραλογισμό θα το γράψει η ιστορία . Οπότε και το να τίθεται η λήξη της διαθεσιμότητας , σύμφωνα με τον 4093 1/ ζ/ζ2/2&4 τ 8 5 , βάσει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ χρονικού ορίου , κατά συνέπεια και η λύση , είναι παραλογισμός. Αυτός ο παραλογισμός είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο και την πιθανή επ’ αόριστο παραμονή υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα χ ω ρ ί ς δ ι κ ή τους υ π αι τ ι ό τη τα . Οπότε για την πληρότητα των διατάξεων του άρθρου ας υπάρξει πρόβλεψη για την επαναφορά άλλου 1,5 εκατομμυρίου ανέργων . Ετσί λύνονταί και ολά τα άλλα προβλήματα .

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:54 | Μαριολοπούλου Παναγιώτα

  Νομοσχέδιο αποκατάσταση σε μεγάλο βαθμό του κύρους της επαγγελματικης εκπαίδευσης στην Ελλάδα

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:39 | ΓΙΩΤΑ

  Κύριε υπουργέ, ευχαριστούμε για την αίσθηση δικαίου που αποδίδετε με αυτό το νομοσχέδιο.
  Το αίτημά μου αφορά στην παράγραφο 4. Ανήκω σε αυτούς για τους οποίους έχουν εκδοθεί τελικοί πίνακες, αλλά παράλληλα έχουν επιστρέψει στον φορέα όπου υπάγονταν με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Θα ήθελα να δοθεί σε όσους ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, η δυνατότητα επιλογής να παραμείνουν στον αρχικό τους φορέα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:38 | Στέφανος Γανωτής

  Σαν εκπαιδευτικός και σαν γονιός θεωρώ το σχέδιο ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά κυρίως για χιλιάδες μαθητές.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:03 | Ζαρκαλή Ουρανία

  α) Σε περίπτωση εθελοντικής κινητικότητας όχι σε δομές του Υπ. παιδείας διατηρώ το δικαίωμα του ΠΕ όπως στην εκπαίδευση;

  β)Η παράγρ. 3 σχετίζεται με το άρθρο 21;

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:53 | Παναγιώτα

  Η βίαιη και χωρίς καμία λογική αποκοπή εκατοντάδων μαθητών από το αντικείμενο τους θα αποκαταστθεί δίνοντάς τους την δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές που θα τους οδηγήσουν σε ένα πιο σίγουρο μέλλον. Ένα μέτρο που θα βρει υποστηρικτές χιλιάδες μαθητές και εκατοντάδες εκπαιδευτικούς.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:36 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  κ.Υπουργέ, η ανθρωπιά επιδεικνύεται μέσω των έργων κι όχι των λόγων! Εσείς αποδείξατε περίτρανα την ανθρωπιά σας με αυτό το νομοσχέδιο πού απ΄ότι φαίνεται καλύπτει όλους μας. Συνεχίστε το έργο σας, μην πτοείσθε από τίποτα και κανέναν, αργά ή γρήγορα οποιαδήποτε ασταθή κατηγορία θα καταρρεύσει. Ευχαριστούμε πού μας δίνετε τη δυνατότητα να επιλέξουμε, ευχαριστούμε πού μας δίνετε πίσω τη δουλειά μας, τη ζωή μας, την αξιοπρέπειά μας!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:37 | ΚΩΣΤΑΣ Π.

  Η επαναφορά των καθηγητών των κατηργημένων ειδικοτήτων είναι μια ενέργεια η οποία αποτελεί το επιστέγασμα της λειτουργίας του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.
  Ο σχεδιασμός του Νέου ΕΠΑΛ πρέπει κατά τη γνώμη μου να περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες που άδικα εκδιώχθηκαν από το τεχνικό σχολείο αλλά και αυτές είχαν τοποθετηθεί στις ΕΠΑΣ , όπως αυτή των Συντηρητών Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, η οποία μέχρι σήμερα είναι κατηργημένη, όμως οι εκπαιδευτικοί της (ΠΕ 18.28) δεν βγήκαν σε διαθεσιμότητα.
  Επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πολιτισμός, η διάσωση του και εν γένει η προβολή του, είναι υπόθεση όλων μας και κυρίως των ανθρώπων που ασχολούνται με το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας μας, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:32 | Δημήτρης Σαρηβασίλης Συνταξιουχος Εκπαιδευτικος-Πολ.Μηχ/κος

  Συγχαρητήρια για την αναδόμηση της Δημοκρατίας, των Θεσμών και των Λειτουργών αυτής, οι οποίοι ενεργούν για την αποκατάσταση των στρεβλώσεων, των αδικιών καθώς και την βελτίωση αυτών.
  Αξιότιμε κε Υπουργέ, παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας και να διατυπωθεί με σαφήνεια στις διατάξεις των άρθρων του νομοσχεδίου, «(Άρθρο 24. Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού: 1. α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) ανασυσταίνονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων. )», και την περίπτωση που αποτελεί συνέχεια του των αδικιών, (με το αρ. 8, ν. 4186-2013/ ΦΕΚ 193 Α΄), με το οποίο καταργήθηκαν οι ΕΠΑΣ αλλά ειδικότητες που λειτουργούσαν δεν εντάχθηκαν στα ΕΠΑΛ.
  Θέλω να αναφερθώ εκτενώς, όμως η οικονομία χρόνου και το πλήθος των δημοσιεύσεων επιβάλλει να αναφερθώ σύντομα και με μία από τις πολλές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, πέρα από τις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών & Διακόσμησης, λειτουργούσε και η ειδικότητα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.28 ( Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) δεν βγήκαν σε διαθεσιμότητα, η ειδικότητα μετά την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. και τη μη σύσταση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑ.Λ.(με το αρ. 8, ν. 4186-2013/ ΦΕΚ 193 Α΄), δεν λειτουργεί. Είναι σωστό και δίκαιο, αν δια του παρόντος νόμου δεν ανασυσταθούν οι δομές των ΕΠΑΣ, οι ειδικότητες που λειτουργούσαν στις ΕΠΑΣ να συσταθούν και να προστεθούν στα ΕΠΑΛ. Ειδικότερα ειδικότητες που από κάθε άποψη έχουν ενδιαφέρον, όπως η ειδικότητα «Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης», η οποία απαιτεί υψηλή εκπαίδευση, τόσο σε θέματα Πολιτισμού, Ιστορίας, γνώση σύγχρονης τεχνολογίας, χημείας κλπ αλλά και δεξιότητες, για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών. Σημειώνω ότι Εθνική μας υποχρέωση είναι να αναμορφώσουμε την Δημόσια μας Εκπαίδευση, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε στελέχη που τα έχει ανάγκη τόσο η Πατρίδα μας, στελέχη που θα μπορούν να αναδείξουν τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας, να βελτιώσουν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ μας δια του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, να συνδράμουν ΔΙΕΘΝΩΣ στην Εθνική μας Ταυτότητα και τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ μας, στελέχη ισότιμα με αυτά του Διεθνούς Ανταγωνισμού τα οποία θα παράγουν έργο για το ΕΘΝΙΚΟ μας ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
  Ο χρόνος για τη νέα σχολική χρονιά δεν είναι μακριά χρειάζεται άμεσα η νομοθετική ρύθμιση ώστε η ειδικότητα να λειτουργήσει σε όλα τα ΕΠΑΛ και ιδιαίτερα σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
  Όπως χρειάζεται άμεσα και ενημέρωση τόσο των μαθητών της Α ΕΠΑΛ αλλά και των τελειοφοίτων των Γυμνασίων.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:34 | Σπετσέρης Ν.

