• Να συμπεριληφθεί παράγραφος με την οποία θα ρυθμίζεται η περίπτωση των εργαζομένων με αναπηρία 50% ή γονέων-κηδεμόνων που έχουν στην επιμέλεια και φροντίδα τους άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και των εταιρειών του ομίλου της, οι οποίοι με την μεταβίβαση της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, οι προστατευόμενοι εργαζόμενοι του ν. 2643/98 δεν διατήρησαν την προστασία που τους παρείχε ο ν. 2643/98. Να συμπεριληφθεί επίσης παράγραφος για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τη διασφάλιση της εργασίας των ατόμων με αναπηρία που υπηρετούν σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων της χώρας. Το εν λόγω αίτημα αποτελεί και πρόταση της ΚΕΔΕ, βάσει της 181ης απόφασης του Δ.Σ. της στις 12.11.2014 και αφορά στη μεταφορά του προσωπικού ΑμεΑ που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων που έχουν λυθεί ή βρίσκονται σε εκκαθάριση στον οικείο Δήμο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.