• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Πανουργιάς' | 24 Μαρτίου 2015, 13:08

    ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΕΡΤ Η λειτουργία των Μουσικών Συνόλων στην ΕΡΤ, όλο το προηγούμενο διάστημα, κατέδειξε ένα σημαντικό κενό που λειτουργούσε εις βάρος εκείνων που, ενώ είχαν πασχίσει και αφοσιωθεί σε πολύχρονη εξειδικευμένη εκπαίδευση σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, βρίσκονταν αίφνης εκτός διαβάθμισης. Ειδικότερα:Στις 23/6/2006 τροποποιήθηκε ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας μεταξύ ΕΡΤ – ΠΟΣΠΕΡΤ και οι μουσικοί μετονομάστηκαν από ΤΕ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) σε ΚΤΕ (Καλλιτεχνική Τεχνολογική Εκπαίδευση) με αποτέλεσμα να διαχωριστούν σε 5 κατηγορίες μισθολογικού κλιμακίου ενώ κατείχαν αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Αντίστοιχα οι μουσικοί, απόφοιτοι ανώτατων σχολών, ορθώς ανήκαν σε μία ξεχωριστή, έκτη κατηγορία, τους ΠΕ. Από αυτό καταδεικνύεται ότι οι ανώτερες σπουδές μουσικής στη χώρα μας δεν αναγνωρίζονται έμπρακτα κατά την πρόσληψη των μουσικών, στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι Μουσικοί που εργάζονταν στα ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ της ΕΡΤ αντιμετώπιζαν μια ιδιαίτερη συνθήκη άνισης μεταχείρισης με τους συναδέλφους τους στα υπόλοιπα θεσμοθετημένα σύνολα της χώρας. Η ανισότητα αυτή παραμένει αφού το εν λόγω νομοσχέδιο δεν αναφέρεται καθόλου στα μουσικά σύνολα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και για το λόγο αυτό προτείνεται η παρακάτω προσθήκη. Στο άρθρο 31 παράγραφος 8, προστίθεται υποπαράγραφος (8α) ως εξής : “ 8α.Στον κλάδο Μουσικών ΤΕ κατατάσσονται αυτοδίκαια και οι μουσικοί (εκτελεστές οργάνων, χορωδοί) που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στη συνέχεια στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση,κατά τις οικείες διατάξεις του νόμου, εφόσον κατέχουν δίπλωμα ή πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής καθώς και βεβαίωση προϋπηρεσίας τουλάχιστον ενός έτους σε αντίστοιχα θεσμοθετημένα μουσικά σύνολα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.” Κατά τα λοιπά, τα θέματα ιεραρχίας και η ανάληψη θέσεων ευθύνης στα μουσικά σύνολα καθορίζονται από το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μουσικών Συνόλων,του οποίου η θέσπιση εκκρεμεί από το 2007,όπως ρητά αναφέρεται στην από 23/6/2006 Σ.Σ.Ε. Με εκτίμηση Λουκάς Πανουργιάς – Χορωδία ΕΡΤ