  Δεν θα αναφερθώ ούτε στο Κοινωνικό Κράτος , ούτε στην αντίληψη Κοινωνικού Αυτοματισμού του “ΣΕΕΔΑ” αλλά ούτε στα 3114 Σχόλια επι της Διαβούλευσης έως τώρα που όλα είναι σωστά αλλά από διαφορετικό οπτικό πεδίο

  Στο μόνο που θα αναφερθώ πιστεύοντας ότι δεν υπάρχουν Πατρίκιοι Συντάκτες – Πολιτικοί Νομοσχεδίων και βάση της Δήλωσης της Κυβέρνησης για Ανάκληση όλων των αντισυνταγματικών απολύσεων
  “Δεν υπάρχει η αναφορά Στο Νομοσχέδιο αυτό για την αντισυνταγματική απόλυση και επαναφορά όλων των Διακριθέντων Αθλητών από τις τότε συνολικές Μνημονιακές απολύσεις 12.000-15.000 Δημοσίων Υπαλλήλων και δεν είναι οι μόνες. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4210 Φ.Ε.Κ. 254 Α 21/11/2014 §28.2 «835-20315ΠΥ»”

  Για όσους αθλητές έτυχαν διάκρισης μέχρι και τις
  31.12.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999,
  καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό
  24344/9.6.2009 (Β΄ 1182), όπως ισχύουν, και δεν έχουν
  υποβάλει αίτηση διορισμού μέχρι την έκδοση του πα−
  ρόντος νόμου, το δικαίωμα διορισμού καταργείται.

  νπ
  400 μνημονιακούς νόμους
  525 Προεδρικά Διατάγματα και
  2.820 ερμηνευτικές εγκυκλίους.
  Παράκαμψη της ίδιας της Βουλής 44 φορές, καταλύοντας τη Δημοκρατία και περνώντας τα μνημονιακά μέτρα ισοπέδωσης της πατρίδας μας με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου.
  όλα αυτά είχατε πει θα καταργηθούν μαζί με τα μνημόνια.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:03 | Χρύσα Παπαδέλη

  Κύριε Κατρούγκαλε,
  Σας παρακαλώ να προσθέσετε παραγράφους 8, 9 & 10 στο 23 άρθρο σας ως εξής:
  8. Ο χρόνος υπηρεσίας σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή ο χρόνος άσκησης διοικητικών καθηκόντων (για όσους υπαλλήλους μετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε θέσεις Διοικητικών), προσμετράται ως εκπαιδευτική υπηρεσία.
  9. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 3, οι οποίοι υπέβαλλαν εμπρόθεσμα αίτηση επιστροφής, επιστρέφουν άμεσα στις οργανικές θέσεις όπου κατείχαν την 21η Ιουλίου 2013 με τον βαθμό, την ίδια σχέση εργασίας και το ΜΚ όπου κατέχουν λογιζόμενου και του χρόνου άσκησης Διοικητικών καθηκόντων.
  10. Όι εκπαιδευτικοί των οποίων οι ειδικότητες καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 82 του Ν. 4172/13, και υπηρετούσαν σε θέσεις ευθύνης ή άλλες θέσεις, επιστρέφουν στις θέσεις τις οποίες υπηρετούσαν την 21η Ιουλίου 2013 έως τη λήξη της θητείας της θέσης που κατείχαν. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί των οποίων η ισχύς του αξιολογικού πίνακα βάσει του οποίου τοποθετήθηκαν έχει λήξει.

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:31 | ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ πρώην ΙΓΜΕ

  Λόγω συσχέτισης και με προηγούμενο άρθρο, επαναλαμβάνουμε την πρόταση-σχόλιο που ήδη υποβάλαμε στο άρθρο 20, που ήταν το ακόλουθο.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
  Το σχέδιο νόμου ενώ μεν αναφέρει τις ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ του ν.4024/2011 στο άρθρο 20 παρ. 1στ, παραπέμπει αφηρημένα την λύση του θέματος στους αρμόδιους Υπουργούς στο άρθρο 23 παρ 7, χωρίς μάλιστα να μας προβλέπει ρητά. Δηλαδή μας ξεφορτώνεται αφού επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
  Για να αντιμετωπισθεί η άρση των απολύσεων λόγω εργασιακής ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ή να αρθούν οι εκκρεμότητες που υφίστανται στο ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (λόγω δικαστικών αποφάσεων ή λόγω επί μέρους νομοθετικών ρυθμίσεων) θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο «Γ-Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα» και συγκεκριμένα στα άρθρα: 20 Πεδίο εφαρμογής και 23 Επαναφορά προσωπικού.
  Ειδικότερα στο άρθρο 20, παράγραφος 1, πρέπει να τροποποιηθεί η περίπτωση στ. ως ακολούθως:
  «1.στ) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 και υπηρετούν βάσει δικαστικών αποφάσεων.»
  Αντίστοιχα, στο άρθρο 23, προτείνεται μετά την παράγραφο 7 η προσθήκη νέας παραγράφου ως ακολούθως:
  «8. Η εργασιακή εφεδρεία των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής στο άρθρου 20 παρ. 1στ του παρόντος καταργείται και οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην ως άνω διάταξη παραμένουν στη θέση τους με το ισχύον εργασιακό καθεστώς.»
  ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ πρώην ΙΓΜΕ

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:06 | ΔΗΜΗΤΡΑ

  Είναι τρία τα ζητήματα που θα ήθελα να θίξω:

  1. Τί γίνεται με ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ., όπως εκείνη των Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΠΕ 18.28), οι οποίες καταργήθηκαν, όχι ευθέως με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167), αλλά εμμέσως, με την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. (αρ.46 του ν. 4186/2013) και τη μη σύσταση των ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑ.Λ.(με το αρ. 8, ν. 4186-2013/ ΦΕΚ 193 Α΄).

