• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΙ.ΚΙ.ΜΟΥ.ΟΤΑ' | 23 Μαρτίου 2015, 23:48

    Σωματείο Εργαζομένων Χαλάνδρι 23 Μαρτίου 2015 Μουσικών Εκτελεστών Έργων-Οργάνων, Καλλιτεχνικό Προσωπικό σε Μουσικά Σύνολα των ΟΤΑ,ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών μέλη της ΠΟΠΟΤΑ "ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ " "ΔΙ.ΚΙ.ΜΟΥ.ΟΤΑ" Προς : Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.κ. Γιώργος Κατρούγκαλος Θέμα : Κατάταξη σε θέσεις μονίμου προσωπικού του Καλλιτεχνικού Προσωπικού, Μουσικοί, μέλη Μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών, που κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κύριε Υπουργέ Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για τα θέματα που αφορούν τους μουσικούς εκτελεστές έργων-οργάνων, Καλλιτεχνικό προσωπικό, στις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, μέλη Μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Εν όψει της διαβούλευσης του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση θεωρούμε απαραίτητο να σας παραθέσουμε έγγραφα και στοιχεία που μας αφορούν έτσι ώστε να αποκτηθεί μια σφαιρικότερη και σε βάθος αντίληψη των θεμάτων, που ως αποτέλεσμα θα έχει, με ορθότερη κρίση, να αντιμετωπιστούν και να διορθωθούν οι παραλήψεις τα λάθη και οι αδικίες του παρελθόντος όπως και εσείς εξαγγείλατε . Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Α. κατά την αρχική του μορφή  στο άρθρο 29 " Άλλες διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης" η παρ.8 αναφέρει ότι, " 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Δημοτικών Ωδείων. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των Δημοτικών Ωδείων, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο (δίπλωμα) μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε Δημοτικό Ωδείο." είναι καθαρό ότι η παραπάνω παράγραφος αναφέρεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές μουσικής) των ΟΤΑ και σωστά εξισώνεται με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές μουσικής ) του Δημοσίου. Β. μετά από την τροποποίηση του  στο άρθρο 31 " Άλλες διατάξεις και αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης" η παρ.8 αναφέρει ότι, "8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ΄ του νόμου 3687/2008 (ΦΕΚ Α΄71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο (δίπλωμα) μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε ΟΤΑ α’ βαθμού." Η αντικατάσταση της φράσης " εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Δημοτικών Ωδείων." με την φράση " εφαρμόζεται και στους μουσικούς των ΟΤΑ α’ βαθμού." έχει ως αποτέλεσμα στο νέο κείμενο της συγκεκριμένης παραγράφου να συμπεριλαμβάνεται μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό ΟΤΑ (καθηγητές μουσικής) και το Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ . Γεγονός που επιφέρει στο Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ ( μουσικοί εκτελεστές, μέλη μουσικών ορχηστρικών συνόλων), την αλλοίωση των χαρακτηριστικών του κλάδου , καταστρατηγεί τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το προσωπικό αυτό, ακυρώνει την ιεραρχία και τις ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός διαλύοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας των Ορχηστρών. Να σημειώσουμε ότι, Η έννοια μουσικός εμπεριέχει δύο διακριτούς κλάδους , ( ν.3274/04 αρθ.30) του Καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικοί εκτελεστές, μέλη Μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων ( Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ) , και του Εκπαιδευτικού προσωπικού, καθηγητές μουσικής-οργάνων ( Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ), άρα η αντιστοίχηση του Καλλιτεχνικού προσωπικού ΟΤΑ, μέλη μουσικών Ορχηστρικών Συνόλων ΟΤΑ είναι το Καλλιτεχνικό προσωπικό του Δημοσίου ( ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΕΛΣ) οι