Άρθρο 28: Θέματα ΕΚΔΔΑ

1.            Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθεται η εξής φράση:

«Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και οι όροι εκπαιδευσης στη Σχολή στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωμα ψήφου και  ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της  Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και  Αυτοδιοίκησης. Σχετικά θέματα, πέραν του προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.»

 

2.            Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (Α` 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ορίζεται αντιπρόεδρος του ΔΣ ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος».

3.  Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

4. Οι παρ. 4 & 6 του άρθρου 15 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) και η παρ. 6 του άρθρου 22 καταργούνται.

5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), και η κατανομή της στις τρεις φάσεις».

6. Η παρ. 9 του άρθρου 22 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότηση του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζονται α. θέματα που αφορούν τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της ΕΣΔΔΑ, β. τα επιμορφωτικά πεδία και η αξιολόγηση του έργου του ΙΝΕΠ, γ. οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του ΕΚΔΔΑ, και δ. οι γενικές κατευθύνσεις των μελετητικών και ερευνητικών δράσεων του ΕΚΔΔΑ.

7.            Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους».  

8.            Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.

Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 50/2001. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα ΟΕΥ της ΕΣΔΔΑ δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.

Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΣΤΑ) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)  δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ».

9.            Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής & Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ, την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας, σύμφωνα  με το πδ 50/2001, όπως ισχύει, δ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, τον δήμο ή την κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού τους Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός εκείνου της περίπτωσης (δ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα».

10. Το άρθρο 18 του ν.4305/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) διενεργείται σε δύο στάδια, και περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις  ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μικρο-οικονομική – Μακρο –οικονομική και Δημόσια Οικονομική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις  πολλαπλών επιλογών, και  4. «Φάκελος Επίκαιρου Θέματος», με γραπτή και προφορική δοκιμασία.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, η συγκρότηση του σώματος των βαθμολογητών, η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ),  τα εξεταστικά κέντρα, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:43 | Υποψήφια

  Συμφωνώ με τους περισσότερους γράφοντες για την μη σωστή επαναφορά του 2ου σταδίου και μάλιστα σε θεματολογία επικαιρότητας κάτι που είναι εξαιρετικά αδιευκρίνιστο και αφήνει μεγάλο έδαφος για αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και της αδιαβλητότητας του διαγωνισμού.
  Θεωρώ ότι ο προηγούμενος νόμος που περιείχε μόνο γραπτές εξετάσεις σε μεγάλο εύρος γνωστικών πεδίων για την αξιολόγηση της πολλαπλότητας των ικανοτήτων και δεξιοτήτων ενός ατόμου ήταν επαρκέστατος, χωρίς να παρεμβαίνει η υποκειμενικότητα της προφορικής εξέτασης.
  Άλλωστε η προσωπική, ψυχολογική και οικονομική φθορά που έχουν ήδη υποστεί οι υποψήφιοι με τις τόσες αλλαγές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και την αβεβαιότητα γύρω από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι αρκετή!! Δεν θα πρέπει οι υποψήφιοι να αντιμετωπίζονται σαν πειραματόζωα! Αν θέλουν να προωθήσουν νέες αλλαγές α; σεβαστούν τις θυσίες και τους κόπους των τωρινών υποψηφίων και ας τις εφαρμόσουν από την επόμενη σειρά!!!

  Επίσης, η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από τα επισήμως αναγνωρισμένα από το Κράτος πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Δεν απαιτείται καμία επιπλέον εξέταση γιατί έτσι κατ΄αντιστοιχία θα έπρεπε κάθε υποψήφιος να περνά από εξέταση από την Σχολή και για το γνωστικό πεδίο του Πτυχίου του, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε δεν είναι απλά αδύνατον αλλά και παράλογο!!!

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:24 | Αναστάσιος

  Η εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα πώς τεκμηριώνεται ακριβώς; Δεν είναι άδικο για κάποιους αποφοίτους ορισμένων σχολών που δε μπόρεσαν να βρουν απασχόληση στο αντικείμενό τους κάνοντας άσχετες δουλειές στο παρελθόν αυτομάτως να αποκλείονται;

 • 24 Μαρτίου 2015, 13:26 | Ε.Β.

  1. Αποτελεί υπερβολή η εξέταση της γνώσης ξένης γλώσσας, ενώ ζητείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών και εφόσον αυτό είναι σε ισχύ.
  2. Είναι επιβεβλημένο να υπάρχει αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ και να ζητείται αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
  3. Εφόσον η σχολή προορίζεται για κατάρτιση στελεχών, οι υποψήφιοι αυτής θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς ένα ικανό στέλεχος απαιτείται να έχει πολύ περισσότερες ικανότητες από το να έχει επιτύχει σε εξετάσεις. Χρειάζεται εμπειρία. Άλλωστε, ο δημόσιος τομέας για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, θα μπορούσε να δανειστεί κάποια καλά στοιχεία από τον ιδιωτικό.
  4. Σε μια εποχή εξειδίκευσης και καταμερισμού εργασίας η διοίκηση θα μπορούσε μέσα από αυτό το διαγωνισμό να εκμεταλλεύεται τους καλύτερους κάθε κλάδου και να τους τοποθετεί αντίστοιχα. Καθώς όλοι οι υποψήφιοι έχουν κάποια προηγούμενη κατάρτιση που πολλές φορές ξεπερνά το επίπεδο του πτυχίου, θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της διοίκησης ανάλογα με το αντικείμενο της θέσης που επιθυμεί να καλύψει. Θα μπορούσε να προκηρύσσεται η θέση και η ειδικότητα και να αιτούνται και να διαγωνίζονται για την θέση μόνο αυτοί που θα έχουν την απαιτούμενη ειδικότητα. Με αυτό τον τρόπο θα ήταν πιο δίκαιο για τους υποψήφιους, οι οποίοι θα ανταγωνίζονταν άτομα ανάλογης κατάρτισης και πιο αποδοτικό για τη διοίκηση, καθώς θα μπορούσε να επωφεληθεί από το σύνολο της κατάρτισης – εμπειρίας του επιτυχόντα. Άλλωστε, για την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης απαιτούνται πληθώρα ειδικοτήτων.
  5. Είναι επιβεβλημένο να καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος κάθε έτους για την διεξαγωγή της εξέτασης και η ύλης αυτής
  6. Η προφορική εξέταση θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο μόνο αν μπορούσε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία. Επειδή όμως στα προφορικά δεν μπορεί να διεξαχθεί επί ίσοις όροις εξέταση, υπάρχει κίνδυνος να πληγεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας του διαγωνισμού και να μην επιλεγούν οι ικανότεροι.
  7. Σχετικά με την εξέταση, το υπουργείο θα πρέπει να δώσει τον αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας των υποψηφίων εξαιτίας των αλλαγών που έχουν συντελεστεί.
  8. Η ενδελεχής εξέταση κάποιων κατηγοριών γνώσεων πχ. γλωσσικές και η μη εξέταση κάποιων άλλων ή η επιφανειακή εξέταση αυτών πχ. αρχιτεκτονική στο τεστ δεξιοτήτων, πριμοδοτεί κάποιες κατηγορίες υποψηφίων και αποκλείει άλλες. Άλλωστε, η χρήση της γλώσσας εξετάζεται στα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων.
  9. Ίσως η γραπτή εξέταση μέσω θεματικού φακέλου(όπως παλαιότερα), ο οποίος να συνάδει υποχρεωτικά με την προϋπάρχουσα κατάρτιση του υποψηφίου και με την προϋπόθεση ότι θα έχει περιγραφεί τουλάχιστον το πλαίσιο της ύλης του φακέλου αυτού, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εισαγωγή επιστημόνων και από τον χώρο των θετικών επιστημών που είναι εξίσου χρήσιμοι στην διοίκηση.
  Ευχαριστώ,
  Ε.Β.
  Αρχιτέκτων Μηχανικός
  Υποψήφια

