Άρθρο 12: Άλλες πειθαρχικές διατάξεις

1.            H περίπτωση ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: «η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2.            H περίπτωση κθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας».

3.            Η περίπτωση λγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει καταργείται και η περίπτωση λδ΄ αναριθμείται σε λγ΄.

4.            Η παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει καταργείται.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:31 | Sprtit

  Άρθρο 12:
  Η περίπτωση λγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) όπως ισχύει καταργείται και η περίπτωση λδ΄ αναριθμείται σε λγ΄και διαμορφώνεται ως εξής «η χρήση και η συμπερίληψη στον ατομικό φάκελο………………………….ή τίτλος βεβαίωσης».

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:56 | Αναγνωστοπουλος Γ.

  Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΙ

  3. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί
  στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν: α) κατά
  την προηγούμενη της διάπραξης του διετία του είχαν
  επιβληθεί έξι(6) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές
  ανώτερες του προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών ή
  β) κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε
  τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα τρεις φορές με ποινή ανώτερη του
  προστίμου αποδοχών έξι (3) μηνών.

  Πολλοί υπάλληλοι στοχοποιούνται και αν αλλάξει αυτή η διάταξη θα σταματήσει κάπως την στοχοποίηση του υπαλλήλου από αντιπάλους του.

 • 23 Μαρτίου 2015, 21:06 | Αναγνωστοπουλος Γ.

  ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΫΝ

  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
  Άρθρο 109
  Πειθαρχικές ποινές
  1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους
  υπαλλήλους είναι:
  α) η έγγραφη επίπληξη,
  β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών,
  γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα
  (1) έως πέντε (5) έτη,
  δ) ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό,
  ε) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες
  με πλήρη στέρηση των αποδοχών και
  Να προστεθεί προσωρινή παύση εννέα μηνών
  Να προστεθεί προσωρινή παύση ενός έτους
  στ) η οριστική παύση ( σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις..

  Η οριστική παύση πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε κακουργήματα που έχουν τελεσιδικήσει και ο υπάλληλος δεν μπορεί να προσέλθει στην υπηρεσία του γιατί είναι φυλακή.

 • 21 Μαρτίου 2015, 22:45 | Μ.Π.

  Να προβλεφθεί σε ιδιαίτερη παράγραφο στο συγκεκριμένο άρθρο ο χειρισμός και η αντιμετώπιση των ανώνυμων καταγγελιών βάσει των οποίων κινείται η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
  Πιο συγκεκριμένα να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες , ώστε και οι υπάλληλοι να προστατεύονται από το διασυρμό και τη διαπόμπευση και οι υπηρεσίες να μην τίθεται σε αμφισβήτηση για την αξιοπιστία τους.

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:31 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Θα πρέπει να συγκροτηθεί νέος φορέας ή να δοθεί αρμοδιότητα με συγκρότηση νέου τμήματος, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες αναφορές πολιτών, που θα αποσκοπούσαν σε προσωπική αντέγκληση με τον υπάλληλο. Το δε νέο κλιμάκιο θα έπρεπε να αξιολογήσει τις αναφορές κατά τρόπο ποιοτικό και να διενεργήσει αυτοψία στο χώρο εργασίας, συμπληρώνοντας την ανάλογη φόρμα για το εάν ευσταθούν ή όχι αυτές οι καταγγελίες. Εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, το πόρισμα να προβιβαζόταν στην πειθαρχική επιτροπή.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:26 | ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

  Στις Πειθαρχικές Διατάξεις να συμπεριληφθεί και διάταξη σχετικά με τη ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ. Υποψήφιοι Καθηγητές Ανωτάτων Ιδρυμάτων παραβαίνουν το νόμο και κλέπτουν πνευματική ιδιοκτησία άλλων, χωρίς να παραπέμπουν. Επικαλούνται ανύπαρκτα προσόντα, ουδείς τα ελέγχει και καταλαμβάνουν θέσεις καθηγητικές. Οι Εκλέκτορες πρέπει και αυτοί να διώκονται ποινικά, αν τους επισημανθεί το φαινόμενο και για λόγους σκοπιμότητας αδιαφορήσουν.

 • 18 Μαρτίου 2015, 18:30 | M.LAiNH

  Παρατηρήθηκε στο δημόσιο ότι επειδή θέλουν να διώξουν κάποιον Προϊστάμενο από την θέση του επειδή πρόσκειται σε διαφορετική πολιτική παράταξη (ειδικά από αυτή που κυβερνάει )να προβαίνουν ομαδικά τα άτομα της κυβερνώσας παράταξης σε ενέργειες τύπου bullying -μέσω αναφορών- με αποτέλεσμα τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 107 (αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς κ.λ.π), (με την συμμετοχή και των προσκείμενων συνδικαλιστών που συνήθως εκλέγοναι και στα υπηρεσιακά-πειθαρχικά συμβούλια ), να τις επεκτείνουν και στην επιπλέον πειθαρχική συνέπεια του υποβιβασμού των προϊσταμένων σύμφωνα με τον ν. 3528/07 άρθρο 86 παρ 6.Στη περίπτωση αυτή κρύβεται ο πραγματικός λόγος του υποβιβασμού και χρειάζεται ο θιγόμενος να προσφεύγει στα δικαστήρια.Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί κατά κόρον στη περίοδο των μνημονίων.
  Χρειάζεται να απαληφθεί η παράγραφος 6 του άρθρου 86 τουλάχιστον όταν η πειθαρχική ποινή είναι απλή επίπληξη ή και μέχρι την ποινή της περικοπής μισθού μικρών ποσών ή και κατά την κρίση του νομοθέτη.