• Προστίθενται νέα άρθρα ως εξής: Άρθρο 19 α Πρόσβαση κωφών στις δημόσιες υπηρεσίες Καθιερώνεται η χρήση των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ για την αυτόνομη εξυπηρέτηση και συναλλαγή κωφών - βαρηκόων ατόμων με αυτές. Προς τούτο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα υποστηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία ειδικής «Υπηρεσίας Διαμεταγωγής για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρηκόων ατόμων» από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία, λειτουργία, ενίσχυση κ.λπ. της παραπάνω Υπηρεσίας. Άρθρο 19 β Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες κατά τη πρόληψη μέτρων επί φυσικών φαινομένων καταστροφών Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συστήνεται ειδική υπηρεσία ενημέρωσης των τουριστών και των ΑμεΑ. Όταν οι τουρίστες και τα ΑμεΑ βρίσκονται σε περιοχή, που τελεί υπό κίνδυνο φυσικών εκτάκτων καταστροφών, η Γ.Γ.Π.Π. αναλαμβάνει την ενημέρωση αυτών μέσω ηχητικών και γραπτών μηνυμάτων (SMS) στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα στην περιοχή αυτή. Ακόμη, η ανωτέρω υπηρεσία θα έχει την ευθύνη της καθολικής πρόσβασης των ΑμεΑ στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτου Ανάγκης 112 για την Ελλάδα.» Άρθρο 19 γ Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών - Βαρηκόων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και στα παραρτήματά του Για την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των κωφών - βαρηκόων ατόμων, δημιουργείται Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών - Βαρηκόων (Κ.Ε.Κ.Β.) στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών που θα λειτουργεί ακριβώς σαν ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τη δημιουργία, στελέχωση, λειτουργία, ανάπτυξη του το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.» Άρθρο 19δ Πιστοποίηση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα Το εδάφιο 8 του Άρθρου 4 «Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» του Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ διαμορφώνεται ως εξής: 8. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και σε χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά καθώς και των ψηφιακών αρχείων και εγγράφων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, από τα άτομα αυτά, και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας στα οποία δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα (Οδηγίες Προσβασιμότητας για τον Ιστό -Web Content Accessibility Guidelines της κοινοπραξίας W3C, Έκδοση 2.0 ή όποια νεότερη ισχύει και σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ»). Η πιστοποίηση της προσβασιμότητας αυτών των διαδικτυακών τόπων θα πραγματοποιείται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία εφόσον οι διαδικτυακοί τόποι συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα πρότυπα θα χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας». Άρθρο 19 ε Δημόσιες συμβάσεις και προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για όλα τα έργα και τις προμήθειες που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μισθώσεων χώρων, οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.