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:42 | Αναστάσιος

  Το μέγιστο θέμα το οποίο προκύπτει κατά τη δική μου εκτίμηση είναι η ασάφεια και η καθυστέρηση που προκύπτει από αυτήν ως προς την εξεταστέα ύλη. Ασφαλώς και πρέπει να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής απόφοιτοι με άριστη γνώση και των άλλων γλωσσών. Εκεί όμως που δημιουργείται η μεγαλύτερη ασάφεια είναι αν το δεύτερο στάδιο των εξετάσεων στο οποίο ο υποψήφιος επέλεγε ένα γνωστικό αντικείμενο και προετοιμαζόταν βάσει της ενδεικτικής βιβλιογραφίας που πρότεινε η Σχολή σε κάθε προκήρυξη εξετάσεων θα εξακολουθεί να ισχύει ή θα συγχωνευθεί στο πρώτο στάδιο ή θα αντικατασταθεί πλήρως από το φάκελο επίκαιρου θέματος.
  Προτείνω στην περίπτωση που καταργηθεί το β΄στάδιο και παραμείνει ο φάκελος επίκαιρου θέματος να μετασχηματισθεί βάσει του θέματος που θα επιλέξει ο υποψήφιος σύμφωνα με προτεινόμενη βιβλιογραφία σε συνδυασμό με τη διαρκή ενημέρωση πάνω στα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο έστω και μέσω διαδικτύου. Το να πάει ο υποψήφιος να δώσει εξετάσεις αναγκαστικά απροετοίμαστος λόγω της οποιασδήποτε ασάφειας και καθυστέρησης ως προς τις απαιτούμενες διευκρινήσεις δεν ωφελεί ούτε την ίδια τη διαδικασία του διαγωνισμού. Δε θα ξέρει πως και από πού να προετοιμαστεί.
  Το ίδιο ακριβώς θέμα έχει να κάνει και με το τεστ δεξιοτήτων. Στην ουσία οι υποψήφιοι ενδέχεται να εξεταστούν στο ίδιο θέμα και δυο και τρεις φορές αλλά σε διαφορετικές φάσεις του διαγωνισμού. Οπότε δε μπορώ να καταλάβω τη χρησιμότητά του.
  Θεωρώ τελείως λάθος το επιχείρημα της ικανότητας διαχείρισης εντόνων κι επίπονων καταστάσεων καθώς αρκετά στρεσογόνες είναι αυτές οι εξετάσεις από τη φύση τους.
  Τέλος, εφόσον δεν προκύψει άκρη σ’ ό,τι αφορά την εξεταστέα ύλη που είναι και το πιο καίριο, ζητούμε την πλήρη επαναφορά του παλιού τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων με την προσθήκη επιλογής μιας γλώσσας επιπλέον για τους κατόχους πτυχίων των άλλων γλωσσών.
  Όπως και να ‘χει πάντως, παρακαλούμε στο άμεσο ξεκαθάρισμα της κατάστασης γιατί κάθε καθυστέρηση είναι επιζήμια για όλους μας.

 • Προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
  «Σε όλα τα προγράμματα του ΕΚΔΔΑ και ΙΝΕΠ θα περιλαμβάνεται ενότητα σχετιζόμενη με την αναπηρία και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία, που θα σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)».

 • 24 Μαρτίου 2015, 12:26 | Νικόλαος

  Πέρα από τα πολυάριθμα, ποικιλώνυμα και αγνώστου ακαδημαϊκής ποιότητος και προελεύσεως ξενόγλωσσα διπλώματα, τα οποία αναγνωρίζει το Π.Δ. 50/2001, υπάρχει και το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ και τα παράβολα της εξέτασης πηγαίνουν στο ελληνικό κράτος και στις ελληνικές τράπεζες.

  Όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, το μοναδικό λάθος του νόμου 4305/2014 είναι ότι έθετε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης ΜΟΝΟ της Αγγλικής γλώσσας, παρόλο που τελικά ως μεταβατική διάταξη υϊοθέτησε ο νομοθέτης ΜΟΝΟ για τον ΚΔ’ εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και τα πιστοποιητικά άριστης γνώσης της Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας.

