• Σχόλιο του χρήστη 'Ε.Β.' | 24 Μαρτίου 2015, 13:26

    1. Αποτελεί υπερβολή η εξέταση της γνώσης ξένης γλώσσας, ενώ ζητείται πιστοποιητικό άριστης γνώσης αγγλικών και εφόσον αυτό είναι σε ισχύ. 2. Είναι επιβεβλημένο να υπάρχει αντιστοιχία με τις απαιτήσεις του ΑΣΕΠ και να ζητείται αποδεδειγμένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 3. Εφόσον η σχολή προορίζεται για κατάρτιση στελεχών, οι υποψήφιοι αυτής θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς ένα ικανό στέλεχος απαιτείται να έχει πολύ περισσότερες ικανότητες από το να έχει επιτύχει σε εξετάσεις. Χρειάζεται εμπειρία. Άλλωστε, ο δημόσιος τομέας για να μπορέσει να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, θα μπορούσε να δανειστεί κάποια καλά στοιχεία από τον ιδιωτικό. 4. Σε μια εποχή εξειδίκευσης και καταμερισμού εργασίας η διοίκηση θα μπορούσε μέσα από αυτό το διαγωνισμό να εκμεταλλεύεται τους καλύτερους κάθε κλάδου και να τους τοποθετεί αντίστοιχα. Καθώς όλοι οι υποψήφιοι έχουν κάποια προηγούμενη κατάρτιση που πολλές φορές ξεπερνά το επίπεδο του πτυχίου, θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της διοίκησης ανάλογα με το αντικείμενο της θέσης που επιθυμεί να καλύψει. Θα μπορούσε να προκηρύσσεται η θέση και η ειδικότητα και να αιτούνται και να διαγωνίζονται για την θέση μόνο αυτοί που θα έχουν την απαιτούμενη ειδικότητα. Με αυτό τον τρόπο θα ήταν πιο δίκαιο για τους υποψήφιους, οι οποίοι θα ανταγωνίζονταν άτομα ανάλογης κατάρτισης και πιο αποδοτικό για τη διοίκηση, καθώς θα μπορούσε να επωφεληθεί από το σύνολο της κατάρτισης - εμπειρίας του επιτυχόντα. Άλλωστε, για την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης απαιτούνται πληθώρα ειδικοτήτων. 5. Είναι επιβεβλημένο να καθοριστεί συγκεκριμένη περίοδος κάθε έτους για την διεξαγωγή της εξέτασης και η ύλης αυτής 6. Η προφορική εξέταση θα μπορούσε να αποτελέσει κριτήριο μόνο αν μπορούσε να διασφαλιστεί η αξιοκρατία. Επειδή όμως στα προφορικά δεν μπορεί να διεξαχθεί επί ίσοις όροις εξέταση, υπάρχει κίνδυνος να πληγεί ο αδιάβλητος χαρακτήρας του διαγωνισμού και να μην επιλεγούν οι ικανότεροι. 7. Σχετικά με την εξέταση, το υπουργείο θα πρέπει να δώσει τον αναγκαίο χρόνο προετοιμασίας των υποψηφίων εξαιτίας των αλλαγών που έχουν συντελεστεί. 8. Η ενδελεχής εξέταση κάποιων κατηγοριών γνώσεων πχ. γλωσσικές και η μη εξέταση κάποιων άλλων ή η επιφανειακή εξέταση αυτών πχ. αρχιτεκτονική στο τεστ δεξιοτήτων, πριμοδοτεί κάποιες κατηγορίες υποψηφίων και αποκλείει άλλες. Άλλωστε, η χρήση της γλώσσας εξετάζεται στα δοκίμια των γραπτών εξετάσεων. 9. Ίσως η γραπτή εξέταση μέσω θεματικού φακέλου(όπως παλαιότερα), ο οποίος να συνάδει υποχρεωτικά με την προϋπάρχουσα κατάρτιση του υποψηφίου και με την προϋπόθεση ότι θα έχει περιγραφεί τουλάχιστον το πλαίσιο της ύλης του φακέλου αυτού, θα μπορούσε να συμβάλλει στην εισαγωγή επιστημόνων και από τον χώρο των θετικών επιστημών που είναι εξίσου χρήσιμοι στην διοίκηση. Ευχαριστώ, Ε.Β. Αρχιτέκτων Μηχανικός Υποψήφια