• Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Το Εθνικό Τυπογραφείο υποχρεούται στην παραγωγή έντυπης μορφής των ΦΕΚ σε μορφές προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία (γραφή Braille, CDs, DVDs με υπότιτλους και διερμηνεία στη νοηματική κ.λπ.), εφόσον αυτές ζητηθούν».