  Ευτυχώς, το νέο σχέδιο νόμου επαναφέρει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική γλώσσα με την προσκόμιση αντίστοιχου πιστοποιητικού άριστης γνώσης, όπως αυτά ορίζονται στο τροποποιημένο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001.

  Όσον αφορά την ενότητα Γνώσεις και Δεξιότητες, θα πρέπει να διευκρινιστεί στο νέο νόμο η διατύπωση στην αιτιολογική έκθεση ότι: Επιπροσθέτως, δίνει τη δυνατότητα σε υποψηφίους, που προέρχονται από θετικές επιστήμες, να ισοσκελίσουν πιθανές αδυναμίες στις προαναφερθείσες ενότητες.

  Η αναφορά στους υποψηφίους θετικών επιστημών σημαίνει ότι το Τέστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων θα συμπεριλαμβάνει και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στην πρακτική αριθμητική;

 • 24 Μαρτίου 2015, 11:55 | YΠΟΨΗΦΙΟΣ

  Κατά την περίοδο των πολλών ετών διεξαγωγής του διαγωνισμού για την εισαγώγή στην ΕΣΔΔΑ, εκείνα τα στοιχεία που αποτέλεσαν κοινή πεποίθηση και καθιερώθηκαν ως κοινή συνείδηση ήταν η αδιαβλητότητα και η αξιοκρατία της διαδικασίας.Η συγκεκριμένη τροποποίηση,τόσο με την επαναφορά της προφορικής εξέτασης όσο και με τον αόριστο χαρακτήρα αυτής,συντείνει σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από το πνεύμα των εισαγωγικών εξετάσεων και από τις σύγχρονες προκλήσεις, τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ένα αυριανό στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης.
  Επιπρόσθετα,επειδή ένα κράτος οφείλει να έχει συνέχεια στις πρακτικές του και συνέπεια απέναντι στους πολίτες του, είναι αδιανόητο να εγκαταλείπει ένα νόμο που δεν έχει καν εφαρμοστεί,ώστε να συνεχίζει να παραμένει αξιόπιστο.Ως υποψήφιος, αποτελεί τεράστια ψυχολογική αλλά και οικονομική φθορά το να προετοιμάζεσαι υπό συγκεκριμένες συντεταγμένες και οι αλλαγές τελικά να διαδέχονται η μια την άλλη χωρίς απτή και έγκαιρη προειδοποίηση.
  Επομένως,η πρότασή μου είναι, να παραμείνει η διαδικασία ως έχει,χωρίς τα δυο στάδια, και οι αλλαγές που μπορούν να κριθούν αναγκαίες και λογικές, να αφορούν την εισαγωγή των υπολοίπων ξένων γλωσσών αλλά και την πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας μόνο μέσω των κρατικά αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

 • 23 Μαρτίου 2015, 18:48 | Διαβουλευόμενος

  Συμφωνώ απόλυτα με τους (μεταξύ πολλών άλλων) πρόσφατους σχολιαστές B. και d

  23 Μαρτίου 2015, 15:37

  23 Μαρτίου 2015, 14:35

  Ο διαγωνισμός αυτός ήταν ο μόνος αδιάβλητος όπως ίσχυε μέχρι το Νοέμβριο του 2013.

  Και εδώ υπάρχουν δύο τεράστιες ενστάσεις:

  α) Γιατί να ακολουθηθεί ο δρόμος της τροποποίησης ενός τέτοιου διαγωνισμού; Η διαδικασία αυτή θυμίζει τον ΑΣΕΠ που τον τροποποίησαν πάνω από 40 (!) φορές τα κόμματα.
  Γιατί άραγε;

  β) Εάν συνέτρεχε ένας λόγος τροποποίησης, μάλλον αυτός αποτελούσε πρόφαση (εν αμαρτίαις) περισσότερο για να «πειραχθεί» η πιο καθαρή διαγωνιστική διαδικασία στην δημόσια διοίκηση.