μουσικοί εκτελεστές οργάνων προσλαμβάνονται με ακρόαση από ειδική προς τούτο επιτροπή και κατατάσσονται στις κατηγορίες Αρχιμουσικός- Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός η αντιστοίχηση των καθηγητών μουσικής στους ΟΤΑ είναι οι καθηγητές μουσικής του Δημοσίου, υπάγονται στο κλάδο του εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοσίου και ΟΤΑ, οι μουσικοί καθηγητές θεωρίας-οργάνων προσλαμβάνονται με τις διατάξεις του ν.2190/94 και κατατάσσονται στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ Κύριε Υπουργέ 1. Ν.3584/07 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Θα θέλαμε να θέσουμε υπ όψιν σας ότι εμείς, το Καλλιτεχνικό προσωπικό, μέλη Ορχηστρικών Μουσικών Συνόλων των ΟΤΑ ανήκουμε στις ειδικές διατάξεις του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν.3584/07, διαφοροποιούμαστε από το λοιπό υπαλληλικό προσωπικό των ΟΤΑ αλλά και από το εκπαιδευτικό προσωπικό( καθηγητές μουσικής ) των ΟΤΑ λόγω του τρόπου πρόσληψης , του τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών μας και των ειδικών κατηγοριών που ανήκουμε ως Αρχιμουσικοί, Κορυφαίοι Α, Κορυφαίοι Β, Μουσικοί 2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στις 28 Ιουνίου 2012 τα παραπάνω επιβεβαιώνονται διότι σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/151/372 με θέμα " Καλλιτεχνικό προσωπικό - εκτελεστές μουσικών έργων σε μουσικά σύνολα ΟΤΑ" αναφέρεται ότι ............... " το μουσικό έργο λόγω ειδικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την εκτέλεση του ( συγκρότηση μουσικών συνόλων, ανάληψη διακριτών ρόλων στο πλαίσιο αυτών, χρήση μουσικών οργάνων κ.α.) παρουσιάζει ιδιαιτερότητες . Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, για το καλλιτεχνικό προσωπικό των μουσικών συνόλων των ΟΤΑ καθίσταται αναγκαία ειδική νομοθετική ρύθμιση." (επισυνάπτεται). Επίσης Στις 6 Ιουνίου 2013 αριθμ. Πρωτ. οικ.23267 με θέμα " Καλλιτεχνικό προσωπικό των ΟΤΑ α βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ τους" το Υπουργείο Εσωτερικών διενεργεί επείγουσα απογραφή προσωπικού με σκοπό να αποτυπωθεί ο διαχωρισμός μεταξύ μουσικών που εργάζονται ως εκπαιδευτικό προσωπικό ( καθηγητές μουσικής) και ως καλλιτεχνικό- εκτελεστές οργάνων σε Μουσικά Σύνολα και Φιλαρμονικές, οι ειδικές κατηγορίες Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός και ο αριθμός των απασχολουμένων στις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού (επισυνάπτεται). 3. ΣΣΕ 2014 Την 1η Αυγούστου του 2014 υπογράφεται η ΣΣΕ έτους 2013-2014 μεταξύ του Υπ. Εσωτερικών και των Ομοσπονδιών ΠΟΠΟΤΑ και ΠΟΕΟΤΑ στις οποίες είμαστε μέλη τους . Στο άρθρο 11 αναφέρει ότι " Οι μουσικοί, καλλιτεχνικό προσωπικό, μέλη ορχηστρικών μουσικών συνόλων κατατάσσονται στις ειδικές κατηγορίες: Αρχιμουσικός, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, βάσει των προσόντων που κατέχουν και των οριζομένων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της οικείας υπηρεσίας." Κύριε Υπουργέ Βάση των ανωτέρων και για να δοθεί η πρέπουσα λύση που θα δικαιώνει τη δική σας προσπάθεια αλλά και τα αιτήματα των εργαζομένων στα Μουσικά Σύνολα των ΟΤΑ ζητάμε να προστεθεί στην παράγραφο 8 του παραπάνω άρθρου το παρακάτω κείμενο "Τα άρθρα 1,2 και 3 του Π.Δ 315 (ΦΕΚ Α΄ 160) εφαρμόζονται και στους μουσικούς, καλλιτεχνικό προσωπικό (παρ 2 αρθ.30 του ν.3274\2004 ΦΕΚ Α΄195), μέλη μουσικών ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ α’ βαθμού. Προσόντα διορισμού για τις κατηγορίες Αρχιμουσικός- Εξάρχων, Κορυφαίος Α, Κορυφαίος Β, Μουσικός, στις οποίες κατατάσσονται αυτοδίκαια οι υπηρετούντες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος μουσικοί των ΟΤΑ α’ βαθμού, με πράξη του οικείου δημάρχου, ορίζονται από ειδική επιτροπή κρίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 524 " Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Καλαϊτζής Γιώργος Ποντίκης Αντώνης