  2. Αν και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.28 ( Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) δεν βγήκαν σε διαθεσιμότητα, η ειδικότητα μετά την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ, δεν λειτουργεί.

  3. Εκπαιδευτικοί και της συγκεκριμένης ειδικότητας, υπό το καθεστώς του φόβου της απόλυσης αφού δεν υπήρχε πια το διδακτικό τους αντικείμενο, αιτήθηκαν και μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις.

  Νομίζω ότι θα ήταν δίκαιο και σωστό, και στο πνεύμα αποκατάστασης αδικιών του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αφενός να συσταθεί στο νέο ΕΠΑ.Λ., μεταξύ των άλλων, και η εμμέσως καταργημένη ειδικότητα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα επιστροφής στα σχολεία σε όσους εκπαιδευτικούς αιτήθηκαν μετάταξη σε διοικητικές θέσεις λόγω έμμεσης κατάργησης των διδακτικών τους αντικειμένων.

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:22 | Eλπίδα

  Συγχαρητητήρια Κ.Υπουργέ για το Νομοσχέδιο .Θα ήταν απολύτως δίκαιο όλοι οι υπάλληλοι να έχουν όλοι ανεξαιρέτως ,το δικαίωμα της επιλογής έιτε βρίσκονται σε τελικούς , είτε σε οριστικούς πίνακες , οπότε ,ή να παραμείνουν στις λίστες των πινάκων αυτών και να έρθει η τοποθετησή τους ,ή να επιστρέψουν στον αρχικό φορέα τους.

 • 24 Μαρτίου 2015, 10:38 | ΣΩΤΗΡΙΑ

  Συγχαρητήρια κ. Υπουργέ.
  Πρέπει να υπάρξει μέριμνα για τους υπαλλήλους που απομακρύνθηκαν βίαια και διέλυσαν μ’ αυτό τον τρόπο τις ζωές πολλών ανθρώπων που είχαν στηρίξει χρόνια τη ζωή τους σ’ αυτό το εισόδημα. Αναφέρομαι στις περιπτώσεις των υπαλλήλων με πλαστά απολυτήρια. Η εξόντωση στην οποία υποβάλλονται δεν είναι τιμωρία. Πρέπει να απαλλαχθούν από κάθε μορφής ποινική δίωξη ή άλλη διεκδίκηση για την επιστροφή καταβληθέντων μισθών ή αποζημιώσεων ως αχρεοστήτων καταβληθέντων, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν χωρίς να έχουν επαρκείς ή νόμιμους τίτλους, αλλά αποδεδειγμένα υπηρέτησαν τις θέσεις τους αποτελεσματικά και επί μακρύ διάστημα και πάντος πέραν της δεκαπενταετίας, οπότε και έχει παρέλθει η προβλεπόμενη εκ του νόμου παραγραφή ποινικών παραβάσεων. Εκ της μακρόχρονης και αποτελεσματικής θητείας τους στην εν λόγω θέση, αποδεικνύεται ότι δεν προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο.
  Και ως εκ τούτου συνεπάγεται ότι τα ιδιαίτερα ουσιαστικά προσόντα τους υπερκάλυπταν το έλλειμα που προκύπτει από την τυπικότητα.

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:36 | ΠΑΝΟΣ

  Κύριε υπουργέ, συγχαρητήρια για το σ/ν σας. Σας παρακαλούμε να διορθώσετε το λάθος και την κοινωνική αδικία κατά ανθρώπων αναπήρων και υπερηλίκων, εντάσσοντας τους συγγενείς-δικαστικούς συμπαραστάτες τους, στον ν. 4250/2014 (άρθρο 41), όπως ισχύει για τις λοιπές περιπτώσεις επιγενόμενων εξαιρέσεων της διαθεσιμότητας.
  Ευχαριστούμε πολύ.

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:50 | giorgos

  ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΤΟ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Η΄ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕΠ .

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:12 | Σ.Κ

  Πολύ καλό το νομοσχέδιο κύριε Υπουργέ.
  Η δυνατότητα επιλογής είναι το καλύτερο που μπορούσε να γίνει.
  Πολλοί από τους διαθεσίμους έχουν προγραμματίσει τη ζωή τους με βάση τα αποτελέσματα των προσωρινών ή τελικών πινάκων του ΑΣΕΠ.
  Γρήγορα το νομοσχέδιο για ψήφιση στη βουλή.
  20 μήνες σε διαθεσιμότητα βαρεθήκαμε. Θέλουμε να πάμε για δουλειά!!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 09:47 | Nikos Mantalis

  Κε υπουργέ θα πρέπει κατά την γνώμη μου υπάλληλοι οι οποίοι θεμελιώνουν
  συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν το ασκούν και παρόλα αυτά θέλουν θέση στο Δημόσιο είτε να αποκλειστούν από την διαδικασία είτε να έχουν κάποιο είδος αρνητικής μοριοδότησης.Για παράδειγμα στην Υ.Π.Α από τους 249 Χειριστες Αεροσκαφών και Μηχανικων από την πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία που είχαν μεταφερθεί εκεί και που οι θέσεις τους καταργήθηκαν,οι περισσοτεροι με ευεργετήματα του Ν.3717 του 2008 που το ένα ένσημο το έκανε ενάμισυ με 17 χρόνια υπηρεσίας πήραν σύνταξη στα 45 τους από το ΙΚΑ και κάνοντας αναστολή της σύνταξης κατείχαν και θέση στην ΥΠΑ!
  Είναι αδικία με τόση ανεργία συνταξιούχοι με αναστολή ή κάποιοι που θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη δεν την παίρνουν για να πάρουν θέση στο Δημόσιο.Θα πρέπει είτε να αποκλειστούν είτε να έχουν αρνητική μοριοδότηση.