  Το πρόβλημα ήταν εξαρχής όχι στο πρώτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού, αλλά ενστάσεις για που αφορούσαν στο δεύτερο στάδιο.
  Εκεί έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις από πολλούς στην διαβούλευση πχ το pass/fail στην ξένη γλώσσα, η κατάργηση της προφορικής συνέντευξης και άλλα πολλά.

  Σε κάθε περίπτωση το πρώτο στάδιο ήταν και είναι μια χαρά, το πρόβλημα αφορά σε ενστάσεις κατά το δεύτερο στάδιο.
  Ας ενσωματωθούν οι όποιες αλλαγές εκεί στη βάση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά όχι με τη λογική της κατάργησης του δεύτέρου σταδίου που αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο για την επιλογή στελεχών.
  Η κατάργηση β’ σταδίου βρίσκει εφαρμογή στην ρήση «πονάει δόντι-κόψει κεφάλι».

 • 23 Μαρτίου 2015, 17:33 | Νικόλαος

  Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου αναφέρει ότι:β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου
  Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού,και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, η συγκρότηση του σώματος των βαθμολογητών, η συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής Θεμάτων (ΕΕΘ), τα εξεταστικά κέντρα, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

  Ως προς την τήρηση του αδιαβλήτου της διαγωνιστικής διαδικασίας και εφόσον ψηφιστούν οι προτεινόμενες αλλαγές στη διαγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει η Υπουργική Απόφαση να εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου, λαμβάνοντας ως δεδομένο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κου Γεώργιου Κατρούγκαλου στη συνάντησή του με το Δ.Σ. του Συλλόγου των Σπουδαστών της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς, ότι διαγωνισμός δε μπορεί να γίνει πριν το Σεπτέμβριο το νωρίτερο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα.

  Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή η Υπουργική Απόφαση εκδοθεί, όταν περίπου εκδοθεί και η προκήρυξη, τότε οι υποψήφιοι δεν θα έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να ανταπεξέλθουν με τη μελέτη τους στις προτεινόμενες αλλαγές.

  Αυτό που δεν δύναμαι να κατανοήσω είναι για ποιο λόγο το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, δεν διευκρινίζονται εντός του σχεδίου νόμου…

  Ως προς τους υποψηφίους που αιφνιδιάστηκαν με το νόμο 4305/2014 του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κου Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και της πρώην Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Εύης Χριστοφιλοπούλου, πρέπει να τους δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Μαϊου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

  Και ο προηγούμενος νόμος αιφνιδίασε με την προϋπόθεση κατοχής πιστοποιητικού άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας ΜΟΝΟ της Αγγλικής και το πρόσφατο σχέδιο νόμου αιφνιδιάζει ως προς την θεματική ασάφειά του στο Τέστ Γνώσεων και Δεξιοτήτων και στον Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με αποτέλεσμα πολλοί υποψήφιοι να μην έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία του Τέστ Γενικών Γνώσεων και Δεξιοτήτων του νόμου 4305/2014, επειδή δεν γνωρίζουν τι θα ισχύσει τελικά.

  Ως προς τους υποψήφιους που κατοικούν στην επαρχία, θα πρέπει να ισχύσουν τα εξεταστικά κέντρα μακριά από την πρωτεύουσα του άρθρου 17 παρ. 8 του Π.Δ. 57/2007 για το πρώτο – προκαταρκτικό στάδιο, το οποίο ουδέποτε εφαρμόστηκε, εάν πράγματι οι ιθύνοντες ενδιαφέρονται για τη μη οικονομική αιμορραγία των υποψηφίων και των οικογενειών τους.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:14 | Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος

