• Σχόλιο του χρήστη 'Sprtit' | 23 Μαρτίου 2015, 21:31

    Άρθρο 12: Η περίπτωση λγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει καταργείται και η περίπτωση λδ΄ αναριθμείται σε λγ΄και διαμορφώνεται ως εξής "η χρήση και η συμπερίληψη στον ατομικό φάκελο...............................ή τίτλος βεβαίωσης".