• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ' | 20 Μαΐου 2015, 08:10

    3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία αντίστοιχο της κατηγορίας που αφορούσε ο τίτλος διαμονής που κατείχε.». Ο λόγος χορήγησης του διαστήματος της οικειοθελούς αναχώρησης είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα στον πολίτη τρίτης χώρας να τακτοποιήσει τυχόν εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κύκλου των βιοτικών του σχέσεων. Το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία που παρέχεται θα οδηγήσει σε φαύλο κύκλο, καθώς θα παράγονται διαρκώς νέες εκκρεμότητες.