  Αναπόφευκτη (δυστυχώς) σημείωση προς όσους ανώριμα συγχέουν ένα οιοδήποτε forum ανταλλαγής γνωμών (και ύβρεων), φυσικά υπό την ευθυνόφοβη προστασία του καλύμματος της ανωνυμίας τους, με ένα θεσμικό ιστότοπο επίσημης συμμετοχικής διαβούλευσης επί ενός κρίσιμου νομοσχεδίου του κράτους μας, όπου καλό θα ήταν να κατατίθενται ουσιαστικές προτάσεις ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ νομοσχεδίου με το θάρρος της ΕΠΩΝΥΜΗΣ και ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΗΣ άποψης : οι εκπαιδευτές Ξένων Γλωσσών δεν είναι υπουργοί, για να έχουν το οιοδήποτε «ασυμβίβαστο». Παρέχουν υπηρεσίες σε εκείνους οι οποίοι τις χρειάζονται για την επιτυχία τους και οι οποίοι προσέρχονται σε αυτούς οικειοθελώς και τους τις ζητούν, ξέροντας και να τις εκτιμούν αναλόγως. Επίσης, ωωω ναι, αμείβονται γι’ αυτές, φορολογούνται ανελλιπώς και ζουν από την εργασία τους. Εντός Ελλάδος. (Τα εξέταστρα / δίδακτρα, πάλι, για τα πολυάριθμα, ποικιλώνυμα και αγνώστου ακαδημαϊκής ποιότητος και προελεύσεως ξενόγλωσσα διπλώματα πηγαίνουν, επί το πλείστον, σε εταιρίες, ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τράπεζες εκτός Ελλάδος. Διαφορετική αγορά εκεί, ενίοτε ενισχυόμενη και από πολιτικές παρεμβάσεις, όπως η (ελιτίστικη) απαίτηση (άσχετου από την ΕΣΔΔΑ) τίτλου «άριστης γνώσης», αορίστως νοούμενης, στην ξένη γλώσσα ΓΙΑ την ΕΣΔΔΑ), η οποία ειλικρινώς ελπίζω ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ απλώς αυτούσια από τον προηγούμενο νόμο Μητσοτάκη.

  Και, πάντως, μερικών η προσωπική θέση στο παραμικρό δεν αποδυναμώνεται ούτε ενδυναμώνεται από την ύπαρξη ή όχι ενός ακόμη διαγωνισμού του Δημοσίου, από τους ποικίλους για τους οποίους οι εκπαιδευτές πρόθυμα πάντα βοηθούν και με αυτή τους την ιδιότητα.

  Με ενυπόγραφη τιμή,
  Δρ Νικόλαος Κ. Πετρόπουλος,
  M.St., D.Phil. [Oxon.],
  φιλόλογος – μεταφραστής – συγγραφέας,
  επίσημος μεταφραστής Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
  και Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
  εκπαιδευτής Ξένων Γλωσσών Βουλής των Ελλήνων

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:27 | Άννα

  Συμφωνώ απολύτως με όσους επεσήμαναν την προβληματική σχέση αξιοκρατίας/διαφάνειας και προφορικής εξέτασης. Η προφορική εξέταση με κανέναν τρόπο δεν μπορεί να εγγυηθεί το αδιάβλητο της εξέτασης και εφόσον αυτό παραμένει για όλους (υποψηφίους και αρμοδίους), πιστεύω, ζητούμενο, αυτή δεν μπορεί να συνιστά επιλογή. Ως εκ τούτου καλώς εγκαταλείφθηκε το παλιό σύστημα εξετάσεων (2013), το οποίο μάλιστα περιλάμβανε δύο προφορικές διαδικασίες! Οποιεσδήποτε σκέψεις για επιστροφή σε αυτό μόνο αμβιβολίες για το κύρος του διαγωνισμού μπορεί να γεννούν.

 • 23 Μαρτίου 2015, 16:51 | dimitris

  Επίσης θέλω να προσθέσω κάτι που ξέχασα στην προηγούμενη ανάρτηση μου. Το Υπουργείο θα πρέπει να δώσει τον αναγκαίο χρόνο στους υποψηφίους για να προετοιμαστούν εξαιτίας των απανωτών αλλαγών. Πιστεύω ότι ο διαγωνισμός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διεξαχθεί πριν τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο του 2015. Εάν γίνει νωρίτερα στερείτε από εκατοντάδες άτομα τη δυνατότητα να δώσουν είτε εξαιτίας της έλλειψης χρόνου για προετοιμασία και προσαρμογή στα δεδομένα των νέων αλλαγών είτε λόγω έλλειψης του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Θέλω να αναφέρω ότι επίκειται η εξέταση του Μαίου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και πιστεύω πως θα ήταν δίκαιο για πολλούς υποψηφίους εάν η σχολή περίμενε την έκδοση των αποτελεσμάτων της εν λόγω εξέτασης δηλαδή στα τέλη Ιουλίου πριν προχωρήσει στην έκδοση της Προκήρυξης. Γιατί παρατηρήσαμε το φαινόμενο της απόκτησης σε χρόνο dt ιδιωτικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας που διαφήμιζαν διάφορα φροντιστήρια με ένα τεράστιο οικονομικό βάρος για τους υποψηφίους.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:34 | dimitris

