• Σχόλιο του χρήστη 'Ολυμπια' | 23 Μαρτίου 2015, 22:11

    Χαίρομαι που το επισήμαναν και άλλοι που βιώνουμε ως ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ. (συγκεκριμένα ΟΤΑ, στη δική μου περίπτωση) τεράστια διάκριση σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης και ουσιαστικά εισπράττουμε ταυτόχρονα μόνο τα αρνητικά και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τα θετικά κανενός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω κι εγώ να κατευθύνω την προσοχή σας και να λάβετε υπόψη μία μεγάλη αδικία εις βάρος των ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ., όσον αφορά την ίση αναγνώριση των προσόντων τους. Δυστυχώς η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων δεν είχε συμπεριληφθεί στην εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για αναδρομική αναγνώριση μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων. Όσοι λοιπόν ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ., ενώ διέθεταν μεταπτυχιακά και διδακτορικά την 1.1.2013 που εντάχθηκαν στο ενιαίο μισθολόγιο και κατατάχθηκαν σε βαθμίδες, αλλά η υπηρεσία τους δεν είχε φροντίσει, ως όφειλε, να έχει κάνει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο τις απαιτούμενες ενέργειες για να αναγνωριστεί η συνάφειά τους (και σε πολλές περιπτώσεις πέρασαν ΜΗΝΕΣ μέχρι να αναγνωριστούν), κατατάχθηκαν σε κατώτερες βαθμίδες, γιατί τα προσόντα, τα οποία διέθεταν απλά δεν προσμετρήθηκαν! Παρακαλούμε πολύ να επεκταθεί η εφαρμογή της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-2014 (ΑΔΑ:79ΩΕΧ-ΧΑΒ) και για τους ΙΔΑΧ Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο μάλιστα και των όσων ρητά αναφέρονται στην περ.12 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 α’) περί «αναλογικής εφαρμογής και στο προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ, των διατάξεων του κεφ. 2 του Ν.4024/2011 που αφορούν το βαθμολογικό και μισθολογικό των υπαλλήλων του άρθρου 4 του ίδιου νόμου».