 • 23 Μαρτίου 2015, 23:09 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

  Τα πρώτα θύματα που έριξαν στην πυρά με τον νόμο περί διαθεσιμότητας του ν.4093/12 έπρεπε να είναι απο τους πρώτους που θα έχουν δικαίωμα επιστροφής στις παλιές υπηρεσίες..Σίγουρα δεν ενδιαφέρει κανέναν ότι εγω όντας μητέρα ενός μικρού παιδιού μόλις μετακινήθηκα σε τελείως ξένο περιβάλλον και ακατάλληλο , λαμβάνω βαριά ψυχιατρική αγωγή και αναγκάζομαι να ζητήσω άδεια ανευ αποδοχών…ΓΙΑΤΙ ;20 χρόνια είμαι υποδειγματική υπάλληλος χωρις καθολου αναρρωτικες..αν πεθανω θα ζημειωθεί ο κάθε υπουργός;¨η θα βγουν τα μμε και θα μιλάνε για κακομεταχείριση όπως έγινε με το φοιτητη των Ιωαννίνων;Αν μπορουσα ειναι σιγουρο οτι θα δήλωνα παραίτηση ,αν θέλει να κάνει κάτι η νεα κυβερνηση ας ξεκινησει απο τα πρωτα θυματα..Μακάρι όσα γράφουμε να τα διαβασει καποιος αλλα ειλικρινά δεν ελπίζω πια σε τίποτα..

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:31 | Ε.Κ.,Β.Π.,Σ.Α :ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΑΤΕ

  Είμαστε απολυμένοι της ΑΤΕ. Είχαμε προσληφθεί με τον προστατευτικό νόμο 1648/86, ως τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυμάτων πολέμου.
  Ζητάμε να νομοθετήσετε και για τη δική μας κατηγορία, γιατί υποστήκαμε την πιο βίαιη απόλυση και μάλιστα από τις πρώτες που έγιναν τα χρόνια του μνημονίου. Είμαστε η μοναδική Τράπεζα που υποστήκαμε μειώσεις μισθών γιατί θεωρηθήκαμε δημόσιος τομέας. Αυτό δεν λήφθηκε υπόψη ούτε στην απόλυσή μας, γιατί αντί να μεταταχθούμε σε δημόσια υπηρεσία, όπως άλλωστε προβλεπόταν και στο διορισμό μας από τον νόμο, μας δόθηκαν να υπογράψουμε συμβάσεις ιδιωτικού τομέα με όρους νεοπροσληφθέντων και χωρίς διαδοχή. Έτσι εξαναγκαστήκαμε να βγούμε στην πρόωρη συνταξιοδότηση με όλα τα επακόλουθα, δηλαδή μείωση σύνταξης λόγω των λίγων χρόνων υπηρεσίας και μείωση λόγω ορίου ηλικίας σε ποσοστό 40%, τη στιγμή που μετέπειτα οι πρώην συνάδελφοι της ΑΤΕ που έφυγαν με εθελουσία είχαν μείωση κατά το ήμισυ, δηλαδή 20%.

  Ζητάμε να νομοθετήσετε για την επάνοδό μας στην εργασία, είτε στην αναπτυξιακή τράπεζα, είτε στον ειδικό φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων που εξαγγέλθηκε ότι θα δημιουργηθούν, προβαίνοντας από τη δική μας πλευρά σε αναστολή της περικεκομμένης και μειωμένης σύνταξής μας.
  Ευχαριστούμε πολύ, πιστεύοντας στην αναγνώριση των θυσιών και διωγμών που υπέστησαν οι οικογένειές μας και παλαιότερα, αλλά και στα χρόνια του μνημονίου.

  Ε.Κ,Β.Π.,Σ.Α.

 • 23 Μαρτίου 2015, 22:19 | ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.

  Κύριε Υπουργέ,
  σας ευχαριστώ για την δυνατότητα επιλογής στο άρθρο 23 παράγραφος 4 είναι δίκαιο και αξιοκρατικό το να πάνε όσοι θέλουν στις παλιές τους θέσεις και όσοι θέλουν στις νέες θέσεις που πήραν με βάση τα προσωρινά η τελικά αποτελέσματα των αποτελεσμάτων κινητικότητας του ΑΣΕΠ ,
  αυτό που πραγματικά περιμένουμε τώρα είναι η σύντομη εφαρμογή του νομοσχεδίου και να υπάρξει άμεση και ταυτόχρονη εφαρμογή των διατάξεων του και να τεθούν χρονοδιαγράμματα για να αποφευχθούν καθυστέρησης και οι αιτήσεις να είναι για όλους μας στον ίδιο χρονικό προσδιορισμό και σε διαφορετικούς χρόνους προς π.χ.και αυτοί που επιστρέφουν στις παλιές τους θέσεις αλλά και αυτοί που πηγαίνουν να τοποθετηθούν μαζί στις ίδιες καταστάσεις προς το υπουργείο.
  Σας ευχαριστούμε για την δημόσια διαβούλευση.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:43 | mvs

  Δημοκρατικό και δίκαιο είναι να συμπεριλάβετε και όσους συμμετείχαν στην πρώτη διαθεσιμότητα-κινητικότητα. Τότε, με το νόμο 4093/12 (νόμος Μανιτάκη) εκδιώχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες 2.000 περίπου άτομα χωρίς στοιχειώδη αξιολόγηση. Υπάλληλοι που είχαν αποκτήσει πρόσθετα προσόντα (π.χ. επί πτυχίω φοιτητές ΑΕΙ, με πιστοποιητικό ECDL κλπ.) και δεξιότητες για να είναι αποδοτικοί στην υπηρεσία τους βρέθηκαν με το έτσι θέλω σε άλλες υπηρεσίες όπου τα προσόντα και οι δεξιότητες αυτές είναι άχρηστες.

