• Σχόλιο του χρήστη 'Στελίος Τσαβδαρλής' | 24 Μαρτίου 2015, 08:57

    Κύριε Υπουργέ Η κυβέρνηση να κάνει δεκτή την με αρ. 2011/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου την οποία και αποδέχτηκε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών με εγκύκλιο του. Συγκεκριμένα: Προσθήκη στο άρθρο Μετά τη διενέργεια των μετατάξεων όσων υπαλλήλων ήταν σε διαθεσιμότητα η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 29 ν. 4024/2011 υπερβάλλουσα μείωση ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ να καταβάλλεται στους δικαιούμενους αυτήν υπαλλήλους που μετατάσσονται – μεταφέρονται και στην νέα τους θέση, και μάλιστα στο ύψος που αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την 31-10-2012, οπότε και ανεστάλη η εφαρμογή της περίπτωσης β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 29 (Ελ.Συν.Κλιμ. Τμ. Ι Πράξη 211/2013). Το πρόβλημα πρόεκυψε από την λανθασμένη ερμηνεία των Ν.3845/2010, 3899/2010 και 4024/2011. Η υπερβάλλουσα μείωση δεν είναι προσωπική διαφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην με αρ. 2011/2013 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου δαπανών του Ι’ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ.