• Προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «Σε όλα τα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ και ΙΝΕΠ θα περιλαμβάνεται ενότητα σχετιζόμενη με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, που θα σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)».