• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ πρώην ΙΓΜΕ' | 24 Μαρτίου 2015, 12:44

    ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ Το σχέδιο νόμου ενώ μεν αναφέρει τις ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ του ν.4024/2011 στο άρθρο 20 παρ. 1στ, παραπέμπει αφηρημένα την λύση του θέματος στους αρμόδιους Υπουργούς στο άρθρο 23 παρ 7, χωρίς μάλιστα να μας προβλέπει ρητά. Δηλαδή μας ξεφορτώνεται αφού επί της ουσίας δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Για να αντιμετωπισθεί η άρση των απολύσεων λόγω εργασιακής ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ή να αρθούν οι εκκρεμότητες που υφίστανται στο ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ (λόγω δικαστικών αποφάσεων ή λόγω επί μέρους νομοθετικών ρυθμίσεων) θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω τροποποιήσεις στο Κεφάλαιο «Γ-Αποκατάσταση αδικιών-Επαναφορά προσωπικού-Κινητικότητα» και συγκεκριμένα στα άρθρα: 20 Πεδίο εφαρμογής και 23 Επαναφορά προσωπικού. Ειδικότερα στο άρθρο 20, παράγραφος 1, πρέπει να τροποποιηθεί η περίπτωση στ. ως ακολούθως: "1.στ) οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011 και υπηρετούν βάσει δικαστικών αποφάσεων." Αντίστοιχα, στο άρθρο 23, προτείνεται μετά την παράγραφο 7 η προσθήκη νέας παραγράφου ως ακολούθως: "8. Η εργασιακή εφεδρεία των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής στο άρθρου 20 παρ. 1στ του παρόντος καταργείται και οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην ως άνω διάταξη παραμένουν στη θέση τους με το ισχύον εργασιακό καθεστώς." ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΒΑΑ πρώην ΙΓΜΕ