Άρθρο 19: Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων δημοσίου-Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων δημοσίου

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  οφείλουν να διακινούν με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που εκδίδουν και διαχειρίζονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

2. α)  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 προστίθενται τα εξής: 

«Έγγραφα, πιστοποιητικά  και βεβαιώσεις που παράγονται με χρήση ΤΠΕ , ιδίως μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου, γίνονται δεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του ν 3979/2011 για την διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων. Τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, μπορούν να έχουν όλοι του φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του ν 3979/2011 προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν, έγγραφα, πιστοποιητικά  και βεβαιώσεις , καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»      

β)            Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν 3979/2011 η λέξη «μπορεί» αντικαθίσταται με την λέξη «οφείλει». 

γ)            Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 του ν 3979/2011 καταργείται.

δ)     Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 3979/2011 προστίθεται παράγραφος 9, ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ρυθμίζονται οι πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και οι σχετικές διαδικασίες για την ασφάλεια των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.»

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:39 | ΕΕΛΛΑΚ

  Απαντήσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ
  Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα συστηματικά προωθεί και στηρίζει τις προσπάθειες της διοίκησης να ενισχύσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με γνώμονα την υποστήριξη δράσεων ανοιχτής διακυβέρνησης που οδηγούν σε καλύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και στην ενίσχυση της ισόρροπης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

  Στο πλαίσιο αυτό τα σχόλια μας σε σχέση με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» αφορούν στον συνολικότερο σχεδιασμό της προσέγγισης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που πρέπει να έχει τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις:
  (α) Ανοικτά πρότυπα: προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα που αποτελεί στόχο τόσο των Εθνικών Πολιτικών για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όσο και του Ν 3979/2011 αλλά και του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως έχει κυρωθεί και ισχύει, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η χρήση ανοικτών προτύπων τόσο ως δέσμευση που θα αποτυπώνεται σε κάθε διάταξη νόμου όσο και των κανονιστικών πράξεων που, για την εφαρμογή τους, απαιτούν διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να οριστεί ότι η χρήση ανοικτών προτύπων πρέπει να αποτελεί βασική αρχή για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και ότι θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία που ορίζει το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατάρτιση των σχετικών προτύπων.
  (β) Δεδομενοκεντρικός σχεδιασμός: προκειμένου να διασφαλισθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση εγγράφων με το μικρότερο δυνατόν κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, τα έγγραφα/ πιστοποιητικά που αφορούν στον πολίτη θα πρέπει να εκδίδονται με τη χρήση της υποδομής της Διαύγειας, να λαμβάνουν έναν “Προσωπικό Αριθμό Διαδικτυακή Ανάρτησης” στον οποίο να υπάρχει ασφαλής πρόσβασης (π.χ. μέσω μια υποδομής PKI) και η διακίνηση να αφορά μόνο τον αριθμό αυτό, ενώ τα έγγραφα ανά πολίτη θα βρίσκονται διαρκώς αποθηκευμένα στις υπηρεσίες κυβερνητικού νέφους. Πρέπει πάσει θυσία να αποφευχθεί η δημιουργία μιας ακόμη υποδομής χωρίς διαλειτουργικότητα ή με πολύ ακριβή διαλειτουργικότητα με τις υπόλοιπες δομές της διοίκησης
  (γ) Ανοιχτά δεδομένα: στο βαθμό που δεν θίγονται οι διατάξεις των νόμων που σχετίζονται με την προστασία ευαίσθητων, προσωπικών ή εμπιστευτικών δεδομένων, θα πρέπει η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης να γίνεται κατά το δυνατόν με ανοικτό τρόπο και με την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά που θα είχε και ο πολίτης ή άλλες έμπιστες υπηρεσίες και αρχές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η υποδομή σταθερής απόθεσης εγγράφων και πιστοποιητικών που αναφέρεται στο (β) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και στην δημόσια διοίκηση και σε τρίτους στο βαθμό που δεν περιορίζεται από διατάξεις των νόμων που σχετίζονται με την προστασία ευαίσθητων, προσωπικών ή εμπιστευτικών δεδομένων
  Προτεινόμενες αλλαγές:
  Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής:
  “Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως 19 οφείλουν να κάνουν χρήση ανοικτών προτύπων μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο διαμοιρασμός της δημόσιας πληροφορίας μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα θα πρέπει να είναι εξορισμού ανοιχτή και να γίνεται χωρίς περιορισμούς, πέραν των όσων ορίζονται σε σχέση με την πρόσβαση στην πληροφορία του δημοσίου τομέα, όπως προβλέπεται στο κωδικοποιητικό ΠΔ 28/2015. Η διακίνηση εγγράφων του αρ. 19 θα πρέπει να κάνει χρήση των υποδομών του Ν 3861/2010 και να γίνεται με μόνη τη χρήση των ΑΔΑ των σχετικών εγγράφων ”

 • Προστίθενται νέα άρθρα ως εξής:

  Άρθρο 19 α Πρόσβαση κωφών στις δημόσιες υπηρεσίες

  Καθιερώνεται η χρήση των διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ΟΤΑ για την αυτόνομη εξυπηρέτηση και συναλλαγή κωφών – βαρηκόων ατόμων με αυτές. Προς τούτο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα υποστηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία ειδικής «Υπηρεσίας Διαμεταγωγής για την εξυπηρέτηση κωφών και βαρηκόων ατόμων» από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία, λειτουργία, ενίσχυση κ.λπ. της παραπάνω Υπηρεσίας.