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:55 | Σούλα

  Σαφώς και το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή της αποκατάστασης της αδικίας που υπέστησαν οι καθηγητές και οι μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης που εκδιώχθηκαν απο τα σχολεία τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, όπως ανέφερε και στις προγραμματικές του δηλώσεις ο κος Μπαλτάς (υπουργός παιδείας). Τουλάχιστον εμείς οι εκπαιδευτικοί δεν θα ξεχάσουμε το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2013 που μάθαμε απο τις ειδήσεις των 8 οτι βγαίνουμε σε διαθεσιμότητα, χωρίς κανείς να μας έχει ειδοποιήσει υπηρεσιακά, χωρίς ποτέ να έχει γίνει «αξιολόγηση δομών» που τότε επικαλούνταν. Εμείς που είδαμε τα ονόματά μας και τα στοιχεία μας να βγαίνουν στο διαδίκτυο σε «δημόσια διαπόμπευση» λες και ήμασταν οι χειρότεροι εγκληματίες και απατεώνες. Εμείς που μας γέμισαν λάσπη οτι έχουμε διοριστεί απο το παράθυρο (κι ας έχουμε περάσει απο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή απο επετηρίδα) οτι δεν είχαμε προσόντα (ενώ ποτέ δεν άκουσα τους αρμόδιους τότε υπουργούς να δίνουν στοιχεία για το πόσοι απο εμάς είχαν 2α πτυχία, μεταπτυχιακά ακόμη και διδακτορικά ναι καλά διαβάζεται μεταπτυχιακά και διδακτορικά και βγήκαμε σε διαθεσιμότητα). Εμείς που σχεδόν δυο χρόνια τώρα δεν ξέρουμε τι είμαστε. Εργαζόμενοι? που σε ποιο σχολείο? Άνεργοι? Πώς? αφού δεν μας έδιναν τις πράξεις απόλυσης και δεν είχαμε καν το δικαίωμα να γραφτούμε στον ΟΑΕΔ για να ψάξουμε για νέα δουλειά. Για να μην κουράζω άλλο τους αναγνώστες, το νομοσχέδιο κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Μετά όμως απο αυτό περιμένουμε και την αποκατάσταση των αδικιών στον πολύπαθο ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:18 | Αφροδίτη

  Κύριε Υπουργέ,
  Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για τη βούληση και την αποφασιστικότητα σας να αποκαταστήσετε τις αδικίες των τελευταίων ετών.
  Θέλω μόνο να σταθώ σε δύο σημεία, που κατά τη γνώμη μου πρέπει να προστεθούν στο νομοσχέδιο.

  Πρώτον: Να προστεθεί παράγραφος με την οποία να αναγνωρίζεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας ώς πραγματικός χρόνος προϊπηρεσίας, ώστε να υπολογίζεται στο ακέραιο για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, αλλά να υπολογίζεται και ως συντάξιμος.

  Δεύτερον: να προστεθεί εδάφιο με το οποίο να δίνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (το οποίο τέθηκε σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, )η δυνατότητα εθελοντικής μετακίνησης, σε θέση άλλου εκπαιδευτικού κλάδου, εφόσον το προσωπικό αυτό κατά τη θέση του σε διαθεσιμότητα κατείχε και β΄τίτλο σπουδών, που αντιστοιχεί σε εκπαιδευτικό κλάδο/ειδικότητα και που στο εν λόγω προσωπικό, είτε δε δόθηκε ποτέ η δυνατότητα συμμετοχής στη διεκδίκηση θέσης άλλου εκπαιδευτικού κλάδου/ειδικότητας, είτε δεν ολοκληρώθηκε η σχετική διοικητική διαδικασία. Ουσιαστικά ζητώ να δοθεί η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς κατέχουν και δεύτερο πτυχίο που αντιστοιχεί σε άλλο κλάδο της εκπαίδευσης, να μεταταχθούν εθελοντικά με βάση το δεύτερο πτυχίο τους, είτε είχε συμπεριλιφθεί στις προηγούμενες Ανακοινώσης της κινητικότητας, είτε όχι( υπάρχουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις).

 • 23 Μαρτίου 2015, 20:39 | ΥΨΗΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΒΕΒΑΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΣΗΣΗ

 • 23 Μαρτίου 2015, 19:09 | Θοδωρής

  Το άρθρο 23 παράγραφος 4 να τροποποιηθεί ως εξής:
  «Υπάλληλοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προσωρινούς ή τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού εντασσόμενοι στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με εθελοντική κινητικότητα, εκτός εάν δηλώσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα υποδοχής, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ότι επιθυμούν να μεταταχθούν/μεταφερθούν στις θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν βάσει των πινάκων αυτών.»

  Η προσάρτηση κρίνεται σκόπιμη ώστε να αποσαφηνιστεί ότι όσοι τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού εντάσσονται στη διαδικασία εθελοντικής κινητικότητας και θα καλύψουν κενά που θα καθοριστούν με τη διαδικασία που προβλέπεται με τα άρθρα 21 και 22 σε φορείς της επιλογής τους.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:59 | Eιρήνη

  Σχετικά με την παρ. 2 του άρθρου 23:
  Από τη στιγμή που υποχρεώνει αυτούς για τους οποίους εκδόθηκαν οριστικοί πίνακες διάθεσης να μεταταχθούν στις νέες υπηρεσίες, για ποια αποκατάσταση αδικίας μιλάμε????Δηλαδή μόνο οι δημοτικοί αστυνομικοί που έχουν ήδη καταλάβει θέση σε άλλη υπηρεσία, έχουν δικαίωμα να γυρίσουν στην προηγούμενη θέση τους αλλά δεν έχουν αυτοί για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης και τους υποχρεώνει να πάνε στις νέες υπηρεσίες, έστω και σε άλλη πόλη?Έλεος δηλαδή!Πάλι γίνεται στο νόμο ειδική μνεία και φροντίδα για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, αυτό διαφαίνεται.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:00 | Mαρία

  Κύριε Υπουργέ! Χαίρομαι πολύ και για τα δύο! Και το «Κύριε» γιατί ως Κύριος φέρεστε και για το «Υπουργέ» γιατί ξαναδίνετε κύρος σε μια λέξη που οι προηγούμενες κυβερνήσεις δώσαν την έννοια του αρπακτικού και του βολεψάκια!
  Νοιώθω απίστευτη ευγνωμοσύνη που δίνεται η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην παλιά οργανική θέση και στις νέες οργανικές μέσω των πινάκων 8 και 10 του ΑΣΕΠ! Αυτή η δυνατότητα εκφράζει την δικαιοσύνη και τις δημοκρατικές αρχές της νέας κυβέρνησης που αφουγκράζεται τους ανθρώπους που τόσο βασάνισε η προηγούμενη…
  Ευχαριστούμε πολύ!!!

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:09 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Κύριε υπουργέ, αναγνωρίζοντας την αδικία της προηγούμενης ηγεσίας του αμαρτωλού ΥΔΜΗΔ απέναντι στους υπαλλήλους δικαστικούς συμπαραστάτες, αλλά και τους συμπαραστατούμενούς τους, μιας και το νομοσχέδιό σας φιλοδοξεί (όπως και επιγράφεται άλλωστε) να άρει και να “θεραπεύσει” τις όποιες κοινωνικές αδικίες, σας καλούμε να τροποποιήσετε το άρθρο 41 του ν. 4250/2014 και να εντάξετε σ’ αυτό και τη κατηγορία των δικαστικών συμπαραστατών.
  Σας ευχαριστούμε.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:50 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ

  Αρχικά συγχαρητήρια για την αποκατάσταση των αδικιών.
  Όμως δεν υπάρχει σαφή ανακοίνωση σχετικά με την επαναλειτουργία όλων των ειδικοτήτων που υπήρχαν στις σχολές ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ.
  Συγκεκριμένα στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, πέρα από τις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών & Διακόσμησης, λειτουργούσε και η ειδικότητα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 18.28 ( Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) δεν βγήκαν σε διαθεσιμότητα, η ειδικότητα μετά την κατάργηση των ΕΠΑ.Σ. (αρ.46 του ν. 4186/2013) και τη μη σύσταση των συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο νέο ΕΠΑ.Λ.(με το αρ. 8, ν. 4186-2013/ ΦΕΚ 193 Α΄), δεν λειτουργεί.
  Η επαναφορά της συγκεκριμένης ειδικότητας απουσιάζει από το σχέδιο νόμου.
  Θεωρώ ότι η διατήρηση της παράδοσης και η διάδοση του πολιτισμού αποτελεί πάγια ανάγκη στον τόπο μας. Η ειδικότητα εκπαιδεύει τους μαθητές, ώστε να απασχοληθούν στην αδιαμφισβήτητη βαριά βιομηχανία του τόπου μας, τον πολιτισμό μας.
  Τέλος η απουσία αναφοράς λειτουργίας της ειδικότητας, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς ΠΕ18.28, σε μία «έμμεση» διαθεσιμότητα/κατάργηση.
  Με βεβαιότητα αυτό αποτελεί μία νέα αδικία και σας παρακαλώ να τη διορθώσετε, ώστε η ειδικότητα να λειτουργήσει σε όλα τα ΕΠΑΛ και ιδιαίτερα σε περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:37 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ/ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ, ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ‘ΝΕΩΝ’ ΑΝΑΓΚΩΝ.
  ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ‘ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ’ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ‘ΕΛΙΚΡΙΝΕΙΑ’ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.
  ΕΞΑΛΛΟΥ, ΠΩΣ ΚΑΛΛΟΥΝΤΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ;;;;

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:46 | Α.Α

  Kύριε Υπουργέ,
  προτίνεται σε τροποποίηση του νόμου 4305/2014 αρ. 28 να συμπεριληφθεί στο παρόν σχέδιο νόμου διάταξη στην οποία να διαχωρίζονται οι περιπτώσεις των υπαλλήλων οι οποίοι απολύθηκαν λόγω παραποιημένου τίτλου σπουδών από αυτούς οι οποίοι απολύθηκαν λόγω πλαστού τίτλου σπουδών. Δηλαδή είναι διαφορετικό να έχεις αποφοιτήσει από μια σχολή και να έχεις στην κατοχή σου τον σχετικό τίτλο σπουδών από τον να μην έχεις αποφοιτήσει ουδέποτε και να έχεις προσκομίσει για την προσληψή σου ένα πτυχίο ξένης γλώσσας δίχως να είσαι γνώστης της ξένης γλώσσας. Οι συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να διαχωριστούν για να εφαρμόζεται και η αρχή της αναλογικότητας που προβλέπεται από το σύνταγμα. Επίσης θα πρέπει να εξετάζεται και η περίπτωση αν το συγκεκριμένο πτυχίο ή βεβαίωση έχει άμεση σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου. Δηλαδή δεν δύναται να κατέχει τη θέση του νοσηλευτικού προσωπικού ένας γιατρός που ουδέποτε έχει αποφοιτήσει από κάποια ιατρική σχολή από έναν σχολικό φύλακα ή δημοτικό αστυνομικό που κατέθεσε παραποιημένο απολυτήριο λυκείου για την προσληψή του. Ευχαριστώ

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:18 | Καρακώστα θάλεια

  Το νομοσχέδιο είναι σημαντικό αφού γίνεται αποκατάσταση μιας τεράστιας αδικίας, απέναντι σε καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων που πρόσφεραν στα σχολεία τους..αλλά κ αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που ακολουθούν, κ εργάζονταν στις ειδικότητες που καταργήθηκαν (με τη μεγαλύτερη απορρόφηση μαθητών).Είναι μια αποκατάσταση αδικίας, απέναντι σε καθηγητές αλλά κ ΜΑΘΗΤΕΣ που θα μαθαίνουν τη τέχνη που επιθυμούν, δικαίωμα που τους είχε αφαιρεθεί!

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:15 | ΣΟΦΙΑ Τ.

  ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ.
  ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΠΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
  ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΙΑΝΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ Η ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΥ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΘΑ ΤΗΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
  ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΠΕΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ.
  ΕΥΧΟΜΑΙ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:31 | Ρ.Φ.

  Κύριε Υπουργέ,
  Παρακαλώ να συμπεριλάβετε στο νομοσχέδιο και εμάς που προσφέραμε τις υπηρεσίες μας για 5 και 10 χρόνια στο Δημόσιο και στους Ο.Τ.Α. και που με Δικαστικές Αποφάσεις Ασφαλιστικών Μέτρων υπηρετούσαμε στις θέσεις μας, αλλά εξαναγκασθήκαμε βάσει του Νόμου Αθανασίου – Μητσοτάκη να αποχωρήσουμε ΑΜΕΣΑ, μη περιμένοντας την τελική Εκδίκαση της Αγωγής και την τελεσιδικία της υπόθεσης.
  Εσείς, τουλάχιστον, προβλέψτε στον νομοσχέδιο που ετοιμάζετε να επιστέψουμε στις θέσεις μας. Έχουμε οικογένειες και μεγάλες υποχρεώσεις για εμάς.

