• Σχόλιο του χρήστη 'ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ' | 24 Μαρτίου 2015, 10:03

    Επαναφορά της υπερβάλλουσας διαφοράς και αναδρομική καταβολή της σε μεταταχθέντες υπαλλήλους. Σύμφωνα με το υπ’αριθμ.οικ.36871/26-9-2014 έγγραφο της Γεν.Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, γίνεται σαφές ότι πρέπει να εξακολουθεί να καταβάλλεται η υπερβάλλουσα διαφορά σε περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων, καθώς δεν είναι συνάρτηση της κατοχής θέσης αλλά της μείωσης αποδοχών λόγω εφαρμογής του νέου μισθολογικού νόμου (Ν.4024/2011), άποψη που διατυπώνεται και στην υπ’αριθμ.211/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατόπιν αυτού θα πρέπει να επανέλθει η υπερβάλλουσα διαφορά και να καταβληθεί αναδρομικά σε όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους προκειμένου να ισχύσουν οι σχετικές διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 3 του Ν.3845/2010, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3899/2010 (η μείωση των αποδοχών να μην υπερβαίνει το 25%). Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η αδικία που βιώνει πλήθος δημοσίων υπαλλήλων, λόγω της καταπάτησης της συνταγματικής αρχής της ισότητας, χωρίς να χρειαστεί η δικαστική προσφυγή.