  Άρθρο 19 β Ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες κατά τη πρόληψη μέτρων επί φυσικών φαινομένων καταστροφών

  Στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συστήνεται ειδική υπηρεσία ενημέρωσης των τουριστών και των ΑμεΑ. Όταν οι τουρίστες και τα ΑμεΑ βρίσκονται σε περιοχή, που τελεί υπό κίνδυνο φυσικών εκτάκτων καταστροφών, η Γ.Γ.Π.Π. αναλαμβάνει την ενημέρωση αυτών μέσω ηχητικών και γραπτών μηνυμάτων (SMS) στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα στην περιοχή αυτή. Ακόμη, η ανωτέρω υπηρεσία θα έχει την ευθύνη της καθολικής πρόσβασης των ΑμεΑ στον Πανευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Εκτάκτου Ανάγκης 112 για την Ελλάδα.»

  Άρθρο 19 γ Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών – Βαρηκόων στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και στα παραρτήματά του

  Για την διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των κωφών – βαρηκόων ατόμων, δημιουργείται Κέντρο Εξυπηρέτησης Κωφών – Βαρηκόων (Κ.Ε.Κ.Β.) στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών που θα λειτουργεί ακριβώς σαν ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Για τη δημιουργία, στελέχωση, λειτουργία, ανάπτυξη του το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Εργασίας συνεργάζονται για το σκοπό αυτό με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών.»

  Άρθρο 19δ Πιστοποίηση της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων του δημόσιου τομέα

  Το εδάφιο 8 του Άρθρου 4 «Γενικές αρχές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» του Ν. 3979/2011 ΦΕΚ 138 Α’ διαμορφώνεται ως εξής:
  8. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και σε χρήστες υποστηρικτικών τεχνολογιών και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά καθώς και των ψηφιακών αρχείων και εγγράφων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, από τα άτομα αυτά, και πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας στα οποία δεσμεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα (Οδηγίες Προσβασιμότητας για τον Ιστό -Web Content Accessibility Guidelines της κοινοπραξίας W3C, Έκδοση 2.0 ή όποια νεότερη ισχύει και σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑΑ»). Η πιστοποίηση της προσβασιμότητας αυτών των διαδικτυακών τόπων θα πραγματοποιείται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), η οποία εφόσον οι διαδικτυακοί τόποι συμμορφώνονται με τα προαναφερόμενα πρότυπα θα χορηγεί ειδικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης της σχετικής διαδικασίας».

  Άρθρο 19 ε Δημόσιες συμβάσεις και προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες

  Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων για όλα τα έργα και τις προμήθειες που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μισθώσεων χώρων, οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:02 | Γιάννης

  Στο 2 θα πρέπει να δηλώνεται ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορεί το ψηφιακό αρχείο να στεγάζεται ή να αποθηκεύεται σε συστήματα που διαχειρίζεται ιδιώτης ή ιδιωτική εταιρία.
  Θα πρέπει να στεγάζεται σε εξοπλισμό που την ασφάλειά του θα εγγυάται δημόσιος φορέας. (ή θα υπάρχει ειδική σύμβαση αυξημένης προστασίας, πράγμα που νομικά υπάρχει κενό.)

 • 20 Μαρτίου 2015, 10:12 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

  Όσα έχουν ειπωθεί πιο πάνω, ισχύουν και για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στις διάφορες υπηρεσίες

 • 19 Μαρτίου 2015, 15:40 | Τρύφων Α. Καραμανλής

  Θα ήθελα να δείτε και την πρόταση μου για το ηλεκτρονικό Προσοντολόγιο.
  Το Σύστημα Δαίδαλος όπως το ονομάζω δημιουργεί τις καλύτερες και πιο διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης στο δημόσιο.

  Ενισχύει την ταχύτερη διενέργεια των διαγωνισμών.
  Αποτρέπει 100% τη χρήση των πλαστών δικαιολογητικών.
  Παύει οριστικά την γραφειοκρατία και τη χαρτούρα.

  Η πρότασή μου για το Σύστημα Δαίδαλος στο εξής λινκ:

  https://trifonkaramanlis.wordpress.com/2015/01/30/%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B4/

  Τρύφων Α. Καραμανλής

 • 19 Μαρτίου 2015, 04:03 | Χαρίδημος Αργύρης

  «Τα παραπάνω έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μπορούν να αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ασφαλή αποθηκευτικό χώρο (ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη) της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης. Πρόσβαση στην ηλεκτρονική θυρίδα χρήστη, μπορούν να έχουν όλοι του φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του ν 3979/2011 προκειμένου να γνωστοποιούν ή να κοινοποιούν, έγγραφα, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις , καθώς και να παραλαμβάνουν μετά από εξουσιοδότηση του χρήστη δικαιολογητικά που έχουν αποθηκευτεί στην ηλεκτρονική θυρίδα του.»

  Ερωτώ: -Πού θα βρίσκετ;αι η ηλεκτρονική θυρίδα κάθε Έλληνα πολίτη ;
  Ζητώ: -Η ηλεκτρονική θυρίδα των Ελλήνων πολιτών να βρίσκεται εντός Ελλάδος.