 • 23 Μαρτίου 2015, 13:11 | Ε.Α., Σ.Α., Ν.Γ., Α.Γ., κα, απολυμένοι της ΑΤΕ

  Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου
  για τη δημόσια διοίκηση και την αποκατάσταση αδικιών
  με αίτημα ορισμένων τέως υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας,
  που μετά τη μαζική απόλυσή μας, την 27.7.2012,
  αποχωρίσαμε και δεν εργαστήκαμε στην Πειραιώς.

  Αθήνα, 23.3.2015

  Χαιρετίζουμε την προσπάθεια νομοθέτησης και την όλη διαδικασία διαβούλευσης που έχουν στόχο την επαναφορά των απολυμένων εργαζομένων στη δουλειά.

  Επίσης, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στα ανάλογα αιτήματα των απολυμένων και συνταξιοδοτηθέντων πρόωρα δημοσίων υπαλλήλων που ζητούν να επανέλθουν στην εργασία τους.

  Ακόμη, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς όποιο αίτημα προέρχεται από τους απολυθέντες της ΑΤΕ, καθώς η διάλυση της ΑΤΕ ήταν η πιο βάρβαρη για τους εργαζόμενους και τη δημόσια περιουσία πράξη.

  Είμαστε ένας μικρός αριθμός, σε ένα συνολικό αριθμό περίπου 230 στελεχών, απολυμένων υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας που μετά τη διάλυσή της και την απόλυσή μας, την 27.7.2012, δεν υπογράψαμε τη νέα σύμβαση της Τράπεζας Πειραιώς, αφενός διότι έτσι θα απεμπολούσαμε όλα τα μέχρι τότε εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, και αφετέρου διότι δεν θελήσαμε από ηθική άποψη να συνεχίσουμε την εργασία μας σε έναν φορέα που δεν είχε καμία ομοιότητα με την αναπτυξιακή φυσιογνωμία της ΑΤΕ. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εξωθηθήκαμε στην αποχώρηση και στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις πάνω στην αποδοτικότερη επαγγελματικά χρονική στιγμή.

  Επειδή, δεν τηρήθηκε η υποχρεωτική εκ του νόμου (ΠΔ 178/2002 και Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/50/ΕΚ, ΦΕΚ Α’ 162/12.7.2002) προβλεπόμενη ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας προκειμένου να εξαλειφθούν ή ελαχιστοποιηθούν οι βλαπτικές μεταβολές που επρόκειτο να επέλθουν και τελικά επήλθαν στην εργασία μας και τη ζωή μας,

  επειδή, είναι άδικο και σκληρό, από την πρώτη στιγμή της απόλυσής μας και για τρία σχεδόν χρόνια μέχρι σήμερα, να έχουμε υποστεί μια μαζική δίωξη μέσα από την ολοσχερή διακινδύνευση των ώριμων συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και την αλλοίωση και υποβάθμιση των όρων απασχόλησης και εξέλιξης που υλοποιήθηκαν με βάση μνημονιακούς νόμους,

  επειδή, υποστήκαμε τη συστηματική παραπληροφόρηση και αποσιώπηση για τις δυνατότητες συνέχισης της απασχόλησής μας και τα αντισταθμιστικά προνόμια, όπως αυτό της εθελουσίας εξόδου, που μεροληπτικά δεν ίσχυσαν για εμάς και μόνον, για τα διακόσια τριάντα άτομα που δεν συνέχισαν στην Πειραιώς,

  επειδή, υποστήκαμε τον αποκλεισμό μας από ευεργετικές διατάξεις που εκ των υστέρων και φωτογραφικά θέσπισε η προηγούμενη κυβέρνηση που διέλυσε την ΑΤΕ, όπως η διαδοχικότητα της ασφάλισης, η μείωση των περικοπών σύνταξης λόγω εθελουσίας, η ελάφρυνση του κόστους αυτασφάλισης, κα, οι οποίες διατάξεις μεροληπτικά δεν ίσχυσαν για εμάς και μόνον, για τα διακόσια τριάντα άτομα που δεν συνέχισαν στην Πειραιώς,

  επειδή, εμείς οι διακόσιοι τριάντα τέως υπάλληλοι της ΑΤΕ που δεν ενδώσαμε σε αυτή τη λαίλαπα εξαφάνισης του εργασιακού βίου και που δεν συνεχίσαμε την εργασία μας στην Πειραιώς βρεθήκαμε στη δυσμενέστατη μεταξύ όλων των πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ θέση και βιώσαμε την πλήρη κοινωνική απομόνωση και τη μέγιστη οικονομική και ηθική βλάβη,

  γι’ αυτό, θέλουμε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην παραγωγική διαδικασία και να αναστείλουμε την περικεκομμένη ή μειωμένη σύνταξή μας ελαφρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό και τα ασφαλιστικά ταμεία, αντίστοιχα, και να ολοκληρώσουμε την πολυετή σταδιοδρομία μας με όρους χρησιμότητας για την κοινωνία και αξιοπρέπειας για εμάς και τις οικογένειές μας.

  Πιο συγκεκριμένα και αναλυτικά σάς ζητάμε να νομοθετήσετε στο πλαίσιο του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου επαναπρόσληψης των απολυθέντων και σε διαθεσιμότητα ευρισκόμενων δημοσίων υπαλλήλων και τη δική μας επάνοδο στην εργασία, ως απολυμένων από την ΑΤΕ υπαλλήλων που δεν συνεχίσαμε την εργασία μας στην Τράπεζα Πειραιώς και οδηγηθήκαμε στην πρόωρη συνταξιοδότηση σε ηλικίες μόλις 45-56 ετών χωρίς την ολοκλήρωση του εργασιακού μας βίου, και ειδικότερα να νομοθετήσετε διάταξη για την μετά από αναστολή της σύνταξής μας επάνοδό μας στην εργασία, για τον μικρό αριθμό από εμάς που θα θελήσουμε και θα μπορέσουμε, μέσα από την απασχόλησή μας στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα και στον ειδικό φορέα διαχείρισης κόκκινων δανείων που εξαγγέλθηκε ότι θα δημιουργηθούν. Εναλλακτικά, και για όσους δεν θα έχουμε την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να επαναπροσληφθούμε και να συνεχίσουμε την εργασία μας εξαλείφοντας τη δίωξη και τη βλάβη που υποστήκαμε, ζητάμε να νομοθετήσετε ευεργετική διάταξη για την αντίστοιχη πρόσληψη σε αυτούς τους φορείς ή όπου αλλού είναι δυνατόν, αντί για εμάς, ενός άνεργου μέλους της οικογενείας μας, κατά προτίμηση άνεργου τέκνου.