  Οι αλλαγές σε γενικές γραμμές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η κατάργηση της εξέτασης ξένης γλώσσας έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εκατοντάδες ικανότατα άτομα που θα προσέφεραν πολλά πράγματα στη αλλαγή του Δημόσιου τομέα αποκλείστηκαν εξαιτίας του σαθρού και απαράδεκτου τρόπου με τον οποίο εξετάζονταν στη ξένη γλώσσα. Διατηρώ κάποιες αμφιβολίες για το σημείο που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση σχετικά με τους αποφοίτους θετικών επιστημών. Δηλαδή στη σχολή θα πρέπει να εισάγονται μόνο μαθηματικοί, φυσικοί και χημικοί? Για ποιο λόγο να αλλάξουν τα θέματα έτσι ώστε να εισάγονται οι απόφοιτοι θετικών επιστημών πιο εύκολα? Αυτό είναι απαράδεκτο. Τέλος, πιστεύω ακράδαντα ότι στον εισαγωγικό διαγωνισμό δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία προφορική εξέταση.

 • 23 Μαρτίου 2015, 15:37 | B.

  Πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό ότι ο εν λόγω διαγωνισμός δεν είναι ένας ευκαιριακός διαγωνισμός για την κάλυψη εποχιακών θέσεων. Είναι ένας διαγωνισμός για την επάνδρωση του Δημοσίου τομέα με ικανά στελέχη. Ως εκ τούτου, ΠΡΕΠΕΙ να είναι σοβαρός, αξιοκρατικός και πάνω από όλα διαφανής και ετήσιος.

  Είναι επίσης ηλίου φαεινότερον πως η οποιαδήποτε αλλαγή στην μέχρι τώρα ισχύουσα διαδικασία εισαγωγής στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υποκρύπτει πρόθεση διαβλητότητας της όλης διαδικασίας, πολλώ δε μάλλον όταν οι οποιεσδήποτε αλλαγές δεν συνοδεύονται από τις αναγκαίες και απαιτούμενες ακριβείς διευκρινήσεις περί αυτών και δεν εξετάζεται σοβαρά το κατά πόσο μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή.
  Κρίμα που γραμμή του υπουργείου αποτελεί πλέον, σε αντίθεση με τις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί από τα ίδια πρόσωπα κατά την ψήφιση του νόμου του κ. Μητσοτάκη, η διατήρηση του νέου νόμου – εκτρώματος και η τάση για υποκειμενοποίηση του διαγωνισμού με εισαγωγή αδιαφανών συνεντεύξεων επί αδιευκρίνιστης ύλης και εισαγωγή τεστ των οποίων επίσης το αντικείμενο δε διευκρινίζεται, στις πλάτες των υποψηφίων.

  Να επαναφερθεί η παλιά αδιάβλητη διαδικασία εισαγωγής και να εξασφαλιστεί η ενιαύσια διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  Η σαφής διαδικαστική και χρονική σταθερότητα είναι η μοναδική δικλείδα ασφαλείας για έναν διαγωνισμό τέτοιου τύπου.

 • 23 Μαρτίου 2015, 14:35 | d

  Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών,διακριτών φάσεων είναι αναγκαία,καθώς,μεταξύ των άλλων,συνιστά ένα ουσιαστικό φίλτρο για το ποιοι είναι άριστοι όχι μόνο γνωστικά αλλά και σε ικανότητα διαχείρισης έντονων,επίπονων καταστάσεων.