• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΕΛΛΑΚ' | 24 Μαρτίου 2015, 13:39

    Απαντήσεις της ΕΕΛ/ΛΑΚ Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα συστηματικά προωθεί και στηρίζει τις προσπάθειες της διοίκησης να ενισχύσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με γνώμονα την υποστήριξη δράσεων ανοιχτής διακυβέρνησης που οδηγούν σε καλύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο αποδοτική παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και στην ενίσχυση της ισόρροπης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό τα σχόλια μας σε σχέση με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» αφορούν στον συνολικότερο σχεδιασμό της προσέγγισης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που πρέπει να έχει τις ακόλουθες τρεις διαστάσεις: (α) Ανοικτά πρότυπα: προκειμένου να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα που αποτελεί στόχο τόσο των Εθνικών Πολιτικών για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όσο και του Ν 3979/2011 αλλά και του Πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως έχει κυρωθεί και ισχύει, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η χρήση ανοικτών προτύπων τόσο ως δέσμευση που θα αποτυπώνεται σε κάθε διάταξη νόμου όσο και των κανονιστικών πράξεων που, για την εφαρμογή τους, απαιτούν διαλειτουργικότητα μεταξύ συστημάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να οριστεί ότι η χρήση ανοικτών προτύπων πρέπει να αποτελεί βασική αρχή για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων και ότι θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία που ορίζει το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την κατάρτιση των σχετικών προτύπων. (β) Δεδομενοκεντρικός σχεδιασμός: προκειμένου να διασφαλισθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση εγγράφων με το μικρότερο δυνατόν κόστος και τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, τα έγγραφα/ πιστοποιητικά που αφορούν στον πολίτη θα πρέπει να εκδίδονται με τη χρήση της υποδομής της Διαύγειας, να λαμβάνουν έναν “Προσωπικό Αριθμό Διαδικτυακή Ανάρτησης” στον οποίο να υπάρχει ασφαλής πρόσβασης (π.χ. μέσω μια υποδομής PKI) και η διακίνηση να αφορά μόνο τον αριθμό αυτό, ενώ τα έγγραφα ανά πολίτη θα βρίσκονται διαρκώς αποθηκευμένα στις υπηρεσίες κυβερνητικού νέφους. Πρέπει πάσει θυσία να αποφευχθεί η δημιουργία μιας ακόμη υποδομής χωρίς διαλειτουργικότητα ή με πολύ ακριβή διαλειτουργικότητα με τις υπόλοιπες δομές της διοίκησης (γ) Ανοιχτά δεδομένα: στο βαθμό που δεν θίγονται οι διατάξεις των νόμων που σχετίζονται με την προστασία ευαίσθητων, προσωπικών ή εμπιστευτικών δεδομένων, θα πρέπει η διακίνηση των εγγράφων μεταξύ της δημόσιας διοίκησης να γίνεται κατά το δυνατόν με ανοικτό τρόπο και με την ίδια δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά που θα είχε και ο πολίτης ή άλλες έμπιστες υπηρεσίες και αρχές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η υποδομή σταθερής απόθεσης εγγράφων και πιστοποιητικών που αναφέρεται στο (β) θα πρέπει να είναι διαθέσιμη και στην δημόσια διοίκηση και σε τρίτους στο βαθμό που δεν περιορίζεται από διατάξεις των νόμων που σχετίζονται με την προστασία ευαίσθητων, προσωπικών ή εμπιστευτικών δεδομένων Προτεινόμενες αλλαγές: Στο άρθρο 19 παράγραφος 2, προστίθεται περίπτωση (ε) ως εξής: “Οι φορείς του δημοσίου τομέα που κάνουν χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής που προβλέπονται στα άρθρα 16 έως 19 οφείλουν να κάνουν χρήση ανοικτών προτύπων μέσα από τη διαδικασία που προβλέπεται στο Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο διαμοιρασμός της δημόσιας πληροφορίας μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα θα πρέπει να είναι εξορισμού ανοιχτή και να γίνεται χωρίς περιορισμούς, πέραν των όσων ορίζονται σε σχέση με την πρόσβαση στην πληροφορία του δημοσίου τομέα, όπως προβλέπεται στο κωδικοποιητικό ΠΔ 28/2015. Η διακίνηση εγγράφων του αρ. 19 θα πρέπει να κάνει χρήση των υποδομών του Ν 3861/2010 και να γίνεται με μόνη τη χρήση των ΑΔΑ των σχετικών εγγράφων ”