  Ελπίζουμε στη θετική έκβαση του αιτήματός μας το οποίο θα μας επιτρέψει είτε εμείς να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε μέσα από επιτελικά διοικητικά, ελεγκτικά, ή άλλα εξειδικευμένα καθήκοντα όπως αυτά της ρευστοποίησης, με κριτήρια την προϋπηρεσία μας και τις ιδιαίτερες γνώσεις μας και τις γεωγραφικές παραμέτρους διαμονής-εργασίας, είτε ένα άνεργο νεαρό τέκνο μας να μπορέσει να εισέλθει στον κόσμο της εργασίας που εμείς στερηθήκαμε επισημαίνοντας ότι γνώμονας και οδηγός μας είναι η χρησιμότητα στην κοινωνία και η επανακοινωνικοποίησή μας μετά την αιφνίδια απομάκρυνσή μας και την απομόνωση στην οποία αδίκως περιήλθαμε.

  Για τα αιτήματά μας έχουμε αποστείλει στους αρμόδιους και συναρμόδιους υπουργούς και βουλευτές τις από 30/1/2015 και 19/3/2015 συλλογικές επιστολές με τα πλήρη στοιχεία μας.

  Τέως υπάλληλοι της Αγροτικής Τράπεζας,
  που μετά τη μαζική απόλυσή μας, την 27.7.2012,
  αποχωρίσαμε και δεν εργαστήκαμε στην Πειραιώς,
  και μεταξύ αυτών Ε.Α., Σ.Α., Ν.Γ., Α.Γ., Α.Γ., Μ.Δ.,
  Μ.Δ., Ε.Κ., Ρ.Κ., Δ.Μ., Β.Π., Α.Π., Γ.Φ., Ε.Χ., κα.

 • 23 Μαρτίου 2015, 12:36 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Η παρ. 4 του άρ. 23 του παρόντος νομοσχεδίου είναι εξαιρετικά δίκαιη καθώς πολύ δημοκρατικά παρέχει το δικαίωμα επιλογής στους υπαλλήλους να μεταταχθούν στις θέσεις όπου έχουν κριθεί διοριστέοι βάσει πινάκων του ΑΣΕΠ. Ελπίζουμε να ψηφιστεί γρήγορα το νομοσχέδιο και να εκδοθεί άμεσα η απόφαση μετάταξης για να λήξει η πολύμηνη ταλαιπωρία μας!

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:52 | Αλεκος

  Κύριε υπουργέ,αν δεν θεωρείται αδικία,το γεγονός οτι ουσιαστικά εκβιαστήκαμε, από την προηγούμενη κυβέρνηση,προκειμένου να παραμείνουμε στο χώρο που βρίσκονται οι οικογένειες μας,να δηλώσουμε θέσεις σε σωφρονιστικά καταστήματα, γιατί με μισθό 680 ευρώ και εσείς το ίδιο θα κάνατε…..,άνθρωποί με πτυχία ΠΕ η ΤΕ,άχρηστα τελείως για αυτές τις θέσεις που ‘τοποθετηθήκαμε’,τότε τι ακριβώς θεωρείται αδικία εσείς; Δεν χρειάζεται να σας πω τι πρέπει να κάνετε, πιστεύω θα κάνετε το σωστό!!
  Με εκτίμηση
  Πρώην Δημοτικός αστυνομικός

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:37 | Χρυσούλα

  Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την δυνατότητα επιλογής που δίνει σε εμάς, που καταλαμβάνουμε μια θέση μέσω πινάκων ΑΣΕΠ, να μπορούμε να τη διεκδικήσουμε.Παρατηρώ από τα σχόλια πως το Υπουργείο κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνσή, μιας και πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, με την ανακοίνωση των πινάκων, άλλοι ενοικίασαν σπίτια κοντά στους φορείς υποδοχής, άλλοι μετά από χρόνια επιστρέφουν στους τόπους καταγωγής τους και άλλοι πηγαίνουν σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας.
  Νιώθω την ανάγκη όμως, από ηθικής πλευράς να στηρίξω όλες τις συναδέλφισσες και συναδέλφους από όποιο Υπουργείο , κλάδο και κατηγορία και αν προέρχονται, αλλά ιδιαίτερα τις συναδέλφισσες και συναδέλφους μου από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, και να ζητήσω από τον κύριο Υπουργό και το συναρμόδιο Υπουργείο (Οικονομικών),να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχουν στην εθελοντική κινητικότητα με βάση τα τυπικά τους προσόντα και βέβαια με πλήρη απασχόληση.
  Όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα μετά τις συνταξιοδοτήσεις, δουλέψαμε όλοι με ζήλο, δώσαμε τον καλύτερο μας εαυτό, νιώσαμε τις υπηρεσίες σαν οικογένειες, δουλεύαμε και πέραν του ωραρίου μας, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και όμως ήμασταν ο κλάδος που περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, μας λοιδώρησαν,μας ταπείνωσαν και μας πέταξαν στα σκουπίδια. Νομίζω λοιπόν, πως η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιβάλει να τους δοθεί μια ευκαιρία.
  8ωρη απασχόληση για όλους και με βάση τα τυπικά προσόντα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ.

 • 23 Μαρτίου 2015, 11:38 | Ηλιοπούλου Άννα

  Κύριε Υπουργέ
  Είμαι καθαρίστρια ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης του Γενικού Χημείου Του Κράτους(ΥΠ.ΟΙΚ). Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επιστρέψω στην εργασία μου και να μπορέσω επιτέλους να βγω από την ομηρία στην οποία βρίσκομαι. Επιθυμώ να συμμετάσχω στην εθελοντική κινητικότητα με πλήρη απασχόληση και βάση των τυπικών προσόντων μου.